Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Update Economische Vooruitzichten - Oktober 2013

Update Economische Vooruitzichten - Oktober 2013

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by KBC Economics
• Conjunctuurherleving meer dan de zoveelste minicyclus
• Einde aankoopprogramma Fed uitgesteld
• Obligatierentes opnieuw lager
• Politieke risico’s vormen grootste bedreiging
• Conjunctuurherleving meer dan de zoveelste minicyclus
• Einde aankoopprogramma Fed uitgesteld
• Obligatierentes opnieuw lager
• Politieke risico’s vormen grootste bedreiging

More info:

Published by: KBC Economics on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

 
1
Economische Vooruitzichten
 
Voor vragen i.v.m. de inhoud van deze publicatie kunt u terecht bij: Dieter Guffens (32) (0)2 429.62.87E-mail: dieter.guffens@kbc.beVerantwoordelijke uitgever: Johan Van Gompel, Havenlaan 2, B-1080 BrusselCorrespondentieadres & abonnementenbeheer: KBC Groep NV, GCE, Havenlaan 2, 1080 Brussel,E-mail: economic.research@kbc.beDeze publicatie komt tot stand op de Chief Economist Department van KBC Groep. Noch de mate waarin de voor-gestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in derealiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De prognoses zijn indicatief. De gegevens in dezepublicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies conform deWet van 6 april 1995 inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen, debemiddelaars en beleggingsadviseurs. KBC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledig-heid ervan. Alle historische koersen, statistieken en grafieken zijn actueel tot en met 1 oktober 2013, tenzij andersvermeld. De beschreven meningen en vooruitzichten zijn die zoals ze gelden op 1 oktober 2013.
Update
Oktober 2013
 
 Conjunctuurherleving meer dan de zoveelste minicyclus 
Einde aankoopprogramma Fed uitgesteld 
Obligatierentes opnieuw lager
Politieke risico’s vormen grootste bedreiging
De wereldconjunctuur lijkt vertrokkenvoor een matig, maar duurzaam herstel.Een aantal factoren spelen hierbij eenbelangrijke rol. Het groeivernietigendsaneringsbeleid in de EMU heeft plaats-gemaakt voor een meer pragmatischeaanpak, die zich richt op een evenwich-tige begroting over de economischecyclus heen. Dankzij dat groeivriende-lijker budgettair beleid krijgen de struc-turele hervormingen in de EMU de kansom hun vruchten af te werpen. Ondertussen heeft de Amerikaanse eco-nomie grote vorderingen gemaakt inhet wegwerken van haar onevenwich-tigheden die aan de basis van de GroteRecessie lagen. De huizenmarkt hersteltsneller dan verwacht, wat ook de activi-teit in de bouwsector een duw in de ruggeeft. Dankzij de kordate aanpak vande Amerikaanse regelgever is ook debanksector duidelijk gezonder dan deEuropese, wat onder meer zorgde vooreen normalisatie van de kredietgroeiaan de private sector.Het herstel wordt ook breed gedragendoor de consument en de bedrijfsinves-teringen. In de VS levert de particuliereconsumptie de grootste groeibijdragetot het bbp, wat ook tot uiting komt inhet forse herstel van het consumenten-vertrouwen. Dat vertrouwen verbetertook in de EMU, maar is voorlopig nogniet echt zichtbaar in de groei vande consumentenbestedingen. Ook hetnieuwe economische beleid in Japanheeft ertoe bijgedragen dat de eco-nomische groei in het eerste halfjaarvan 2013 in belangrijke mate gedrevenwerd door de groei van de particu-liere consumptie. Het doorbreken vande deflatievrees dankzij het agressievebeleid van de Japanse centrale bankspeelt hierbij een belangrijke rol. Tenslotte is ook het Chinese economischebeleid erop gericht om de groei meerte richten op de binnenlandse vraag,en op de consumptiebestedingen in hetbijzonder.Naast de particuliere consumptie dra-gen ook de bedrijfsinvesteringen hetherstel van de wereldconjunctuur. Decapaciteitsbezettingsgraad in de ver-werkende nijverheid benadert in eenaantal belangrijke economieën, waaron-der de VS en Duitsland, het peil van netvoor de Grote Recessie. Daardoor stijgtgeleidelijk de behoefte aan uitbreidings-investeringen die de binnenlandse vraagondersteunen.De conjunctuurherleving doet zich voortegen de achtergrond van een gunstigeontwikkeling van de grondstofprijzen.Nu het gevaar voor een internatio-nale escalatie van de Syrië-crisis voor-lopig is geweken, zette de olieprijs zijnneerwaarts pad voort. Samen met dedalende trend van de overige grondstof-fen, zet dat de inflatie in de westerseeconomieën sterk onder neerwaartsedruk waardoor de koopkracht van degezinnen stijgt en de productiekostenvan bedrijven daalt. Zo ligt de inflatie inde VS en de EMU (respectievelijk 1,5%en 1,1%) ondertussen al een flink stukonder de inflatiedoelstelling van 2% vande betrokken centrale banken.
Exit uit de exit
De grootste verrassing van de voor-bije maand was de beslissing van deAmerikaanse centrale bank om haar
Onze webstek www.kbceconomics.be houdt uop de hoogte van alle analyses en vooruitzich-ten van de KBC-economisten.
 
