Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengajian Islam 2.Tafsir Bi-Alma'thur

Pengajian Islam 2.Tafsir Bi-Alma'thur

Ratings: (0)|Views: 4,063 |Likes:
Published by fatim90

More info:

Published by: fatim90 on Jul 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
PENGAJIAN ISLAM 2
KITAB TAFSIR BI AL MA’THUR 
PENGENALAN
Para ulama telah membahagikan metodologi tafsiran Al-Quran kepada dua aliranterpenting iaitu
:
Tafsir bi al-mathur/al Tafsir al-Naqli/tafsir al Manqul
tafsir bi Riwaya
 
Iaitu bersandarkepada 4 sumber rujukan yang asas iaitu:1. Al-Quran
 – 
Ayat-ayatnya “saling tafsir- mentafsir di antara satu sama lain”
 – 
Asbab al Nuzul dan Nasikh wa al-Mansukh2. Al-Sunnah(Hadis-hadis Nabi)-Ilmu Hadis-Asbab al Wurud3. Tafsiran Para Sahabat Nabi4. Tafsiran para tabi’in
Tafsir bi al-mathur ini sebagai metodologi pentafsiran Al-Quran yang terbaik, tersahihdan wajar diutamakan dan merupakan kemestian tulang belakang dan penyuluh jalankepada tafsir secara akal iaitu Tafsir bi al-Ra’.
Tafsir bil-ma’thur ialah tafsir bersandar kepada hadith-hadith, tabi’in dan tabi’i tabi’in.
Contoh tafsir jenis ini ialah Jamiul-Bayan oleh al-Tabari dan mengikutinya ialah tafsir Ibnu Kathir.
Ibn Jarir al TabariLatar belakang
 Nama sebenar ialahMuhammad Ibnu Jarir Ibn Yazid Ibn Khalid Ibn Ghalib
Bangsa Tabaristan
Dilahirkan pada tahun 224 H
 
Meninggal dunia pada 27 Syawal 310 H
Digelar sebagai Ensiklopedia Ilmu.(ensiklopedia (énsiklopédia) buku, biasanya dlm banyak jilid, yg mengandungi maklumat am tentang segala cabang pengetahuan ataumaklumat tuntas tentang sesuatu cabang pengetahuan.)
Tafsir Ibn Jarir
Mempunyai 30 jilid dan berukuran tebal.
Salah sebuah tafsir ulung yang lengkap dalam sejarah pembukuan ilmu tafsir.
Membuat pentarjihan tentang pendapat yang paling kukuh, membicarakan ilmu berkaitanI’rab dan istinbat hukum
Membentangkan pendapat ulama, hadis, mengkritik sanad-sanad, merangkumi aspek  bahasa, akidah dan feqah.
Antara kitab yang paling tua, paling sahih dan paling utama dalam kategori kitab tafsir biAl Ma’thur.
Ditulis dan disusun bersandarkan pendapat para sahabat, tabi’ dan tabi’ tabi’in.
Mentafsir Al Quran dengan hadis Nabi SAW.
Telah diulas dengan teliti serta melalui perbahasan yang mendalam dan teratur, jauhdaripada kesamaran, beserta pendapat ulama salaf dengan sanad yang kukuh dan jauhdaripada unsur bid’ah.
Banyak membicarakan tentang hukum fiqh, pendapat para ulama serta mazhab danakidah.
Banyak menyangkal pendapat muktazilah dan menyokong ahli sunah wal Jamaah.
Pendapat para ulama
Imam Nawawi: “ Tafsir ibn Jarir merupakan kitab yang tiada orang mampumenandinginya. Hal ini terbukti kerana Ibn Kathir juga banyak mengambil pendapatdaripada Tafsir Ibn Jarir.”
Mufassir Jalaluddin al Suyuti: “ Tafsir Al Tabari ialah Tafsir yang terbesar berbandingkitab tafsir lain sebelum dan selepasnya.” pendapat ini juga disokong oleh Imam Nawawidan Abu Huzaimah.
Metodologi penulisan dalam tafsir al Tabari
Sebelum mentafsir, beliau akan berkata “ pendapat mengenai tafsir atau ta’wil untuk firman Allah adalah begini dan begitu”.
Meriwayatkan dengan mengemukakan sanad yang lengkap.
 
Membentangkan kesemua riwayat yang berkaitan dengan ayat yang beliau hendak tafsirkan, membandingkan dan mentarjihkan.
Menekankan permasalahan qiraat.
Menerangkan aspek I’rab, , istinbat hukum dan membuat penelitian terhadap mazhabilmu nahu.
Membuat kritikan(sanad2), penta’dilan (menetapkan perawi yang adil) dan mentarjihkan(menetapkan perawi yang cacat).
Menolak riwayat yang tidak sahih
Beliau juga meriwayatkan berita yang diambil daripada Ibn Abbas, Ibn Mas’ud dan Ubaimelalui Juraij dan al Suddi, menyebabkan beliau tidak terlepas daripada meriwayatkankisah Israiliyat.
 Namun, hampir semua kisah Israiliyat dikritik dan dibahaskan oleh beliau.
Kitab beliau telah ditahqiq oleh Muhammad Mahmud Syakir manakala hadis2 dalamtafsirnya telah dikaji oleh Ahmad Muhammad Syakir.
Keistimewaan Tafsir Al Tabari
Disusun dan ditulis mengikut kaedah majoriti ulama salaf.
Membentang dan menerangkan manakah takwil yang kukuh yang beliau peroleh daripadasahabat.
Tafsir yang bermutu tinggi
Menghuraikan sanad dengan jelas
Kitab-kitab yang dihasilkan oleh al Jarir
Jami’ al Bayan Fi Tafsir al Quran
Tarikh al Umam Wa al Muluk wa Akhbaruhum
Kitab al Khaliq
Kitab al Taharah
Kitab Tarikh al Rijal
Tahzib al Athar 
Al Tabsir Fi al Usul
Ikhtilaf al Fuqaha

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Luha El Nafish liked this
eizah_muhamad liked this
norsmsd liked this
Azizah Mohdnoor liked this
midi75 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->