Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Egyiptomi halottaskönyv

Egyiptomi halottaskönyv

Ratings: (0)|Views: 729 |Likes:
Published by Gucus

More info:

Published by: Gucus on Jul 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2010

pdf

text

original

 
Ani Papirusza; Egyiptomi Halottaskönyv
 I.e. 240ANI PAPIRUSZA(EGYIPTOMI HALOTTASKÖNYV)Fordította E.A. Wallis BudgeAz angol változat alapján fordította: Apáti CsabaHIMNUSZ OSIRIS-HEZ"Hódolat néked,Osiris,örökkévalóság Ura,Istenek Királya,akinek neve számtalan,alakjaiszentek, te vagy a rejtett a templomokban ,akinek Ka-ja szent. Te vagy Tattu kormányzója, ésa hatalmas Sekhem-ben. Te vagy Úr akit Ati nevében dics
ítenek, te vagy az isteni ételHercege Anu-ban. Te vagy az Úr aki Maati-ban ünnepelt, a Rejtett Lélek, Querrt Ura, alegfels
bb Uralkodó Fehér Fal-ban. Te vagy Ra Lelke, a teste, és birtokolod a pihenés helyétHenensu-ban. Tevagy a jótev
, és a Nart-ban dics
ített. Te támasztod fel lelkedet. Te vagyanagy ház Ura Khemenu-ban. Te vagy a gy
zelmes hatalmas Shas--hetep-ben, azörökkévalóság Ura, Abydos Kormányzója. Trónjának ösvénye Ta--tcheser-ben van*.Nevedemberek szájából szól. Te vagy a Két Föld lényege. Te vagy Tem, Kau táp-lálója*, az istenekseregének Kormányzója*. Te vagy a jótev
Szellem a szellemek között. Az Égi Oceán isteneemelt ki vizéb
l. Te küldöd ki az északi szelet alkonyatkor, és fuvallod orrodból szívedmegelégedésére. Szíved meg-újul ifjuságában,te teremted a... A csillgok az égimagasságokban engedelmeskednek neked, és az ég hatalmas kapui megnyitják magukatelötted. Te vagy
,akit a déli mennyországban dics
ítenek, és hozzád szólnak a köszönetek azészaki mennyországban. A múlhatatlan csillgok az irányításod alatt állnak,és trónod acsillagok, melyek fel nem kelnek soha. Az áldozatok megjelennek el
tted Keb parancsaszerint. Az Istenek Serege dics
ít téged, és a Tuat istenei belélegzik a földet, hódolva neked.A világ legvégs
vidékei meghajlanak el
tted, és az ég határai esdekelve könyörögnekhozzád, amikor látnak. A szentek gy
zelmesek el
tted, és minden egyiptomi hálát ad nekedamikor találkozik Fennségeddel. Te vagy a ragyogó Szellem-Test, a Szellem-Testekkormányzója. Rangod végleges, uralmad megalapozott. Te vagy az Istenek Seregének jótev
 Sekhem-je, ábrázatod kegyes, és szeretett az, aki látja. Aggodalmad kiterjed minden földretökéletes szeretetedb
l, kiáltják neved, mely els
lett a nevek közt, és minden ember áldozneked. Te vagy az Úr, aki ünnepelt a mennyben és a földön. Sok a könyörgés, mely hozzádszáll az Uak ünnepen, és Egyiptom egy szívként és hangként kel, hogy a boldogság kiáltásaitintézze feléd."Te vagy a Hatalmas F
, az els
a testvérek közt, az Istenek Seregének Hercege, akimegszilárdítja az Igazságot és a Jót a világban, a Fiú, ki apja, Keb hatalmas trónjárahelyeztetett. Te vagy, kit anyád Nut h
n szeret, bátrak közt az er
s, aki gy
zedelmeskedik aSebau-démonok felett. Felállsz, és levered ellenségeid, félelmet keltesz ellenségeidben.Elhozod a hegyek határait*. Szíved helyén van, lábaid kemények. Te vagy Keb és Két földkirályságainak örököse. Keb látta fényességét, és elrendelte számára a világ vezetését kezedáltal, az id
k végéig. Te teremtetted a földet kezeddel, a vizeket, és a szeleket, a növényzetetés a marhákat, a szárnyasokat, és minden halat, a csúszó-mászókat, és az összes vadállatot. Asivatag jogszerint Nut fiáé. Két Föld beleegyezett megkoronázásodba atyád trónján, Ra-hozhasonlatosan."
 
