Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Európska cena za podporu podnikania: Vyhlásenie užšieho výberu

Európska cena za podporu podnikania: Vyhlásenie užšieho výberu

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Vyhlásenie užšieho výberu
30/09/2013: Dnes bol vyhlásený užší výber hodnotenia poroty v rámci Európskej ceny za podporu podnikania 2013. Porota na vysokej úrovni v zastúpení obchodnej, vládnej a akademickej pôdy posudzovala 53 národných víťazov a vytvorila užší výber 19 účastníkov nominovaných v šiestich kategóriách.
Sedem víťazov bude vyhlásených na Zhromaždení SME 2013, ktoré sa bude konať 25. – 26. novembra v meste Vilnius, v Litve.
Vyhlásenie užšieho výberu
30/09/2013: Dnes bol vyhlásený užší výber hodnotenia poroty v rámci Európskej ceny za podporu podnikania 2013. Porota na vysokej úrovni v zastúpení obchodnej, vládnej a akademickej pôdy posudzovala 53 národných víťazov a vytvorila užší výber 19 účastníkov nominovaných v šiestich kategóriách.
Sedem víťazov bude vyhlásených na Zhromaždení SME 2013, ktoré sa bude konať 25. – 26. novembra v meste Vilnius, v Litve.

More info:

Published by: European Enterprise Promotion Awards on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

 
 
MEMO/13/XXXE
URÓPSKA KOMISIA
 
MEMO
V Bruseli, 30. 09. 2013
Európska cena za podporu podnikania (
European EnterprisePromotion Awards
) 2013:
Najlepšie projekty do užšieho
výberu
V roku 2013 sa do
národných súťaží 
o
 šancu reprezentovať svoju krajinu a
 
 získať 
Európsku cenu za podporu podnikania zapojilo stovky projektov. Tento rok bolo
do užšieho výberu vybratých 19 projektov, čo znamená skvelý rok pre Awards
a
 zároveň bola
 predstavená nová kategória: podpora rozvoja zelených trhov a
efektívne využívanie zdrojov.
Awards dostali 
 prihlášky 
z 28 európskych krajín,
vrátane nového členského štátu
Chorvátska a
ďalších členských štátov.Významná porota, ktorá zastupuje oblasť obchodu, vlády a
akademickej obce,hodnotila
 prihlášky 
 
53 národných víťazov a
 
do užšieho výberu vybrala 19
kandidátov v 
 šiestych kategóriách. Víťazi
 
každej zo šiestich kategó
rií budúoznámení 25. novembra 2013
na zhromaždení malých a
stredných podnikov voVilniuse v 
Litve, na ktoré budú pozvaní všetci kandidáti. Jeden z 
projektov 
 zároveň získa
aj 
 prestížnu cenu Veľkej poroty 
.
Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie,
ohľadne tohtoročné
 
uţšieho
výberu uviedol:
 „
Originalita a kreativita týchto pozoruhodných projektov dokazuje,
 prečo
je pre riadenie európskych podnikov tak 
dôležité využiť 
 
 podnikateľského ducha
. Tento rok sa
veľa projektov 
 
 zameriava na mladých ľudí 
 ,
 pričom
ukazujú,
 že
je
dôležité podporovať 
 
 podnikateľskú
 
mladosť 
Európy.
Všetky 
tieto
osvedčených
iniciatívy aj 
naďalej 
ukazujú,
 že
oporou európskej ekonomiky sú maléa stredné podniky.
 
