Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
121Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
konsep PPP

konsep PPP

Ratings: (0)|Views: 2,843 |Likes:
Published by AYUP AHMAD

More info:

Published by: AYUP AHMAD on Jul 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
Penggabungjalinan
Strategi penggabungjalinan adalah memainkan peranan penting dalam prosespenagjaran dan pembelajaran. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapakemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan kebosanandalam proses pembelajaran. Kemahiran kemahiran ini boleh digabungjalinkansama ada kemahiran – kemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran (intrabidang atau kemahiran kemahiran dari satu mata pelajaran digabungjalinkandengan lain-lain mata pelajaran (inter bidang).Bahan program bahasa adalah diambil dari bidang Kemanusiaan dan Persekitaran.Unsur – unsur dari mata pelajaran seperti Sains, Geografi, Sejarah, Sivik, Kesihatan,Seni Lukis dan lain – lain pengetahuan telah diserapkan menjadi satu mata pelajaranyang diberi nama Alam dan Manusia.Ada mata pelajaran yang menggunakan bentuk Unit Pembelajaran mengikut urutandan susunan tertentu seperti Bahasa dan Matematik. Tiap tiap murid akanmempelajari segala isi yang terkandung di dalam sesuatu unit itu sebelum ianyameneruskan pembelajaran ke unit yang berikutnya. Proses ini akan berterusansehinggalah murid itu menguasai kesemua Unit Pembelajaran di dalam sesuatutahap. Selain itu aspek tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa jugadigabungjalinkan.Prestasi murid dikesan serentak dengan proses pengajaran dan pembelajaransupaya langkah –langkah pemulihan dan pengayaan dapat dijalankan segeramengikut keperluan.Penggabungjalinan unsur-unsur tertentu dihuraikan seperti yang berikut:i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulisboleh digabungkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sekurang-kurangnya antara dua kemahiran. Misalnya kemahiran berbahasa mendengar dan
 
bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran berbahasa membaca.Penggabungjalinan ini bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran.ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengankemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harus digabungkan secaraterancang dengan semua aktiviti kemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti lakonanatau perbahasan; membaca teks yang mengandungi kosa kata ( sama ada kataumum atau istilah), dan peribahasa; serta melalui latihan menggunakan kosa katadan peribahasa yang betul dalam pelbagai genre penulisan
Pemulihan
Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaranyang belum dicapai. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid.Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahapkebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang menguasai hasil pembelajaranlebih awal atau dalam jangka masa yang ditetapkan boleh diberikan aktiviti yanglebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirian atau dengan bimbinganguru.Murid murid berbeza dari segi kesediaan belajar dan keupayaan menerimapelajaran. Oleh itu, untuk memenuhi hasrat menyediakan kemudahan – kemudahanyang cukup serta memberi peluang menerima pelajaran yang sama untuk semua,Rancangan Kurikulum Rendah mengandungi program pemulihan dan pengayaan.Berasaskan prestai murid yang dikesan melalui sistem penilaian, murid – murid yangmencapai taraf yang ditentukan diberi peluang mengikuti program pengayaan. Murid – murid yang tidak mencapai taraf tersebut diberi kegiatan pemulihan. Sungguhpun
 
demikian, mereka juga akan mendapat peluang mengikuti aktiviti aktivitipengayaan berdasarkan kebolehan dan keupayaan mereka.Langkah2 Khusus Dalam Pengelolaan Sesi Pemulihan1. Mengenal pasti murid22. Penganalisisan Masalah3. Perancangan dan penyedian bahan4. Pengajaran dan pembelajaran5. Ujian dan penilaian6. Tindakan susulan1. Mengenal Pasti murid- Memerhatikan murid belajar - Temu ramah interaksi dengan murid- Menganalisis hasil kerja bertulis- Menggunakan ujian saringan untuk mengasingkan kumpulan murid lambatdaripada kumpulan sederhana dan kumpulan cerdas.2. Menganalisis Masalah- Menganalisis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid tertentu- Ujian diagnostik biasanya digunakan untuk menentukan punca kelemahanmurid selepas sesuatu kemahiran dijalankan.- Guru hanya memulihkan masalah pembelajaran sahaja. Masalah lain dirujukkepada pihak tertentu.3. Perancangan dan Penyediaan Bahan (Membuat perancangan)- Membuat rancangan program pemulihan berdasarkan punca kelemahanpembelajaran murid yang berkenaan.- Guru harus mematuhi beberapa prinsip asas pengajaran pemulihan
Guru harus mematuhi prinsip tersebut :- Aktiviti p&p harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang dikesan-Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak dan daripada mudah kepada susah mengikut kebolehan dan pengalaman murid.

Activity (121)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
romizah liked this
Zack Conge liked this
hzmanchek liked this
bear runggi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->