2
VS DuitslandEMU
aankoopprogramma (maandelijks voor45 miljard USD overheidsobligaties envoor 40 miljard hypotheekgerelateer-de obligaties) voorlopig niet terug teschroeven. Nochtans had Fed-voorzitterBernanke in juni laten verstaan dat eenbegin van het uitdoven ervan in de nabijetoekomst waarschijnlijk was. De redenendie de Fed toch daarvan weerhielden zijnde forse opsprong van de obligatierentessinds juni, de aanhoudend negatieveimpact van het begrotingsbeleid op degroei, de kwetsbaarheid van de arbeids-markt en de te lage inflatie.Nadat het begrotingsjaar 2013 zondervolwaardige begroting met voorlopigetwaalfden is verlopen (wat tussen haak- jes bijdroeg tot een forse begrotings-sanering) is ook het begrotingsjaar 2014in oktober begonnen zonder begroting.Wat de Fed op het ogenblik van haarbeslissing nog niet wist, is dat het nieu-we begrotingsjaar zelfs zou starten meteen sluiting van grote delen van de fede-rale overheid. Zelfs daarvoor was de Fedvan mening dat het restrictieve karaktervan het begrotingsbeleid de Fed de factoniet toelaat om de voet van het monetairgaspedaal te lichten.De daling van de werkloosheidsgraadvan 8,1% in augustus 2012 tot 7,3%een jaar later is weliswaar aanzienlijk,maar niettemin is de Fed niet helemaaltevreden over de achterliggende rede-nen. Een belangrijke factor was immersde daling van de participatiegraad tot63,2% van de beroepsbevolking. Op zijnbeurt was dat het gevolg van structu-rele demografische factoren, maar vol-gens de Fed speelde ook het feit meedat een aantal werklozen afhaaktenen voorlopig niet meer naar een baanzochten. Dat betekent dat de feitelijkewerkloosheidsgraad een stuk hoger ligtdan het officiële cijfer laat uitschijnen,wat de Fed mee ertoe aanzette om totnader order haar extreme monetaire sti-mulering voort te zetten. Het feit dat deinflatie op dit ogenblik ruim beneden dedoelstelling van de Fed ligt, is daarvooreen bijkomend argument.
Gevangen
Het restrictieve begrotings-‘non-beleid’,de daling van de participatiegraad op dearbeidsmarkt en de lage inflatie warende Fed al bekend toen ze in juni eenspoedig begin van het uitdoven vanhaar aankoopprogramma suggereerde.Het lijkt er dus op dat vooral de forserdan verwachte stijging van de obliga-tierentes sinds juni de Fed op anderegedachten bracht. De Fed vreest dathogere hypotheeklasten te sterk op deconsumptiegroei zouden wegen en zode conjunctuurherleving zouden sabote-ren. Enerzijds had het uitstel van het uit-doofscenario in september het gehooptekortetermijneffect: de Amerikaanse tien- jaarsrente daalde van net onder 3%begin september tot 2,6% op dit ogen-blik. Anderzijds is het niet duidelijk hoede Fed op langere termijn haar extreemsoepel monetair beleid op een ordelijkewijze wil normaliseren, als al de loutereaankondiging van een minder forse sti-mulering leidt tot een marktreactie diede Fed op haar beslissing doet terug-komen.Tijdens de Grote Recessie was het vooralhet budgettair en monetair beleid dateen afglijden in een depressie heeftvermeden. Paradoxaal genoeg gaannu de grootste conjuncturele risico’suit van datzelfde economische beleid,meer specifiek in de VS. Terwijl oplangere termijn de ordelijke normali-satie van het monetair beleid volledigonverkend terrein is, bewijzen op kortetermijn de Amerikaanse president enhet Amerikaanse parlement dat de EMUgeen monopolie heeft op budgettairechaos.
3035404550556065OMT: ‘Whatever it takes’(Draghi)‘ARRA’, ‘Cash for clunkers’ECB VLTROsSterke voorraadcyclusFed Q1Fed Q2Fed Operatie‘Twist’Fed Q320050607080910111213
Stijgende bezettingsgraad ondersteunt bedrijfsinvesteringen
(in %)
Huidige opleving waarschijnlijk duurzamer
(PMI verwerkende nijverheid, 50 = neutraal)
6570758085901999 2001 03 05 07 09 11 13
VSEMU
EconomischeVooruitzichten
Update
Dieter Guffensdieter.guffens@kbc.be
 
3
EconomischeVooruitzichten
Grafieken
Duitse obligatierente (10-jaar)BeleidsrenteObligatierente (10-jaar)Beleidsrente
01234562007 08 09 10 11 12 13
Renteverloop VS
(in %)
01234562007 08 09 10 11 12 13
Renteverloop EMU
(in %)
VS OESOEMU
-3-2-101234562007 08 09 10 11 12 13
 
Inflatie
(consumptieprijsindex, jaarwijziging in %)
Olie (brent, dollar per vat)Industriële metalen (Economist)Landbouw en voeding (S&P GSCI)
01002003002007 08
 
09 10 11 12 13
 
Grondstoffenprijzen
(januari 2007=100)
Bbp (reëel, linkse schaal)Voorlopende indicator (rechtse schaal)
-10-8-6-4-20246810-10-8-6-4-202462007 08 09 10 11 12 13
 
Economische activiteit in OESO
(kwartaalwijziging op jaarbasis in %)
OndernemersConsumenten
-4-3-2-10122007 08 09 10 11 12 13
 
Vertrouwen G4
(standaardafwijking van het LT-gemiddelde)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->