Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Radyňské Listy, Starý Plzenec, Říjen 2013

Radyňské Listy, Starý Plzenec, Říjen 2013

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Ivana Levá
Volby 2013 do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se uskuteční dne 25. října 2013 od 14.00 h do 22.00 h, dne 26. října 2013 od 08.00 h do 14.00Volby 2013 do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se uskuteční dne 25. října 2013 od 14.00 h do 22.00 h, dne 26. října 2013 od 08.00 h do 14.00More info:

Published by: Ivana Levá on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

 
Vydává město Starý Plzenec - redakce K-Centrum, Smetanova 932, Starý Plzenec, telefon: 377 183 662 
 
VdáváměstoStarPlzenec-redakceK-CentrumSmetanova932StarPlzenectelefon:7713662
RADOUŠOVY HRY
RADOUŠOVY HRY
NA HRADU RADYNI
NA HRADU RADYNI
Již 8. rokem svolává pán hradu Radouš
 Již 8. rokem svolává pán hradu Radouš 
svoji družinu z les
ů
rady
ň
ských. Víly,
č
er-
 svoji družinu z les
ů
rady
ň
 ských. Víly,
č 
er-
ti, sk
ř
ítkové,
č
arod
ě
jnice a strašidla všeho
ti, sk 
ř 
ítkové,
č 
arod 
ě 
 jnice a strašidla všeho
druhu op
ě
t mají p
ř
ipraveny sout
ě
že podle
druhu op
ě 
t mají p
ř 
ipraveny sout 
ě 
 že podle
pov
ě
stí, které k hradu Radyni pat
ř
í od ne-
 pov
ě 
 stí, které k hradu Radyni pat 
ř 
í od ne-
pam
ě
ti. D
ě
ti i jejich rodi
č
e op
ě
t zažívají
 pam
ě 
ti. D
ě 
ti i jejich rodi
č 
e op
ě 
t zažívají 
spoustu radosti a veselí, hudby a tance.
 spoustu radosti a veselí, hudby a tance.
Radoušovy hry rok od roku probouzejí v
 Radoušovy hry rok od roku probouzejí v
každém, kdo k hradu zavítá, chu
ť
tvo
ř
it,
každém, kdo k hradu zavítá, chu
ť 
tvo
ř 
it,
smát se a dovád
ě
t. P
ř
esn
ě
podle p
ř
edstav
 smát se a dovád 
ě 
t.
ř 
esn
ě 
podle p
ř 
edstav
již hodného vládce hradu i jeho okolí.
 již hodného vládce hradu i jeho okolí.
Vzácná pospolitost zá
ř
í do kraje a všich-
Vzácná pospolitost zá
ř 
í do kraje a všich-
ni už se t
ě
šíme na p
ř
íští Radoušovy hry,
ni už se t
ě
šíme na p
ř 
íští Radoušovy hry,
které se staly krásnou novou tradicí v kraji
které se staly krásnou novou tradicí v kraji
pod Radyní. Pod
ě
kování pat
ř
í Ob
č
anské-
 pod Radyní. Pod
ě
kování pat
ř 
í Ob
č
anské-
mu sdružení H
ů
rka a Radyn
ě
, spole
č
nosti
mu sdružení H
ů
rka a Radyn
ě
, spole
č
nosti
pro zvelebování kulturních a historických
 pro zvelebování kulturních a historických
památek ve Starém Plzenci, K-Centru té-
 památek ve Starém Plzenci, K-Centru té-
hož m
ě
sta a spoust
ě
dobrovolník
