Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai: Paskelbtas sąrašas

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai: Paskelbtas sąrašas

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Paskelbtas sąrašas
2013-09-30: Šiandien buvo paskelbtas 2013 m. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų sąrašas. Aukšto lygio vertinimo komisija, sudaryta iš verslo, politikos bei mokslo atstovų, peržiūrėjo 53 nacionalinių dalyvių paraiškas ir sudarė 19 kandidatų sąrašą šešiose kategorijose.
Septyni nugalėtojai bus paskelbti Europos komisijos svetainėje 2013 MVĮ asamblėja. Apdovanojimai vyks lapkričio 25-26 d. Vilniuje, Lietuvoje.
Paskelbtas sąrašas
2013-09-30: Šiandien buvo paskelbtas 2013 m. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų sąrašas. Aukšto lygio vertinimo komisija, sudaryta iš verslo, politikos bei mokslo atstovų, peržiūrėjo 53 nacionalinių dalyvių paraiškas ir sudarė 19 kandidatų sąrašą šešiose kategorijose.
Septyni nugalėtojai bus paskelbti Europos komisijos svetainėje 2013 MVĮ asamblėja. Apdovanojimai vyks lapkričio 25-26 d. Vilniuje, Lietuvoje.

More info:

Published by: European Enterprise Promotion Awards on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
 
E
UROPOS
K
OMISIJA
 
ATMINTINĖ
 
2013-09-30, Briuselis
2013 metų Europos verslininkystės skatinimo
apdovanojimai: atrinkti geriausi projektai
2013 metų nacionaliniuose konkursuose šimtai projektų varžėsi dėl galimybėsatstovauti savo šalį Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose.
 
Šiaismetais atrinkta 19 projektų dalyvauti apdovanojimuose, kuriuose pristatyta
nauja kategorija:
 „žaliųjų“ rinkų plėtros ir išteklpanaudojimo efekt
vumo
 skatinimas (angl. „Supporting the development of green markets and resourceefficiency“).
 
 Apdovanojimų dalyvių sąraše buvo 28 Europos šalys
 
 įskaitant naująją narę Kroatiją ir kitas sąjungos šalis.
 
 Aukšto lygio komisija, atstovaujanti 
verslo, vyriaus
ybės ir akademijos sritis, peržiūrėjo 59 nacionalinių laimėtojų projektus ir sudarė galutinį 19 kandidatų sąrašą šešiose kategorijose. Kiekvienosiš šešių kategorijų laimėtojas bus paskelbtas 2013 m. lapkričio 25 d. Vilniuje,Lietuvoje vyksiančioje Mažų ir 
 
vidutinių įmonių (MVĮ) asamblėjoje, į kurią bus pakviesti visi kandidatai. Vienam projektų taip pat bus įteiktas „G 
rand Jury 
Prize“ apdovanojimas.
 
Europos Komisijos viceprezidentas Antonio Tajani, atsakingas uţ pramonęir verslumą, pakomentavo šių metų 
 
galutinį sąrašą: „
Šių nuostabių projektų originalumas ir kūrybingumas įrodo, kodėl verslumo dvasia yra
tokia svarbi Europos verslui.
Šiais metais daugybė projektų skirta jauniems žmonėms, parodant, kaip svarbu paremti verslu užsiimantį Europos jaunimą.
Vi 
sos šios geriausios praktikos iniciatyvos demonstruoja , kad mažos ir vidutinės įmonės yra pagrindinė Europos ekonomijos jėga.“
 
1 kategorija: verslumo dvasios skatinimas
 
Belgija:
Boost Your Talent (BYT) yra projektas, skirtas verslumo dvasiai
skatinti, sutelkiantis dėmesį į mokyklas ir kitas Briuselio kanalo regiono ircentrinių rajonų jaunimo organizacijas.
 
Jis skatina jaunus ţmonesmokyklose atrasti verslumą, verslo aplinką ir jų pačių verslo įgūdţius beisavybes ir atlieką aktyvų vaidmenį jų projekte socialinei ir profesineisėkmei pasiekti.
 
