Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Milan Budimir - Pelasto-Slavica

Milan Budimir - Pelasto-Slavica

Ratings: (0)|Views: 234|Likes:
Published by DjurovicNenad

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: DjurovicNenad on Jul 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 Poseban otisak iz 309. knjige RadaJugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
MlLAN BUDIMIR 
PELASTO - SLAVICA
SADRŽAJ
1. Tin(ia) din.2. Veltha, Voltumnus, Vertumnus, (V)Lada3. Maris Mavors4. Turms. tulmaču, Adramys. Kandaulas5. Gortyn Cortona grad6. Sambas, salpinx, subulo, sopilka7. Bisaltai, zlato, santerna, skandyx8. Brilettos proelium prylis, Bryllikhis, Brilōn, brilec9. D(a)mia, Camillus, Kadmos, zemelo, familia, zmija10. Sapa(i)oi, Imbros, Kimberos, prosapia, sebar  Naslov ove rasprave mora da se posebno pravda iako je ovde reč samo o lingvističkim vezama.Za Slovene se zna prilično pouzdano da pripadaju indoevropskoj jezičnoj zajednici. Ali za Tirseno-Pelazge odnosno etrurski jezik postoje zasada samo izvesni znaci, leksički i morfološki, koji taj, jošsuvek slabo poznati idiom dovode u neodreñenu vezu sa pomenutom zajednicom. Razume se da postojei drukčije hipoteze o lingvističkom položaju starih Etruraca. Prema tome i geografska strana etrursko-indoevropskih veza mora se uzeti strogo u obzir. I u tom pogledu iznesene su
 
razne kombinacije. Najstarija je Herodotova o zapadno-anadolskom poreklu Tirsena odnosno Etruraca. Za tu Herodotovutezu ne zna istoričar Ksanto a protiv nje je istoričar, gramatičar i retoričar Dionisije.
 
 Druga je hipoteza B. Niehbura po kojoj su Etrurci kao severni susedi alpsko-podunavskih Retadošli u Italiju iz gornjeg Podunavlja. Tu Niehburovu tezu sa novijom adaptacijom podržava na pr. P.Kretschmer, koji današnju Česku i Moravsku smatra doitalskom postojbinom Etruraca, Reta, Pelazga iTirsena. Sva četiri ova imena treba da, prema Kretschmeru obeležavaju jednu jedinu, lingvistički manjeviše homogenu grupu govora i plemena koja su tamo negde u drugoj polovini trećeg milenija krenulana jug i jugoistok, pa preko Balkana u Anadol, dok su njihovi saplemenici. Reti, okrenuli jadranskim putem (Raitinon u Dalmaciji, v. Glotta XXXII, 190).Prema ovoj istoj hipotezi, započeo je, početkom drugog milenija, u istom pravcu sličan pokretindoevropskih plemena koja da su bila naseljena zapadno od ovih »Pelazga«, dakle u današnjojcentralnoj Nemačkoj, i koja su lingvistički bila u lateralnom srodstvu sa tom grupom, budući da su obegrupe pripadale jednoj ranijoj lingvističkoj zajednici, koju Kretschmer zove protoindoevropskom. Tastarija zajednica treba da je postojala u tom prostoru tokom neolitskog perioda, sa tom razlikom, što seretsko-tirenska grupa kao nosilac »trakaste keramike« (Bandkeramiker) nalazila u položaju kulturnog posrednika izmeñu srednje-evropskih Indoevropljana i anadolsko-mediteranskih neindoevropskihkultura.Po trećoj hipotezi, čiji je autor vatikanski etruskolog B. Nogara (Gli Etruschi e la loro civilta,1934), Etrurci su se doselili iz oblasti izmeñu istočnih Karpata i Ponta, te su i u tom položaju moglivršiti posredničku ulogu izmeñu kulturnijeg Anadola i Sredozemlja s jedne strane i kulturno zaostalesrednje i severne Evrope s druge strane. Za ovu Nogarinu hipotezu govorila bi i antička tradicija,zabeležena kod Theopompa, po kojoj su iz iste oblasti prodirala kimeriska plemena ne samo u Anadolveć u IX. v. st. e., nego i na samo Apeninsko poluostrvo. To bi značilo da su apeninski Tirseni došli izoblasti tripoljske kulture, u koju ne samo jafetitolog N. J. Marr nego i istoričar M. Rostovcev smeštajunajstarija sedišta slovenskih plemena.Ipak većina stručnjaka, lingvista, istoričara i arheologa vraćaju se danas, iako s raznimmodifikacijama starom Herodotu: Etrurci dolaze u zapadni mediteran iz Anadola. Dok je W.Brandenstein za istočni Anadol t.j. bliže Mesopotamiji i staroturskim plemenima, dotle su ostali zazapadni Anadol i Misiju, kao što je bio i sam otac istorije.Sve tri ove hipoteze o starijoj postojbini Etruraca odnosno Tirsena mnogo nas potsećaju nanovije kombinacije o indoevropskoj »prapostojbini«. U tom pogledu su jedni, kao H. Hirt, P.Kretschmer i Fr. Specht (Der Ursprung d. idg. Deklination) za Germaniju bilo severnu bilo srednju,drugi su, kao O. Schrader za današnju Ukrajinu, a treći, kao J. Schmidt i N. J. Marr za Zakavkazje,dakle istočni Anadol. Svi oni, razume se, imaju svoje posebne razloge, koji uvek nisu u sasvim jasnoj
 