ů
, kte
ř
í
hož m
ě
sta a spoust
ě
dobrovolník 
ů
, kte
ř 
í
dokázali zajistit vše pot
ř
ebné, aby spoko-
dokázali zajistit vše pot
ř 
ebné, aby spoko-
jenost a bezpe
č
í vládly po celou dobu her.
 jenost a bezpe
č
í vládly po celou dobu her.
Z bohatého programu m
ů
žeme p
ř
ipo-
Z bohatého programu m
ů
žeme p
ř 
ipo-
menout folklorní soubor Úslavá
č
ek ZUŠ
menout folklorní soubor Úslavá
č
ek ZUŠ
Starý Plzenec, vystoupení d
ě
tí MŠ Starý
Starý Plzenec, vystoupení d
ě
tí MŠ Starý
Plzenec, skupinu historického šermu Har-
Plzenec, skupinu historického šermu Har-
ř
i z Rokycan, st
ř
edov
ě
ké živé obrazy a
ř 
i z Rokycan, st
ř 
edov
ě
ké živé obrazy a
st
ř
edov
ě
kou hudbu Miritis.
st
ř 
edov
ě
kou hudbu Miritis.
Po celou dobu se v hradu i podhradí
Po celou dobu se v hradu i podhradí
procházel Radouš a t
ě
šil se z radosti všech,
 procházel Radouš a t
ě
šil se z radosti všech,
které potkával. Bohatý doprovodný pro-
které potkával. Bohatý doprovodný pro-
gram zaujal mnoho návšt
ě
vník
ů
: skákací
gram zaujal mnoho návšt
ě
vník 
ů
: skákací
hrad, ukázky ková
ř
ského um
ě
ní a st
ř
edo-
hrad, ukázky ková
ř 
ského um
ě
ní a st
ř 
edo-
v
ě
ké rytí
ř
ské zbroje a výstroje, výroba
v
ě
ké rytí
ř 
ské zbroje a výstroje, výroba
obrázk
ů
s
č
arod
ě
jnicí, kole
č
ková akro-
obrázk 
ů
s
č
arod
ě
 jnicí, kole
č
ková akro-
bacie, strašidelný hrad, lanová dráha. A
 bacie, strašidelný hrad, lanová dráha. A
to hlavní. Sout
ě
že podle pov
ě
stí. Jakých?
to hlavní. Sout
ě
že podle pov
ě
stí. Jakých?
Č
erný Honza a zakletý vyd
ř
iduch aneb
Č
erný Honza a zakletý vyd
ř 
iduch aneb
Jízda s kolomazí, Hromobití aneb Hledání
Jízda s kolomazí, Hromobití aneb Hledání
Radoušova medailonku, Dravá zv
ěř
, jen se
Radoušova medailonku, Dravá zv
ěř 
, jen se
jí st
ř
ež aneb Lov medv
ě
da ošt
ě
pem, Lesy
 jí st
ř 
ež aneb Lov medv
ě
da ošt
ě
 pem, Lesy
plné zv
ěř
e aneb Lov jelena, Rejdy, v
ř
esk a
 plné zv
ěř 
e aneb Lov jelena, Rejdy, v
ř 
esk a
divné kejklání aneb Boj se strašidly, Pokla-
divné kejklání aneb Boj se strašidly, Pokla-
dy se otvírají aneb Pes, truhlice, slepice a
dy se otvírají aneb Pes, truhlice, slepice a
poklad, Radoušovo putování aneb Jak Ra-
 poklad, Radoušovo putování aneb Jak Ra-
douš k Radyni p
ř
išel.
douš k Radyni p
ř 
išel.
Eva Suttnerová
 Eva Suttnerová pokra
č 
ování na str. 12
ŘÍJEN 2013
ZDARMA
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluob
č
ané,léto je za námi, to ale vžádném p
ř 
ípad
ě
nezname-ná, že bychom se p
ř 
ipra-vovali k zimnímu spánku.Dokon
č
ují se práce narekonstrukci Rady
