Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Znany, chazarski wiatr FO242 Stefan Kosiewski 20110905 Dariusz Ratajczak, Nieznany Prezydent ZECh ZR.pdf

Znany, chazarski wiatr FO242 Stefan Kosiewski 20110905 Dariusz Ratajczak, Nieznany Prezydent ZECh ZR.pdf

Ratings: (0)|Views: 730|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
(...) Lech Kaczyński nie nazwał morderców cywilnej ludności Warszawy, bo czuł się fałszywie solidarny z pochodzeniem narodowym Złoczyńców, którzy po 17 września 1939 r. wymordowali oficerów Wojska Polskiego w Związku Sowieckim i na Zachodzie (gen. Sikorski) podstawiając w miejsce elity Narodu Polskiego żydów przejmujących po zabitych pałace i nazwiska (Radek Sikorski), fałszywych profesorów żydowskich bez tytułu magistra (Bartoszewski) osadzonych na pozycji ministrów i opłacanych za to tylko, że nie robią dosłownie nic; m.in. Bartoszewski, który jest obywatelem syjonistycznego państwa Izrael, nie reaguje na antypolskie pomówienia opublikowane w nakładzie 800 000 egzemplarzy w broszurze wydanej przez Bundeszentralle für politische Bildung (Federalną Centralę Szkolenia Politycznego); broszura "Informationen zur politischen Bildung" Nr 307/ 2010 pod tytułem "Jüdisches Leben in Deutschland/ żydowskie życie w Niemczech", w której żydowski historyk zaprzecza działaniu tegoż Bartoszewskiego w podziemnej organizacji "Zegota" niosącej pomoc żydom stawiającym opór w likwidowanym Getto.

Ambasador RP w Niemczech dr Marek Prawda nie odpowiada od kwietnia 2011 r. prezesowi polskiej organizacji w Niemczech, który poinformował go o tej antypolskiej publikacji zawierającej także kłamstwo propagandowe światowych kryptosyjonistów o rzekomym istnieniu polskich obozów koncentracyjnych. Poprzedni Ambasador dr Andrzej Byrt zasłynął m.in. z tego, że dla odbioru pieniędzy od rządu federalnego na działalność polskich organizacji w Niemczech powołał na terenie ambasady z pięciu żydowskich agentów tzw. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, który jest nieformalne ciało. Banda żydowskich agentów służy do kasowania pieniędzy przeznaczonych przez rząd RFN dla ludzi, których rząd RP akceptuje na wyznaczonych przez tajne służby pozycjach (...).

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Dariusz-Ratajczak/Znany-chazarski-wiatr-FO242-Stefan-Kosiewski-20110905-Dariusz-Ratajczak-Nieznany-Prezydent-ZECh-ZR
(...) Lech Kaczyński nie nazwał morderców cywilnej ludności Warszawy, bo czuł się fałszywie solidarny z pochodzeniem narodowym Złoczyńców, którzy po 17 września 1939 r. wymordowali oficerów Wojska Polskiego w Związku Sowieckim i na Zachodzie (gen. Sikorski) podstawiając w miejsce elity Narodu Polskiego żydów przejmujących po zabitych pałace i nazwiska (Radek Sikorski), fałszywych profesorów żydowskich bez tytułu magistra (Bartoszewski) osadzonych na pozycji ministrów i opłacanych za to tylko, że nie robią dosłownie nic; m.in. Bartoszewski, który jest obywatelem syjonistycznego państwa Izrael, nie reaguje na antypolskie pomówienia opublikowane w nakładzie 800 000 egzemplarzy w broszurze wydanej przez Bundeszentralle für politische Bildung (Federalną Centralę Szkolenia Politycznego); broszura "Informationen zur politischen Bildung" Nr 307/ 2010 pod tytułem "Jüdisches Leben in Deutschland/ żydowskie życie w Niemczech", w której żydowski historyk zaprzecza działaniu tegoż Bartoszewskiego w podziemnej organizacji "Zegota" niosącej pomoc żydom stawiającym opór w likwidowanym Getto.

Ambasador RP w Niemczech dr Marek Prawda nie odpowiada od kwietnia 2011 r. prezesowi polskiej organizacji w Niemczech, który poinformował go o tej antypolskiej publikacji zawierającej także kłamstwo propagandowe światowych kryptosyjonistów o rzekomym istnieniu polskich obozów koncentracyjnych. Poprzedni Ambasador dr Andrzej Byrt zasłynął m.in. z tego, że dla odbioru pieniędzy od rządu federalnego na działalność polskich organizacji w Niemczech powołał na terenie ambasady z pięciu żydowskich agentów tzw. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, który jest nieformalne ciało. Banda żydowskich agentów służy do kasowania pieniędzy przeznaczonych przez rząd RFN dla ludzi, których rząd RP akceptuje na wyznaczonych przez tajne służby pozycjach (...).

