Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
118. - 5

118. - 5

Ratings: (0)|Views: 131|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

pdf

text

original

 
 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
 Nacrt
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OPOSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEMENEZAPOSLENOSTIZagreb, rujan 2013.
 
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OPOSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEMENEZAPOSLENOSTII. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima zavrijeme nezaposlenosti je
č
lanak 2. stavak 4. podstavak 1., a u svezi
č
lanka 57. UstavaRepublike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
 II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
I
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti(Narodne novine, broj 80/2008, 121/2010, 25/2012, 118/2012 i 12/2013-pro
č
ć
eni tekst – udaljnjem tekstu: Zakon)
 
ure
đ
uje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje,obrazovanje u cilju pove
ć
anja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slu
č
aj nezaposlenosti,aktivno djelovanje na tržištu rada u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivostiradne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvore sredstava za djelatnostiHrvatskoga zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) te ustroj, upravljanje iobavljanje djelatnosti Zavoda.Važe
ć
im Zakonom propisano je da su za slu
č
aj nezaposlenosti obvezno osigurani sviradnici u radnom odnosu. Prema praksi zemalja
č
lanica Europske unije, kao i u duhu Uredbe(EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustavasocijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 16. rujna2009. kojom se utvr
đ
uje postupak provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustavasocijalne sigurnosti, izjedna
č
ene su osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i radnici uradnom odnosu za slu
č
aj nezaposlenosti.Ovim izmjenama i dopunama Zakona predlaže se da se, na jednaki na
č
in kao i zaradnike u radnom odnosu, omogu
ć
i osiguranje za slu
č
aj nezaposlenosti i osobama kojeobavljaju samostalnu djelatnost. Osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost omogu
ć
it
ć
ese stjecanje prava na nov
č
anu naknadu za vrijeme nezaposlenosti pod uvjetom da je doprestanka obavljanja te djelatnosti došlo zbog opravdanih razloga. Stoga su predloženimizmjenama i dopunama Zakona taksativno utvr
đ
eni navedeni opravdani razlozi. Trajanjeprava na nov
č
anu naknadu utvrdit
ć
e se ovisno o ukupnom vremenu provedenom u sustavuosiguranja za slu
č
aj nezaposlenosti, a visina naknade prema osnovici za pla
ć
anje doprinosa zaobvezna osiguranja. Prema tome, osobe koji obavljaju samostalnu djelatnost postat
ć
eobveznici pla
ć
anja doprinosa za zapošljavanje, a što
ć
e, radi horizontalnog uskla
đ
ivanja,iziskivati izmjene i dopune Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/2008, 152/2008,94/2009, 18/2011, 22/2012 i 144/2012).Tijekom primjene Zakona uo
č
eni su odre
đ
eni nedostaci koji se o
č
ituju u:
 
3- nepotpunoj uskla
đ
enosti sa Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodnenovine, broj 85/2008, 110/2008, 34/2011 i 54/2013), Zakonom o radu (Narodne novine,broj 149/2009, 61/2011, 82/2012 i 73/2013) i Zakonom o poticanju zapošljavanja(Narodne novine, broj 57/2012 i 120/2012),- nepreciznom definiranju pojma nezaposlene osobe,- nedovoljnom definiranju aktivnosti u okviru priprema za zapošljavanje,- neostvarenim i nesvrsishodnim u
č
incima primjene instituta produženja prava na nov
č
anunaknadu,- nepreciznom utvr
đ
ivanju iznosa nov
č
ane pomo
ć
i koji se ispla
ć
uje nezaposlenoj osobi zavrijeme obrazovanja, kao i neutvr
đ
ivanju okolnosti koje mogu dovesti do obustaveodnosno prestanka prava na nov
č
anu pomo
ć
za vrijeme obrazovanja,- nepostojanju propisanih okolnosti koje mogu dovesti do obustave odnosno prestankaprava na nov
č
anu pomo
ć
za vrijeme stru
č
nog osposobljavanja za rad bez zasnivanjaradnog odnosa,- nemogu
ć
nosti ostvarivanja prava na nov
č
anu naknadu osoba osiguranih na produženomirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na odre
đ
eno vrijeme za stalne sezonskeposlove, a koja
ć
e se nadomjestiti pravom na nov
č
anu pomo
ć
za vrijeme produženogmirovinskog osiguranja,- nemogu
ć
nosti podnošenja zahtjeva za produženje prava na nov
č
anu naknadunezaposlenim osobama (ženama) koje su ostvarile pravo na nov
č
anu naknadu dozaposlenja ili nastupa neke od okolnosti propisane zakonom za prestanak prava nanov
č
anu naknadu, a kojima je isto prestalo zbog zasnivanja radnog odnosa.U odnosu na uskla
đ
ivanje s odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama,Zakona o radu i Zakona o poticanju zapošljavanja, ovim izmjenama i dopunama ure
đ
uje sesljede
ć
e:-
 
važe
ć
im Zakonom propisano je da u osnovicu za utvr
đ
ivanje visine nov
č
ane naknade neulaze naknade pla
ć
e ostvarene po posebnim propisima. Kako Zakon o rodiljnim iroditeljskim potporama omogu
ć
ava ostvarivanje prava na nov
č
ane potpore kojeuklju
č
uju: naknadu pla
ć
e, nov
č
anu naknadu, nov
č
anu pomo
ć
i jednokratnu nov
č
anupotporu za novoro
đ
eno dijete, predloženim izmjenama i dopunama valja utvrditi da uosnovicu za utvr
đ
ivanje visine nov
č
ane naknade ne ulaze sve navedene nov
č
ane potpore.-
 
Zakonom o radu i Zakonom o poticanju zapošljavanja ure
đ
eno je stru
č
no osposobljavanjeza rad bez zasnivanja radnog odnosa, ali pod razli
č
itim uvjetima. Stoga je potrebno ovimizmjenama i dopunama Zakona ukazati na obje mogu
ć
nosti ure
đ
ene navedenimpropisima,-
 
Zakonom o radu propisano je da agencija za privremeno zapošljavanje može obavljatiposlove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da te poslove obavlja kao jedinudjelatnost, da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju ministarstvanadležnog za poslove rada. Važe
ć
im Zakonom je propisano da djelatnosti utvr
đ
ene timZakonom, osim osiguranja za slu
č
aj nezaposlenosti, mogu obavljati i pravne osobe kaotrgova
č
ka društva, a fizi
č
ke osobe kao samostalnu djelatnost (tzv. agencije zaposredovanje pri zapošljavanju) te da uz navedene djelatnosti mogu obavljati samodjelatnost istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja. Iz razloga što oba navedenaZakona propisuju ograni
č
enja u pogledu predmeta obavljanja djelatnosti jednog pravnogsubjekta, predloženim izmjenama i dopunama Zakona valja izvršiti horizontalnouskla
đ
ivanje, obzirom da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodnenovine, broj 73/2013) propisana mogu
ć
nost da agencija za privremeno zapošljavanje, uzposlove ustupanja radnika korisnicima, može, pod odre
đ
enim uvjetima, obavljati idjelatnosti u svezi sa zapošljavanjem iz Zakona. Osim toga, ovim izmjenama i dopunama

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->