Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
barilga tusul

barilga tusul

Ratings:
(0)
|Views: 6,551|Likes:
Published by bolor123

More info:

Published by: bolor123 on Jul 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
Óäèðäëàãà òºñºë“Document” áàã
Òºñëèéí àãóóëãàÍýã. Òºñëèéí òàíèëöóóëãà
1.1Òºñëèéí ¿íäýñëýë1.1.12005 îíû ñòàòèêèéí ìýäýýëýë1.1.2պ人 îðîí íóòãèéí øèëæèëò õºäºë㺺í1.2Òºñëèéí òàíèëöóóëãà1.3Òºñëèéí çîðèëãî 
Õî¸ð. Ìàðêåòèíãèéí õýñýã
2.1 Çàõ çýýëèéí õýðýãöýý2.2 Áèçíåñèéí îð÷èí2.3 ªâºðìºö øèíæ äàâóó òàë2.4 Öààøèä ºñºæ õºãæèõ áîëîìæ2.5 íàêðî îð÷èíû ñóäàëãàà2.5.1 Ýäèéí çàñãèéí îð÷èí2.5.2 Óëñ òºð, õóóëü ýðõ ç¿éí îð÷èí2.5.3 Õ¿í àì ç¿éí îð÷èí2.5.4 Íèéãýì ñî¸ëûí îð÷èí2.5.5 Ýêîëîãèéí îð÷èí2.5.6 Òåõíîëîãèéí îð÷èí2.6 íèêðî îð÷èíû ñóäàëãàà2.6.1 Õýðýãëýã÷èéí ñóäàëãàà2.6.2 ªðñºëäºã÷èéí ñóäàëãàà2.6.3 Õàðèëöàã÷ áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí ñóäàëãàà2.6.4 Çàõ çýýëèéí ñóäàëãàà2.6.4.1 Çàõ çýýëèéí áàãòààìæ2.7 4Ð-èéí ñóäàëãàà2.7.1 ¯íèéí ñóäàëãàà2.7.2 éäýâõæ¿¿ëýëò2.7.3 Õóâààðëàëò2.7.4 Á¿òýýãäýõ¿¿í2.8 Áîðëóóëàëòûí ñòðàòåãè
1
 
Óäèðäëàãà òºñºë“Document” áàã2.8.1 Çàõ çýýëèéã ýçëýõ ¿å øàò2.8.2 íàðêåòèíãèéí íèéò çàðäàë2.9 Çàõ çýýëèéí îð÷èíû SWOT øèíæèëãýý2.10 íàðêåòèíãèéí çîðèëãî çîðèëòóóä2.11 Áîðëóóëàëòûí ïðîãíîç
Ãóðàâ. ¯éëäâýðëýëèéí õýñýã
3.1 Òåõíèê ýäèéí çàñãèéí ¿íäýñëýë3.2 Áàéðøèë3.3 Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîäîðõîéëîëò3.3.1 Íàéðëàãà3.3.2 ¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä3.4 Ò¿¿õèé ýäèéí òàòàí àâàëò3.4.1 Òîîöîî 3.5 Òåõíîëîãèéí á¿ä¿¿â÷3.5.1 Òåõíîëîãèéí ñõåì3.5.2 Òîíîã òºõººðºìæèéí òàíèëöóóëãà3.5.3 Òóñëàõ òîíîã òºõººðºìæ3.6 Õ¿÷èí ÷àäëûí òºëºâëºëò3.6.1 Òºñëèéí õ¿÷èí ÷àäàë3.6.2 ¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ÷àäàëûí àøèãëàëò3.6.3 Á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýëòèéí òºëºâëºëò3.7 Àæèëëàõ õ¿÷íèé òºëºâëºëò3.8 Õºäºëìºð çîõèîí áàéãóóëàëò3.9 ¯éëäâýðëýëèéí òºëºâëºëò
ĺðºâ. Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí õýñýã
4.1 Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö4.2 Ýðõýì çîðèëîãî, ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãèóä4.2.1 Ýðõýì çîðèëãî 4.2.2 ¯éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãèóä4.2.3 íåíåæìåíòèéí áîäëîãî 
2
 
Óäèðäëàãà òºñºë“Document” áàã4.3 Àæ àõóé ýðõëýõ õýëáýð
Òàâ. Õ¿íèé íººöèéí õýñýã
5.1 Õ¿íèé íººöèéí õýðýãöýý òºëºâëºëò, á¿ðä¿¿ëýëò5.1.1 Õ¿íèé íººöèéí òºëºâëºãºº:5.1.2 Õýðýãöýý5.1.3 Õ¿íèé íººöèéí á¿ðä¿¿ëýëò:5.1.4 Àæèëëàõ õ¿÷íèé òºëºâëºëò:5.2 Àæèë ã¿éöýòãýã÷èéã ¿íýëýõ ñèñòåì5.3 Õ¿íèé íººöèéí áîäëîãî 5.4 Õ¿íèé íººöèéí ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºº5.5 Àæëûí øèíæèëãýý, àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò5.5.1 Àæèë àëáàí òóøààëûí øèíæèëãýý5.5.2 Àæèëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò5.6 Õ¿íèé íººöèéí ñóðãàëò õºãæèë5.6.1 Ñóðãàëò áà õºãæèë5.6.2 Öàëèí õºëñ, øàãíàë , óðàìøóóëàë5.7 Õºäºëìºðèéí õºëñíèé æóðàì
Çóðãàà. Ñàíõ¿¿ãèéí õýñýã
6.1 Ñàíõ¿¿ãèéí õýëòýñèéí çîðèëãî 6.2 ¯¿ñãýí áàéãóóëàõ õóðëûí ïðîòîêîë6.3 Øààðäëàãàòàé õºðºí㺠áýëòãýõ àñóóäàë6.4 Êîìïàíèéã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ àñóóäëûã çîõèîí áàéãóóëàõ6.5 Êîìïàíè, áàéãóóëëàãûí òîíîã òºõººðºìæ áýëòãýõ6.6 Êîìïàíè, áàéãóóëëàãûí ¿íäñýí õºðºíãº, êàïèòàë áýëòãýõ6.7 Êîìïàíè, áàéãóóëëàãûí àæèëëàõ áîëîâñîí õ¿÷íèé öàëèí, õºëñèéãáýëòãýõ6.8 Ýõëýëòèéí áàëàíñ.
3

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nandinbileg liked this
Battur Buyadaa liked this
tuvshe liked this
Otgon Tsatsral liked this
Baymba Gereljargal liked this
Hongoroo Tsolmon liked this
Erdenebat Chuluunbat liked this
Tserengombo Enkhbaatar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->