Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
san_xuat_cao_su_ky_thuat

san_xuat_cao_su_ky_thuat

Ratings: (0)|Views: 721 |Likes:
Published by hangan2007

More info:

Published by: hangan2007 on Jul 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
1
Chương 1: TNG QUAN V CAO SU K THUT1.1. Gii thiu v cao su k thut1.1.1. Khái nim chung
Cao su k thut là mt cm t ch chung cho tt c các vt s dngtrong các ngành k thut ñưc làm t nguyên liu cao su.
1.1.2. Phân loi
Cơ bn là có hai loi chính:
a. Cao su thiên nhiên:
Thu ñưc t m (latex) ca nhiu loi cây cao su, ñc bit nht là loi cây Hevea brasiliensis.
b. Cao su tng hp:
ðưc tng hp t du m, butadiene là ch yu (cáchydrocacbon, các loi khí thiên nhiên, …)
1.1.3. ng dnga. Trong công nghip ô tô:
làm lp xe, nm gh xe, các loi joint to ñ kínkhít cho máy móc trong xe, …
b. Trong các máy công nghip:
làm các loi joint chu nhit, chu du, ñmcao su, các b phn cn kh năng ñàn hi tt,
c. Trong y t:
làm ng dn nưc bin, các loi ng truyn dch, găng tay y t,ng nghe, …
d. Trong công nghip ñ gia dng:
giày dép, găng tay, ng, keo dán, nm,các loi ñ chơi tr con (thú nhún, búp bê, …) Nói chung cao su k thut ñưc dùng rng rãi trong mi ngành nghca cuc sng ngày nay bi nó s hu nhng tính năng ưu vit mà him cóloi vt liu nào có ñưc.
1.2. Lch s nghiên cu và sn xut cao su k thut
Cao su có mt b dày lch s phát trin rt lâu ñi, kèm theo lch s phát trin cao su là vic sn xut ra nhng sn phm cao su k thut phc vcho nhu cu sinh hot ca ñi sng con ngưi.Lch s phát hin cây cao su là mt chui nhng con s không rõ ràngv năm tháng, do ñó, chúng ta s bt ñu t khi con ngưi bit s dng cao suñ làm nhng vt dng có ích, phc v cho nhu cu sinh hot ca cng ñng.
 
http://www.ebook.edu.vn
2
-
 
 Năm 1615, con ngưi bt ñu bit ñn cao su qua sách có ta ñ “De lamonarquia Indiana” ca Juan de Torquemada, vit v li ích và công dng ph cp ca cây cao su, nói ñn mt cht có tên là “ulei” do dân ña phươngMêhicô ch to t m cây gi là “ule” mà h dùng làm vi qun áo khôngthm nưc.-
 
 Năm 1743, Francois Fresneau ñã có nhng bn v mô t tưng tn vcây cao su và không ngng tìm cách nghiên cu chit rút cao su, ông chính làngưi ñu tiên ñ ngh s dng nguyên liu này.-
 
 Năm 1761, hai nhà hóa hc Pháp là Herissant và Macquer ñã hòa tanñưc cao su vi dung môi là ether và tinh du thông.-
 
 Năm 1791, Samuel Peal ñưa ra sáng ch làm áo mưa t cao su, nhưngvic ch bin áo mưa ch ñưc xem là mnh vào sau năm 1823, năm màMacintosh s dng naphtha như là mt dung môi.-
 
