Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ὁ Σωτήρ • 1 Ὀκτωβρίου 2013, τ. 2074

Ὁ Σωτήρ • 1 Ὀκτωβρίου 2013, τ. 2074

Ratings: (0)|Views: 221|Likes:
-
-

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
ΟΡΘΟΔΟΞΟ
 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 
ΟΡΓΑΝΟ
 
ΟΜΩΝΥΜΟΥ 
 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
 
ΘΕΟΛΟΓΩΝ
«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθαύριον 8ησοῦν ριστόν»(Φιλιπ. γ 20)
 
«Σωτρα ἀπεκδεχόμεθαύριον 8ησοῦν ριστόν»(Φιλιπ. γ 20)« I Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν ἱὸνΣωτῆρα τοῦ κόσμου»( 8ωάν. δ 14)
Σ
 
τὸ τελευταῖο κεφάλαιο (22ο) τοῦ τελευταίου βι-βλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ ὑπέροχου βιβλίου τῆςποκαλύψεως, περιγράφεται ὁ οὐράνιος Παράδεισος, ἡαἰώνια καὶ μακαρία ζωὴ τῶν δικαίων. Ὅμως μετὰ τὸν ἕβδομοκαὶ τελευταῖο μακαρισμό, μετὰ τὴν εὐλογημένη λέξη «μακά-ριοι», ποὺ ἀφορᾶ ὅσους θὰ εὐφραίνονται στὸν πνευματικὸΠαράδεισο τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀκούγεται ὁ κεραυνοβό-λος θεῖος λόγος «ἔξω»! Ἕνας λόγος ποὺ προκαλεῖ ἴλιγ-γο, σύγκρυο, φρίκη, τρόμο! «Ἔξω» καὶ μακριὰ ἀπὸτὸν παμπόθητο Παράδεισο μὲ τὰ αἰώνια ἀγαθάτου, ποιοί; «οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρ-νοι καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶποιῶν ψεῦδος» (Ἀποκ. κβ΄ [22] 14-15). Ἔξωοἱ ἀδιάντροποι σὰν τὰ σκυλιά, οἱ μάγοι καὶ οἱπόρνοι καὶ οἱ εἰδωλολάτρες καὶ καθένας ποὺἀγαπᾶ καὶ διαπράττει τὴν ἀπάτη καὶ τὴν πλά-νη τῆς ἁμαρτίας.Πρῶτοι στὸν κατάλογο τῶν δυστυχισμένωνἀνθρώπων ποὺ ἀποκλείονται ἀπὸ τὴν μακα-ριότητα τοῦ Παραδείσου, «οἱ κύνες», οἱ κίναι-δοι, κατὰ τὸν ἑρμηνευτὴ Ἀρέθα, οἱ ὁμοφυλό-φιλοι!Γιατί αὐτὸς ὁ ἀποκλεισμός; Διότι πρόκειταιγιὰ βαρύτατο ἁμάρτημα. Ἁμάρτημα ποὺ καταδι-κάζεται τόσο αὐστηρὰ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
 
ι
 
ΘΕΟΛΓΩΝ
ουβι-βιβλίου τῆςς αρεισος, ετὰ τὸν ἕβδομο  -
 
ὸν πνευματικὸκεαυνοό-καλεῖ ἴλι-ὰ ἀπὸαθάόρ-αὶ --ιι-οῦ
Πάθος κτηνῶδεςβδελυρ
Ἔτος
54
ο
1
Ὀκτωβρίου
2013
Τεῦχος
2074
Τὸ πρόβλημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας 
 
