Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ThanhTruyen-va-ngay13-3

ThanhTruyen-va-ngay13-3

Ratings: (0)|Views: 165|Likes:
Published by sharebook_ttmq

More info:

Published by: sharebook_ttmq on Jul 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
đăng
trong T
p san S
ống Đạ
o, s
ố 
Xuân K
S
ữ 
u, 2009.
1
Thánh Truy
 ề
n và ngày 13/3
Nguyên Hanh
 “Tiệ
c Xuân d
n m
i con ng
 ồ
i l
i,Rót chung trà TH
ẦY đãi các con” 
 L
i
thơ
Th
 ầ
y khai Xuân vào ngày m
 ồ
ng 1
tháng giêng năm Đạ
i
Đạ
o 31 (Bính Thân,1956) m
 
đầu năm Khai Cơ Giáo Pháp
m
ố 
c mùa Xuân quan tr
ọng đánh dấ 
u s
ự 
 
trưở
ng thành c
ủa Cơ Đạ
o mi
 ề
n Trung
đã
tr
i qua bi
ế 
t bao th
ử 
thách truân chuyênc
a th
i cu
c và ma lòng cám d
trong m
ỗi tín đồ
tin Th
 ầ
y m
ến Đạ
o k
t
ừ 
 
năm1934 đến nay như lờ
i d
ạy Đứ 
c Tr
 ầ
n T
ng Lý hé m
 
 “
Năm Khai Cơ Giáo Pháp là mộ 
ị 
p hi 
ế 
m có! M 
ột cơ hộ 
ngàn đờ 
i. B 
ở 
i v 
ậ 
y,
mu
n ti
ế
p th
Thánh Truy
n ph
ải đượ
cThánh tâm
, ph 
ải người môn đồ 
chí thi 
ện, chí đứ 
c, mà mu 
ốn được vào hàng cao đệ 
 
ủ 
a TH 
ẦY cũng không phải khó, mà ngoài ra còn ai hơn nữa! Cườ 
i...
”.
M
 
đầ
u th
ikh
c h
tr
ng truy
 ề
n l
nh ban Pháp, ban Quy
 ền bước vào con đườ
ng trau luy
nThánh tâm, Th
 ầy đã
ân c
 ầ
n d
n dò:
 “Nơi Trung Tông hoàn thành cơ chỉ
,
Đạ
o Pháp trao l
p chí luy
n tu;
Nên Tiên cũng lắ
m công phu,
Nên ngườ
i B
 ồ
 
Tát đương đầu khó khăn.” 
 Th
 ầy minh đị
nh
cho Đức Ngô Đạ
i Tiên ch
quy
 ề
n trao
Đạ
o Pháp
để
l
p chí luy
ntu :
 “
Trao tay tr
nh
ững ngày hành Đạ
o,
Để
các con hoài b
o ti
 ền đồ
;
Trướ
c kia quy
 ề
n
ấ 
y tay NGÔ,NGÔ MINH CHIÊU v
ới môn đồ
b
ất như.” 
 1.
 
Hai ch
ữ 
 
 “Thánh Truyền” cũng gây thắ
c m
c không ít cho nh
ữ 
ng ai có d
p
quan tâm đọ
c, tu h
c và nghi
 ề
n ngh
m nhi
 ề
u l
i d
y c
ủa Ơn Trên trong bộ
ThánhTruy
 ền Trung Hưng. Muố 
n tìm hi
ểu vì sao Đứ 
c Tr
 ầ
n T
ng Lý d
ạy
ti
ế 
p th
 
ThánhTruy
 ền” tưởng cũng nên lưu tâm đế 
n H
 ồng ân “Khai Cơ Giáo Pháp” củ
a Th
 ầ
y ban
trao cho Cơ Đạ
o mi
 ền Trung, đó là phần Đạo Pháp do Đứ 
c Ngô Minh Chiêu vângl
nh Th
 ầy đế 
n làm ch
và truy
 ền Pháp cho chư Chứ 
c s
c Thiên ân trong su
ố 
t các
đợ
t t
ịnh kéo dài trong năm Đại Đạ
o 31 t
ại Trung Hưng Bử 
u Tòa. Vào d
p làm l
xu
ấ 
tt
nh c
a khóa t
nh T
ứ 
 
Tượ
ng vào gi
 
Tý ngày 19/12/Đại Đạo 31 Đức Ngô Đạ
i Tiên
cũng đã nhắ
c l
i l
 ầ
n n
ữa
Thôi Thánh Truy 
ền qui định đến đây đã dứ 
t.
ần Đạ 
mu 
ố 
n ch 
ỉ 
 
đôi Pháp Môn nữa để 
ặng làm khi xa cách. Nhưng Tam Giáo không cho.
 
