Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
118. - 3

118. - 3

Ratings: (0)|Views: 475 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO UPRAVE
______________________________________________________________________________
 
NacrtPRIJEDLOG ZAKONA O UDRUGAMAZagreb, listopad 2013.
 
2
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o udrugama sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. UstavaRepublike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJU ZAKONOM, TEPOSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I1.Ocjena stanja
Sloboda udruživanja, kao jedna od temeljnim gra
đ
anskih i politi
č
kih sloboda nužnih zafunkcioniranje suvremenih pluralisti
č
kih demokracija, zajam
č
ena je brojnim me
đ
unarodnimdokumentima:
č
lankom 20. Op
ć
e deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine,
č
lankom 11.Europske konvencije o ljudskim pravima koja je stupila na snagu 1953. godine (koju jeRepublika Hrvatska potpisala 6. studenoga 1996. godine, a ratificirala 5. studenoga 1997.godine),
č
lankom 22. Me
đ
unarodnog pakta o gra
đ
anskim i politi
č
kim pravima koji je stupio nasnagu 1976.godine.Ustav Republike Hrvatske (
č
l. 43.) jam
č
i pravo na slobodno udruživanje gra
đ
ana radizaštite svojih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politi
č
ka, nacionalna, kulturnaili druga uvjerenja i ciljeve. Pravo slobodnog udruživanja ograni
č
eno je zabranom nasilnogugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka, te neovisnosti, jedinstvenosti i teritorijalnecjelovitosti Republike Hrvatske.Donošenjem Zakona o udrugama 2001. godine („Narodne novine“, broj 88/01 i 11/02),u
č
injen je korak naprijed u ja
č
anju autonomije u radu udruga, kao privatno - pravnih osoba kojeosnivaju i kojima upravljaju njihovi
č
lanovi, a postavljeni su i temelji za razvoj mjerila, kriterija ipostupaka za prora
č
unske dotacije projektima i programima od interesa za op
ć
e dobro kojeprovode udruge. Temeljem
č
lanka 23. stavka 2. Zakona, Hrvatski sabor je 2007. godine, donioKodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima iprojektima udruga iz državnog prora
č
una („Narodne novine“, broj 16/07), kojim su ure
đ
eniosnovni standardi i na
č
ela postupanja tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske upostupku odobravanja financijske potpore iz sredstava državnoga prora
č
una udrugama zaprovedbu njihovih programa i projekata koji su od osobitog interesa za op
ć
e/javno dobro uRepublici Hrvatskoj.Ipak, tijekom više od jednog desetlje
ć
a primjene Zakona uo
č
en je niz problema ipoteško
ć
a u njegovoj primjeni zbog
č
ega se, nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnoš
ć
u, odlu
č
ilo pristupiti izradi prijedloga novog Zakona o udrugama.Naime, nedovoljno jasne odredbe o upravljanju udrugom i tijelima udruge, udruživanjuudruga u saveze,
č
lanstvu, skupštini, poštivanju na
č
ela demokratskog zastupanja i demokratskogo
č
itovanja volje
č
lanova kod unutarnjeg ustroja udruge, stjecanju i raspodjeli imovine te
 
3
obavljanja gospodarskih djelatnosti nerijetko u praksi dovode do razli
č
itih tuma
č
enja ineujedna
č
ene primjene odredbi Zakona.Nadalje, neprecizne odredbe o nadzoru, ali i odve
ć
složen postupak likvidacije i brisanjaudruga iz Registra udruga imaju za posljedicu gotovo 50.000 registriranih udruga i tek nešto višeod 800 izbrisanih od uspostave samog Registra, što zasigurno ne odgovara stvarnom stanju.Podaci o samo 21.500 udruga upisanih u Registar neprofitnih organizacija priMinistarstvu financija u koji su se dužne upisati sve registrirane udruge te oko 12.500 udrugaobveznica predaje financijskog izvješ
ć
a, upu
ć
uju na veliki raskorak izme
đ
u broja registriranih istvarno aktivnih udruga.Isto tako, još uvijek nisu dovoljno razra
đ
eni uvjeti dodjele financijskih podrški udrugamaiz javnih izvora, te postoje razli
č
iti standardi u postupanju kako na državnoj, tako i na lokalnojrazini pa time i mogu
ć
nosti razli
č
itih zloporaba u korištenju sredstava iz javnih izvoranamijenjenih za provo
đ
enje programa i projekata od interesa za op
ć
e dobro.Ve
ć
a javnost, odnosno transparentnost rada udruga kad koriste sredstva iz javnih izvora,nužna je radi ja
č
anja povjerenja gra
đ
ana i javnosti u svrhovitost izravnog i neizravnogfinanciranja programa i projekata od interesa za op
ć
e dobro, ali i radi omogu
ć
avanja
č
lanovimaudruga i zainteresiranoj javnosti da se redovito upoznaju s temeljnim aktima, djelatnostima irezultatima rada udruga te provode nadzor u podru
č
 jima od njihova interesa. Ograni
č
eni opsegpodataka u Registru udruga kao i nedostupnost podataka iz financijskih izvještaja udruga ofinancijskom poslovanju udruga prepreka je približavanju rada udruga široj javnosti. Kao dodatniproblem u praksi pokazala se i neodgovaraju
ć
a klasifikacija udruga u Registru udruga premapodru
č
 ju njihovih ciljeva i djelatnosti, jer se udruge u Registru udruga razvrstavaju prema vrloproizvoljno utvr
đ
enim skupinama i podskupinama djelatnosti, na što same udruge nemajunikakvog utjecaja i što
č
esto onemogu
ć
uje udruge u zagovaranju svih prava i interesa zbog kojihsu osnovane.
2.Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom
S ciljem osiguravanja u
č
inkovitog djelovanja udruga sa svojstvom pravne osobe testvaranja preduvjeta za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za op
ć
e dobrokoje provode udruge u Republici Hrvatskoj Nacrtom prijedloga zakona predlaže se jasnije ureditiosnivanje, pravni položaj, djelovanje, registraciju, financiranje, imovinu, odgovornost, statusnepromjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe, te djelovanjepredstavništava stranih udruga u Republici Hrvatskoj.Bitne izmjene u odnosu na važe
ć
i Zakon odnose se na sljede
ć
e:- utvr
đ
ena su na
č
ela djelovanja udruge (na
č
elo neovisnosti, javnosti, demokratskogustroja, neprofitnosti i na
č
elo slobodnog sudjelovanja u javnom životu),

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->