Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analisis Teks Kesusasteraan Dari Sudut Semantik

Analisis Teks Kesusasteraan Dari Sudut Semantik

Ratings:
(0)
|Views: 1,723|Likes:
Published by zaeimpower

More info:

Published by: zaeimpower on Jul 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
Pendahuluan
Bidang semantik merupakan satu bidang dalam kajian linguistikyang mengkaji tentang makna. Semantik adalah suatu istilah tambahanyang baru diperkenalkan dalam kajian linguistik. Dari segi istilah, semantikberasal dari kata Yunani iaitu
sema
yang menerbitkan kata
semainein
yang bermaksud ‘menunjukkan’, ‘bermaknaatau ‘bererti’. Bidangsemantik sudah lama menarik perhatian ahli bahasa. Perkataansemantics telah diperkenalkan oleh seorang ahli filologi Perancis bernamaMichel Breal dalam bukunya Semantics Studies in the Science of Meaning.Semantik berkait rapat dengan makna, oleh itu definisi maknadalam dalam linguistik haruslah dilihat juga sebagai semantik. MenurutHarimurti Kridalaksana, semantik mempunyai dua pengertian iaitusemantik adalah sebahagian daripada struktur bahasa yang berkaitandengan makna dari ucapan dan juga struktur makna sesuatu pertuturandan pengertian yang keduanya ialah semantik adalah satu sistem danpenyelidikan makna dalam sesuatu bahasa. Radiah Yussof dan Nor’AiniIsmail pula berpendapat bahawa semantik merupakan istilah teknikaluntuk kajian tentang makna perkataan, frasa, ayat dan ungkapan dalambahasa manusia. Hasil analisis semantik akhirnya mengarah kepadapandangan dunia orang yang menggunakan bahasa itu bukan sahajasebagai wahana untuk bercakap dan berfikir, tetapi untuk
1
 
mengkonsepsikan dan menginterpertasikan dunia sekeliling mereka. Padapendapat mereka, makna penutur ialah makna yang hendak disampaikanoleh penutur sesuatu bahasa.Kertas kerja ini akan memperkatakan tentang semantik dalam tekskesusasteraan atau lebih tepat kertas kerja ini adalah satu analisis tekskesusuateraan dari sudut semantik. Dalam semantik, makna terbahagikepada pelbagai jenis antaranya ialah makna konteks, makna rujukandan bukan rujukan, makna konseptual, makna asosiatif, makna stilistik,makna kata, makna idiom, makna istilah, makna denotatif dan maknakonotatif Objektif kajian ini adalah membincangkan tentang maknadenotatif dan makna konotatif dalam ujaran.Kajian ini dibataskan kepada aspek-aspek yang bukan linguistikseperti makna denotatif dan makna konotatif. Berhubung hal ini terdapatbeberapa faktor yang mempengaruhi makna ujaran seseorang, antaranyaialah persepsi dan tanggapan, jauh atau rapat hubungan penutur danpendengar, pemilihan diksi, intonasi, aliran fikiran dan kebudayaan.Pengkaji akan mengupas bagaimana enam faktor ini boleh mempengaruhipemahaman penutur, pendengar dan pembaca. Untuk tujuan ini, pengkajitelah memilih cerpen Abang, Isteri dan Anak-Anaknya, Kawan, Malamkarya Zaharah Nawawi, Mengenal Erti Hidup karya Tuan Faridah SyedAbdullah, Malapetaka karya Mohd Kassim Mahmud dan Singkowotonkarya Azmah Nordin sebagai bahan kajian.
2
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Makna
Faktor pertama yang akan disentuh oleh pengkaji ialah tanggapandan persepsi. Dalam kajian dari sudut semantik ini, persepsi dantanggapan penting dalam pemahaman maksudnya. Ini dapat dilihat dalamungkapan yang dipetik daripada cerpen Kawan karya Zaharah Nawawi dibawah:
“Kini setelah aku benar-benar dewasa dan berakal, setelah ayah pergi terlalu jauh meninggalkanku, baru aku mengerti bahawa kata-kataayah adalah benar belaka” 
Ungkapan
setelah ayah pergi terlalu jauh meninggalkank
membawamakna yang berbeza mengikut persepsi dan tanggapan seseorang.Ungkapan tersebut boleh ditafsirkan sekurang-kurangnya untuk duamakna yang berbeza berdasarkan konteksnya. Pertama, secara tersuratbahawa ayahnya telah pergi atau berpindah jauh ke tempat atau kekawasan lain. Kedua, ungkapan itu secara tersirat membawa maknabahawa ayahnya telah meninggal dunia. Hakikat ini tentu sahaja bolehberlaku kerana dalam menanggapi makna. Penutur dan pendengar sedapat mungkin mentafsir lambang-lambang bahasa yang digunakan.Halangan yang wujud dalam pemahaman boleh menjejaskan penafsiranterhadap maksud sebenar.
3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
HARRYLEE89 liked this
gempurmalaya liked this
djmanje liked this
lie-a liked this
lie-a liked this
Thiny Abdurasad liked this
Amira Seman liked this
Thiny Abdurasad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->