ň
skéulice. V
ěř 
ím, že v dob
ě
vydání RL už budezprovozn
ě
na v celém úseku. Bylo dokon
č
enozateplení mate
ř 
ské školy ve Starém Plzenci.Tuto akci jsme spolu
nancovali pomocí do-tace z Opera
č
ního programu životního pro-st
ř 
edí. P
ř 
evzali jsme malotraktor, ktejsme po
ř 
ídili rovn
ě
ž z dotace ze Státního zem
ě
d
ě
l-ského interven
č
ního fondu. V letošním roce bude ješt
ě
opravena st
ř 
echa na Dom
ě
s pe-
č
ovatelskou službou na Malé Stran
ě
, na kte-rou jsme získali dotaci z Plze
ň
ského kraje.A tak jak jsme slíbili, budou v letošním roceopraveny další místní komunikace - Kollá-rova, Tomáškova a Elišky Krásnohorské.Firma Strabag, která podala nejvýhodn
ě
 jšínabídku, zahájí práce první týden v
ř 
íjnu.Z rozpo
č
tu m
ě
sta uhradíme na tuto opravu
č
ástku cca 2,3 mil. K 
č
. Práce pokra
č
ují i nakanalizaci v Sedlci a na Malé Stran
ě
. Stavba pokra
č
uje podle harmonogramu a jsme zhru- ba v polovin
ě
stavby. Prostav
ě
no je cca 120mil. K 
č
. Vodovod v Sedlci je již dokon
č
en anyní je zapot
ř 
ebí realizovat i p
ř 
ípojky. Vodo-vodní
ř 
ad m
ů
že být kompletn
ě
zprovozn
ě
n,kanaliza
č
p
ř 
ípojku je zapot
ř 
ebí napojit z
ř 
adu mimo komunikaci. Aktuální je realiza-ce p
ř 
ípojek v Tymákovské ulici, kde bude v
ř 
íjnu upraven
nální povrch krajské komu-nikace. Ti z Vás, kte
ř 
í mají zájem o p
ř 
ipo- jení vodovodu v Tymákovské ulici a ješt
ě
 nemají územní souhlas, je zapot
ř 
ebí, abysi uvedené urychlen
ě
vy
ř 
ídili na stavebnímú
ř 
adu M
ě
Ú, paní Šulová, tel. 377 183 647,mail: sulova@staryplzenec.cz, tak abyse pak nezasahovalo do nového povrchukomunikace. Sou
č
asn
ě
musí mít uzav
ř 
e-nou smlouvu s Vodárnou o odb
ě
ru pitnévody. V této souvislosti jsme p
ř 
ipraveni poskytnout ob
č
an
ů
m p
ů
 j
č
ku z fondu roz-voje bydlení na z
ř 
ízení kanaliza
č
p
ř 
ípoj-ky.
Podmínky poskytnutí p
ů
 j
č
ky v
č
etn
ě
 splátkové „kalkula
č
ky“ naleznete uvnit
ř
 RL
(nap
ř 
. p
ř 
i p
ů
 j
č
ce 25.000,- K 
č
na 4 roky
č
iní m
ě
č
ní splátka 553 K 
č
). Více infor-mací ohledn
ě
p
ů
 j
č
ek na kanaliza
č
ní p
ř 
ípoj-ky jsou k dispozici na M
ě
Ú, paní Fajtová,tel. 377 183 645, mail: fajtova@staryplze-nec.cz nebo na webových stránkách m
ě
stawww.staryplzenec.cz v oddílu Aktuality.Sou
č
asn
ě
realizujeme restrukturalizacim
ě
stského ú
ř 
adu. K 31.12.2013 bude zruše-na p
ř 
ísp
ě
vková organizace Bytové hospodá
ř 
-ství (BH), kdy
č
ást agendy již p
ř 
evzala spo-
 pokra
č 
ování na str. 5
Radouš se svojí družinou Foto: Eva Vlachová
 Radouš se svojí družinou Foto: Eva Vlachová
 
