Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giai de Mon Lich Su Khoi c

Giai de Mon Lich Su Khoi c

Ratings:
(0)
|Views: 1,124|Likes:
Published by binhaus

More info:

Published by: binhaus on Jul 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

 
1
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
Đ
ÁP ÁN - THANG
Đ
I
M
ĐỀ
THI TUY
N SINH
ĐẠ
I H
C N
Ă
M 2009
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
CMôn: L
CH S
Ử 
; Kh
i: C
 Đ
áp án – Thang 
đ 
i
ể 
m có 03 trang)
 Đ
ÁP ÁN – THANG
 Đ
I
M
Câu
 Đ
áp án
 Đ
ể 
m
I. PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH
(7,0
đ 
ể 
m)
 
Tóm t 
ắ 
t quá trình tìm
đườ 
ng c
ứ 
u n
ướ 
c c
a Nguy
ễ 
n Ái Qu
ố 
c t 
ừ 
n
ă
m 1911
đế 
nn
ă
m 1920. Nguy
ễ 
n Ái Qu
ố 
c
đ 
ã kh
ẳ 
ng 
đị 
nh s
ự 
nghi 
ệ 
 p gi 
i phóng dân t 
c Vi 
ệ 
 Nam ph
i theo con
đườ 
ng nào ?
- T
n
ă
m 1911, Nguy
n Ái Qu
c ra
đ
i tìm
đườ 
ng c
u n
ướ 
c, h
ướ 
ng t
ớ 
i ph
ươ 
ng Tây,
đế
n n
ướ 
c Pháp; r 
i qua nhi
u n
ướ 
c, nhi
u châu l
c khácnhau. Nguy
n Ái Qu
c
đ
ã nh
n th
y
ở 
 
đ
âu b
n
đế
qu
c, th
c dân c
ũ
ng tàn b
o,
độ
c ác;
ở 
 
đ
âu nh
ng ng
ườ 
i lao
độ
ng c
ũ
ng b
áp b
c, bóc l
t dã man.
0,50
- Cu
i n
ă
m 1917, Nguy
n Ái Qu
c t
Anh tr 
ở 
l
i Pháp, ho
t
độ
ngtrong H
i nh
ng ng
ườ 
i Vi
t Nam yêu n
ướ 
c
 
ở 
Pari; vi
ế
t báo, truy
n
đơ 
n, tham gia các bu
i mít tinh...; gia nh
 p
Đả
ng Xã h
i Pháp (1919).
0,25
- Tháng 6 - 1919, Ng
ườ 
i g
i
đế
n H
i ngh
Vecxai
 B
n yêu sách c
anhân dân An Nam,
đ
òi th
a nh
n các quy
n t
do, dân ch
, quy
n bình
đẳ
ng và quy
n t
quy
ế
t c
a dân t
c Vi
t Nam.
0,25
- Gi
a n
ă
m 1920, Ng
ườ 
i
đọ
c
ơ 
th
o l 
n th
ứ 
nh
ấ 
t nh
ữ 
ng lu
n c
ươ 
ng v
ề 
 v
ấ 
n
đề 
dân t 
c và v
ấ 
n
đề 
thu
c
đị
a
c
a V.I. Lênin, kh
ng
đị
nh con
đườ 
ng giành
độ
c l
 p, t
do c
a nhân dân Vi
t Nam.
0,25
- Tháng 12 - 1920, t
i
Đạ
i h
i l
n th
XVIII c
a
Đả
ng Xã h
i Pháp (
Đạ
ih
i Tua), Nguy
n Ái Qu
c b
phi
ế
u tán thành gia nh
 p Qu
c t
ế
C
ngs
n và tham gia thành l
 p
Đả
ng C
ng s
n Pháp.
0,25
I
(2,0
đ 
ể 
m)
 