Vykdant daugybę programų ir originalių veiklų, pritaikytų skirtingiems mokyklų lygiams, jauni ţmonės atranda verslumą ir socialinę
-
ekonominę aplinką.
BYT ska
tina jaunus ţmones imtis aktyvaus vaidmens jų pačių projektuose ir siekti socialinės bei profesinės sėkmės.
Nuo 2008 m.
pabaigos iki 2013 m. balandţio mėnesio BYT tiesiogiai apmokė 8316studentų.
 Airija:
 suteikia mokiniams
galimybę įgyti verslo ir verslumo įgūdţių praktiškame tikroviškame
 
scenarijuje, kuriame jie iš tikrųjų įkuria ir valdo savo maţas įmones šešismėnesius ar ilgiau.
 
Miestų ir grafysčių verslo paramos agentūros ( angl. „City and County Enterprise Boards“) ir vyriausybė finansavo paramosagentūrų tinklą maţų įmonių sektoriui, surengė kiekvienais metaisvidurinėse mokyklose vykdomą nacionalinį konkursą, kuriame mokiniai dusemestrus dirba grupėse dirba grupėse –
 
įkuria ir valdo savo maţasįmones.
 
Programa apima pradinių klasių grupę (12–13 metų), pereinamojolygio mokinių grupę (14–15 metų) ir vyresniųjų klasių rupę (16–17 metų).Mokiniai visose kategorijose yra skatinami dirbti grupėse, kurias turi
sudar
yti ne daugiau nei 5 asmenys, suteikiant galimybę pasiskirstytifunkcijas bei geriau suvokti įsisąmoninti komandinio darbo sąvoką.
 
Šiojeprogramoje dalyvavusių mokinių skaičius kasmet auga ir šiuo metu siekia
17 000.
 Lenkija:
apėmėpjesės, pavadintos „Pasaka apie verslininką Janeką ir jo kvailius brolius“(angl. „The fairy
-tale about Janek, the entrepreneur and his foolish
brothers“).
 
Tai leido mokiniams išmokti nustatyti su verslumu siejamascharakterio savybes, suprasti ţodţio „investicija“ reikšmę ir didelių skolų 
pasekmes.
Tai pirmasis lavinamasis įrankis Lenkijoje pateikiamas
vaidinimo forma, ski
rtas verslumui skatinti bei nukreiptas į pradinių klasių 
mokinius.
Tai taip pat skatina verslumo poţiūrį ir vartotojų sąmoningumą  jaunų ţmonių tarpe.
 
Be tiesioginės auditorijos pasirodymą internetustebėjo 60 000 mokinių iš 720 šalies mokyklų.
 
Suomija:
mokymosi organizacija yra miniatiūrinis miestas,pastatytas iš mobilių sienos elementų ir apima bent 15 skirtingų vietinių bei regioninių įmonių ir viešųjų tarnybų.
 
Mokiniai vykdo savo verslą miestą 
ir gaunas pajamas.
Jie taip pat atlieka vartotojų ir visuomenės piliečių vaidmenį.
 
 „MyCity“ vietoje vienu metu apytiksliai dirba 70 studentų.
 
Suomijos Mokslo ir kultūros ministerijos remiamas „MyCity“ veikiaaštuoniose skirtingose savivaldybėse –
projekto vietas apla
nkė 24 000pradinių klasių mokinių ir 1000 mokytojų.
 Serbija:
moterų valdomos verslo įmonės Serbijoje vis dar maţuma –
 
sudaro tik 26 % visų maţų ir vidutinių įmonių.
 
,kuri skatina ir teikia
paramą moterims verslininkėms, palaikydama verslo klimato gerinimą irpuoselėdama vietinį,
 
regioninį bei tarptautinį tinklą.
 