 vezi sa naukom (ovo se mora naročito reći za Kretschmera i Spechta). Ovaj poslednji, u pomenutomdelu, vidi svoje Indoevropljane u široj oblasti danasnje Lužice već od paleolitskih vremena. Nisu mishvatljivi razlozi za ovu i ovakvu hronologiju.U svakom slučaju imamo dovoljno razloga da u ovom radu govorimo o Etrurcima, Tirsenima,Pelazgima, Ilirima, Tračanima, Anadolcima i Mediterancima pošto antičku kulturu ne možemo smatratiisključivim proizvodom i posedom klasičnih naroda, Grka i Rimljana, pogotovo kad znamo da suahajski i italski Indoevropljani pri svom naseljavanju mediteranskih obala zatekli starija naselja savišom kulturom no što je bila njihova.Ima, meñutim, jedan krupni prigovor koji bi se mogao učiniti našem naslovu. To je pozna pojava Slovena u širokoj oblasti mediteranske civilizacije. Tako na pr. A. Vaillant (Grammairecomparee del langues slaves, I, 5) misli da je baltsko-slovenska jezička zajednica prestala da postoji tek u prvim vekovima hrišćanske ere. To bi značilo da sa Slovenima, kao posebnom etnolingvističkomindividualnošću, ne možemo računati pre početka seobe naroda. Kako s druge strane pouzdano znamoda je već Sula uglavnom likvidirao Etrurce tako da su pod kraj stare ere samo rimski filolozi znali ponešto etrurski, nezgodno bi bilo i pomišljati na neke etrursko-slovenske lingvističke veze, budući da je Etruraca (Pelazga, Pelasta) nestalo pre pojave Slovena, Ipak ćemo pokušati da na nekoliko leksičkih primera ukažemo na mogućnost takvih veza i da tako opravdamo postavljenu temu.Zna se da su stari Etrurci bili ne samo opasni gusari, od kojih je strepio zapadni Mediteran,nego i vešti trgovci koji su dolazili sve do Baltika. Već su tada mogli da doñu u vezu sa protoslovenskim plemenima, ako prihvalimo tezu o baltsko-slovenskoj zajednici, koju uporno braniVaillant, držeći se pritom, isto kao i R. Trautmann pre njega, u prvom redu leksičkog materijala. Ali i bez obzira na taj materijal, čiji su detalji katkada izuzetno interesantni, vrlo je verovatno da su etrurskitrgovci pored ostale robe u baltička naselja donosili i prodavali majmune. To je moralo biti svakako prenaše ere, pa čak možda i pre baltsko-slovenske jezičke zajednice ako je takva uopšte i postojala.Geograf Strabon (XIII, IV, 6) koji svoje kulturnoistoriske podatke uzima većinom od stoičkoa;enciklopediste Poseidonija iz poslednjeg veka st. e., kaže da se majmun etrurski zove arimos. Ovo imesačuvano je i danas na Baltiku u obliku erms (v. SCHRADER NEHRING, Reallexikon I, 17). Pritomse mora konstatovati čudna pojava, da ni keltska ni germanska plemena, sa kojima su etrurski trgovcimnogo češće i intenzivnije saobraćali nego sa baltičkim sa prostog razloga što je geografskarazdaljenost bila znatno manja, ne znaju za etrurski naziv tog trgovačkog artikla. Nije nikakvo čudo,stoga, što ni slovenska plemena u tom detalju ne učestvuju sa baltičkim susedima, ali je doista velikočudo što upravo u tom detalju i keltski i germanski dijalekti idu zajedno sa slovenskim od kojih im je

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
banben liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->