- Nguy
n Ái Qu
c kh
ng
đị
nh, mu
n c
u n
ướ 
c và gi
i phóng dân t
c ph
i theo con
đườ 
ng cách m
ng vô s
n.
0,50Trình bày và nh
n xét ch
tr 
ươ 
ng
 p h
ợ 
 p
ự 
c
ượ 
ng cách m
ng 
đượ 
c
đề 
ra
i H 
i ngh
 ị 
thành l 
 p
 Đả
ng C 
ng s
n Vi 
ệ 
t Nam (1 - 1930), H 
i ngh
 ị 
n th
ứ 
 nh
ấ 
t Ban Ch
ấ 
 p hành Trung 
ươ 
ng lâm th
ờ 
 Đả
ng
ng s
n Vi 
ệ 
t Nam (10 -1930) và H 
i ngh
 ị 
n th
ứ 
tám Ban Ch
ấ 
 p hành Trung 
ươ 
ng 
 Đả
ng C 
ng s
n
 Đ
ông D
ươ 
ng (5 - 1941).
a)
 H 
i ngh
thành l 
 p
 Đả
ng C 
ng s
n Vi
t Nam
thông qua
ươ 
ng l 
ĩ 
nhchính tr 
 
đầ
u tiên
 - Xác
đị
nh l
c l
ượ 
ng cách m
ng là công nhân, nông dân, ti
u t
ư
s
n, tríth
c; còn phú nông, trung, ti
u
đị
a ch
t
ư
s
n thì l
ợ 
i d
ng ho
ctrung l
 p.
0,50
- Nh
n xét:
II
(3,0
đ 
ể 
m)
 
+ H
i ngh
 
đ
ã th
y rõ thái
độ
chính tr 
và kh
n
ă
ng cách m
ng c
a m
igiai c
 p trong xã h
i Vi
t Nam thu
c
đị
a, xác
đị
nh
đ
úng vai trò, v
trí c
at
ng giai c
 p, t
ng l
ớ 
 p.
0,25
 
2
Câu
 Đ
áp án
 Đ
ể 
m
+ Phát huy s
c m
nh dân t
c, phân hóa và cô l
 p
thù
để
th
c hi
nnhi
m v
gi
i phóng dân t
c.
0,25
 b)
 H 
i ngh
n th
ứ 
nh
ấ 
t Ban Ch
ấ 
 p hành Trung 
ươ 
ng lâm th
ờ 
i
 Đả
ng
ng  s
n
 Đ
ông D
ươ 
ng 
v
ớ 
i b
n
 Lu
n c
ươ 
ng chính tr 
tháng 10 - 1930- Xác
đị
nh
độ
ng l
c c
a cách m
ng là giai c
 p công nhân và nông dân.
0,50
- Nh
n xét:+
Đ
ã xác
đị
nh
đượ 
c
độ
ng l
c cách m
ng, nh
ư
ng không
đ
ánh giá
đ
úngkh
n
ă
ng cách m
ng c
a t
ng l
ớ 
 p ti
u t
ư
s
n, kh
n
ă
ng ch
ng
đế
qu
cvà phong ki
ế
n
ở 
m
c
độ
nh
t
đị
nh c
a t
ư
s
n dân t
c, kh
n
ă
ng lôi kéom
t b
ph
n trung, ti
u
đị
a ch
tham gia m
t tr 
n dân t
c th
ng nh
tch
ng
đế
qu
c và tay sai.
0,25
+
Đ
ây là
đ
i
m khác v
ớ 
i
ươ 
ng
ĩ 
nh chính tr 
 
đầ
u tiên
c
ũ
ng là h
nch
ế
c
a
 Lu
n c
ươ 
ng chính tr 
 
tháng 10 - 1930.
 
