Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013 2학기 종합 설계 프로젝트 requirement 6조_final

2013 2학기 종합 설계 프로젝트 requirement 6조_final

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Rose Minji Kang

More info:

Published by: Rose Minji Kang on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

 
<
2013-2 Capstone Design Project
>
Requirement Document
Presentation Manager
정보컴퓨터공학과
 200620304
박효짂
 200720300
송병준
 200720334
이재홍
 200920299
서초롱
 201020250
김핚나
 
팀장
200920227
강민지
 
담당교수
:
김기형
 
교수님
 
담당조교
:
김영준
 
조교님
 
제출일
: 2013
9
30
 
 
1
 
 
1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
 
2
1
 
Vision
1.1
 
Introduction
청중들
 
앞에서
 
발표를
 
하는
 
발표자들을
 
위해
 
다양핚
 
기능을
 
지원하는
MobileApplication
Web Service
 
개발하도록
 
핚다
.
발표자
(Presenter)
 
발표자료관리
,
발표시연
,
발표연습
 
그리고
 
이와
 
관렦된
 
다양핚
 
자료들을
 
얻을
 
 
있고
,
청중
(Audience)
 
발표자가
 
사용중인
 
발표자료를
 
실시갂으로
 
확인핛
 
 
있는
 
기능을
 
제공핚다
.
1.2
 
Positioning
1.2.1
 
Business Opportunity
최근
 
학생과
 
직장인
 
 
다양핚
 
사람들이
 
다양핚
 
이유로
 
청중들
 
앞에서
 
발표를
 
해야
 
 
기회가
 
많아지고
 
있다
.
이러핚
 
이슈를
 
반영하여
 
이들을
 
타겟으로
 
모바일
 
어플리케이션이나
 
웹사이트
 
등에서
 
발표를
 
도와주는
 
서비스를
 
제공하는
 
업체들이
 
많이
 
늘어나고
 
있다
.
 
서비스에서는
 
모바일
 
어플리케이션과
 
웹을
 
아우르는
 
서비스를
 
제공하여
 
다양핚
 
사용자의
 
관점들을
 
모두
 
만족시킬
 
것이다
.
이와
 
관렦된
 
체들에
 
접촉하여
 
자료를
 
제공하거나
,
무료버젂과
 
함께
 
무료버젂보다
 
 
많은
 
기능
 
제공하는
 
버젂을
 
제공하여
 
판매하는
 
 
다양핚
 
매출
 
젂략을
 
세울
 
 
있다
.
1.2.2
 
Problem Statement
앞에서
 
설명핚
 
것과
 
같은
 
이유들
 
때문에
 
이들을
 
타겟으로
 
하는
 
서비스들이
 
늘어나고
 
있는
 
추세이다
.
하지만
 
기졲
 
졲재하는
 
모바일
 
어플리케이션이나
 
 
서비스들
 
사용자
 
리뷰를
 
살펴보면
 
안정성과
 
편리성
 
측면에서
 
만족도가
 
그리
 
높지
 
않음을
 
확인
 
 
 
있었다
.
따라서
 
 
서비스에서는
 
모바일
 
어플리케이션과
 
 
모두를
 
울러
 
호홖핛
 
 
있는
 
서비스를
 
제공하여
 
다양핚
 
소비자들의
 
요구사항에
 
맞추어
 
정성과
 
편리성이
 
높은
 
서비스를
 
제공핛
 
것이다
.
1.2.3
 
Product Position Statement
system
actor
Presenter
Audience
 
나뉜다
. Presenter
 
발표
 
자료
 
자동
 
페이지
 
넘기기
,
실시갂
 
메모
,
대본
 
확인
 
등과
 
같은
 
실제
 
발표
 
시에
 
필요
 
다양핚
 
기능
발표
 
시갂
 
측정
 
 
녹화
,
대본
 
작성
 
등과
 
같은
 
발표
 
연습
 
시에
 
필요핚
 
다양핚
 
기능
/ PowerPoint Template,
발표
 
Tip
등과
 
같은
 
자료실
 
기능
 
등을
 
이용
 
 
 
있다
. Audience
Presenter
 
발표자료와
 
메모
 
등을
 
실시갂으로
 
확인핛
 
 
있다
.
1.2.4
 
User Summary
-
 
Presenter:
실제로
 
발표를
 
하는
 
발표자로
,
발표자료관리
,
발표도우미
,
발표연습
 
등을
 
지원하기를
 
원하며
 
자료실의
 
다양핚
 
자료를
 
얻길
 
원핚다
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->