Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
One Koji Vole Da Se o Vjernicima Sire Bestidne Glasine...

One Koji Vole Da Se o Vjernicima Sire Bestidne Glasine...

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Sead Jasavic
One koji vole da se o vjernicima sire bestidne glasine
One koji vole da se o vjernicima sire bestidne glasine

More info:

Published by: Sead Jasavic on Oct 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

 
"One koji vole da se o vjernicama širebestidne glasine - čeka teška kazna, i naovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.)
Hafiz Ibnu Kesir rhm.,
u tefsiru (3/367.), kaže: "Ovo je trećeupozorenje onima koji čuju loš govor i priču, i u glavama im se zadrži dio njega, i progovore ga drugima – da ne pretjeruju u tome,i da ga ne šire, i ne razglašavaju međ' ostalim svjetom. Allah dž.š.,kaže:
"One koji vole da se o vjernicama šire bestidneglasine" –
birajući samo ružne stvari iz njihova života –
"čekateška kazna, i na ovom i na onom svijetu" –
odnosnohadd/propisana kazna na ovome svijetu, i bolna patnja naSudnjemu Danu.
"Allah sve zna, a vi ne znate" –
odnosno vratitesve stvari Njemu – bićete upućeni.
 Imam Ahmed rhm.,
kaže: "Pričao nam je Muhammed b.Bukejr, pričao nam je Mejmun b. Musa el-Mer'ijj, pričao nam jeMuhammed b. Abbad el-Mahzumijj, od Sevbana r.a., a on od Poslanika s.a.w.s., da je rekao:
"Nemojte uznemiravati Allahoverobove; nemojte ih brukati, i nemojte im mahane istraživati!Ko bude mahane istraživao svom bratu-muslimanu, Allah ćenjegove mahane istražiti, sve dok ga, u njegovoj kući, ne zastidi i obruka!" 
(Šejh Šu'ajb el-Arna'ut kaže da je ovaj hadis:Sahih ligajrihi, a ovaj lanac - hasen. Medžme'uz-Zeva'id, 8/164.,br.13093.)
Imam Kurtubi rhm.,
u komentaru ovog ajeta, u svometefsiru (12/184.), navodi slijedeći hadis: Od Ebu Derda'a r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s., rekao:
"Ko se bude svađao sačovjekom u nečemu o čemu nema pojma – u Allahovom jegnjevu sve dok se ne okani toga; ko se založi za neizvršenjeneke od Allahovih kazni – ustao je protivu Božijeg hakka, i  prišao je njegovoj srdžbi, i na njega je Allahovo prokletstvo sve do Sudnjega Dana; ko proturi i razglasi neku riječ, po pitanju čovjeka-muslimana, koji je od nje čist, želeći ganjome uniziti na dunjaluku – Allah dž.š., ima pravo baciti ga zbog nje u vatru –
 pa, potvrđujući sve navedeno, prouči ajet iz  Allahove dž.š., knjige:
"One koji vole da se o vjernicama širebestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.)
(Pogledaj:El-Džami' el-Sagir ve zijadetuhu, br. 5044.; Medžme'ul-Zeva'id,br.7040.; Fejdul-Kadir, br. 2966.)
1
 