Strana 2Rady
ň
ské listy -
ř 
íjen 2013
INFORMACE ZE SCH
Ů
RADY M
Ě
STASTARÉHO PLZENCE
RM
 
schválila
uzav
ř 
ení smlouvy o dílo sespole
č
ností Plze
ň
ský lesprojekt, a. s. nazpracování lesního hospodá
ř 
ského plánu pro m
ě
stské lesy na období 2015-2024;
 
vzala na v
ě
domí 
žádost manžel
ů
D
ě
-kanovských o úpravu povrchu komunikaceve Sladkovského ulici vzhledem k rizikuzaplavování p
ř 
ilehch pozem
ů
a uložilastavebnímu technikovi m
ě
sta posoudit si-tuaci a p
ř 
edložit návrh
ř 
ešení;
 
vzala na v
ě
domí 
rozpis cvi
č
ebních ho-din v sokolovn
ě
, provozní
ř 
ád t
ě
locvi
č
en avenkovního h
ř 
išt
ě
a
uložila
vedoucímu BHzjistit zájem uživatel
ů
sokolovny o prázd-ninový provoz a dohodnout zp
ů
sob jehozajišt
ě
ní;
 
souhlasila
s umíst
ě
ním reklamy spole
č
-nosti Bohemia Sekt, s. r. o. na štítu budovyradnice a na pozemku m
ě
sta na Masaryko-v
ě
nám
ě
stí podle p
ř 
edloženého návrhu;
 
vzala na v
ě
domí 
petici ob
č
an
ů
, vy- jad
ř 
ující nesouhlas s umíst
ě
ním sb
ě
rnéhodvora na pozemku parc.
č
. 155/1 v k. ú.Sedlec a žádost o jeho umíst
ě
ní v jiné loka-lit
ě
m
ě
sta. Podle sledku místního šet
ř 
enína p
ř 
edm
ě
tném pozemku provedeného zaú
č
asti projektanta však na tomto pozemkuv sou
č
asné dob
ě
stavbu sb
ě
rného dvorarealizovat nelze. RM
uložila
M
ě
Ú infor-movat petenty o této skute
č
nosti;
 
schválila
rozpo
č
tové opat
ř 
ení
č
. 8/2013,kterým se navyšují rozpo
č
tové p
ř 
íjmy adaje m
ě
sta v roce 2013 o stejnou
č
ástku30.000 K 
č
z d
ů
vodu m
ě
stem p
ř 
ijaté dotaceod Ministerstva pro místní rozvoj na opra-vu bytu poškozeného povodní v roce 2013;
 
souhlasila
s vyhlášením poptávkového
ř 
ízení na zhotovitele stavebních prací p
ř 
irealizaci zamýšlené opravy povrch
ů
míst-ních komunikací v ulicích Elišky Krásno-horské, Kollárova a Tomáškova a
 jmeno-vala
komisi pro výb
ě
r zhotovitele;
 
souhlasila,
na podn
ě
t Zde
ň
ky Komín-kové, s umíst
ě
ním kontejneru pro sb
ě
r po-užitého textilu na pozemku m
ě
sta v Neru-dov
ě
ulici a uzav
ř 
ením p
ř 
íslušné smlouvy o poskytnutí služeb se spole
č
ností DiakonieBroumov, s. r. o.;
 
vzala na v
ě
domí 
informaci jednatelespole
č
nosti PRONAP, s. r. o. o vývoji za-kázek v nadcházejícím období a o hospo-
ř 
ském výsledku spole
č
nosti za m
ě
síc
č
ervenec 2013 a vyslovila nespokojenost stímto výsledkem;
 
schválila
uzav
ř 
ení smlouvy se spole
č
-ností Stivín Quodlibet Systém, spole
č
nost sru
č
ením omezeným o zprost
ř 
edkování kon-certu flétnisty Ji
ř 
ího Stivína, který se usku-te
č
ní v Bohemia Sekt Centru 18.02.2014;
 
schválila
uzav
ř 
ení dodatku ke smlouv
ě
 s Plze
ň
skými dopravními podniky, a. s. ozajišt
ě
ní provozu no
č
ních autobusovýchspoj
ů
o sobotách, ned
ě
lích a ve dnech pra-covního klidu s ú
č
inností od 31.08.2013.
RM
 
stanovila,
na základ
ě
usnesení ZMze dne 29.07.2013 o zrušení organiza
č
složky Pe
č
ovatelská služba k 31.12.2013, p
ů
sobnost v realizaci poskytování pe
č
ova-telské služby od 01.01.2014 M
ě
stskémuú
ř 
adu, odboru sociálnímu a správnímu vomezeném rozsahu, tj. pouze pro obyvatelena území m
ě
sta;
 
souhlasila,
na žádost ob
č
an
ů
, s posunem
č
asu odjezdu autobusu linky MHD
č
. 51 zeStarého Plzence, zastávka Vilová
Č
tvr 
ť
v pracovní dny z 07:18 hodin na 07:10 hodinz d
ů
vodu návaznosti tohoto spoje na linku
č
. 30 v zastávce Plze
ň
, Milady Horákové;
 
 jmenovala
komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek ve výb
ě
rovém
ř 
í-zení na zakázku malého rozsahu – sv
ěř 
ení byt
ů
ve vlastnictví m
ě
sta do správy odbor-né firm
ě
v
č
etn
ě
pronájmu plynových kote-len v bytových domech
č
 p. 99 v Sedlci,
č
 p.194 v Havlí
č
kov
ě
ulici a
č
 p. 1143 v uliciSvatopluka
Č
echa;
 
