Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
118. - 2

118. - 2

Ratings: (0)|Views: 129|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

 
 
MINISTARSTVO PRAVOSU
Đ
ANACRTPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
Zagreb, rujan 2013.
 
2
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbama
č
lanka 2. stavak 4.alineja 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ 85/10).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA ZAKONOM TREBA UREDITITE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
 Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ 152//08, 76/09, 80/11, 91/12 – OdlukaUstavnog suda, 143/12 i 56/13, dalje u tekstu: ZKP/08) donesen je 2008. godine, a stupio jena snagu u pojedinim odredbama 1. sije
č
nja i 1. srpnja 2009. te u cjelini 1. rujna 2011., osimodredaba o Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske koje stupaju na snagu 1. sije
č
nja2015.ZKP/08 zamijenio je istoimeni zakon iz 1997. godine („Narodne novine“ 110/97, 27/98,58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 115/06) koji je donesen na temelju odgovaraju
ć
eg izvora izbivše države (Zakon o krivi
č
nom postupku), koji je po
č
ivao na koncepciji austrijskogkaznenog postupka iz 1875. godine.ZKP/08 je od svog donošenja mijenjan
č
etiri puta, prvi puta 2009. godine, drugi puta 2011.godine, zatim u 2012. godini ZKP je uskla
đ
ivan s novim Kaznenim zakonom („Narodnenovine“ 125/11 i 143/12, dalje u tekstu: KZ/11) i kona
č
no,
č
etvrta, kra
ć
a izmjena dogodila seu prvoj polovini 2013. godine kao posljedica nužnosti uskla
đ
ivanja s tri Direktive Europskeunije.Ovime se predlažu pete izmjene i dopune ZKP-a. Prvenstven razlog predlaganja ponovnihizmjena i dopuna je izvršenje Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-448/2009,U-I-602/2009, U-I-1710/2009, U-I-18153/2009, U-I-5813/2010, U-I-2871/2011, od 19. srpnja2012. godine (dalje u tekstu: odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Naime, navedenomodlukom Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je ukupno 43
č
lanka ZKP/08 obzirom jeutvr
đ
eno da isti nisu u suglasju s mjerodavnim pravom: Ustavom Republike Hrvatske,Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Narodne novine - Me
đ
unarodniugovori, br. 18/97, 6/99 - pro
č
ć
eni tekst, 8/99 - ispravak, 14/2002 i 1/2006) kao i ostalimdoma
ć
im i me
đ
unarodnim pravom mjerodavnim za ocjenu osnovanosti. Jednim dijelomodluka Ustavnog suda Republike Hrvatske je ve
ć
izvršena i ZKP/08 je uskla
đ
en s pravnimshva
ć
anjima Ustavnog suda Republike Hrvatske u pogledu 17 ukinutih odredaba (
č
lanci 10.,34., 35., 97., 102., 104., 105., 106.,112., 123., 272., 334., 342., 399., 442., 459. i 508.).Predmetno uskla
đ
enje je u
č
injeno 2012. godine prilikom uskla
đ
enja ZKP/08 sa KZ/11, što jebilo mogu
ć
e odraditi u kratkom roku jer se tim izmjenama nije dublje zadiralo u strukturuzakonskog teksta. U preostalom dijelu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske biti
ć
eizvršena stupanjem na snagu ovog Zakona, a za što je Ustavni sud Republike Hrvatske, kaokrajnji rok, ostavio 15. prosinca 2013. Iako se radi o manjem broju ukinutih odredaba,preostalo uskla
đ
enje zahtijeva uklanjanje strukturalnih manjkavosti u normativnoj strukturi inormativnom ure
đ
enju djelotvornosti prethodnog postupka te uravnoteženje kaznenogprocesnog poretka, tako da dosljedno po
č
iva na op
ć
im pravilima, uz jasno nazna
č
eneustavnoopravdane iznimke. Stoga je izvršenje odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske upreostalom dijelu dovelo do izmjena ve
ć
eg broja odredaba ZKP/08 kao i do odre
đ
enihterminoloških izmjena koje su provedene kroz cijeli ZKP/08.Osim obveze izvršenja odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, odre
đ
ene izmjene i dopunekoje se predlažu ovim Zakonom, nastale su kao rezultat prakti
č
ne primjene ZKP/08. Naime,ZKP/08 sadrži mnoge nove odredbe i nove institute koje je kao rezultat prakti
č
ne primjenevaljalo izmijeniti ili doraditi, sve u cilju optimizacije pravila kaznenog postupka.Ustavni sud Republike Hrvatske je svojom odlukom (to
č
ka 246.) jasno propisao ustavneobveze zakonodavca kako slijedi:
 