ABW pripaţino poreikį ir galimybę padėti vietinėms organizacijoms skatinti moterų verslumą, taippat skatinti bei remti naujų moterų verslininkių asociacijų įforminimą iroficialų registravimą individualiose visuomenėse.
 
Ši iniciatyva vienija
moteris verslininkes visoje Serbijoje, stiprindama vietines asociacijas ir
kurdama naujai suformuotų vietinių asociacijų galią.
Pastaraisiais metais
 
įkurtos trys naujos moterų verslininkių asociacijos Novi Pazar, Subotica ir
Zajecar.
 
Jungtinė Karalystė:
 
programa buvo sukurta siekiant padėti mokyti 11–19 metų jaunuoliuspagrindinių verslo ir individualios veiklos principų.
Futbolo klubo
 „Middlesbrough FC“ sukurto modelio įkvėptoje Verslumo ugdymoakademijos (angl. „Enterprise Academy“) programoje per pirmuosiusdvejus metus dalyvavo 135 000 mokinių, o daugiau nei 1500 jaunuolių dėlšios
 
programos suteikiamos OCR („Oxford Cambridge“ ir RSA egzaminų)akreditacijos uţsitikrino įstojimo į universitetą kvalifikacijas.
 
10 savaičių kursu, kurį sukūrė „Middlesbrough FC“ futbolo klubas, paremta programa
padeda jaunimui suprasti pagrindinius versl
o principus suteikiant daugybęinteraktyvių galimybių tiek klasėje, tiek futbolo aikštėje.
PLEA veikla buvo
vykdoma 20 klubų, kuria įtraukta daugiau nei 80 000 jaunų asmenų.
 2 kategorija:
investiciniai įgūdžiai
 
Danija:
V
(„The Growth Factories“) yra verslo inkubacijosprograma, pradėta 2010 m. sausio mėn. Projektą sudaro dešimt versloinkubatorių, geografiškai išdėstytų Zelandijos regione.
Programos metu,bendradar
biaujant su regioniniu universitetu, idėją brandinantis asmuo
dalyvauja 1,5
–3 m. trunkančioje individualioje augimo programoje, kurią sudaro vadovavimo, sujungimo į tinklą veiklos ir ugdomasis kursas.
2013
m. sausio mėn. atlikus tarpinį vertinimą nustatyta, kad 62 % verslo idėjasbrandinusių asmenų, kurių įmonės generavo apyvartą dar prieš patenkant į  „Growth Factory“, patyrė augimą.
 
Iš viso regione sukurtos 54 papildomosdarbo vietos ir per ateinančius trejus metus tikimasi sukurti dar 300 darbovietų.
 Airija:
ciatyva yra specialiai sukurta skatinti didesnį įsitraukimą į verslą 50 metų ar vyresnių asmenų tarpe bei didinti jų galimybės pradėti, įgyti verslą ar investuoti į kito asmens pradėtą verslą arba tapti savanoriu patarėju suvokimą.
 
Iš pradţių siekiama pradėti įkurtidaugiau verslo įmonių, pritraukti daugiau investicijų bei turėti daugiauaktyvių vyresnio amţiaus patarėjų kuriant naujas arba plečiant jau esamasverslo įmones.
 
Šiuo
 
metu beveik 1000 vyresnių nei 50 metų asmenų,gavusių paramą iš „
Senior Enterprise
 “ Airijoje, JK ir Prancūzijoje, įkūrėnaujas verslo įmones.
 
Tai beveik tris kartus viršija rodiklį, numatytą iniciatyvos pradţioje 2010 m. spalio mėn.
 
Serbija:
Serbijos organizacijosJunior Achievement (JA) tikslas yra ugdyti
ir įkvėpti jaunus ţmones vertinti verslumą, suprasti verslą ir ekonomiką.
 
Bendras JA organizacijos Serbijoje tikslas yra suteikti privačiam sektoriuigalimybę imtis aktyvaus vaidmens ruošiant ir įkvepiant Serbijos jaunimą prisidėti prie visuomenės gerovės ir ugdant jaunimą verslumo, finansinio

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->