Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uyirai Marantha Udalkall-Ratnagiri

Uyirai Marantha Udalkall-Ratnagiri

Ratings: (0)|Views: 2,140|Likes:
Published by bnmanikandan

More info:

Published by: bnmanikandan on Jul 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2015

pdf

text

original

 
உயர மறநத உடலகள
 
பக
- 1In the Srimad Bhagavatam Lord Krishna describes the Eight Siddhis as:
Aimā: reducing one's body even to the size of an atom;
Mahima: expanding one's body to an infinitely large size;
Laghima: becoming lighter than the lightest;
Prapti: having unrestricted access to all places;
Prākāmya: realising whatever one desires;
Iśitā: controlling the subpotencies of maya;
Vasita: the power to bring others under control;
Kāmāvasāyitā: obtaining any desired result, to the highest possible limit.
எப பபபன சரன
.
மண அதகர
3.00.
கரட கவல ரய
.
அப ஙகமல பணயற சகநத கவல அதககள
.
கரடகல
 
மகர இறக
,
ஏற வநதநத கள
,
அவற இரலகள
,
க
 
தஙகள என அநத அதகர த பகவ இநத சரன
.
அநத தரத ம4ற இசன த க சகநத
.
அ த
 
பரறய த
.
ய ஒ கழவ
.
வய
75
இ
.
அமவர இவல சவ 
 
கழ அரவ இலமல இநதரத ய ப வடன
.
பகதல இந வநத
 
மவ அரயத கழவ
8
மணசகல இறந வடள எ உத பத
 
சறநத
.
அவள இறநததல வநத ஷய அல உரமயய வதரத
 
மறக த பக
?
சபபன தநதன
.
ரட மரட வரக
 
 த ப அரனவ
.
ஒப
,
பரற
,
ய த எ கர க சகநத அநத இட
.
அவர ஒ
 
கயல இத தரரய இ கலகர கட க அம
 
ரவதநதன
.
இறநத ப ஒ உடர எசனசன பபட சய வம
 
அரன சகறக
!
பவ உய இநதநதல
?
அதகர
4
மண அப த வநதநத சததர ரவ சக ட
 
ட சதகர பற வம சகநத தரரம கவ 
.
.
ப
.
எஸ
.
அதக
.
மகன தற
.
ரமயன பரவ
.
எவர சயல அ தற
.
உடன சவ ய
.
இவ த 
.
ய இ  ரவகள ரட
 
பட
,
அ சபய சர உவக த கவல ரய உள வர வ
 
வவசவ சவய வநத 
.
அவ வநத வகரத
,
ககல கபரத
 
பத இ ரவகம அறய சக ஓட
,
சல சகஞ
 
சகஞமக யக ஆப இநத
.
அப த தசயக கழவரய பத 
.
இ
8
மண தல அதகர
4.30
மண வர வமக இநத கழவ
,
மவ இறந வடள எ உத சத கழவ
,
எஙகநத ஆவ வநதவள பல கரய வ எந
,
ககர
 
 
அசதறந வ ககல சவறய ஓட ஆபதள
.
எத அஞ ம ஒ
 
மட ம வட எறல மறவகள எமத
?
பஙக பஙக
,
ப ப எ அரனவ பயந அற
,
அவ க னய
 
ரரய கடநத ஒ வடடவ மல மதய கழவ
,
அவ கரத சற ஒ
 
ரகயல அவர க பரதரய ப வரகயல வல ரவத கபக
 
மல அவர ப சகற வடள
.
இவ மக கமன ஒ சகரரய  பதத இலர
.
அ ல
.
சகற மவ கழவ அநத இடதய ம4 ச வநதள
.
 
பக
- 2Ten Secondary SiddhisIn the Srimad Bhagavatam Lord Krishna describes the Ten Secondary Siddhis as:
Being undisturbed by hunger, thirst, and other bodily disturbances
Hearing things far away
Seeing things far away
Moving the body at the speed of thought
Assuming any form one desires
Entering the bodies of others
Dying when one desires
Witnessing and participating in the pastimes of the Apsaras
Completely executing one's determination
Being unimpeded by the modes of nature (gunas).
மஸவ சல வழயல இ அகமட
.
யலகள மம மஸவ
 
சல கதய க சபற ஒ ஊ
.
றய யல ரயமன அகய
 
மடபதந பப ப இபதல அஙகய வகள தல சபயவகள
 
வர எதப ஆபமக வ
.
அங சகஞ வவய ஙக இநதன
.
சபப மனவ பய ச
 
வவய ஙகள த
.
மத மவட ம அவ தன
.
இதல
 
அகமட ம வதவக என
?
கஙகபட ள உத சகநத பமவ
.
அவ கப
 
ம வநதசதறல ட இ ப
.
ப வயதல ண எபக
 
அரத பபதககவ அவ கப வம எனவ
?
னபய என
 
ரதய இநத எஙகடய அப சலவ
.
எஙக பயவ 
 
பற
.
எ எஙக பன கட எஙகட த வநதக
.
 ம
 
பல பட பற
.
உன ரவகற வ எ கவ சகட
.
மரனவ
 
பதகக சக வநத தண4ர ட த வட ப சவய ச வட
.
அவ இநத பகம சவய சறப
.
அநத பகதந ஆள வநதநத
.
ய ரறய எ அ த4 வடள பமவத மரனவ
.
ஆ அவ
 
அண வப இநத
.
மவமரனயல இறந வடத வநத த
.
கணவ எஙக சற எ ட சதயமல
,
வநத அவ தபயடம உஙக ம
 
இஙக த பனக
,
 ன பற
,
4க வந  அவட எற ப
 
ரட  வ கபவடள
.
பமவத கக சத சற
.
ஆம
,
மன படன
.
எபவ
 
பக வயவ
.
எ ன இரன ப ப நதக ப
 
 தத எற ப மமன  கப சற பமவ
.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nash liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Jothi Prakash liked this
Hemasudha Sundar liked this
saranyaraju liked this
saranyaraju liked this
saranyaraju liked this
LalithaJagan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->