1. kategória: podpora
podnikateľského
duchaBelgicko:
 (BYT) je projekt na podporu
podnikateľského
ducha, sozameraním sa na
školy a ďalšie
 
mládeţnícke organizácie
v oblasti Bruselského kanálaa
centrálnych štvrtí 
.
Podporuje mladých ľudí 
na
všetkých
 
stupňoch
 
škôl
pri objavovaní podnikania,
podnikateľského
prostredia a ich
podnikateľských zručností 
a vlastností a aktívnom zapájaní sa do vlastných projektov s
cieľom dosiahnuť 
sociálny a profesionálnyúspech.
Vďaka
celej rade programov a originálnych aktivít, prispôsobených tak, abyvyhovovali rôznym
stupňom
 
škôl
, objavujú mladí 
ľudia podnikanie
a sociálno-ekonomicképrostredie. BYT podnecuje mladých
ľudí k
aktívnej úlohe v ich vlastných projektova zameriava sa na sociálne a profesionálne úspechy. Priamo projekt BYT
vyškolil od konca
roka 2008 do apríla 2013
aţ 8
316
študentov
.
 Írsko:
 poskytuje
študentom
 
príleţitosť 
 
získať 
obchodné a
podnikateľské
 
zručno
sti v praktickom reálnom scenári, kde v podstatezakladajú a
počas šiestich mesiacov a
viac vedú vlastné mini-podniky. City & CountyEnterprise Boards,
vládou podporovaná sieť 
agentúr pre sektor malých firiem, predstavila
celoštátn
u
súťaţ
, ktorá sa koná
kaţdý rok
na rôznych úrovniach na stredných
školách
,
 
 2
pričom
 
študenti
pracujú
počas dvoch polrokov
v skupinách a zakladajú si a vedú vlastnémini-podniky. Program má junior cyklus (12-13 rokov), stredný cyklus (14 - 15 rokov)a senior cyklus (16-17 rokov). Vo
všetkých
kategóriách sa
študentom
 
odporúča
 
pracovať 
 v skupinách
5
študentov
,
čo im umoţní rozdeliť funkcie a
 
zároveň sa tým podporí aj
 koncept tímovej práce.
Počet zúčastnených
rastie z roka na rok a
tento rok presiahol počet
 17000.
 
Poľsko
:
 sa týkala prípravya inscenácie hry s názvom
 „Rozprávka
o
podnikateľovi Jankovi
a jeho hlúpych
bratoch“.
 
Študenti
 
naučili
 
identifikovať 
charakterové vlastnosti spojené s podnikaním, pochopilivýznam slova
 „investície“
a dôsledky
predlţenia sa
. Ide o prvý vzdelávací nástrojv
Poľsku
v podobe divadelného predstavenia, ktorý oslovuje podnikanie a zameriava sana
ţiakov základných
 
škôl
.
Zároveň
 
podporuje podnikateľské
postoje a
spotrebiteľské
povedomie medzi mladými
ľuďmi
. Okrem
ţivé
ho publika si hru pozrelo on-line 60 000
ţiakov
zo 720
škôl po
celej krajine.
Fínsko:
Vzdelávací subjektMyCity  je miniatúrne mesto, postavez prvkov mobilných stien a pozostáva z najmenej 15 rôznych miestnych a regionálnych podnikov a verejných
sluţieb
.
Študenti
pracujú vo svojom vlastnom obchode v rámci mesta a dostávajú mzdu.Vystupujú aj ako
spotrebitelia a občania
 
spoločnosti
. V rámci projektu MyCity spolupracujeokolo 70
ţiakov
. MyCity, ktorý sponzoruje fínske ministerstvo
školstva
a kultúry, pôsobí v ôsmich rôznych obciach a
navštívilo ho viac ako
24 000
ţiakov 6. ročníka
spolu s 1 000
učiteľov
.
 Srbsko:
V Srbsku patria podniky, ktoré
vlastní ţena, medzi menšinu a
predstavujú len 26
% všetkých malých a
 
stredne veľkých podnikov
.
Preto sa väčšina ţien obracia na
 (ABW), ktorá podporuje a poskytuje podporu
podnikateľkám
,
zatiaľ čo
 
obhajovať 
 
zlepšenie podnikateľského
prostredia a podporu miestnej, regionálneja medzinárodnej siete. ABW uznala potrebu a potenciál na vybudovanie kapacít miestnychorganizácií na podporu podnikania
ţien
, ako aj
podnecovať 
a na podporu formálnej stránkya oficiálnu registráciu nových asociácií podnikateliek v jednotlivých komunitách. Tátoiniciatíva spája
podnikateľky
po celom Srbsku,
posilňuje miestne
 
zdruţenia
a zakladaniea budovanie kapacít novovzniknutých miestnych
zdruţení 
. V uplynulom roku vznikli trinové asociácie podnikania
ţien
v mestách Novi Pazar, Subotica a
Zaječar
.
 