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Dariusz-Ratajczak/Znany-chazarski-wiatr-FO242-Stefan-Kosiewski-20110905-Dariusz-Ratajczak-Nieznany-Prezydent-ZECh-ZR

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on Oct 04, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

 
   E  u  r  o  p   ä   i  s  c   h  e  s    M  a  g   a  z   i  n   S  O   W  A
 
Znany, chazarski wiatrFO242 Stefan Kosiewski 20110905Dariusz Ratajczak, Nieznany PrezydentZECh ZR  
Napisa
ù
 Sowa.blog.quicksnake.pl (»)dzisiaj w kategoriiDariusz Ratajczak , czytaj: 4×
 
September 05, 2011 Polska Emigracja Polityczna w epoce poja
ù
ta
ñ
skiej
 
(uwaga literacka do tekstu przedmowy dra Dariusza Ratajczaka do tomu II.ksi
¹¿
ki: Nieznany Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Juliusz NowinaSokolnicki. Przedmowa dra Ratajczaka do zapowiadanej ksi
¹¿
ki maj
¹
cejdokumentowa
ã
dzia
ù
alno
œ
ã
polityczn
¹
Juliusza Nowiny Sokolnickiego jestnapisana
ê
le, albowiem odchodzi od zasadniczych wymogów stawianychtekstom historycznym na rzecz publicystycznej realizacji wyra
ê
negozamówienia politycznego w Polsce realizowanej po Magdalence 1989 r. w karykaturalny i na
œ
ladowniczy w stosunku do mi
ê
dzywojennejRzeczypospolitej sposób.
...Rozp
ù
ochowski, syn ubowca:Jeszcze ci postawi
¹
szubienic
ê
 Akwizgranie 6 pa
ê
dziernika 2013, w salce ko
œ
cio
ù
a parafialnego PMK 
 Oczywi
œ
cie,
¿
e po
ù
¹
czenie w 
ù
adzy Lecha Wa
ù
ê
sy z w 
ù
adz
¹
Prezydenta RPsymbolizowan
¹
przez przedmioty przewiezione mu w tym celu us
ù
u
¿
nie z Londynu doPolski przez mianowanego miesi
¹
c wcze
œ
niej bezprawnie prezydentem RP nauchod
ê
stwie Kaczorowskiego nie by 
ù
o dzie
ù
em S
ù
u
¿
 by Bezpiecze
ñ
stwa, leczkontrwywiadu wojskowego, który Lecha Wa
ù
ê
s
ê
i Lecha Kaczy 
ñ
skiego, Michnika,Frasyniuka oraz inne osoby 
¿
 ydowskiego pochodzenia narodowego skrzywionementalnie
¿
 ydokomunisytycznym pochodzeniem spo
ù
eczo-politycznym raczy 
ù
osobie gen. Kiszczaka zaprzysi
¹
c w Magdalence do roli elity politycznej PoPRL-u i dozada
ñ
zwi
¹
zanych z planowanym uw 
ù
aszczeniem si
ê
komunistów na NarodziePolskim (pieriestrojka ekonomiczna), co mia
ù
zas
ù
oni
ã
tzw. proces pluralizmu idemokracji (glaznost) nazywany nies
ù
usznie przez Lecha Wa
ù
ê
s
ê
i innych wolno
œ
ci
¹
 odzyskan
¹
przez polski naród.Natomiast nie jest ju
¿
tak ca
ù
kiem prawdziwa uwaga wst
ê
pna, przypisana chyba jak nale
¿
 y s
¹
dzi
ã
post mortem drowi Ratajczakowi, o nawarstwieniu si
ê
z czasem"przeinacze
ñ
, pó
ù
prawd i zwyk 
ù
 ych k 
ù
amstw, które nale
¿
 y ujawni
ã
i odpowiednioskomentowa
ã
".S
ù
u
¿
 ba Bezpiecze
ñ
stwa przeinacza
ù
a bowiem rzeczywisto
œ
ã
i ok 
ù
amywa
ù
a Naród Polskipodstawiaj
¹
c swoich agentów na ró
¿
ne publiczne stanowiska;sprawiaj
¹
c przy tym,
¿
e PRL tak samo jak pa
ñ
stwo urz
¹
dzone w Polsce po Magdalence by 
ù
 y w istocie teatralnymirepublikami rz
¹
dzonymi oficjalnie przez nieg
ù
upich durniów po
¿
 ytecznych dla prawdziwej w 
ù
adzy oraz idiotów, osobników g
ù
upich z cechami psychopatów id
¹
cych w 
¿
 yciu po trupach, bez wzgl
ê
du na pochodzenie narodowe tych trupów.Tak naprawd
ê
ù
adz
ê
w tych marionetkowych pa
ñ
stwachsprawowali i sprawuj
¹
agenci obcych mocarstw ujawniani w oficjalnej prasie orazniezale
¿
nym internecie jako tajni wspó
ù
pracownicy zainstalowanych w Polsce s
ù
u
¿
 b
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
 
