Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
دعاء المتوفي

دعاء المتوفي

Ratings: (0)|Views: 5,282|Likes:
Published by HMaSN

More info:

Published by: HMaSN on Jul 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

 
د ﻋءﺎﻲﻓﻮﺘﻤﻟا
 
ا ﻢﻬﻠﻟ ﺮﺒﻘﻟا
 
باﺬﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻩﺬﻋاو
 
ﺔﻨﺠﻟا
 
ﻪﻠﺧداو
 
ﻪﻠها
 
ﻦﻣ
 
اﺮﻴﺧ
 
ﻼهاو
 
ﻩراد
 
ﻦﻣ
 
اﺮﻴﺧ
 
اراد
 
ﻪﻟﺪﺑا رﺎﻨﻟا
 
باﺬﻋ
 
ﻦﻣو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻪﻠها
 
 ﻮه
 
ﺎﻤﺑ
 
ﻪﻠﻣﺎﻌﺗ
 
ﻻو
 
ﻪﻠها
 
ﺖﻧا
 
ﺎﻤﺑ
 
ﺔﻠﻣﺎﻋ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاًﺎﻧاﺮﻔﻏو
 
ًاﻮﻔﻋ
 
ةءﺎﺳﻷا
 
ﻦﻋو
 
ﺎﻧﺎﺴﺣإ
 
نﺎﺴﺣﻻا
 
ﻦﻋ
 
ﻩﺰﺟا
.
 ﻢـﻬـﻠﻟانإﻪﺗﺎﻨﺴﺣ
 
ﻦﻣ
 
دﺰﻓ
 
ًﺎﻨﺴﺤﻣ
 
نﺎآ،ﻪﺗﺎﺌﻴﺳ
 
ﻦﻋ
 
 زوﺎﺠﺘﻓ
 
ًﺎﺌﻴﺴﻣ
 
نﺎآ
 
نإو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻪﻠﺧداباﺬﻋ
 
ﺔﻘﺑﺎﺳ
 
ﻻو
 
بﺎﺴﺣ
 
ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ
 
 ﺮﻴﻏ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻨﺠﻟا
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻪﺘﺸﺣو
 
