Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
118. - 8.a

118. - 8.a

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

 
 PRIJEDLOG
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEKlasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA
Predmet: Prijedlog zakona o stavljanju izvan snage Zakona o izmjenama i dopunamaZakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama
č
lanicamaEuropske unije, s Kona
č
nim prijedlogom zakona (predlagatelji: 1/3 zastupnikaHrvatskoga sabora) - mišljenje VladeVeza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 720-02/13-01/02, urbroja: 65-13-03, od 25.rujna 2013. godineNa temelju
č
lanka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodnenovine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o stavljanju izvan snageZakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sdržavama
č
lanicama Europske unije, s Kona
č
nim prijedlogom zakona (predlagatelji: 1/3zastupnika Hrvatskoga sabora), daje sljede
ć
e
MIŠLJENJE
Vlada Republike Hrvatske nije suglasna s Prijedlogom zakona o stavljanjuizvan snage Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenimstvarima s državama
č
lanicama Europske unije, s Kona
č
nim prijedlogom zakona, koji jepredsjedniku Hrvatskog sabora dostavila 1/3 zastupnika Hrvatskog sabora.Naime, tijekom tehni
č
kih konzultacija s Europskom komisijom isklju
č
ivo jeistaknuto da Republika Hrvatska nije uskla
đ
ena s odredbom
č
lanka 32. Okvirne odluke Vije
ć
a2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predajeizme
đ
u država
č
lanica, u dijelu koji se odnosi na vremensko ograni
č
enje primjene europskoguhidbenog naloga. Europska komisija nije navodila neuskla
đ
enost drugih dijelova ili dijelaZakona. Stoga je potrebno izmijeniti samo jednu odredbu Zakona o izmjenama i dopunamaZakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama
č
lanicama Europske unije(Narodne novine, broj 81/2013), na na
č
in da se u Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenimstvarima s državama
č
lanica Europske unije u
č
lanku 132.a stavak 3 briše.
 
2Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da bi se stavljanjem izvan snage Zakonao izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama
č
lanicama Europske unije onemogu
ć
ila primjena pojedinih instituta u pogledu pravosudnesuradnje u kaznenim stvarima s državama
č
lanicama Europske unije. Naime, primarni razlogza izmijene Zakona iz 2010. godine bilo je daljnje uskla
đ
ivanje zakonodavnog okvira spravnom ste
č
evinom Europske unije na podru
č
 ju pravosudne suradnje u kaznenim stvarimaizme
đ
u država
č
lanica Europske unije kao i s novom pravnom ste
č
evinom Europske unije,odnosno
acquisom
koji nije bio na snazi 2010. godine, kada je donesen temeljni Zakon.Tako je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji ukaznenim stvarima s državama
č
lanicama iz Europske unije provedeno uskla
đ
ivanje sOkvirnom odlukom Vije
ć
a 2009/829/JHA o primjeni izme
đ
u država
č
lanica Europske unijena
č
ela me
đ
usobnog priznanja odluka o mjerama nadzora kao zamjene za istražni zatvor,Okvirnom odlukom Vije
ć
a 2002/187/JHA kojom se osniva Eurojust s ciljem ja
č
anja borbeprotiv teških kaznenih djela, kako je posljednji put izmijenjena Odlukom 2009/426/JHA o ja
č
anju Eurojusta, te Direktivom 2012/13/EU o pravu na obavijesti u kaznenom postupku.Vezano uz stupanje na snagu Zakona, predložen je dan 1. sije
č
nja 2014. godinebudu
ć
i da je navedeni datum usuglašen s Europskom komisijom.Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske ostaje pri upu
ć
ivanju svogPrijedloga zakona o izmjeni Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama
č
lanicama Europske unije, s Kona
č
nim prijedlogom zakona u saborsku proceduru.Za svoje predstavnike, koji
ć
e u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazo
č
ni nasjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Orsata Miljeni
ć
a,ministra pravosu
đ
a, Sandru Artukovi
ć
Kunšt, zamjenicu ministra pravosu
đ
a i Ivana Crn
č
eca,pomo
ć
nika ministra pravosu
đ
a.PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->