Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
118. - 4

118. - 4

Ratings: (0)|Views: 262 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVAN a c r tPRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOMOSIGURANJU, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA________________________________________________________________________Zagreb, rujan 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONAO MIROVINSKOM OSIGURANJUI.
 
USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi
č
lanka 2. stavka 4.podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJUPREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEMZAKONA PROISTE
Ć
I
Sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 102/98, 127/2000,59/2001, 109/2001, 147/2002, 117/2003, 30/2004, 177/2004, 92/2005, 43/2007 - OdlukaUstavnog suda Republike Hrvatske, 79/2007, 35/2008, 40/2010 - Odluka Ustavnog sudaRepublike Hrvatske, 121/2010, 130/2010 - pro
č
ć
eni tekst, 61/2011, 114/2011 i 76/2012), usustav provedbe obveznog mirovinskog osiguranja na temelju me
đ
ugeneracijske solidarnosti(I. mirovinski stup) u sve faze poslovnih procesa ugra
đ
ene su i provode se prethodne (ex ante)kontrole radi osiguranja zakonitosti i pravilnosti odluka i drugih akata, posebice rješenjakojima se u upravnom postupku rješava o pravima na mirovinsko osiguranje i iz mirovinskogosiguranja. Unato
č
tome, nerijetko se naknadnim (ex post) kontrolama u sustavu otkrivajupogreške, nepravilnosti i prijevare koje za posljedicu imaju nepripadnu isplatu primanja izmirovinskog osiguranja, na štetu državnog prora
č
una.Navedeni problem posebno je izražen i u
č
estao u slu
č
ajevima kada se pri rješavanju opravu iz mirovinskog osiguranja utvr
đ
uje invalidnost, tjelesno ošte
ć
enje ili op
ć
a nesposobnostza rad
č
lanova obitelji, s obzirom na
č
injenicu da medicinska dokumentacija na temelju kojeovlašteni vještaci daju nalaz i mišljenje nastaje izvan sustava mirovinskog osiguranja. Tootežava provjeru vjerodostojnosti dokumentacije, odnosno olakšava eventualne nezakonitostiu smislu pojave nevjerodostojne medicinske dokumentacije.Pra
ć
enjem rada i kontrolom postupanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (udaljnjem tekstu: Zavod), u postupku utvr
đ
ivanja invalidnosti utvr
đ
eno je da se pove
ć
ava brojzahtjeva za priznanje prava na temelju invalidnosti kao i broj prijava nezadovoljnihosiguranika koji izražavaju sumnju u pravilnost medicinskog vješta
č
enja, što pove
ć
ava brojzahtjeva Državnog odvjetništva za provjeru medicinske dokumentacije koju ispostavljajuzdravstvene ustanove, kao i provjeru postupka priznanja prava.Kako bi se isklju
č
ili pokušaji svake vrste zloupotrebe medicinske dokumentacije,ovim zakonskim prijedlogom utvr
đ
ene su sve postupovne pretpostavke kojima se možekontrolirati jesu li ostvarena prava priznata na temelju cjelovito utvr
đ
enog stanja radnesposobnosti, te kontrolirati kontinuitet lije
č
enja i dijagnoze bolesti. Radi otklanjanja sumnjeda su prava na osnovi invalidnosti ostvarena na temelju nevjerodostojne medicinskedokumentacije, uspostavljena je suradnja s kontrolorima Hrvatskog zavoda za zdravstvenoosiguranje, koji na zahtjev Zavoda provjeravaju vjerodostojnost medicinske dokumentacije iutvr
đ
uju da li ju je izdala mjerodavna institucija, da li je propisno protokolirana, te postoji likontinuitet u lije
č
enju pri ugovornim subjektima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranjei dr.
 
3Osim toga, u praksi se pojavljuju slu
č
ajevi nemogu
ć
nosti provjere
č
injenica o kojimaovisi opseg ili korištenje prava iz mirovinskog osiguranja zbog nesuradnje korisnika saZavodom i nedostavljanja potrebnih podataka ili isprava, kao i slu
č
ajevi namjernogzatajivanja smrti korisnika mirovinskih primanja radi nastavka isplate neovlaštenoj osobi.Pronalaze se i slu
č
ajevi dugogodišnjih nepripadnih isplata, što uzrokuje zna
č
ajne štetedržavnom prora
č
unu.Predloženim zakonom omogu
ć
uje se u
č
inkovitiji nadzor i kontrola korištenja prava izmirovinskog osiguranja i na mirovinsko osiguranje, te isplate svih mirovinskih primanja.Tako
đ
er, uvodi se potpuniji nadzor i kontrola rada postupanja ili rješavanja o upravnimstvarima u postupcima u kojem je doneseno rješenje protiv kojeg se ne može podnijeti žalbaniti pokrenuti upravni spor. Ovo je osobito zna
č
ajno zbog toga što su prava iz mirovinskogosiguranja dugotrajna prava te njihova nepripadna isplata može uzrokovati velike štetedržavnom prora
č
unu.Tako
đ
er, budu
ć
i da je Vlada Republike Hrvatske, na temelju
č
lanka 1. Zakona oovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ure
đ
uje pojedina pitanja iz djelokrugaHrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 108/2012) navedenu problematiku uredila Uredbomo dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 112/2013), predlaže seprestanak važenja navedene Uredbe.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVO
Đ
ENJE ZAKONA
Za provo
đ
enje ovoga zakona nisu potrebna dodatna sredstva u državnom prora
č
unuRepublike Hrvatske.
IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Sukladno odredbi
č
lanka 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj81/2013), predlaže se donošenje ovoga zakona po hitnom postupku, iz osobito opravdanihdržavnih razloga. Naime, predloženim dopunama, postiže se ušteda sredstava državnogprora
č
una provo
đ
enjem u
č
inkovitijeg nadzora i kontrolom korištenja prava iz i na mirovinskoosiguranje te isplate svih mirovinskih primanja, odnosno otklanjanjem uo
č
enih nepravilnosti.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->