ﻲﻓو
 
ﻪﺗﺪﺣو
 
ﻲﻓ
 
ﻪﺴﻧّاﻪﺘﺑﺮﻏ
 
ﻲﻓو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻦﻴﻟﺰﻨﻤﻟا
 
 ﺮﻴﺧ
 
ﺖﻧاو
 
ﺎآرﺎﺒﻣ
 
ًﻻﺰﻨﻣ
 
ﻪﻟﺰﻧا
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻪﻟﺰﻧاﻦﻴﺤﻟﺎﺼﻟاو
 
ءاﺪﻬﺸﻟاو
 
ﻦﻴﻘﻳﺪﺼﻟا
 
لزﺎﻨﻣﺎﻘﻴﻓر
 
ﻚﺌﻟوا
 
ﻦﺴﺣو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﺔﺿور
 
ﻩﺮﺒﻗ
 
ﻞﻌﺟاﺔﻨﺠﻟا
 
ضﺎﻳر
 
ﻦﻣ، رﺎﻨﻟا
 
 ﺮﻔﺣ
 
ﻦﻣ
 
ةﺮﻔﺣ
 
ﻪﻠﻌﺠﺗ
 
ﻻو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻩﺮﺼﺑ
 
ﺪﻣ
 
ﻩﺮﺒﻗ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻟ
 
ﺢﺴﻓاﺔﻨﺠﻟا
 
شاﺮﻓ
 
ﻦﻣ
 
ﻩﺮﺒﻗ
 
شﺮﻓاو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟا ﺮﺒﻘﻟا
 
باﺬﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻩﺬﻋا،ﺎﻬﻴﺒﻨﺟ
 
ﻦﻋ
 
ضرﻻاِفﺎﺟو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟا روﺮﺴﻟاو
 
ﺔﺤﺴﻔﻟاو
 
 رﻮﻨﻟاو
 
ﺎﺿﺮﻟﺎﺑ
 
ﻩﺮﺒﻗ
 
ﻸﻣا
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻚﺘﻣذ
 
ﻰﻓ
 
ﻪﻧإ رﺎﻨﻟا
 
باﺬﻋو
 
 ﺮﺒﻔﻟا
 
ﺔﻨﺘﻓ
 
ﻪﻘﻓ
 
كراﻮﺟ
 
ﻞﺒﺣو،ﻪﻤﺣراو
 
ﻪﻟ
 
 ﺮﻔﻏﺎﻓ
 
ﻖﺤﻟاو
 
ءﺎﻓﻮﻟا
 
ﻞهأ
 
ﺖﻧاو رﻮﻔﻐﻟا
 
ﺖﻧا
 
ﻚﻧا ﻢﻴﺣﺮﻟا
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻪﺘﻌﺳو
 
ﺎﻴﻧﺪﻟا
 
ﻦﻣ
 
جﺮﺧ
 
كﺪﺒﻋ
 
ﻦﺑاو
 
كﺪﺒﻋ
 
ﻪﻧاﻪﺘﻗﻻ
 
 ﻮهﺎﻣو
 
 ﺮﺒﻘﻟا
 
ﺔﻤﻠﻇ
 
ﻲﻟإ
 
ﻪﺋﺎﺒﺣأو
 
ﻪﻴﺑﻮﺒﺤﻣو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻪﻟإ
 
ﻻ
 
ﻚﻧأ
 
ﺪﻬﺸﻳ
 
نﺎآ
 
ﻪﻧاًاﺪﻤﺤﻣ
 
نأو
 
ﺖﻧا
 
ﻻاﻪﺑ
 
 ﻢﻠﻋا
 
ﺖﻧاو
 
ﻚﻟﻮﺳرو
 
كﺪﺒﻋ
.
 ﻢﻬﻠﻟالاﺆﺴﻟا
 
ﺪﻨﻋ
 
ﻪﺘﺒﺛ ﻢﻬﻠﻟاﻪﺑﺬﻌﺗ
 
ﻻو
 
ﻪﻤﺣﺮﺗ
 
نا
 
ﻚﻴﻠﻋ
 
ﻚﺑ
 
 ﻢﺴﻘﻧو
 
ﻚﻴﻟا
 
ﻚﺑ
 
ﻞﺳﻮﺘﻧ
 
ﺎﻧا ﻢـﻬـﻠﻟاﺖﻧأو
 
ﻚﺑ
 
لَ ﺰَ ﻧ
 
ﻪﻧاﻪﺑاﺬﻋ
 
ﻦﻋ
 
ﻲﻨﻏ
 
ﺖﻧأو
 
ﻚﺘﻤﺣر
 
ﻲﻟا
 
 ﺮﻴﻘﻓ
 
ﺢﺒﺻاو
 
ﻪﺑ
 
لوﺰﻨﻣ
 
 ﺮﻴﺧ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻚﺘﻤﺣﺮﺑ
 
ﻪﺗّاﻪﺑاﺬﻋو
 
 ﺮﺒﻘﻟا
 
ﻪﻨﺘﻓ
 
ﻪﻗو
 
كﺎﺿروﺎﻳ
 
ﻚﺘﻨﺟ
 
ﻲﻟإ
 
ﻪﺜﻌﺒﺗ
 
ﻲﺘﺣ
 
ﻚﺑاﺬﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻣﻻا
 
ﻚﺘﻤﺣﺮﺑ
 
ﻪﺗّأ
 
 وﻦﻴﻤﺣاﺮﻟا
 