"Te görd
lsz fel a látóhatáron, te hozol fényt a sötétségbe, küldesz leveg
t t
d
db
l, teárasztod el Két Földet, miképp a Korong pirkadatkor. Koronád felhatol a mennyekmagasságáig, te vagy a csillagok sokasága, és minden isten vezérl
 je. Nagylelk
vagybeszédedben és rendeléseidben, az Istenek Hatalmas Seregének pártfogottja, akit szerettelöveznek a Kisebb Istenek".N
vére [Isis] védte
t, visszaverte a démonokat, és elhárította a szerencsétlenségket.Kimondta a varázsigéket szájának mágikus erejével. Nyelve tökéletes volt, soha nem állt megegy szónál. A parancsokban és szavakban Isis volt a jótev
, a varázsigék úrn
 je, bátyjánakvédelmez
 je. Fáradhatatlanul kereste bátyját, körbe-körbe vándorolta a földet bánatában, ésnem szállt le anélkül, hogy megtalálta volna. Fényt keltett a tollaival, leveg
t szárnyával, éskiejtette a halotti gyász hangjait bátyja felett. Feltámasztotta azokat ,akiknek még volt szívük,kivonta bel
le valóját, egy örököst teremtett, gyermeket szült magányában, a hely, ahol voltnem ismert, és növekedett er
ben és termetben, a keze hatalmas volt Keb Házában. Az istenekörvendeztek és gyönyörködtek Horus eljövetelekor, Osiris fiának eljövetelekor, akinek szíveszilárd volt, a diadalmas, Isis fia, Osiris örököse."HIVATKOZÁSOKLista a gyakran említett földrajzi helyekr
l,és ismert neveikr
l:Abtu: AbydosAbu ElephantineAnu: HeliopolisBast: BubastisHensu: HerakleopolisHet-ka-Ptah: MemphisKhemenu: HermopolisPer-Menu: PanopolisQerrt: ElephantineSau: SaisSekhem: LetopolisSuat: AsyutTetu: BusirisKét Föld: Alsó és Fels
EgyiptomUnu: HermopolisDICS
ÍTÉS HIMNUSZA RA-HOZ AMIKOR FELKEL A KELETI MENYORSZÁGBANÍme, az Osiris Ani , az istenek szent áldozatainak írnoka mondja : Hódolat néked , O te, akimint Khepra jöttél, Khepra, az istenek teremt
 je, Te vagy a trónon ül
, te kelsz fel az égenfénybe borítva Nut-ot, te vagy a trónon ül
, mint az istenek királya. Szül
anyád, Nut,kinyújtja karjait, és hódolati szertartást végez számodra. Manu birtoka megelégedéssel fogadbe téged. Maat istenn
a nap két szakában átölel. Ra adhat dics
séget, er
t, igazmondást, ésél
lélekként való megjelenést , így
tekinthet Heru-khuti- ra, Ani Irnok,Osiris KA-jára, akiigazat mondott Osiris elött, és mondá : Üdvözlet, Ó a Lélek Házának minden istenének, akikmegmérték a mennyet és a földet mérlegen, és akik égi ételt adtak [a holtaknak].Üdvözlet,Tatun, aki az Egy [vagy], te alkottad a halandókat és az Istenek Gyülekezetét a Délnek és azÉszaknak ,a Nyugatnak és a Keletnek, dics
ség Ra-nak, a menny Urának, a KIRÁLYNAK,aki az Élet, az Er
, és az Egészség, istenek teremt
 je. Mondj köszönetet neki kegyesalakjában, aki az Atett Hajóban trónol ; a lények égien dícsérnek, lények földien dícsérnek.
 