Veľká Británia
:
Program 
remier League (PLEA) bol vytvorený s
cieľom
 
pomôcť 
 
učiť 
deti vo veku 11
19 rokov základné princípy podnikania a samostatnejzárobkovej
činnosti
.
Počas prvých dvoch rokov sa na
Enterprise Academy, ktorá sai
nšpirova
la priekopníckym modelom Middlesbrough FC, prihlásilo viac ako 135 000
ţiakov,pričom
viac
neţ
1 500
mladých ľudí si zabezpečilo úroveň prijatia na univerzitu akovýsledok programu, kedy dostali akreditáciu OCR (skúšky Oxford
a Cambridge RSA
skúšky
). Na základe 10-
týţdňov
ého kurzu, ktorý vyvinul klub Middlesbrough FC pomáhaprogram
mladým ľuďom pochopiť 
základné princípy podnikania prostredníctvom sérieinteraktívnych vzdelávacích
príleţitostí 
ako v triede, tak aj na futbalových
štadióno
ch. Bolovytvorených 20 klubov, do ktorých sa zapojilo viac ako 80 000 mladých
ľudí 
.
 2. kategória:
investície do zručností
 Dánsko:
V
kstfabrikkerne (Továrne rastu) je obchodný
inkubačný
program, ktorý bolspustený v januári 2010. Projekt sa skladá z desiatich
podnikateľských
inkubátorov,geograficky rozmiestnených po celom regióne Zealandu. V rámci programu sazáujemcovia o
program zapoja do 1,5 aţ 3 ročných individuálne prispôsobených „programov rastu“, ktoré sa skladajú
zo
školení 
, nadväzovania kontaktov a vzdelávaciehokurzu v spolupráci s regionálnou univerzitou.
Priebeţné
hodnotenie projektu v januári2013 zistilo,
ţe
 
vyrástlo aţ
62 %
zúčastnených
, ktorí vytvárali obrat
pred samotným
 
 3nástupom do továrne rastu. V
regióne bolo vytvorených aţ
54 nových pracovných miesta
očakáva sa, ţe počas najbliţších troch rokov sa vytvorí ďalších
300 miest.
 Írsko:
 je špeciálne navrhnu
tak, aby sa do podnikania zapojilo viac
ľudí 
 
starších ako
50 rokov a
aby sa zvýšilo
povedomie o ich potenciáli
na začatie
podnikania, nadobudli alebo investovali do podnikov, ktoré
začal
niekto iný alebo aby sa
stali dobrovoľníkom
mentorom.
Cieľom
 
bolo od začiatku zaloţiť 
viac podnikov,
prilákať 
viacinvestícií a aby sa do nových a
rozvíjajúcich podnikov zapojilo viac starších ľudí ako
poradcovi.
K dnešnému
 
dňu
 
si zaloţilo nové spoločnosti
takmer 1 000 osôb
starších ako
50rokov, ktorí získali podporu od Senior Enterprise v Írsku,
Veľkej
Británii a vo Francúzsku.To je takmer trikrát viac
neţ
 
cieľ stanovený
na
zač
iatku iniciatívy v októbri 2010.
Srbsko:
 