 ﻢﺣرأ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟادﻮﻠﺨﻟا
 
تﺎﻨﺟ
 
ﻲﻟإ
 
دﻮﺤﻠﻟا
 
ﻖﻴﺿو
 
دوﺪﻟا
 
ﻦﻃاﻮﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻠﻘﻧا
.
 ﻢـﻬـﻠﻟانﻮﺜﻌﺒﻳ
 
 مﻮﻳ
 
ﻩﺰﺨﺗ
 
ﻻو
 
ضﺮﻌﻟا
 
 مﻮﻳ
 
ﻩﺮﺘﺳاو
 
ضرﻻا
 
ﺖﺤﺗ
 
ﻪﻤﺣإ
"
ﻊﻔﻨﻳ
 
ﻻ
 
 مﻮﻳ ﻢﻴﻠﺳ
 
ﺐﻠﻘﺑ
 
ﷲا
 
ﻲﺗأ
 
ﻦﻣ
 
ﻻاإ
 
نﻮﻨﺑ
 
ﻻو
 
لﺎﻣ
"
 ﻢـﻬـﻠﻟا ﺑﺎﺘآ
 
ﻦﻤﻳﻞﻘﺛو
 
ﻪﺑﺎﺴﺣ
 
 ﺮﺴﻳو
 
ﻪﻚﺒﻴﺒﺣ
 
 راﻮﺠﺑ
 
تﺎﻨﺠﻟا
 
ﻲﻠﻋا
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻨﻜﺳاو
 
ﻪﻣاﺪﻗا
 
 طاﺮﺼﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
ﺖﺒﺛو
 
ﻪﻧاﺰﻴﻣ
 
تﺎﻨﺴﺤﻟﺎﺑكﺎﻔﻄﺼﻣو
(
 ﻢﻠﺳو
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﷲا
 
ﻲﻠﺻ
) .
 ﻢـﻬـﻠﻟاﺔﻣﺎﻴﻘﻟا
 
 مﻮﻳ
 
لﻮه
 
ﻦﻣو
 
ﺔﻣﺎﻴﻘﻟا
 
 مﻮﻳ
 
عﺰﻓ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻨﻣّاﻪﺘﺠﺣ
 
ﻪﻨﻘﻟو
 
ﺔﻨﺌﻤﻄﻣ
 
ﺔﻨﻣّأ
 
ﻪﺴﻔﻧ
 
ﻞﻌﺟأو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﺪﻨﻋو
 
ﻦﺌﻤﻄﻣ
 
 ﺮﺒﻘﻟا
 
ﻦﻄﺑ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻠﻌﺟاا
 
 مﺎﻴﻗﻖﺑﺎﺳ
 
ﻚﺗﺎﺟرد
 
ﻲﻠﻋأ
 
ﻲﻟإو
 
ﻖﺛاو
 
ﻚﻧاﻮﺿر
 
دﻮﺠﺑو
 
ﻦﻣأ
 
دﺎﻬﺷﻻ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻦﻋ
 
ﻞﻌﺟاكرﻮﻧ
 
ﻦﻣ
 
 رﻮﻧ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﺌﻤﻄﻣ
 
ًﻦﻣّا
 
ﻪﺜﻌﺒﺗ
 
ﻲﺘﺣ
 
ًارﻮﻧ
 
ﻪﻨﻴﻤﻳ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﺎﺿر
 
ةﺮﻈﻧ
 
ﻪﻴﻟا
 
 ﺮﻈﻧاًاﺪﺑا
 
ﻪﺑﺬﻌﺗ
 
ﻻ
 
ﺎﺿر
 
ةﺮﻈﻧ
 
ﻪﻴﻟإ
 
 ﺮﻈﻨﺗ
 
ﻦﻣ
 
نﺈﻓ ﻢـﻬـﻠﻟاﻪﻟ
 
 ﺮﻔﻏاو
 
نﺎﻨﺠﻟا
 
ﺢﻴﺴﻓ
 
ﻪﻨﻜﺳأ ﻌﺗ
 
ﺎﻤﻋ
 
 زوﺎﺠﺗو
 
 ﻢﻴﺣرﺎﻳ
 
 ﻢﺣراو
 
ﻦﻤﺣرﺎﻳ ﻢﻴﻠﻋﺎﻳ
 
 ﻢﻠ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻞﺋﺎﻘﻟا
 
ﻚﻧﺈﻓ
 
ﻪﻨﻋ
 
 ﻮﻔﻋا
"
 ﺮﻴﺜآ
 
ﻦﻋ
 
 ﻮﻔﻌﻳو
"
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻚﻣاﺮآإو
 
كﻮﻔﻌﺑ
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﺪْ ﺠَ ﻓ
 
ﻚﺑﺎﻨﺠﺑ
 
خﺎﻧأو
 
ﻚﺑﺎﺒﺑ
 
ءﺎﺟ
 
ﻪﻧاﻚﻧﺎﺴﺣإ
 
دﻮﺟو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻪﺑ
 
 ﺮﻘﺗو
 