 
đăng
trong T
p san S
ống Đạ
o, s
ố 
Xuân K
S
ữ 
u, 2009.
2
ần Đạo khuyên chư đồ 
 
đệ 
ừ 
ầ 
y tr 
ở 
 
đi phả 
i gi 
ớ 
i qui tinh t 
ấ 
n mà h 
ọc Đạ 
o, chuyên luy 
ệ 
n
ấ 
y thân tâm, còn tu thì còn nh 
ớ 
TA, nh 
ớ 
 
TA thì ác tình đượ 
c di 
ệ 
t. Thôi B 
ầ 
Đạo chào Chư đồ 
.
” Như vậy ý nghĩa “Thánh Truyền” Ơn Trên dạy có liên quan đế 
n ph
 ần Đạ
o Pháp d
ytu luy
n qua s
ự 
thông công và kh
u khuy
ế 
t m
t truy
 ền đó là
b
ố 
n t
 ầ
ng b
c côngphu trong B
o Pháp Luy
n Châu, ngoài ra còn liên quan m
t thi
ết đế 
n pháp môn T
ứ 
 B
ử 
u áp d
ng cho ph
 ầ
n
độ
 
thân và độ
 
chúng trong Hành chánh Đạ
o thu
c H
i ThánhTruy
 ề
n Giáo.Ph
 ầ
n vi di
u c
ủa “Thánh Truyền” còn có
nhi
 ề
u
ý nghĩa khác đó là sự 
g
ng cônghành trì pháp môn B
o Pháp Luy
ện Châu không ngưng nghỉ
 
giây phút nào như 
cácl
i truy
 ề
n d
y c
ủa Đức Ngô Đại Tiên rãi rác trong hơn 18 bài Thánh Truyền đã dạ
yv
 ề
 
Đạ
o Pháp trong các
đợ
t nh
p t
ịnh năm Đại Đạ
o 31, nay xin trích ch
ọn để
cùngchiêm nghi
m tu h
c:-
 
 “
Ngô Đạ 
o truy 
ề 
n trao c 
ứ 
u v 
ạ 
n linh,Minh Tâm ki 
ến tánh đáo Thiên đình.
 Chiêu nhiên hi 
ể 
n hi 
ện cơ mầ 
u nhi 
ệ 
m,Giáng h 
ổ 
 
thăng long bá nhự 
t trình.
ần Đạo đượ 
c l 
ệ 
nh Ph 
ụ 
Hoàng ch 
ủ 
 
trì trong đợ 
t t 
ị 
nh n 
ầ 
y, n 
ế 
u hi 
ền đồ 
nào tin 
nơi TA thì lo gì không thành tựu. …
ần Đạ 
o không mu 
ố 
n xây d 
ự 
ng m 
ột cơ sở 
 nào mà b 
ằ 
ng cái tâm d 
ụ 
c v 
ọ 
ng, ph 
ả 
đứng trên Đạ 
o Pháp m 
ới trườ 
ng t 
ồ 
n, l 
ờ 
nói c 
ủa Ngườ 
i mà thi 
ếu đạ 
o
ạnh dù có hay cũng tạ 
m trong ch 
ố 
c lác, vi 
ệ 
làm dù có tài cũng đứ 
ng v 
ữ 
ng trong ch 
ớ 
p
ắ 
t mà thôi. N 
ếu chư hiền đồ 
có 
ạ 
nh
ồ 
tát thì c 
ả 
ữ 
a th 
ế 
gi 
ới dù có công kích cũng hóa ra vô ích, có ba 
nhiêu k 
ẻ 
phá ho 
ại cũng chẳng đổ 
 