Sau thi kỳ ch bin vt dng t dung dch, ñn thi kỳ công nghipcao su tin trin vưt bc, là thi kỳ mà Thomas Hancock (Anh) khám phá ra“quá trình nghin hay cán do cao su” t nhng ln quan sát công vic làmnăm 1819, ông ñã gi bí mt sut nhiu năm. Hancock nhn thy nhng mnhcao su mi va ñưc ct ra có tính dính li vi nhau khi bóp vt chúng li. Tñó ông nghĩ là nu xé vn cao su ri ñp ni nhng mnh vn ñó li bng lcnén ép, có th làm thành nhng vt dng có hình dng và kích thưc mongmun. ð thc hin, ông ch to ra mt máy gm mt ng tr “có gai” quaytròn trong mt tr rng khác cũng “có gai” mà ông gi là máy “Pickle”. Máyñưc thit k ln hơn khi ông nhn thy kt qu ñt ñưc như ý mun, tc làcó ñưc cao su bt, cao su thô t dng có tính ñàn hi và tính bn tr thànhmt khi nhão và do không ch cho ñưc mi hình dng, vt dng theo ýmun mà còn ñn vào ñưc các cht bt vi t l khá ln, ñ gim giá thành,ñ vt dng ñưc cng hơn,…Tuy nhiên, các vt dng ñưc làm t cao su lúc by gi hãy còn vp phi mt tr ngi ln lao là tt c các vt dng cao suva ri khi xưng ch bin ñu hư hng nhanh chóng, chúng chy nha
 
http://www.ebook.edu.vn
3
nhy dính dưi nh hưng ca sc nóng và ánh sáng, hóa cng giòn khi gplnh, thi gian s dng ngn ngi.-
 
Mãi ñn năm 1831, Charles Goodyear (Hoa Kỳ) n lc tìm cách cithin cht liu cao su, ch yu là tìm mt cht “làm khô” các thành phn chynha by nhy. ðn năm 1839, qua quá trình nghiên cu, ông phát minh ramt hin tưng gây ngc nhiên, chn ñng cho công nghip cao su: cao susng hòa trn vi lưu huỳnh ñem s lý  nhit ñ ñ làm nóng chy lưuhuỳnh, s tri qua mt bin ñi, ci thin ñưc các tính cht cơ lý cũng nhưkh năng chu nhit rt ln, thi gain s dng các vt liu cao su này lâu gpnhiu ln cao su không ñưc x lí như th. Vy là quá trình “lưu hóa” ñã rañi, có th nói ñây là bưc quyt ñnh nht ca ngành công nghip cao su.Có th nói nh hai phát minh ca Hancock (nghin do hóa) và caGoodyear (lưu hóa) mà k thut cao su phát trin mnh m, nhu cu tiêu thtăng nhiu ñn ni con ngưi phi thit lp ñn ñin cao su, xâm chim thucña, bành trưng vic trông cao su… Nhu cu tiêu th cao su thiên nhiên tăngcao mãi ñưa ñn vic phát minh cao su nhân to (cao su tng hp), ch bincao su tái sinh như ngày nay. Nhưng công nghip cao su tin trin mnh mnhư hin nay cũng mt phn ln là nh các cuc khám phá tip ni sau cuckhám phá ra s lưu hóa cao su, ñc bit như khám phá ra cht xúc tin lưuhóa, cht chng lão hóa, cht ñn tăng cưng lc cho cao su, phát minh ra các phương pháp gia công ch bin cao su.Công ngh sn xut cao su k thut bt ñu phát trin mnh m ñ htr cho tt c các ngành khoa hc k thut t sau khi phát minh ra quá trìnhlưu hóa. Bt ñu t ñây, cuc cách mng khoa hc k thut ln th hai pháttrin mnh m và ñt ñưc vô s nhng thành tu mà cuc cách mng khoahc k thut ln th nht không th vi ti. Hu ht các thành tu khoa hck thut trong giai ñon này ñu có s h tr ñc lc ca các vt liu cao suk thut, ñc bit là các ming ñm k thut, joint k thut dùng cho ngànhhàng không vũ tr, cơ khí ôtô, máy công c, …

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mattroi1991 liked this
timemagic001 liked this
Philip Ngo liked this
Le Hoang Phuong liked this
quocviet2207 liked this
Linh Le liked this
PHAMTOAI liked this
alexapto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->