0,25
c)
 H 
i ngh
n th
ứ 
tám Ban Ch
ấ 
 p hành Trung 
ươ 
ng 
 Đả
ng
ng s
n
 Đ
ông D
ươ 
ng 
 - Ch
tr 
ươ 
ng thành l
 p M
t tr 
n Vi
t Nam
độ
c l
 p
đồ
ng minh,
đổ
i têncác H
i Ph
n
đế
thành H
i C
u qu
c, nh
m t
 p h
ợ 
 p r 
ng rãi m
i t
ngl
ớ 
 p, giai c
 p và cá nhân yêu n
ướ 
c.
0,50
- Nh
n xét:+ Ch
tr 
ươ 
ng trên
đ
ã huy
độ
ng
đế
n m
c cao nh
t l
c l
ượ 
ng toàn dân t
cth
c hi
n nhi
m v
s
m
t là gi
i phóng dân t
c, giành
độ
c l
 p, t
do.
0,25
+ Kh
c ph
c h
n ch
ế
c
a
 Lu
n c
ươ 
ng chính tr 
 
tháng 10 - 1930 và kh
ng
đị
nh ch
tr 
ươ 
ng
đ
úng
đắ
n trong
ươ 
ng l 
ĩ 
nh chính tr 
 
đầ
u tiên
c
a
Đả
ng,góp ph
n tr 
c ti
ế
 p
đư
a Cách m
ng tháng Tám
đế
n thành công.
0,25Trong th
ờ 
i kì 1954 - 1975, phong trào
đấ 
u tranh nào
đ 
ánh d 
ấ 
u b
ướ 
c phát tri 
ể 
n c
a cách m
ng 
ở 
mi 
ề 
n Nam Vi 
ệ 
t Nam t 
ừ 
th
ế 
gi 
ữ 
gìn l 
ự 
c l 
ượ 
ng sang th
ế 
 ti 
ế 
n công ? Trình bày nguyên nhân d 
ẫ 
n
đế 
n s
ự 
bùng n
ổ 
c
a phong trào
đ 
ó.
a)
 Phong trào
 Đồ
ng kh
ở 
i (1959 - 1960)
 
đ
ánh d
u b
ướ 
c phát tri
n c
acách m
ng mi
n Nam t
th
ế
gi
gìn l
c l
ượ 
ng sang th
ế
ti
ế
n công.
0,50
 b)
 Nh
ữ 
ng nguyên nhân d 
ẫ 
n t 
ớ 
i phong trào
 - L
c l
ượ 
ng cách m
ng
ở 
mi
n Nam
đượ 
c gi
gìn và phát tri
n qua th
cti
n
đấ
u tranh chính tr 
, hoà bình,
đ
òi thi hành Hi
 p
đị
nh Gi
ơ 
nev
ơ 
, ti
ế
nlên dùng b
o l
c,
ế
t h
ợ 
 p
đấ
u tranh chính tr 
v
ớ 
i
đấ
u tranh v
ũ
trang,chu
n b
cho s
bùng n
phong trào cách m
ng m
ớ 
i.
0,50
- Chính quy
n Ngô
Đ
ình Di
m t
ă
ng c
ườ 
ng
đ
àn áp phong trào
đấ
u tranhc
a nhân dân (1957 - 1959), làm cho mâu thu
n gi
a nhân dân mi
n Namv
ớ 
i
đế
qu
c M
 ĩ 
xâm l
ượ 
c và tay sai phát tri
n gay g
t,
đ
òi h
i ph
i có m
t bi
n pháp quy
ế
t li
t
để
 
đư
a cách m
ng v
ượ 
t qua khó kh
ă
n, th
thách.
0,50
 III
(2,0
đ 
ể 
m)
- H
i ngh
l
n th
15 Ban Ch
 p hành Trung
ươ 
ng
Đả
ng (1 - 1959)kh
ng
đị
nh con
đườ 
ng cách m
ng b
o l
c; xác
đị
nh ph
ươ 
ng h
ướ 
ng c
ơ 
  b
n c
a cách m
ng mi
n Nam là kh
ở 
i ngh
 ĩ 
a giành chính quy
n v
taynhân dân b
ng con
đườ 
ng
đấ
u tranh chính tr 
là ch
y
ế
u,
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i
đấ
u tranh v
ũ
trang, m
ở 
 
đườ 
ng cho cách m
ng mi
n Nam ti
ế
n lên.
0,50

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dothihang212 liked this
Luckydoll Thiệt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->