Cieľom
 Junior Achievement (JA) Srbsko je
vzdelávať 
a
inšpirovať 
mladých
ľudí 
k hodnote slobodného podnikania a
pochopiť 
podnikanie a ekonomiku. Celkovým
cieľom
JASrbsko je
umoţniť súkromnému sektoru
 
prevziať 
aktívnu úlohu v príprave a
inšpirovaní 
 mladých Srbov
stať 
sa aktívnymi
členmi
 
spoločnosti
a
vzdelávať 
 
mladých ľudí 
v oblastipodnikania,
finančnej gramotnosti
a obchodu. Vízia projektu
 je vytvoriť 
liberálnugeneráciu, ktorá sa bude aktívne
zúčastňovať 
 
všetkých aspektov
moderného
ţivota
 a
zvýšiť 
tak pracovné
príleţitosti
. JA Srbsko pomohlo od svojho
zaloţenia v
roku 2005 viacako 30 000
študentom
, ktorých viedlo 500
kvalifikovaných učiteľov
JAS na viac ako 200
školách
v celej Srbsku. V
školskom roku
2011/12 sa do programov JA Srbsko zapojilo 8021
študentov
, ktorých podporovalo 485
učiteľov
zo 156 základných a
stredných škôl
v 72obciach.
3. kategória:
zlepšenie podnikateľského prostredia
 Belgicko:
začínajúcim
a existujúcim
podnikateľom
 
uspieť 
. Podnikatelia uzatvoria dohodu s mestom Gent s
cieľom vypracovať 
 
podnikateľský
 plán,
poţiadať o
profesionálne poradenstvo a odborné vedenie
, potom sa zúčastnia
vzdelávacích a rozvojových kurzov a
počas nasledovných 3 rokov podnikajú
v Gente.
Vďaka tejto
zmluve
môţu
podnikatelia
získať 
podporu vo
výške aţ
5 000 EUR navzdelávanie, odborné vedenie a investície.
Všetky
 
začínajúce
podniky,
ktoré boli zaloţené
v Gente ako nezávislé
podniky, môţu do dvoch rokov poţiadať 
o uzatvorenie dohody.Jedným z
najdôleţitejších
 
cieľov tejto
dohody
 je zvýšenie
 
úspešnosti
 
začínajúcich podnikov
 
počas
prvých rokov a
zabrániť zlyhaniu
.
K dnešnému
 
dňu
 
odporučila posudzovacia komisia
171 zmlúv, z ktorých mestský výbor a poslanci schválilo 166 zmlúv.
Taliansko:
bolonský kreatívny inovačný
projekt podporuje tvorivé profesiev oblasti Emilia-Romagna prostredníctvom poskytnutia
peňaţných
príspevkov, pracovnýchpriestorov a siete partnerov z verejného a súkromného sektora,
ktorí víťazom ocenenia
poskytujú
sluţby
. Incredibol! je
tieţ
komunita, ktorá spolupracuje s a
posilňuje
miestnekultúrne a kreatívne podniky (ICC) sektora. Projekt Incredibol!
začal
v roku 2010a
zhromaţdil
 
neuveriteľných
243 dizajnových nápadov z celého regiónu. Celkovo získalo32
víťazných
projektov
peňaţné
ocenenie vo
výške
20 000 EUR, viac ako 500 hodín
školení 
a odbornú podporu 15 konzultantov. Okrem toho mohlo 10 výhercov bezplatnevy
uţívať pracovné
priestory obce.
 
Lotyšsko
:
Think Small First vyvinulaL
 (LCCI)s
cieľom dostať 
 
Lotyšsko
z hospodárskej krízy. Táto iniciatíva pomáha mikropodnikomprostredníctvom vytvorenia osobitnej sadzby dane a
zjednodušením daňového
 
účtovného
 systému, zavedením mikro-úverových programov a poskytovaním informácií 
o začatí 
 podnikania na jednom mieste. LCCI zohrávala jednu z hlavných úloh v diskusiáchv Saeima - v parlamente
Lotyšskej
republiky.
Vďaka podpore
Ministerstva hospodárstva,Saeima podporoval zákon o daniach mikropodnikov,
ktorý nadobudol účinnosť 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->