Α
ΡΙΘ
.
2074
,
1
Ο
ΚΤΩΒΡΙΟΥ
2013
386
καὶ ὄχι μόνο στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦτελευταίου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.Διότι ἤδη στὸ πρῶτο βιβλίο τῆς ἉγίαςΓραφῆς, τὴ Γένεση, ἔχουμε φοβερὴ κα-ταδίκη τοῦ βδελυκτοῦ αὐτοῦ ἁμαρτήμα-τος μὲ τὴν ὁλοσχερὴ καταστροφὴ τῶνπόλεων Σοδόμων καὶ Γομόρρων. Οἱ κά-τοικοι τῶν δύο ἐκείνων περιοχῶν εἶχανὅλοι – νέοι καὶ γέροι – ὑποδουλωθεῖ στὸ πάθος αὐτό, τὸ ἀτιμωτικότερο τῶνπαθῶν, ὥστε προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τοῦΘεοῦ. Ἡ ὀργὴ δὲ αὐτὴ ἐκδηλώθηκε μὲτὸ νὰ βρέξει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ«θεῖον καὶ πῦρ», μὲ τὰ ὁποῖα «κατέστρε-ψε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν πε-ρίχωρον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦνταςἐν ταῖς πόλεσιν» καὶ ὅλη τὴ βλάστησητῆς ὡραίας καὶ πλούσιας ἐκείνης περι-οχῆς! (βλ. Γεν. ιθ΄ [19] 1-28). Ἀργότερατὸ ἀπαίσιο αὐτὸ ἁμάρτημα καταδικάζε-ται δύο φορὲς στὸ βιβλίο τοῦ Λευϊτικοῦ(Λευϊτ. ιη΄ [18] 22· κ΄ [20] 13).Τὸ φοβερὸ γεγονὸς τῆς καταστροφῆςτῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων μαρτυ-ρεῖται ἱστορικῶς καὶ διαχρονικῶς ἀπὸτὴ Νεκρὰ θάλασσα. Κάτω ἀπὸ τὸν ὑγρὸαὐτὸ τάφο βρίσκονται τὰ Σόδομα καὶ τὰΓόμορρα. Αἰῶνες τώρα θειοῦχες ἀνα-θυμιάσεις δηλητηριάζουν τὴν περιοχή.Ζωὴ δὲν ὑπάρχει στὰ νερά της. Στὴνἐπιφάνειά της ἐπιπλέουν σβῶλοι θεια-φιοῦ. Οἱ ἄνθρωποι δὲν βυθίζονται λόγῳτῆς πυκνότητος τοῦ νεροῦ.Ἀλλ’ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διαχρονικὴ παρου-σία τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης, ποὺ βοᾶ καὶκράζει πόσο ὁ Θεὸς ἀπεχθάνεται τὸ βα-ρύτατο ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας,ἔχουμε καὶ τὶς μαρτυρίες τοῦ ΣωτῆροςΧριστοῦ (βλ. Ματθ. ι΄ [10] 14-15· ια΄ [11]23-24· Λουκ. ιζ΄ [17] 20-29) καὶ τῶν ἁγί-ων Ἀποστόλων, ποὺ μιλοῦν στὴν ΚαινὴΔιαθήκη γιὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ ἁμαρτία καὶἀναφέρονται στὶς ἁμαρτωλὲς ἐκεῖνες πό-λεις καὶ τὴν τιμωρία τους (βλ. Ἰούδα 7). Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ μιλάει ἀναλυτικότε-ρα καὶ καταφέρεται σαφῶς κατὰ τοῦβδελυκτοῦ αὐτοῦ ἁμαρτήματος εἶναι ὁγιος ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ γλώσσαποὺ χρησιμοποιεῖ περιγράφοντας τὰπάθη αὐτὰ εἶναι ἔντονα ρεαλιστική. Ἐ-πειδή, λέγει, οἱ ἄνθρωποι λάτρευσαν τὴνκτίση παραμερίζοντας μὲ περιφρόνησητὸν Κτίστη, γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψενὰ παραδοθοῦν σὲ ἀτιμωτικὰ πάθη. Δι-ότι οἱ γυναῖκες τους ἄλλαξαν τὴ φυσικὴσχέση καὶ χρήση μὲ τὴν ἀφύσικη καὶἐξευτελίστηκαν μὲ ἀκατονόμαστεςσέλγειες. Μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο καὶ οἱ ἄνδρες ἄφησαν τὴ φυσικὴ σχέσηκαὶ χρήση τῆς γυναίκας καὶ φλογίστηκανπὸ φωτιὰ ἀκράτητης ἐπιθυμίας μεταξύτους, προβαίνοντας σὲ ἀσελγεῖς καὶ ἄτι-μες πράξεις ἀρσενικοὶ μὲ ἀρσενικοὺς καὶπαίρνοντας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τουςτὸν μισθὸ ποὺ τοὺς ἄξιζε γιὰ τὴν πλάνητῆς εἰδωλολατρίας τους. Καὶ προσθέτειὁ θεοφώτιστος Ἀπόστολος: Αὐτοί, ἐνῶγνώρισαν καλὰ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Θεὸς τοὺςπρόσταξε ὡς δίκαιο, ὅτι δηλαδὴ ὅσοι κά-νουν τέτοια ἔργα εἶναι ἄξιοι θανάτου, ὄχιμόνο τὰ κάνουν, ἀλλὰ καὶ ἐπιδοκιμάζουνἐκείνους ποὺ τὰ κάνουν, δείχνοντας ἔτσιὅτι τρέχουν πρὸς τὸ κακὸ ὄχι ἀπὸ ἀδυ-ναμία, ἀλλὰ ἀπὸ βαθιὰ διαφθορὰ τῆςψυχῆς τους (Ρωμ. α΄ 25-32).Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ θεοφόροι Πατέρες ἐπιμέ-νουν πολὺ στὴν καταδίκη τοῦ βδελυκτοῦαὐτοῦ πάθους. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομοςλέγει ὅτι αὐτὸ εἶναι «δαιμονικὸς βίος». Ὅλα τὰ πάθη, λέγει, εἶ ναι ἀτιμωτικά, ἰδι-αίτερα ὅμως ἡ μανία αὐτή. Καὶ ἀλλοῦτὸ ὀνομάζει «κολοφῶ να τῶν κακῶν»,ἀποκορύφωμα ὅλων τῶν κακῶν. «Νό-σημα χαλεπόν (βαρύ) καὶ ἀνίατον»,«λοιμόν, λοιμῶν χαλεπώτερον», πα-νώλη χειρότερη ἀπὸ τὶς πανώλεις! Το-νίζει δὲ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅτι αὐ τό,ὅπως ἄλλωστε καὶ ὅλα τὰ πάθη, προέρ-
 
