Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Tuyen Sinh Dai Hoc Mon Toan Khoi b Nam 2009 Va Huong Dan Giai

De Thi Tuyen Sinh Dai Hoc Mon Toan Khoi b Nam 2009 Va Huong Dan Giai

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,712 |Likes:
Published by nguyentangvu

More info:

Published by: nguyentangvu on Jul 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2011

pdf

text

original

 
Trung tâm b
 ồ
i d
ưỡ
ng ki
ế 
n th
ứ 
c QUANG MINH
423/27/15 L
c Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM.
Đ
T: 08. 7305 7668 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
ĐỀ
THI TUY
N SINH
ĐẠ
I H
C N
Ă
M 2009MÔN THI: TOÁN, KH
I B
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
C TH
Ờ 
I GIAN LÀM BÀI: 180 PHÚTPH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH (7,0
đ
i
m)Câu I (2,0
đ
i
m)
 Cho hàm s
 
( )
42
24
 y x x
=
11.Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
hàm s
(1)2.V
ớ 
i các giá tr 
nào c
a , ph
ươ 
ng trình
m
22
2
 x x m
=
đ
úng sáu nghi
m th
c phânbi
t?
Câu II (2,0
đ
i
m)
1. Gi
i ph
ươ 
ng trình:
( )
3
sincossin23cos32cos4sin
 x x x x x x
+ + = +
 2. Gi
i h
ph
ươ 
ng trình:
222
17113
 xy x y x y xy y
+ + =+ + =
 
Câu III (1,0
đ
i
m)
Tính tích phân:
( )
321
3ln1
 x I  x
+=+
x
 
Câu IV (1,0
đ
i
m)
Cho hình l
ă
ng tr 
tam giác .
 ABC A B C 
 BB a
=
, góc gi
a
đườ 
ng th
ng
 BB’
và m
t ph
ng (
 ABC 
) b
ng 60
0
, tam giác
 ABC 
vuông t
i
. Hình chi
ế
u c
a
đ
i
m
 B
trên m
t ph
ng (
 ABC 
) trùng v
ớ 
i tr 
ng tâm c
a tam giác
 ABC 
. Tính th
tích kh
i t
di
n
 A’ABC 
theo a.
0
60
 BAC 
=
Câu V (1,0
đ
i
m)
Cho các s
th
c ,
 x y
thay
đổ
i và th
a mãn
( )
3
4
 x y xy
2
+ +
. Tìm giá tr 
nh
nh
t c
a bi
uth
c
( ) ( )
44
= +
2222
32
 A x y x y x y
+ +
1
+
 
PH
N RIÊNG (3,0
đ
i
m): Thí sinh ch
làm m
t trong hai ph
n (ph
n A ho
c B)A. THEO CH
ƯƠ 
NG TRÌNH CHU
N
 
Câu VI.a (2,0
đ
i
m) 
1. Trong m
t ph
ng v
ớ 
i h
t
a
độ
 
Oxy
, cho
đườ 
ng tròn
( ) ( )
22
4:25
C x y
+ =
và hai
đườ 
ngth
ng ,
1
:0
 x y
Δ =
2
:7
 x y
0
Δ =
. Xác
đị
nh t
a
độ
tâm tính bán kính c
a
đườ 
ng tròn
( )
1
; bi
ế
t
đườ 
ng tròn
( )
1
ti
ế
 p xúc v
ớ 
i các
đườ 
ng th
ng
1
,
2
Δ Δ
và tâm K thu
c
đườ 
ng tròn
( )
 2. Trong không gian v
ớ 
i h
t
a
độ
 
Oxyz
, cho t
di
n
 ABCD
có các
đỉ
nh
( ) ( ) ( )
1;2;1,2;1;3,2;1;1
 A B
( )
0;
 D
3;1. Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình m
t ph
ng
( )
P
đ
i qua
 A, B
 sao cho kho
ng cách t
 
 
đế
n (
P
) b
ng kho
ng cách t
 
 D
 
đế
n (
P
)
Câu VII.a (1,0
đ
i
m)
Tìm s
ph
c th
a mãn:
 z
( )
210
 z i
+ =
, .2
 z z
5
=
 