ﻪﺴﻔﻧ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﻦﺌﻤﻄﺗ
 
ﺔﻤﺣر
 
ﻪﻤﺣرﺎﻓ
 
ءﻲﺷ
 
ﻞآ
 
ﺖﻌﺳو
 
ﻚﺘﻤﺣر
 
نإﻪﻨﻴﻋ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاًاﺪﻓو
 
ﻦﻤﺣﺮﻟا
 
ﻲﻟإ
 
ﻦﻴﻘﺘﻤﻟا
 
ﻊﻣ
 
ﻩﺮﺸﺣا
.
 ﻢـﻬـﻠﻟا ﺣابﺎﺤﺻا
 
ﻊﻣ
 
ﻩﺮﺸﻦﻴﻤﻴﻟا
 
بﺎﺤﺻأ
 
ﻦﻣ
 
ﻚﻟ
 
 مﻼﺳ
 
ﻪﺘﻴﺤﺗ
 
ﻞﻌﺟاو
 
ﻦﻴﻤﻴﻟا
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻚﻟﻮﻘﺑ
 
ﻩﺮﺸﺑ
"
اﻮﺑﺮﺷاو
 
اﻮﻠآﺔﻴﻟﺎﺨﻟا
 
 مﺎﻳﻻا
 
ﻲﻓ
 
 ﻢﺘﻔﻠﺳأ
 
ﺎﻤﺑ
 
ًﺎﻴﺌﻨه
" .
 ﻢـﻬـﻠﻟاﺔﻨﺠﻟا
 
ﻲﻓ
 
اوﺪﻌﺳ
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻠﻌﺟاضرﻻاو
 
تاﻮﻤﺴﻟا
 
ﺖﻣادﺎﻣ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﻦﻳﺪﻟﺎﺧ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻪﻧا
 
ﻪﺒﺴﺤﻧ
 
ﺎﻨﻜﻟو
 
ﻚﻴﻠﻋ
 
ﻪﻴآﺰﻧ
 
ﻻ ﺤﻟﺎﺻ
 
ﻞﻤﻋو
 
ﻦﻣّاﻚﻟﻮﻗ
 
ﻖﺤﺑ
 
نﺎﻨﻓأ
 
ﻲﺗاوذ
 
ﻦﻴﺘﻨﺟ
 
ﻪﻟ
 
ﻞﻌﺟﺎﻓ
 
ًﺎ
:"
ﻪﺑر
 
 مﺎﻘﻣ
 
فﺎﺧ
 
ﻦﻤﻟونﺎﺘﻨﺟ
"
 ﻢـﻬـﻠﻟاﺔﻔﻳﺮﺸﻟا
 
ﻩﺪﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻘﺳاو
 
ﻪﺋاﻮﻟ
 
ﺖﺤﺗ
 
ﻩﺮﺸﺣاو
 
كﺎﻔﻄﺼﻣو
 
ﺎﻨﻴﺒﻧ
 
ﻪﻴﻓ
 
ﻊﻔﺷُُاﺪﺑا
 
ﺎهﺪﻌﺑ
 
ﺄﻤﻈﻳ
 
ﻻ
 
ﺔﺌﻴﻨه
 
ﺔﺑﺮﺷ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟانﻮﻘﺘﻤﻟا
 
ﺪﻋو
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺪﻠﺨﻟا
 
ﺔﻨﺟ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻠﻌﺟاًﻻﻮﺌﺴﻣو
 
ُاﺪﻋو
 
ﻚﺑر
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺎآو
 
نوءﺎﺸﻳ
 
ﺎﻣ
 
 ﻢﻬﻟ
 
ُاﺮﻴﺼﻣو
 
ًءاﺰﺟ
 
ﺖﻧﺎآ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻪﻧإ ﺮﻴﻐﺑ
 
 ﻢهرﻮﺟا
 
نﻮﻓﻮﻳ
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﻦﻳﺮﺑﺎﺼﻟا
 
ﺔﺟرد
 
ﻪﺤﻨﻣﺎﻓ
 
عﺰﺠﻳ
 
 ﻢﻠﻓ
 
ءﻼﺒﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
 ﺮﺒﺻبﺎﺴﺣ
 
ﻞﺋﺎﻘﻟا
 
ﻚﻧﺈﻓ
"
بﺎﺴﺣ
 
 ﺮﻴﻐﺑ
 
 ﻢهﺮﺟأ
 
نوﺮﺑﺎﺼﻟا
 
ﻲﻓﻮﻳ
 
ﺎﻤﻧإ
"
 ﻢـﻬـﻠﻟانﺎآ
 
ﻪﻧاﻚﻟ
 
ﻲﻠﺼﻣ،اﺪﻗﻻا
 
لﺰﺗ
 
 مﻮﻳ
 
 طاﺮﺼﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻪﻨﺒﺜﻓ م
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻚﻟ
 