Thot és Maat istenn
jelölik ki utadat napról-napra és minden nap. Ellenséged, a Kígyó t
zrevettetett. A Kígyó-démon Sebau fejjel le zuhant, els
lábai láncba verve, hátsó lábait Raragadta el. A Lázadás Fiai soha többé nem kelnek fel. Az Öreg Háza ünnepet tartott, és avigadozók hangja a Nagy Palotából szólnak.Az istenek örvendeznek, amikor Ra-t látjákmegkoronázva a trónján, és amikor sugarai fénybe borítják a világot. A felsége e szentistennek elindul utazására, és folytatja, mígnem el nem éri Manu f 
ldjét ; a föld mindennapfénybe borul születésekor, folytatja útját addig, amig el nem éri a helyet, ahol el
z
napvolt.Ó, légy békében velem. Add, hogy lássam szépségeidet. Add, hogy utazzam a föld felett.Add, hogy legy
zzem az Ostobaságot*. Add, hogy szétvághassam a Kigyó-démon Sebau-t.Add, hogy megsemmisítsem Aepep-et legnagyobb hatalma pillanatában. Add, hogymegpillanthassam az Abtu Halat idejében, és az Ant Halat az Ant Hajóval amint vezeti azt ataván. Add, hogy láthassam Horus-t amint szolgálatban van a hajólapátnál [Ra Hajójában]Thot-tal és Maat-tal az oldalán. Add, hogy megragadhassam a Sektet Hajó vontatókötelét , ésa kötelet Matett Hajó tatján. Add, hogy Ra engedélyezze látnom a Korongot (a napot), és Ahlátványát (a holdat) minden nap. Add, hogy Ba-lelkem el
 jöjjön járni ki és be, amerre csakszándékozik Add, hogy a nevem hívasson, fel legyen írva a táblára, amelyre az áldozatraérdemesek feljegyeztettek.Adj étkeket a temetési áldozatokból, amelyek Osiris jelenlétekoradattak nekem, mint azoknak, akik Horus nyomában járnak.Legyen el
készítve egy ülés aNap Hajójában a napon, amikor az isten hajózik. Fogadtassam Osiris jelenlétében, az Igaz-Beszéd
földjén, Osiris Ani Ka-jának földjén.FÜGGELÉK (Nekht Papiruszából, British Museum 10471, 21. lap)NEKHT, A KATONÁK KAPITÁNYA, A KIRÁLYI ÍRNOK, ÉNEKEL EGY HIMNUSZTRA TISZTELETÉRE, és mondá : - Hódolat néked, Ó te dics
Lény, te, aki rendelkezel[minden isteni adománnyal]. Ó Tem-Heru-Khuti (Tem- Harmakhis), amikor felkelsz a mennyhorizontján az öröm kiáltásai szállnak hozzád minden embert
l. Ó te gyönyör
Lény,megújítod önmagad id
dben, Korong alakban, szül
anyádban, Hathor-ban.Így mindenholminden szív örömt
l duzzad, amokor felkelsz, örökké. Dél és Észak vidékei tisztelettel jönnekhozzád, és éljeneznek, amikor felkelsz a menny horizontján, és fénybe borítod a Két Földetégszínkék sugaraiddal. Ó Ra, aki Heru-Khuti vagy, az isteni ember- gyermek, azörökkévalóság örököse, az önmagától ered
, föld királya, Tuat (a Túlvilág) hercege, Aukertkormányzója, a víz-Isten-b
l jöttél, az Ég-isten Nu-ból eredsz , aki ápol, és parancsol atagjaidnak. Ó élet istene, szeretet istene , minden ember él, amikor ragyogsz, te vagy akoronás királya az isteneknek. Nut istenn
átölel, és Mut istenn
betakar minden évszakban.Akik nyomodban járnak örömmel énekelnek neked, és földig hajtják homlokukat amikortalálkoznak veled, menny ura, föld ura, Igazság Királya, örökkévalóság ura,örökkévalósághercege, minden isten fejedelme, élet istene, örökkévalóság teremt
 je, menny alkotója, aholmegállapodtál. Az Istenek Gyülekezete felderül keltedkor, a föld örvendezik amikor felt
nneksugaraid; az emberek akik sokáig halottak voltak el
 jöttek örömkiáltásokkal nézniszépségedet minden nap. Átmész minden nap mennyen és a földön, er
ssé leszel minden napszül
d, Nut által. Átkelsz a mennyei magasságok felett, szíved megtelik örömmel, és a TestesTó (a Nagy Oázis) megelégedik ott*. A kígyó-démon elesett, karjai levágva, a Kés lenyestetagjait. Maat(Law) élteti Ra-t, a csodálatos! A Sektet Hajó továbbhaladt és kiköt
be érkezett.A dél és az észak, a nyugat és a kelet dics
ítve fordult hozzá. Ó te Els
, Hatalmas Isten(PAUTA) , aki létrejött saját akaratából*, Isis és Nephthys tiszteleg neked. A Kelet Lelkeikövetnek, és a Nyugat lelkei dics
ítenek. Te vagy minden isten Uralkodója. Fényedbenörömteli*, a Kígyó-démon Nak elítéltetett a t
z által, és szíved örökkéörvendezik.Szül
anyád, Nut, megtisztelt atyád, Nu által.*

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dracomontana liked this
bpm76 liked this
saszika liked this
PeetiL liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->