xô đượ 
c. Vì v 
ậy mà chư hiề 
n ph 
ải đi trên con đường “Thuần Chân Vô Ngã”. Mặ 
c ai ti 
ế 
ng th 
ị 
ờ 
i phi, mà dù có th 
ị 
phi ó 
ậy đi nữ 
a mà tai B 
ồ 
 
tát nghe như lờ 
i t 
ụ 
ng ni 
ệ 
m kinh k 
ệ 
, không th 
ấ 
y thù mà 
ạn linh sơn cố 
t nh 
ụ 
c.
ầ 
Đạo ướ 
c mong lòng giác ng 
ộ 
ủa chư hiề 
quy 
ế 
t tu,
ph
i trái vi
c
y không lo, mà lo lòng mình còn nuôi ph
i trái
, nên chi t 
ừ 
 
xưa nay trên lị 
ch
ử 
ti 
ế 
n hóa h 
ễ 
ai có ý th 
ứ 
c nào thì s 
ự 
 
ứ 
ng hi 
ệ 
n tùy theo mình. Tâm gi 
ả 
ặ 
p gi 
ả. Tâm chơn gặp chơn, chư hiền đồ 
ch 
ớ 
ng 
ạ 
”.
26/7/
ĐĐ.
31 -
Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bử 
u Tòa.-
 
 “
Ngô Cao Tiên: Chào chư hiền đồ, đạ 
i
ị 
nh nghe d 
ạy. Nơi đây đượ 
c ti 
ế 
p
ỳ 
 Thánh Ân, khai k 
ỳ 
 
Pháp Đạo, nên chư hiền đồ 
 
đượ 
c nhi 
ều phướ 
c hu 
ệ 
, th 
ậ 
cũng có ít người đượ 
c hân h 
ạ 
nh 
ấy. … Hôm nay nơi Trung Tông đã gặ 
p
ỳ 
 
Khai Cơ Giáo Pháp, để 
tr 
ọn đứ 
c Thánh Ân, Th 
ầ 
y ra l 
ệnh cho các hàng đẳ 
ng 
chư Thiên sắ 
c vào nh 
ậ 
p t 
ịnh để 
ồn dưỡ 
ng thân tâm, h 
ầu có đủ 
ứ 
c kh 
ỏ 
e và sáng su 
ốt để 
ra hành Pháp tr 
ị 
 
Đạo. Nhưng xét vì chư hiền đồ 
 
nơi đây chưa 
 
 
đăng
trong T
p san S
ống Đạ
o, s
ố 
Xuân K
S
ữ 
u, 2009.
3
th 
ấ 
y ph 
ầ 
n tr 
ọ 
ng y 
ế 
u c 
ủa Đạo Pháp, nên chưa trọ 
n lòng h 
ạ 
th 
ủ 
công phu. N 
ế 
chư hiề 
n mu 
ố 
n c 
ứu đời ra ngoài đau khổ, lánh thân nơi cỏ 
i tr 
ầm luân thì chư 
hi 
ền đồ 
ph 
ả 
i có pháp môn c 
ứ 
u mình, c 
ứu đượ 
c mình m 
ớ 
i mong c 
ứ 
u l 
ấy ngườ 
i,mà c 
ứu ngườ 
i là mình không còn l 
ặ 
n
ụp nơi đó. Chính 
 
mình cũng ở 
 
nơi bể 
 kh 
ổ 
, dù có ti 
ế 
ng nói r 
ằ 
ng: M 
ọi ngườ 
i ph 
ả 
i ra ngoài b 
ể 
kh 
ổ 
 
để 
kh 
ỏ 
i tr 
ầ 
m luân thì có ai tin! V 
ậy chư hiền đồ 
ph 
ải đi, đi cho đến nơi rồ 
i tr 
ở 
ạ 
i d 
ắt ngườ 
i m 
ớ 
kh 
ỏ 
i l 
ạ 
c l 
ầ 
m sai qu 
ấ 
”. 28/8/ĐĐ.
31 -
Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng Bử 
u Tòa.-
 
 “
CHRIST đế 
n l 
ầ 
n ba,
GÔ đạ 
o m 
ở 
 
sơn hà; 
 
ĐẠI đồ 
ng qui v 
ạ 
n giáo,TIÊN Ph 
ật cũng là Ta.
 
