Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Office PowerPoint 2003 Ders Notları

Office PowerPoint 2003 Ders Notları

Ratings: (0)|Views: 8,965 |Likes:
Published by Mehmet
Microsoft Office Powerpoint 2003 Resimli Ders Notları
Microsoft Office Powerpoint 2003 Resimli Ders Notları

More info:

Published by: Mehmet on Jul 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 OFF
İ
CE POWER PO
İ
NTDERS NOTLARI
B
İ
L
İŞİ
M TEKNOLOJ
İ
LER
İ
 ERHAN CANDAR
 
Microsoft Office PowerPoint 2003
Microsoft PowerPoint 2003 sunu yaz
ı
l
ı
m
ı
, hareketli yaz
ı
, resim, grafiklerledesteklenmi
ş
üç boyutlu ses ve canland
ı
rma efektleri içeren slaytlar haz
ı
rlayarak bir sunuolu
ş
turman
ı
z
ı
sa
ğ
layan bir yaz
ı
l
ı
md
ı
r. PowerPoint 2003 yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
kullanarak bir sunuolu
ş
turman
ı
n yani s
ı
ra, kitap kapaklar 
ı
, çe
ş
itli ilanlar, dinleyici notlar 
ı
da olu
ş
turabilirsiniz.
1. PowerPoint 2003’ü Ba
ş
latmak 
PowerPoint’i ve di
ğ
er uygulamalar 
ı
ba
ş
latmak için pek çok yol vard
ı
r; bunlardan biriGörev Çubu
ğ
u’ndaki Ba
ş
lat Dü
ğ
mesini kullanmakt
ı
r.Bunun için;1- Görev Çubu
ğ
u’ndaki
Ba
ş
lat
ğ
mesini t
ı
klay
ı
n. Ba
ş
lat Menüsü görünür.2-
Ba
ş
lat
Menüsünden
Programlar
ı
t
ı
klay
ı
n (Office yaz
ı
l
ı
mlar 
ı
genellikle Programlar klasörüne yüklendi
ğ
i için).3-
Microsoft PowerPoint
’i t
ı
klay
ı
n.
2. PowerPoint Ekran
ı
n
ı
Tan
ı
ma
PowerPoint Notlar 
ı
1 
 
PowerPoint Notlar 
ı
2 Sunu penceresi; üzerine metin yazd
ı
ğ
ı
n
ı
z, sekil çizdi
ğ
iniz, grafik yaratt
ı
ğ
ı
n
ı
z, renk ekledi
ğ
iniz ve nesneler yerle
ş
tirdi
ğ
iniz bir tuval gibidir. PowerPoint ekran
ı
üç bölümdenolu
ş
ur. Anahat, Slayt ve Notlar.
1: Biçimlendirme Araç Çubu
ğ
u:
Slaytta yer alan metinlerin yaz
ı
tipi, boyutu, koyu, italik (e
ğ
ik), alt
ı
çizili vb. biçimsel özelliklerini menülere girmeden k 
ı
sayoldan de
ğ
i
ş
tirmenizisa
ğ
layan ikonlar 
ı
n bulundu
ğ
u araç çubu
ğ
u.
2: Standart Araç Çubu
ğ
u:
Yeni dosya açma, klasör açma, kaydetme, yazd
ı
rma vb. i
ş
levleriolan ikonlar 
ı
n bulundu
ğ
u araç çubu
ğ
u.
3: Slayt Bölmesi:
Slayt
ı
sunuda görünece
ğ
i
ş
ekilde gösterir.
4: Önceki Slayt:
O anda ekranda görünen slayttan bir önceki slayta geçer.
5: Sonraki Slayt:
O anda ekranda görünen slayttan bir sonraki slayta geçer.
6: Dikey Kayd
ı
rma Çubu
ğ
u:
Slaytlar 
ı
sat
ı
r sat
ı
r kayd
ı
rmak için kayd
ı
rma oklar 
ı
n
ı
, pencere pencere kayd
ı
rmak için kayd
ı
rma kutusunun herhangi bir bölümünü t
ı
klayabilir ya da belirli bir slayta gitmek için kayd
ı
rma kutusunu sürükleyebilirsiniz. Pencere pencere kayd
ı
rmayapmak için klavyeden Page Up ve Page Down tu
ş
lar 
ı
n
ı
kullanabilirsiniz.
7: Notlar Bölmesi:
Konu
ş
mac
ı
notlar 
ı
n
ı
yazaca
ğ
ı
n
ı
z yerdir.
8: Durum Çubu
ğ
u:
Ba
ş
lat Dü
ğ
mesinin bulundu
ğ
u görev çubu
ğ
unun hemen üzerindekiçubuk. Slaytlar ve komutlar hakk 
ı
nda k 
ı
sa bilgiler içerir.
3. PowerPoint Görünümleri
PowerPoint sununuzu yaratmak, düzen vermek ve görüntülemek için üç görünüm içerir.
Normal Görünüm :
Sunudaki tüm slaytlar 
ı
n yap
ı
s
ı
n
ı
düzenler.
Slayt S
ı
ralay
ı
c
ı
:
Bir sunudaki slaytlar 
ı
n küçültülmü
ş
görünümlerini tüm metin vegrafikleriyle görüntüler. Slayt s
ı
ralay
ı
c
ı
görünümünde, slaytlar 
ı
yeniden s
ı
ralayabilir,geçi
ş
ve canland
ı
rma efektleri ekleyebilir ve elektronik slayt gösterilerine ili
ş
kinzamanlamay
ı
ayarlayabilirsiniz.
Slayt Gösterisi :
Slayt görünümündeyseniz yürürlükteki slayttan ba
ş
layarak slaytgösterinizi veya slayt s
ı
ralay
ı
c
ı
görünümündeyseniz seçilen slayd
ı
çal
ı
ş
t
ı
ı
r.
4. Yeni Bir Sunu Ba
ş
latmak 
Program
ı
çal
ı
ş
t
ı
rd
ı
ğ
ı
m
ı
zda ekrana a
ş
a
ğ
ı
daki görüntü gelecektir. Bu ekranda ba
ş
l
ı
eklemek için t
ı
klat
ı
n metin yer tutucusunu t
ı
klayarak ba
ş
l
ı
k metni “B
İ
L
İŞİ
MTEKNOLOJ
İ
LER 
İ
” giriniz. Metin yaz
ı
lmaya ya da de
ğ
i
ş
tirilmeye haz
ı
r oldu
ğ
unu göstermek için bir seçim kutusu yer tutucuyu çevreler. Yertutucu metin kaybolur ve yan
ı
 p sönen bir imleç görünür. Alt Ba
ş
l
ı
k eklemek için t
ı
klat
ı
n metin yer tutucusuna da “Ana Donan
ı
m”metni giriniz. Slaytlar bölmesinde de ayni slayt görünür.

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emine Gündoğdu liked this
Muhammet Çıvak liked this
sinutzu liked this
kolokostik liked this
Begüm Yalçın liked this
Salih Bulmus liked this
retowen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->