Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Can ban PHP

Can ban PHP

Ratings:
(0)
|Views: 39|Likes:
Published by sharebook_ttmq

More info:

Published by: sharebook_ttmq on Jul 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

 
COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM
Moân hoïc: PHPBaøi 1
 Nhöõng vaán ñeà chính seõ ñöôïc ñeà caäp trong baøi hoïc:
 
Giôùi thieäu PHP
 
Caáu hình IIS, Apache Web Server
 
Caøi ñaët PHP.
o
 
Caøi ñaët PHP.
o
 
Caáu hình öùng duïng PHP
 
Giôùi thieäu PHP.
o
 
 PHP Script.
o
 
Ghi chuù trong PHP
o
 
 In noäi dung baèng PHP
1.
 
GIÔÙI THIEÄU PHP
PHP vieát taét cuûa chöõ Personal Home Page ra ñôøi naêm 1994 do phaùt minh cuûaRasmus Lerdorf, vaø noù tieáp tuïc ñöôïc phaùt trieån bôûi nhieàu caù nhaân vaø taäp theå khaùc, do ñoùPHP ñöôïc xem nhö moät saûn phaåm cuûa maõ nguoàn môû.PHP laø kòch baûn trình chuû (server script) chaïy treân phía server (server side) nhö caùch server script khaùc (asp, jsp, cold fusion).PHP laø kòch baûn cho pheùp chuùng ta xaây döïng öùng duïng web treân maïng internet hayintranet töông taùc vôùi moïi cô sôû döõ lieäu nhö mySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server vaø Access.Löu yù raèng, töø phieân baûn 4.0 trôû veà sau môùi hoã trôï session, ngoaøi ra PHP cuõng nhö Perl laø kòch baûng xöû lyù chuoãi raát maïnh chính vì vaäy baïn coù theå söû duïng PHP trong nhöõngcoù yeâu caàu veà xöû lyù chuoãi.
2.
 
CAØI ÑAËT PHP
Caøi ñaët PHP treân neàn Windows thì söû duïng php-4.0.6-Win32.zip, sau khi caøi ñaëtöùng duïng naøy treân ñóa cöùng seõ xuaát hieän thö muïc PHP, trong thöï muïc naøy seõ coù taäp tinphp4ts.dll vaø php.exe cuøng vôùi thö muïc sessiondata.Ngoaøi ra, trong thö muïc WINDOW hoaëc WINNT seõ xuaát hieän taäp tin php.ini, taäptin naøy cho pheùp baïn caáu hình cho öùng duïng PHP. Chaúng haïn, khi söû duïng session, PHPcaàn moät nôi ñeå löu tröõ chuùng, trong taäp tin naøy maëc ñònh laø session.save_path =C:\PHP\sessiondata, neáu baïn caøi ñaët PHP vôùi thö muïc PHP treân ñóa D thì baïn caàn thayñoåi ñöôøng daãn trong khai baùo naøy.Töông töï nhö vaäy, khi coù loãi trong trangPHP thì loãi thöôøng xuaát hieän khi trieäu goïichuùng, ñeå che daáu caùc loãi naøy thì baïn caàn khai baùo display_errors = Off thay vì chuùng ôûtraïng thaùi display_errors = On.Ngoaøi ra, trang PHP cuõng coù theå trình baøy moät soá warning khi chuùng phaùt hieän cuùphaùp khoâng hôïp lyù, chính vì vaäy ñeå che daáu caùc warning naøy thì baïn cuõng caàn khai baùotraïng thaùi Off thay vì On nhö assert.warning = Off.
3.
 
CAÁU HÌNH ÖÙNG DUÏNG PHP
3.1.
 
Caáu hình IIS
Sau khi caøi ñaët heä ñieàu haønh Windows NT hay 2000 trôû veà sau, baèng caùch khai baùomôùi moät web site hay virtual site trong moät site ñang coù theo caùc böôùc nhö sau:1.
 
Taïo moät thö muïc coù teân myPHP ñeà löu tröõ caùc taäp tin PHP2.
 
Khôûi ñoäng IIS (töï ñoäng khôûi ñoäng neáu Windows NT/2000)Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 
COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM
3.
 
Choïn Start | Programs | Administrative Tools | Internet Information Server4.
 
Neáu taïo virtual site thì choïn Default Web Ste | R-Click | New | Virtual Site5.
 
Trong tröôøng hôïp taïo môùi Site thì Default Web Ste | R-Click | New | Site6.
 
Neáu choïn tröôøng hôïp 4 thì baïn cung taáp dieãn giaûi cuûa site nhö hình 1-1Hình 1-1: Khai baùo dieãn giaûi7.
 
Choïn nuùt Next vaø khai baùo IP vaø port, trong tröôøng hôïp baïn khoâng söû duïng port80 cho öùng site khaùc thì choïn giaù trò maëc ñònh. Tuy nhieân neáu coù nhieàu öùngduïng tröôùc ñoù ñaõ caáu hình trong IIS thì baïn coù theå thay ñoåi port khaùc, ví duïchoïn port 85 nhö hình 1-2.Hình 1-2: Khai baùo IP vaø PortLöu yù raèng, port 80 laø port chuaån ñieàu naøy coù nghóa laø khi trieäu goïi treân trìnhduyeät baïn khoâng caàn goõ port, ví duï http://localhost/. Ñoái vôùi tröôøng hôïp port khaùc thì baïnphaûi goõ töông töï nhö http://localhost:85/ Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 
COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM
8.
 
Choïn Next, baïn choïn thö muïc cuûa öùng duïng, ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy chuùng tachoïn vaøo thö muïc myPHP, chaúng haïn trong tröôøng hôïp naøy chuùng ta choïn htö muïc myPHP nhö hình 1-3.Hình 1-3: Choïn thö muïc myPHP9.
 
Keá ñeán choïn quyeàn truy caäp web site, trong tröôøng hôïp ñang thieát keá thì baïnchoïn vaøo Browse. Ngoaøi ra, neáu baïn cho pheùp ngöôøi söû duïng internet coù theåthöïc thi taäp tin thöïc thi töø xa thì choïn vaøo tuyø choïn execute.Hình 1-4: Quyeàn truy caäp10.Choïn Next vaø Finish, trong cöûa soå IIS xuaát hieän öùng duïng coù teân myPHP (khaibaùo trong phaàn dieãn giaûi) nhö hình 1-5.Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->