(patrz Jaruzelski, TW "Wolski", ujawniony dla wyt
ù
umaczenia innych agentów ipodtrzymania ich na duchu jako agent KGB).Przedmowa do ksi
¹¿
ki maj
¹
cej ambicje porz
¹
dkuj
¹
ce histori
ê
winna zatem wyj
œ
ã
odprzypomnienia faktu zasadniczego dla likwidacji pa
ñ
stwowo
œ
ci polskiej, jakim by 
ù
oporozumienie aliantów osi
¹
gni
ê
te w Ja
ù
cie i w Poczdamie, dotycz
¹
ce organizacji wspólnego pa
ñ
stwa dla Polaków i
¿
 ydokomunistów, którego terytorium umieszczonemia
ù
o by 
ãã
mi
ê
dzy Odr
¹
a Bugiem.Polska posiada
ù
a do tego czasulegalny rz
¹
d, który mia
ù
swoj
¹
 siedzib
ê
w Londynie i by 
ù
 uznawany przez wszystkichcz
ù
onków koalicjiantyniemieckiej. Rz
¹
d tensk 
ù
ada
ù
si
ê
z przedstawicieli
¿
nych partii politycznych,które w okupowanej Polsceposiada
ù
 y zale
¿
ne od tych partii wojsko partyzanckie,utrzymywane w 
ù
asnymi si
ù
ami jak oddzia
ù
 y Narodowych Si
ù
 Zbrojnych, b
¹
d
ê
te
¿
 finansowane z bud
¿
etu rz
¹
duemigracyjnego RP tak samo jak  wszystkie dywizje WojskaPolskiego na Zachodzie Europy oraz pierwsza cz
êœ
ã
wojskaformowanego na terenieZwi
¹
zku Sowieckiego (gen. Anders); przetrzebiona podLenino I. Armia (p
ù
k. Berling)mia
ù
a by 
ã
uzale
¿
nionafinansowo od krajowychkontrybucji PKWN a pó
ê
niejrz
¹
du uzale
¿
nionego odMoskwy.Stalin p
ù
aci
ù
i zatrudnia
ù
na etatach oficerów sztabowych, frontowych i politycznychoficerów Czerwonej Armii (gen. Rokossowskij, mianowany w PRL-u Marsza
ù
kiemPolski) oraz osobników 
¿
 ydowskiego pochodzenia z nominacji NKWD, którzpodawali si
ê
za Polaków i patriotów jak ca
ù
 y bez wyj
¹
tku Zwi
¹
zek Patriotów Polskich Wandy Wasilewskiej.Znajomo
œ
ã
j
ê
zyka polskiego przez tych ludzi by 
ù
a przy tym elementem sprzyjaj
¹
cymich polonizacji z urz
ê
du, tak samo jak znajomo
œ
ã
j
ê
zyka niemieckiego przez
¿
 ydów zterenu Wolnego Miasta Gda
ñ
sk, takich jak ojciec matki Tuska Dawidowski, by 
ù
a warunkiem sprzyjaj
¹
cym urz
ê
dowemu uznaniu ich za podatnych do zniemczenia(Eindeutschung) i przyznawania im z tego wzgl
ê
du obywatelstwa III Rzeszy Niemieckiej, by mogli by 
ã
powo
ù
ani do odbycia obowi
¹
zkowej dla obywateli Rzeszy s
ù
u
¿
 by wojskowej. Bo Polaków mordowano w Gda
ñ
sku zaraz po wkroczeniu jak mia
ù
o
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
to miejsce w budynku Poczty Polskiej, za
œ
 
¿
 ydów oci
¹
gaj
¹
cych si
ê
z podpisaniem Volkslisty zamykano w obozie pracy Stutthof, z przeznaczeniem do wyniszczaj
¹
cejpracy fizycznej w Stoczni Gda
ñ
skiej i w innych zak 
ù
adach przemys
ù
owych na Wybrze
¿
u.Urodzony 16.6.1899 r. w Witebsku
Borislaw Kaminski
, kat ludno
œ
ci cywilnejpowsta
ñ
czej Warszawy by 
ù
po ojcu i po matce
¿
 ydem foto: wikipedia
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->