ần Đạo chào chư Hiền đồ 
.
Các ngươi có biế 
t vì sao n 
ền Đại Đạ 
o Tam K 
ỳ 
Ph 
ổ 
 
Độ 
ph 
ả 
i dùng b 
ằ 
ng huy 
ề 
di 
ệu cơ bút củ 
a Tiên gia mà ho 
ằ 
ng pháp khai giáo? 
ầ 
n
ầ 
y TH 
ẦY đế 
n cùng chúng sanh b 
ằ 
ng lu 
ồ 
g quang điể 
n ng 
ự 
 
nơi 
m
i
người đã có sẵ
n Thánh linh
ạ 
y
ỗ 
và ban truy 
ề 
n bí pháp.
Ta đế 
n cùng 
các ngươi cũng bằng Thánh linh mà các ngươi chưa hề 
bi 
ết đượ 
c. H 
ằ 
ng ngày 
các ngươi cùng Ta chung lộ 
n, Ta h 
ằng giúp đỡ 
 
cho các ngươi, nhưng các ngươi còn vô min 
h, nghi 
ệ 
p th 
ứ 
c
ả 
m nhi 
ễ 
m, danh s 
ắ 
c pháp tr 
ầ 
n quá rung 
độ 
ng, nên che khu 
ất Ta. Nay Ta đế 
n b 
ằng cơ bút, trước Ta đế 
n b 
ằ 
ng xác th 
ể 
 
cũng chỉ 
 
làm cho các ngươi thấ 
y thêm l 
ẽ 
ầ 
u nhi 
ệ 
m c 
ủa cơ bí mậ 
t. R 
ồi đây các ngươi còn thấ 
y nhi 
ề 
u bí m 
ật hơn nữ 
a, mà TH 
Ầ 
Y cho Ta 
đượ 
c phép trình 
bày cùng các ngươi huyề 
n di 
ệ 
u
ầ 
y, hay huy 
ề 
n di 
ệ 
u khác,
nhưng Ta bả
o
cùng các ngươi phả
i nh
n nh
c mà ch
 
đợ
i Ta
.
Ta đế
n m
t ngày gi
 
nào chưa
bi
ết, các ngươi cầ
n ph
i t
nh th
c mà ti
ế
p l
y Thánh linh.
 
Ta đế 
n
ằ 
ng 
Thánh linh, thì các ngươi đón Ta cũng bằ 
ng Thánh linh, nghe Ta b 
ả 
o, th 
ấ 
y Ta làm mà noi theo, nghe và th 
ấ 
y không ph 
ả 
i
ằ 
ng c 
ả 
m quan c 
ủ 
a
ụ 
c th 
ứ 
c mà 
ằ 
ng tr 
ự 
c giác c 
ủ 
a Thánh linh. V 
ậy các ngươi phải đuổ 
i h 
ế 
t ma qu 
ỷ 
trong nhà 
các ngươi, nó trốn tránh nơi xó kẹ 
t hóc hi 
ể 
m, ho 
ặ 
c tr 
ộ 
n l 
ẫn theo đồ 
 
đạ 
t, các 
ngươi muốn nghe Ta nói cơ bí mật, thì đừng để 
ma qu 
ỷ 
chúng nó rình mò mà ti 
ế 
t l 
ậ 
u s 
ự 
huy 
ề 
n bí.
ỳ 
ịnh này các ngươi muốn đón lấ 
y Thánh linh, ph 
ả 
i có Th 
ần Thánh linh nơi ngườ 
i. Th 
ần Thánh linh nơi ngườ 
i c 
ủa các ngươi không hiệ 
n ra thì làm sao có Th 
ần Thánh linh nơi Trờ 
i ng 
ự 
 
đến, các ngươi đừng cho lũ ma quỉ 
quanh qu 
ẩ 
sau trước nơi nhà, các cửa kia đó 
ng l 
ạ 
i mà t 
ỉ 
nh th 
ứ 
c ch 
ờ 
khi nào có ti 
ế 
ng g 
ọ 
thì d 
ậ 
y mà h 
ầ 
u Ta nghe d 
ạ 
y! 
” 
. 9/9/
ĐĐ.31
-
Đức Ngô Đại Tiên, Trung Hưng
B
ử 
u Tòa.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->