vzala na v
ě
domí 
žaloby podané na m
ě
s-to Ú
ř 
adem pro zastupování státu ve v
ě
cechmajetkových Okresnímu soudu Plze
ň
-jihve v
ě
ci sporného vlastnictví k pozemk 
ů
mvedem d
ř 
íve v katastru nemovitostí nalistu vlastnictví
č
. 1, tj. ve vlastnictví
Č
R s právem hospoda
ř 
ení pro M
ě
 NV StaPlze-nec, v
č
etn
ě
doporu
č
ení právního zástupcem
ě
sta JUDr. Tesa
ř 
e ke zm
ě
n
ě
ustanoveníschválené smlouvy o výp
ů
 j
č
ce
č
ásti žalo- bou dot
č
eného pozemku parc.
č
. 1053/25v k. ú. Starý Plzenec a
souhlasila
s uzav
ř 
e-ním smlouvy o výp
ů
 j
č
ce výše uvedeného pozemku s obecn
ě
prosp
ě
šnou spole
č
nos-tí Pomocné tlapky ve zn
ě
ní doporu
č
enémJUDr. Tesa
ř 
em;
 
souhlasila
se zadáním zpracování pro- jektové dokumentace pro územní
ř 
ízení astavební povolení stavby Rekonstrukce ka-nalizace v Jiráskov
ě
ulici a napojení firmyPRONAP s. r. o. Ing. Zde
ň
ku
Č
ernému po-dle jím p
ř 
edložené nabídky;
 
souhlasila
s uzav
ř 
ením mandátní smlou-vy se spole
č
nosti DOMOZA projekt, s. r. o. pro vypracování zadávacího
ř 
ízení pro vý- b
ě
r zhotovitele projektu „Regenerace par-kových úprav Lokality H
ů
rka ve Starém Pl-zenci“ v
č
etn
ě
monitoringu tohoto projektu;
 
souhlasila
s p
ř 
id
ě
lení bytu v dom
ě
s pe-
č
ovatelskou službou
č
 p. 194 v Hollmanov
ě
 ulici Vladimíru Lierovi;
 
souhlasila
s p
ř 
id
ě
lením byt
ů
v dom
ě
 
č
 p. 99 v Sedlci V
ěř 
e Draho
ň
ovské, Ivan
ě
 Schlaferové a Sabin
ě
Dudášové;
 
schválila
uzav
ř 
ení dodatku ke smlouv
ě
 o dílo se spole
č
ností SILBA – Elstav, s. r.o. na realizaci stavby zateplení budovy Ma-te
ř 
ské školy Starý Plzenec v p
ř 
edloženémzn
ě
ní.
 pokra
č 
ování na str. 3
19. sch
ů
ze – 22. srpna 201320. sch
ů
ze – 4. zá
ř
í 2013
OBSAH
ÚVODNÍK...........................................1,5ZE ŽIVOTA MĚSTA.......................2,3,4EKOLOGIE.............................................5DOPRAVA..............................................5SERIÁL..............................................5,6,7KULTURA...........................................8,9NAŠE ŠKOLY.............................................................9SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE ................10STALO SE........................................11,12SPOLEČENSKÁ KRONIKA.....................13SPORT....................................................13INZERCE...............................13,14,15,16
 
Rady
ň
ské listy -
ř 
íjen 2013Strana 3
 pokra
č 
ování ze str. 2
 
RM
 
vzala na v
ě
domí 
zápis ze sch
ů
ze sta-vební komise dne 21.08.2013;
 
vzala na v
ě
domí 
dojednaný návrh do-datku ke smlouv
ě
s VODÁRNOU PLZE
 Ň
,a. s. o provozování vodovodu a kanalizaceo prodloužení doby provozování vodovodua kanalizace ve m
ě
st
ě
do konce kalendá
ř 
-ního
č
tvrtletí po kolaudaci staveb „Kanali-zace Malá Strana, Sedlec a rozší
ř 
ení
Č
OVStarý Plzenec“ a „Rozší
ř 
ení vodovodní sít
ě
 v Sedlci“ v souladu s metodikou OPŽP a
uložila
M
ě
Ú zve
ř 
ejnit zám
ě
r m
ě
sta o pro-dloužení pronájmu uvedené infrastrukturya návrh dodatku p
ř 
edložit ke schválení ZM;
 
souhlasila,
na základ
ě
jednání s dot
č
e-mi orgány, s trvalým zachováním sou-
č
asného do
č
asného dopravního
ř 
ešení nakomunikacích v k 
ř 
ižovatce ulic Jungmano-va a Bezru
č
ova podle návrhu Policie
Č
R.
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA M
Ě
STASTARÉHO PLZENCE 
ZM
ZM
 