31) ukloniti strukturalne manjkavosti u normativnoj strukturi prethodnog postupka (
č
lanak 2.stavak 5. i
č
lanak 217. stavci 1. i 2. ZKP-a), to jest:- u strukturu prethodnog postupka ugraditi mehanizam djelotvorne sudske zaštiteprotiv nezakonitog (arbitrarnog) kaznenog progona i istrage od trenutka kad je osobaobaviještena da je u statusu osumnji
č
enika,- propisati zakonsku obvezu odre
đ
ivanja trenutka i obavještavanja osobe da je ustatusu osumnji
č
enika u slu
č
ajevima kad se ne provodi istraga,- propisati rokove za rješavanje kaznene prijave (odba
č
aj, optuženje) u slu
č
ajevimakad se ne provodi istraga,2) ukloniti strukturalne manjkavosti u normativnom ure
đ
enju djelotvornosti prethodnogpostupka (
č
lanak 230. stavci 3. do 5. ZKP-a), to jest:- u okviru državnog odvjetništva urediti instancijsko pravno sredstvo protivodugovla
č
enja postupka i drugih nepravilnosti u radu državnih odvjetnika koje dovodedo nedjelotvornosti prethodnog postupka odnosno pojedinih predistražnih i istražnihradnji i mjera tako da to sredstvo ispunjava zahtjeve djelotvornog doma
ć
eg pravnogsredstva iz
č
lanka 13. Konvencije,- u okviru suda urediti odgovaraju
ć
e pravno sredstvo protiv odugovla
č
enja postupka idrugih nepravilnosti u radu sudaca istrage koje dovode do nedjelotvornosti istražnogpostupka odnosno pojedinih istražnih radnji i mjera tako da to sredstvo ispunjavazahtjeve djelotvornog doma
ć
eg pravnog sredstva iz
č
lanka 13. Konvencije,3) uravnotežiti kaznenoprocesni poredak tako da dosljedno po
č
iva na odre
đ
enim, preciznim ipredvidljivim op
ć
im pravilima, pri
č
emu sva odstupanja od tih pravila moraju
č
initi jasnonazna
č
ene iznimke iz kojih je razvidna njihova ustavnopravna opravdanost, što se osobito ti
č
ekaznenih djela koja prijete organiziranom životu u zajednici i koja su povezana s važnim javnim interesom.Ispunjavanje ustavne obveze zakonodavca ugra
đ
ivanja u strukturu prethodnog postupkamehanizma djelotvorne sudske zaštite protiv nezakonitog (arbitrarnog) kaznenog progona iistrage u opsegu nazna
č
enom u odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske dovelo je dopromjena u kvaliteti sumnje budu
ć
i se uloga suda ne može iscrpljivati u kontroli postojanjaosnova sumnje, kao najnižeg stupnja kvalitete tog instituta, ve
ć
u kontroli postojanjaosnovane sumnje, kao ve
ć
eg stupnja izvjesnosti, zbog
č
ega se ovim izmjenama i dopunamapredlaže da se istraga i istraživanje mogu provesti ako postoji osnovana sumnja da jeodre
đ
ena osoba po
č
inila kazneno djelo, te uz daljnju pretpostavku odsutstva zakonskihsmetnji za kazneni progon te osobe, koja pretpostavka tako
đ
er proizlazi iz odluke Ustavnogsuda Republike Hrvatske, te se sada izrijekom propisuje.Ustavna obveza zakonodavca za uvo
đ
enjem sudske zaštite u prethodni postupak izvršena jenjezinim uvo
đ
enjem i u stadij istrage i u stadij istraživanja u opsegu odre
đ
enom u odluciUstavnog suda Republike Hrvatske kroz institut žalbe protiv rješenja o provo
đ
enju istrage iprigovor zbog povrede postupovnih prava obrane. Pravo na sudsku zaštitu okrivljenik i uistrazi i u istraživanju stje
č
e u istom trenutku - dostavom akta (rješenje o provo
đ
enju istrageili obavijest o provedenoj prvoj dokaznoj radnji) kojim državni odvjetnik ocjenjuje da uodnosu na konkretnog okrivljenika postoji osnovana sumnja da je po
č
inio kazneno djelo kojemu se stavlja na teret, te da ne postoje zapreke za kazneni progon te osobe. Trenutakobavještavanja osobe da je u statusu okrivljenika odre
đ
en je imaju
ć
i na umu konvencijskopravo i praksu Europskog suda za ljudska prava da se optužba za kazneno djelo, u smislu
č
lanka 6. Konvencije, konstituira i svakom mjerom ili radnjom države koja implicira da jeosoba po
č
inila kazneno djelo i supstancijalno pogoršava njezinu situaciju na isti na
č
in kako to
č
ini službena obavijest o takvoj optužbi.Odre
đ
ivanjem trenutka u kojem se osoba formalno obavještava o svom statusu okrivljenika ipružanjem sudske zaštite u nazna
č
enom opsegu postojanja osnovane sumnje protiv te osobeda je po
č
inila odre
đ
eno kazneno djelo i nepostojanja zakonskih smetnji za njezin kazneni

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->