B. THEO CH
ƯƠ 
NG TRÌNH NÂNG CAOCâu VI.b (2,0
đ
i
m)
Nhóm giáo viên Toán trung tâm Quang Minh 1www.trungtamquangminh.tk 
 
Trung tâm b
 ồ
i d
ưỡ
ng ki
ế 
n th
ứ 
c QUANG MINH
423/27/15 L
c Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM.
Đ
T: 08. 7305 7668 
1. Trong m
t ph
ng v
ớ 
i h
t
a
độ
, cho tam giác
 ABC 
cân t
i
 A
đỉ
nh
Oxy
( )
1;4
 A
và các
đỉ
nh
 B, C 
thu
c
đườ 
ng th
ng :40
 x y
Δ =
. Xác
đị
nh t
a
độ
các
đ
i
m
 B, C 
bi
ế
t di
n tíchtam giác
 ABC 
b
ng 18.2. Trong không gian v
ớ 
i h
t
a
độ
 
Oxyz
, cho m
t ph
ng
( )
:225
P x y z
0
+ =
và hai
đ
i
m
( )
3;0;1
 A
( )
1;1;3
 B
. Trong các
đườ 
ng th
ng
đ
i qua
 A
và song song v
ớ 
i (
P
), hãyvi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng mà kho
ng các t
 
 B
 
đế
n
đườ 
ng th
ng
đ
ó là nh
nh
t.
Câu VII.b (1,0
đ
i
m)
Tìm các giá tr 
c
a tham s
 
để
 
đườ 
ng th
ng
my x m
= − +
c
t
đồ
th
hàm s
 
2
1
 x y x
=
t
ihai
đ
i
m phân bi
t
,
 A B
sao cho
4
 AB
=
 
H
ƯỚ 
NG D
N GI
IPH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH (7,0
đ
i
m)Câu I (2,0
đ
i
m)
1.
 
(B
n
đọ
c t
ự 
gi
i)
 
Đồ
th
hàm s
 
( )
42
24
 y x x
=
1
 
4321-1-2-3-4-8-6-4-22468
yxfx
( )
= 2
x
4
-4
x
2
 2.
2222
2222
 x x m x x
= =
m
 
Đặ
t
( )
422242
24khi2hay22224khi22
 x x x x y x x x x x
≤ −= =< <
 V
y
đồ
th
hàm s
 
22
2
 y x x
=
2
trùng v
ớ 
i
đồ
th
hàm s
khi
42
24
 y x x
=
2hay2
 x x
≤ −
 
đố
i x
ng v
ớ 
i
đồ
th
hàm s
(1) khi2
x
< <
2. Ta có
đồ
th
hàm s
 
22
22
 y x x
=
(2)nh
ư
sau
Nhóm giáo viên Toán trung tâm Quang Minh 2www.trungtamquangminh.tk 
 
Trung tâm b
 ồ
i d
ưỡ
ng ki
ế 
n th
ứ 
c QUANG MINH
423/27/15 L
c Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM.
Đ
T: 08. 7305 7668 
4321-1-2-3-4-8-6-4-22468
y=2myxfx
( )
= 2
x
2
x
2
-2
 
T
 
đ
ó ta có s
nghi
m th
c phân bi
t c
a ph
ươ 
ng trình
22
222
 x x
=
m
là s
giao
đ
i
m c
a
đồ
th
hàm s
(2) và
đườ 
ng th
ng
2
 y m
=
.Do
đ
ó ph
ươ 
ng trình
22
222
 x x
=
m
có 6 nghi
m th
c phân bi
t khi và ch
khi
02201
m m
< < < <
 
Đ
áp s
 
01
 
m
< <
 Câu II (2,0
đ
i
m)
1.
 
Ta có
( )( )
332
sincossin23cos32cos4sinsin2sincossin23cos32cos4sin12sincos.sin23cos32cos4sincos2cos.sin23cos32cos4sin33cos32cos4cos3cos4634263
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x
π  π  π  
+ + = ++ + =+ + =+ + =+ === +
 x
( )( )
426262427
 x  x  x
π  π  π  π  π π  
Ζ= − += − +Ζ= +
 
Nhóm giáo viên Toán trung tâm Quang Minh 3www.trungtamquangminh.tk 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vungan_1993 liked this
liusuthong liked this
baphuc1024 liked this
thuhoai2962009 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->