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
mezitímní ú
č
etní zá-
mezitímní ú
č
etní zá-
v
ě
rku m
ě
sta k 30.06.2013;
v
ě
rku m
ě
sta k 30.06.2013;
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
rozbor hospoda
ř
ení
rozbor hospoda
ř 
ení
m
ě
sta k 31.07.2013;
m
ě
sta k 31.07.2013;
 
schválilo
schválilo
rozpo
č
tové opat
ř
ení
č
.
rozpo
č
tové opat
ř 
ení
č
.
9/2013, kterým dochází v rozpo
č
tu m
ě
sta
9/2013, kterým dochází v rozpo
č
tu m
ě
sta
na rok 2013 k našení celkových p
ř
íjm
ů
 
na rok 2013 k našení celkových p
ř 
íjm
ů
 
o 1.188.874,31 K
č
a celkových výdaj
ů
o
o 1.188.874,31 K 
č
a celkových výdaj
ů
o
1.488.533,00 K
č
;
1.488.533,00 K 
č
;
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
usnesení finan
č
ního
usnesení finan
č
ního
boru
č
. 4/2013 ze dne 09.09.2013;
boru
č
. 4/2013 ze dne 09.09.2013;
schválilo uzav
ř
ení smlouvy s Martinou
schválilo uzav
ř 
ení smlouvy s Martinou
Malecovou o poskytnutí p
ů
j
č
ky z Fondu
Malecovou o poskytnutí p
ů
 j
č
ky z Fondu
rozvoje bydlení za ú
č
elem z
ř
ízení kanali-
rozvoje bydlení za ú
č
elem z
ř 
ízení kanali-
za
č
ní p
ř
ípojky;
za
č
ní p
ř 
ípojky;
 
schválilo
schválilo
uzav
ř
ení dodatku ke smlou-
uzav
ř 
ení dodatku ke smlou-
v
ě
o provozování vodovodu a kanalizace
v
ě
o provozování vodovodu a kanalizace
se spole
č
ností VODÁRNA PLZE
Ň
, a. s.,
se spole
č
ností VODÁRNA PLZE
 Ň
, a. s.,
jehož p
ř
edm
ě
tem je prohlášení m
ě
sta, že
 jehož p
ř 
edm
ě
tem je prohlášení m
ě
sta, že
stanovené ro
č
ní nájemné neobsahuje zisk a
stanovené ro
č
ní nájemné neobsahuje zisk a
obsahuje p
ř
íslušnou ši ro
č
ních ú
č
etních
obsahuje p
ř 
íslušnou ši ro
č
ních ú
č
etních
odpis
ů
a prost
ř
edky na obnovu pronajaté
odpis
ů
a prost
ř 
edky na obnovu pronajaté
vodohospodá
ř
ské infrastruktury;
vodohospodá
ř 
ské infrastruktury;
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
zprávu po
ř
izovatele
zprávu po
ř 
izovatele
územního plánu Magistrátu m
ě
sta Plzn
ě
,
územního plánu Magistrátu m
ě
sta Plzn
ě
,
odboru stavebn
ě
správního o projednání
odboru stavebn
ě
správního o projednání
návrhu zadání Územního plánu Starý Pl-
návrhu zadání Územního plánu Starý Pl-
zenec,
zenec,
schválilo
schválilo
zadání Územního plánu
zadání Územního plánu
Starý Plzenec a
Starý Plzenec a
uložilo
 
uložilo
pov
ěř
enému zastu-
 pov
ěř 
enému zastu-
piteli Ing. Han
ě
Sobotové zajistit zpracová-
 piteli Ing. Han
ě
Sobotové zajistit zpracová-
ní návrhu Územního plánu Starý Plzenec s
ní návrhu Územního plánu Starý Plzenec s
tím, že nebude zpracováván ve variantách;
tím, že nebude zpracováván ve variantách;
 
