Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
118. - 7

118. - 7

Ratings:
(0)
|Views: 38|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

 
 1Vlada Republike HrvatskeUred za suzbijanje zlouporabe droga
NACRTIZVJEŠ
Ć
A O PROVEDBINACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANASUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICIHRVATSKOJ ZA 2012. GODINU
Zagreb, rujan 2013.
 
 2
Sadržaj
Sažetak………………………………………………………………………………….............
3
Dio A: Nova kretanja i trendovi
9
1. Politika suzbijanja zlouporabe droga: zakonodavstvo, strategije i ekonomskeanalize .......................................................................................................................
10
2. Uporaba droga u op
ć
oj populaciji i specifi
č
nim ciljanim skupinama……….........
 
41
3. Prevencija…...................……...................……...................……...................……........
52
4.
 
Problemati
č
na uporaba droga (PDU-Problem Drug Use)
……………..........................
65
5. Tretman povezan s drogama: potražnja i dostupnost……………...........................
67
6. Zdravstveni korelati i posljedice…………………………………………………………
97
7. Odgovori na zdravstvene korelate i posljedice …………………………………........
106
8. Socijalni korelati i resocijalizacija………………………………………………………..
 
111
9. Kriminalitet droga, prevencija kriminaliteta droga i zatvori ……….........………….
 
126
10. Tržišta droga………………………………………………………………………………..
 
151
Dio B: Dodaci
 
172
11. Pregled mjera i aktivnosti Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanjazlouporabe droga provedenih tijekom 2012. godine od strane županija…………….
173
12. Izvješ
ć
e o provedbi Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu imlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalneskrbi za razdoblje od 2010. do 2014. godine, za 2012. godinu…………………………
201
DIO C: Bibliografija i Dodaci
13. Bibliografija…………………………………………………………………………...........
229
14. Dodaci………………………………………………………………………………............
230
 
 3
Sažetak
Ured za suzbijanje zlouporabe droga na temelju izvješ
ć
a mjerodavnih tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinica lokalne i regionalne (podru
č
ne) samouprave, organizacija civilnogdruštva i drugih relevantnih institucija, izra
đ
uje godišnje Izvješ
ć
e o provedbi Nacionalnestrategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, koje usvajaVlada Republike Hrvatske, a prihva
ć
a Hrvatski sabor. Koncept i struktura izvješ
ć
a izra
đ
ena je sukladno smjernicama Europskog centra za pra
ć
enje droga i ovisnosti o drogama(EMCDDA-a) za izradu standardiziranih nacionalnih izvješ
ć
a o stanju problematike droga,budu
ć
i da je Ured kao nacionalno koordinativno tijelo na podru
č
 ju provedbe politikesuzbijanja zlouporabe droga obvezan ovo izvješ
ć
e u engleskom prijevodu dostaviti zapotrebe redovitog izvještavanja o stanju problematike droga u Republici Hrvatskoj, iEuropskom centru za pra
ć
enje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), kojem je do sadadostavljeno 6 nacionalnih izvješ
ć
a (2006. – 2011.).
DIO A: Nova kretanja i trendoviPoglavlje 1. Politika suzbijanja zlouporabe droga: zakonodavstvo, strategije iekonomske analize
Tijekom 2012. u
č
injeni su zna
č
ajni pomaci u kreiranju kaznene politike na podru
č
 ju droga i tostupanjem na snagu novog Kaznenog zakona u sklopu kojeg je izme
đ
u ostalog došlo dopromjena vezano za kazneno djelo zlouporabe droge. Tako
đ
er, doneseni su i novi strateškidokumenti za idu
ć
e šestogodišnje razdoblje; Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabedroga za razdoblje od 2012.-2017. i Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga zarazdoblje od 2012.-2014. Sukladno navedenim dokumentima provodili su se pojedina
č
niprogrami iz razli
č
itih segmenata politike suzbijanja zlouporabe droga, o
č
emu su mjerodavnatijela državne uprave, jedinice lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave i organizacijecivilnog društva podnijele izvješ
ć
a koja su uvrštena u tekst ovogodišnjeg izvješ
ć
a. Zna
č
ajandio aktivnosti bio je usmjeren na organiziranje razli
č
itih edukacija s ciljem podizanja razineznanja subjekata, uklju
č
enih u provedbu programa, o novim trendovima na podru
č
 jusuzbijanja zlouporabe droga, ali i radi osiguranja kvalitete programa prevencije i tretmanasukladno EU standardima. Tako
đ
er, s ciljem kreiranja i provedbe politike o drogama, koja setemelji na znanstveno utemeljenim dokazima, provedena su mnoga istraživanja od kojih seposebno izdvaja
Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u podru 
č 
 ju suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 
. Rezultati navedenogistraživanja omogu
ć
ili su prvi put sagledavanje ukupnih specificiranih i nespecificiranih javnihrashoda za aktivnosti koje se odnose na suzbijanje zlouporabe droga i ovisnosti o drogama,kao i izradu metodološke osnovice za njihovo daljnje pra
ć
enje.
Poglavlje 2. Uporaba droga u op
ć
oj populaciji i specifi
č
nim ciljanim skupinama
Rezultati Europskog istraživanja o duhanu, alkoholu i drugim drogama me
đ
u u
č
enicima(ESPAD) i Istraživanja o zlouporabi droga u op
ć
oj populaciji Republike Hrvatske prikazani suu Izvješ
ć
u o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga uRepublici Hrvatskoj za 2011. godinu. U izvješ
ć
u za 2012. godinu u ESPAD istraživanjusredište pozornosti stavljeno je na prevalenciju legalnih sredstava, kanabisa te podatkevezane za poliuporabu droga, a u Istraživanju o zlouporabi droga u op
ć
oj populacijiRepublike Hrvatske na pušenje duhana, konzumaciju alkohola te uporabu sedativa ilitrankvilizatora. Suradnjom triju institucija, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstvazdravlja i Ministarstva zaštite okoliša i prirode, pokrenut je projekt „Zdrav za 5!“ u sklopukojeg je provedeno istraživanje me
đ
u u
č
enicima VIII. razreda osnovne škole i I. i II. razredasrednje škole. Od ukupno 4.904 anketirana u
č
enika o uporabi alkohola, 81 posto ih jekonzumiralo alkohol najmanje jednom ili više puta u životu. Od ukupno 4.046 anketiranihu
č
enika o drogama, istraživanje je pokazalo da je 11 posto ispitanih u
č
enika jednom ili više

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->