 ﻢﺋﺎﺻ
 
نﺎآ
 
ﻪﻧا،ﻪﻠﺧدﺄﻓنﺎﻳﺮﻟا
 
بﺎﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻨﺠﻟا
.
 ﻢـﻬـﻠﻟانّاﺮﻘﻟا
 
ﻪﻴﻓ
 
ﻊﻔﺸﻓ
 
ﻊﻣﺎﺳو
 
ﻲﻟﺎﺗ
 
ﻚﺑﺎﺘﻜﻟ
 
نﺎآ
 
ﻪﻧاناﺮﻴﻨﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻤﺣراو،ﻦﻤﺣرﺎﻳ
 
ﻪﻠﻌﺟاوﺎﻬﻌﻤﺳ
 
 وأ
 
ﺎهأﺮﻗ
 
ﺔﻳّا
 
 ﺮﺧّا
 
ﻲﻟإ
 
ﺔﻨﺠﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻘﺗﺮﻳﻩﻼﺗ
 
فﺮﺣ
 
 ﺮﺧأو ﻢـﻬـﻠﻟاةوﻼﺣ
 
نّاﺮﻘﻟا
 
ﻲﻓ
 
فﺮﺣ
 
ﻞﻜﺑ
 
ﻪﻗزرا،ﺔﻣاﺮآ
 
ﺔﻤﻠآ
 
ﻞﻜﺑوﻞﻜﺑوًءاﺰَ ﺟ
 
ٍءﺰْ ﺟ
 
ﻞﻜﺑو
 
ﺔﻣﻼﺳ
 
ةرﻮﺳ
 
ﻞﻜﺑو
 
ةدﺎﻌﺳ
 
ﺔﻳّا
.
 ﻢـﻬـﻠﻟا ﻢﻠﺴﻣ
 
نﺎآ
 
ﻪﻧﺎﻓ
 
ﻪﻤﺣراًﻦﻣﺆﻣ
 
نﺎآ
 
ﻪﻧﺎﻓ
 
ﻪﻟ
 
 ﺮﻔﻏاو
.
نﺎآ
 
ﻪﻧﺎﻓ
 
ﻪﺤﻣﺎﺳو
 
ًقﺪﺼﻣ
 
ﻚﻴﺒﻨﺑ
 
نﺎآ
 
ﻪﻧﺎﻓ
 
ﻪﻨﺠﻟا
 
ﻪﻠﺧداوﻞﺗﺮﻣ
 
ﻚﺑﺎﺘﻜﻟ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﺎﻧﺮﻴﺒآو
 
ﺎﻧﺮﻴﻐﺻو
 
ﺎﻨﺒﺋﺎﻏو
 
ﺎﻧﺪهﺎﺷو
 
ﺎﻨﺘﻴﻣو
 
ﺎﻨﻴﺤﻟ
 
 ﺮﻔﻏاﺎﻧﺎﺜﻧأو
 
ﺎَ ﻧﺮّ آَذو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟا ﻣﺎﻨﻣ
 
ﻪﺘﻴﻓﻮﺗ
 
ﻦﻣو
 
 مﻼﺳﻻا
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻪﻴﺣﺄﻓ
 
ﺎﻨﻣ
 
ﻪﺘﻴﻴﺣأ
 
ﻦنﺎﻤﻳﻻا
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻪﻓﻮﺘﻓ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻩﺪﻌﺑ
 
ﺎﻨﻠﻠﻀﺗ
 
ﻻو
 
ﻩﺮﺟأ
 
ﺎﻨﻣﺮﺤﺗ
 
ﻻ
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاﻦﻴﻘﻴﻟا
 
ﺎﻧﺎﺗا
 
اذا
 
ﺎﻨﻤﺣرا،ﻦﻴﺒﺠﻟا
 
ﺎﻨﻣ
 
قﺮﻋو،ﻦﻴﻨﺤﻟاو
 
ﻦﻴﻧﻻا
 
 ﺮﺸآ ﻢـﻬـﻠﻟاﺎﻨﻤﺣراﺐﻴﺒﻄﻟا
 
ﺎﻨﻣ
 
ﺲﺌﻳ
 
اذا،ﺐﻳﺮﻐﻟاو
 
ﺐﻳﺮﻘﻟا
 
ﺎﻨﻋ
 
ﻲﻠﺨﺗو
 
ﺐﻴﺒﺤﻟا
 
ﺎﻨﻴﻠﻋ
 
ﻲﻜﺑواوﺞﻴﺸﻨﻟا
 
ﻊﻔﺗرﺐﻴﺤﻨﻟاو
.
 ﻢـﻬـﻠﻟاتﺎﻋوﺮﻟا
 
ﺖﻘﺒﻃاو
 
تاﺮﺴﺤﻟا
 
ﺖﻟاﻮﺗو
 
تﺎﺑﺮﻜﻟا
 
تﺪﺘﺷا
 
اذا
 
ﺎﻨﻤﺣراتاﺮﺒﻌﻟا
 
ﺖﺿﺎﻓو
 ,

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
almo7tarf1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->