zrušilo
zrušilo
organiza
č
ní složku m
ě
sta
organiza
č
ní složku m
ě
sta
„Útvar údržby m
ě
sta“ a p
ř
ísp
ě
vkovou or-
„Útvar údržby m
ě
sta“ a p
ř 
ísp
ě
vkovou or-
ganizaci m
ě
sta „Bytové hospodá
ř
ství Starý
ganizaci m
ě
sta „Bytové hospodá
ř 
ství Starý
Plzenec“ v
č
etn
ě
jejich z
ř
izovacích listin v
Plzenec“ v
č
etn
ě
jejich z
ř 
izovacích listin v
plném rozsahu k 31.12.2013;
 plném rozsahu k 31.12.2013;
 
souhlasilo
souhlasilo
s uzav
ř
ením dodatku
č
. 2
s uzav
ř 
ením dodatku
č
. 2
ke smlouv
ě
kupní a o z
ř
ízení p
ř
edkupního
ke smlouv
ě
kupní a o z
ř 
ízení p
ř 
edkupního
práva uzav
ř
ené 19.11.2012 se spole
č
ností
 práva uzav
ř 
ené 19.11.2012 se spole
č
ností
Investice Pubec, s. r. o. v p
ř
edloženém zn
ě
-
Investice Pubec, s. r. o. v p
ř 
edloženém zn
ě
-
ní, jehož p
ř
edm
ě
tem je odložení splatnosti
ní, jehož p
ř 
edm
ě
tem je odložení splatnosti
doplacení kupní ceny do 30.09.2013 a sou-
doplacení kupní ceny do 30.09.2013 a sou-
hlas m
ě
sta, aby p
ř
i stavb
ě
vodovodu a
hlas m
ě
sta, aby p
ř 
i výstavb
ě
vodovodu a
kanalizace byly použity i jiné materiály než
kanalizace byly použity i jiné materiály než
specifikované v projektové dokumentaci;
specifikované v projektové dokumentaci;
 
zrušilo
zrušilo
své usnesení ze dne 21.11.2011,
své usnesení ze dne 21.11.2011,
tj. souhlas s prodejem pozemku m
ě
sta
tj. souhlas s prodejem pozemku m
ě
sta
parc.
č
. 345/87 v k. ú. Starý Plzenec Ji
ř
ímu
 parc.
č
. 345/87 v k. ú. Starý Plzenec Ji
ř 
ímu
Klou
č
kovi, a
Klou
č
kovi, a
souhlasilo
souhlasilo
s prodejem uvede-
s prodejem uvede-
ného pozemku Michalu Hruškovi;
ného pozemku Michalu Hruškovi;
 
zrušilo
zrušilo
ve svém usnesení ze dne
ve svém usnesení ze dne
27.09.2010 souhlas s prodejem pozemku
27.09.2010 souhlas s prodejem pozemku
m
ě
sta parc.
č
. 345/88 v k. ú. Starý Plzenec
m
ě
sta parc.
č
. 345/88 v k. ú. Starý Plzenec
Gabriele Klou
č
kové a souhlasilo s prode-
Gabriele Klou
č
kové a souhlasilo s prode-
jem uvedeného pozemku manžel
ů
m Jílko-
 jem uvedeného pozemku manžel
ů
m Jílko-
vým;
vým;
 
nesouhlasilo
nesouhlasilo
s prodejem nov
ě
odd
ě
le-
s prodejem nov
ě
odd
ě
le-
ného pozemku parc.
č
. 375/32 v k. ú. Starý
ného pozemku parc.
č
. 375/32 v k. ú. Starý
Plzenec spole
č
nosti Professional Building
Plzenec spole
č
nosti Professional Building
Group, s. r. o. a
Group, s. r. o. a
uložilo
uložilo
rad
ě
m
ě
sta vyhlá-
rad
ě
m
ě
sta vyhlá-
sit nové výb
ě
rové
ř
ízení na prodej tohoto
sit nové výb
ě
rové
ř 
ízení na prodej tohoto
pozemku;
 pozemku;
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
informaci starostky
informaci starostky
m
ě
sta o pr
ů
b
ě
hu realizace stavby „III/180
m
ě
sta o pr 
ů
 b
ě
hu realizace stavby „III/180
26 Pr
ů
tah StaPlzenec, Rady
ň
ská ul. – re-
26 Pr 
ů
tah StaPlzenec, Rady
ň
ská ul. – re-
konstrukce“;
konstrukce“;
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
informaci starostky
informaci starostky
m
ě
sta o pr
ů
b
ě
hu realizace staveb „Kanali-
m
ě
sta o pr 
ů
 b
ě
hu realizace staveb „Kanali-
zace Malá Strana, Sedlec a rozší
ř
ení
Č
OV
zace Malá Strana, Sedlec a rozší
ř 
ení
Č
OV
Starý Plzenec“ a „Rozší
ř
ení vodovodní sít
ě
 