387
Α
ΡΙΘ
.
2074
,
1
Ο
ΚΤΩΒΡΙΟΥ
2013
χεται ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δό-θηκαν στὶς ἀπολαύσεις καὶ ἀπεμάκρυ-ναν ἀπὸ τὴν ψυχή τους τὸν φόβο τοῦΘεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τοὺς ἐγκατέ-λειψε. Ἐπίσης ὁ Μέγας Βασίλειος τὸ κα-ταδικάζει ἀπερίφραστα μὲ τὸν Ζ΄ καὶ ΚΒ΄Κανόνα του.Σήμερα οἱ δοῦλοι τῆς ἠθικῆς αὐτῆς δι-αφθορᾶς ἔπαθαν τέτοια πώρωση καὶδιαστροφή, ὥστε ὀργανώνουν «παρε-λάσεις ὑπερηφανείας» διαφημίζονταςπροκλητικὰ τὴ διαστροφή τους καὶ «ἐ-παγαλλόμενοι» γιὰ τὴν πονηρία τους(Μέγας Βασίλειος). Ὑπερηφανεύονταιγι’ αὐτὸ ποὺ χαροποιεῖ τοὺς ἀνθρωπο-κτόνους δαίμονες, ἐξοργίζει τὸν Θεὸ καὶπροκαλεῖ ἀηδία στοὺς ἀνθρώπους. Μι-λοῦν γιὰ «διαφορετικότητα», ἐνῶ αὐτὸποὺ βιώνουν εἶναι ἔσχατη ἀναισχυν-τία. Εἶναι καταφανῶς δαιμονικὴ ἐνέρ-γεια, ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἀποκτήνωσητοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν πλήρη διάλυσητῆς θεόπλαστης προσωπικότητός του.Ταυτόχρονα δὲ διαλύουν τὸν θεοΐδρυτοθεσμὸ τῆς οἰκογένειας καὶ ἄρα ὅλο τὸνκοινωνικὸ ἱστό. Μὲ αὐτὴ τὴν πλήρη ἐξα-χρείωση ποιὸς θὰ σώσει τὰ δυστυχισμέ-να αὐτὰ πλάσματα κατὰ τὴν ἡμέρα τῆςΚρίσεως; Καὶ ὄχι μόνο αὐτούς, ἀλλὰ καὶὅσους τοὺς ἐπιδοκιμάζουν;Διότι τὶς προκλητικὲς αὐτὲς παρελά-σεις, ποὺ γίνονται δυστυχῶς τελευταῖακαὶ στὴν Ἑλλάδα, τὶς ὑποστηρίζουν ἐκ-θύμως τοπικὲς ἀρχές, ὅπως οἱ δήμαρ-χοι Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης! Μὲ τὴνἄδειά τους παρελαύνουν στὴν πόλη τῶνἈθηνῶν παρουσίᾳ ἐκπροσώπου τοῦΔήμου, στὴν πόλη ποὺ ἔφερε τὸ φῶςτοῦ Εὐαγγελίου ὁ ἀπόστολος Παῦλος,στὴν πόλη τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρε-οπαγίτου καὶ τῆς ἁγίας Φιλοθέης. Παρε-λαύνουν σκορπίζοντας τὴ δυσωδία τοῦπάθους τους στὴν πόλη τοῦ μυροβλύ-του ἁγίου Δημητρίου καὶ τοῦ φωστῆροςτῆς ὀρθοδοξίας ἁγίου Γρηγορίου τοῦΠαλαμᾶ. Καὶ ὁ δήμαρχος τῆς Θεσσα-λονίκης τοὺς χειροκροτεῖ καὶ φωταγωγεῖ τὸν Λευκὸ Πύργο, ἀντὶ νὰ τὸν σκεπάσειμὲ μαῦρα πέπλα σὲ ἔνδειξη βαθυτάτουπένθους! Ὅμως ὅποιος «συνευδοκεῖ»μὲ ὅσους ἐνεργοῦν κατ’ αὐτὸν τὸν τρό-πο, «παρουσιάζεται οἱονεί (τρόπον τινά)σύμμαχος καὶ συνεργάτης ὑπὲρ τοῦ βα-σιλείου τοῦ σατανᾶ καί τῶν συμφερόν-των αὐτοῦ» (Παν. Ν. Τρεμπέλας). Δι-ότι ὑπερασπίζεται καὶ δικαιολογεῖ καὶἐνθαρρύνει τοὺς ἄλλους νὰ κάνουν τὰ ἴδια! Ἔτσι ὅμως ἀλλοιώνει τὰ ἠθικὰ κρι-τήρια τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Ὅσοι ὅμως ἀνήκουμε στὴν Ἐκκλησίατοῦ Χριστοῦ «στῶμεν καλῶς»! Ἂς μὴνφήσουμε ἀθωράκιστη τὴν Ἑλλάδαμας, ἀπροστάτευτα τὰ παιδιά μας. Ἂςμὴν ἐπιτρέψουμε νὰ γίνει ἡ χώρα, ποὺρωματίζεται ἀπὸ τὰ μύρα ἁγίων Λει-ψάνων ὁσίων καί μαρτύρων, τόπος ἀπὸὅπου θὰ ἀναδύεται ἡ σατανικὴ δυσωδίατῆς βδελυρῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἡ ἁγία καὶἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-δος ἔχει χρέος νὰ ὑψώσει στεντόρειακαταδικαστικὴ φωνή, στιγματίζοντας τὴνἀναίσχυντη ὁμοφυλοφιλία καὶ προασπί-ζοντας τὸ λογικὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίαςτοῦ Χριστοῦ. Τὸ δρόμο τὸν ἄνοιξε ἤδηἡ Ὀρθόδοξος Ἱεραρχία τῆς Μολδαβίας.Ταυτόχρονα, ὅσοι πιστεύουμε στὸνΤριαδικὸ Θεὸ ἂς ὑψώσουμε σ’ αὐτὴντὴν ἀντιπνευματικὴ ἐποχή, στὴν ὁποίαἁλωνίζει τὸ πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου, χέ-ρια, νοῦ καὶ καρδιὰ σ’ Αὐτὸν τοῦ Ὁποίουαἱ χεῖρες μᾶς ἐδημιούργησαν καὶ μᾶςἔπλασαν κατ’ εἰκόνα ἰδικήν Του καὶ καθ’ὁμοίωσιν. Δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ἱκετεύ-οντάς Τον νὰ καλέσει εἰς μετάνοιαν καὶσωφρονισμὸν τοὺς δυστυχεῖς δούλουςτῶν δαιμόνων τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Εἶναιχρέος μας.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->