Starý Plzenec“ a „Rozší
ř 
ení vodovodní sít
ě
 
v Sedlci“;
v Sedlci“;
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
petici „Za zachování
 petici „Za zachování
a obnovu t
ř
ň
ového sadu v lokalit
ě
H
ů
r-
a obnovu t
ř 
ň
ového sadu v lokalit
ě
H
ů
r-
ka!“ a
ka!“ a
souhlasilo
souhlasilo
s usnesením rady m
ě
sta
s usnesením rady m
ě
sta
ze dne 27.06.2013, tj. se zachováním stáva-
ze dne 27.06.2013, tj. se zachováním stáva-
jících 61 ks strom
ů
t
ř
ešní v lokalit
ě
H
ů
rka
 jících 61 ks strom
ů
t
ř 
ešní v lokalit
ě
H
ů
rka
s tím, že dožívající stromy budou postup-
s tím, že dožívající stromy budou postup-
n
ě
nahrazovány novou výsadbou stejného
n
ě
nahrazovány novou výsadbou stejného
druhu. Výsadba dalších 10 ks t
ř
ešní bude
druhu. Výsadba dalších 10 ks t
ř 
ešní bude
zahájena na ja
ř
e 2014 s podmínkou souhla-
zahájena na ja
ř 
e 2014 s podmínkou souhla-
su dot
č
ených orgán
ů
životního prost
ř
edí,
su dot
č
ených orgán
ů
životního prost
ř 
edí,
Agentury ochrany p
ř
írody a krajiny
Č
R a
Agentury ochrany p
ř 
írody a krajiny
Č
R a
Národního památkového ústavu.
 Národního památkového ústavu.
22. zasedání – 16. zá
ř
í 2013
22. zasedání – 16. zá
ř
í 201321. sch
ů
ze – 10. zá
ř
í 2013
M
Ě
STO STARÝ PLZENEC,
M
ě
stský ú
ř
ad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec odbor
nan
č
ní a majetkoprávní 
zve
ř 
ej
ň
uje
VÝZVU
č
. 3
k podání žádostí vlastník 
ů
byt
ů
a obytných dom
ů
na území m
ě
sta o úv
ě
r z Fondu rozvoje bydlení na po
ř
ízení kanaliza
č
ní p
ř
ípojky v katastrálním území Starý Plzenec a Sedlec u Starého Plzence
zva k podání žádostí o poskytnutí výše uvedeného úv
ě
ru je zve
ř 
ejn
ě
na v souladu s ustanovením
č
lánku 3 odst. 3 Statutu Fondurozvoje bydlení (zve
ř 
ejn
ě
ného na webových stránkách m
ě
sta http://www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/statut--fondu-rozvoje-bydleni-1938.html?kshowback=4_5).Sou
č
ástí tohoto oznámení jsou tiskopisy:
Žádost o poskytnutí úv
ě
ru a Potvrzení o výši p
ř
íjmu
(zve
ř 
ejn
ě
né na webových stránkách m
ě
sta http://www.staryplzenec.cz/obcan/aktuality/).
Kone
č
termín pro p
ř
ijetí žádostí stanovila rada m
ě
sta na den: 31.12.2013Bližší informace podá odbor
nan
č
ní a majetkoprávní - Iveta Fajtová, budova m
ě
stského ú
ř
adu, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec (kancelá
ř
 
č
. 2, I. patro),Tel.: 377 183 645, E-mail: fajtova@staryplzenec.cz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->