U tefsiru
"Fethul-Kadir",
(4/22.), stoji slijedeće: "Ovaj ajet tjera na iskrenost, žestoko je upozorenje robovima koji su se pokajali, i opasna je prijetnja onima koji slijede šejtana, i vole da seo vjernicima/Allahovim robovima, sramne glasine pronose; oni su ti koji se ne daju zauzdati Allahovim stegama!" U tefsiru
"el-Derr el-Mensur",
(6/161.), u komentarunavedenog ajeta, stoji slijedeća predaja: Od Ali b. Ebi Taliba r.a., sebilježi da je rekao:
"Onaj koji čini loše djelo, kao i onaj koji na sva zvona govori o njemu – su isti u grijehu!" 
(Šejh Albani rhm., kaže da je lanac ove predaje hasen. Pogledaj: el-Edeb el-Mufred, br. 324., i Šu'abul-Iman, od imama Bejhekija rhm.)U tefsiru od 
"el-Se'alibija" 
 , (3/112), stoji slijedeće: "Mudžahid i ostali smatraju da se ovim ajetom ukazuje na munafike, i kaznukoju oni zaslužuju – na dunjaluku hadd, a na ahiretu vatra, dok imaučenjaka koji smatraju da je ajet općenitog značenja, i da se odnosi na svakog onog koji potvara ljude (kazif), što je očitije!" U Džessasovom
"Ahkamul-Kur'an" 
-u, (5/163), stoji slijedeće:
"One koji vole da se o vjernicama šire bestidneglasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.)
– Allah dž.š., jeovim ajetom obznanio to da je obaveza imati lijepo mišljenje ovjernicima/mu'minima, i da im se mora željeti hajr i dobro, prijeteći se onima koji žele otkrivati bestidnosti, iznositi potvore, i pogrdno pričati o vjernicima, okarakterisavajući takav postupak kao veliki grijeh, koji je zaslužan kazne. Sve ovo nam ukazuje na to da našasrca moraju biti u selametu kada su vjernici u pitanju, što je slučaj i sa ostalim djelovima tjela, i sa jezikom kada je u pitanju nanošenje zla njima!“ Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
"Mu'min je ona osoba od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani, a muhadžir je onaj koji je hidžru učinio od onoga što je Allah dž.š., zabranio!" (Sahihul-Buhari)
Od Ebu Šurejha r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
"Nije vjernik osoba od čijeg zla nije siguran njegov komšija!" (Sahihul-Buhari)
Od Abdullaha b. Omera r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:
"Koga veseli to da bude udaljen od vatre, i dauđe u džennet – kada mu dođe smrtni čas neka posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed  Allahov poslanik, i da želi ljudima ono što želi samom sebi!" (Muslim)
2
 
Od Enesa r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:
"Rob neće vjerovati sve dok svome bratu ne bude želio od hajra ono što želi samome sebi!" (Muttefekun 'alejh)
"Muhtesar Šu'abul-Iman"-u,
(1/93.), stoji: "44: Svetost i  zabranjenost obraza ljudi, kao i obaveznost nediranja u njihovu imčast, na osnovu riječi Allaha:
"One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i naonom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.)
Na drugom mjestu, (1/130.), stoji: "69: Od grana imana je i  pokrivanje, i javno neprozivanje griješnika, na osnovu riječi Allahadž.š.:
"One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine- čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.)Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm.,
u djelu "Beda'i'ul-Feva'id", (2/484.), kaže slijedeće: "Ako šejtan ne bude u stanjučovjeka prevesti na ovaj stupanj, jer je jedan od onih koji se držesunneta, i u neprijateljstvu je sa novotarima i zalutalima – šejtan ćega prebaciti na treći stupanj tj. uvešće ga u velike grijehe, sa svimsvojim grupama i podvrstama; šejtan će se maksimalno zalagati daga uvede u neke od njih, a pogotovo ako je učena osoba, koja seslijedi, u pitanju. Šejtan će se truditi na tome kako bi ljude od njegaodbio, razglašujući njegove grijehe međ' svijetom, nalazeći međunjima one koji će biti njegovi zamjenici u razglašavanju i širenjubestidnosti – koji će to raditi iz vjerskih pobuda i nakana, navodno
 
 , približavajući se time Allahu dž.š.. Ta osoba je zamjenik Iblisov, ada toga i nije svjesna:
"One koji vole da se o vjernicama širebestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.)
– i to samoako budu htjeli i željeli raznošenje bestidnih glasina, pa šta tek dakažemo za one koji sebi u obavezu stave raznošenje i razglašivanjebestidnosti – nedavajući nasihat i savjet time, već iz pokornosti Iblisu, mjenjajući ga u njegovom poslu! Sve to, samo radi odbijanjaljudi od njega, kako se ne bi okoristili njime; grijesi njegovi, makar i do neba dosezali, su lakši kod Allaha dž.š., od grijega ovih ljudi.Grijesi prvog su zulum i nasilje prema sebi, za koje ako oprosta zatraži i ako se pokaje – Allah će mu tevbu prihvatiti, i zlo dobromnadomjestiti, a što se tiče grijeha ovih drugih – u pitanju je nasilje prema vjernicima, praćenje njihovih mahana, i ciljano brukanjeistih, a Allah dž.š., je taj koji je u zasjedi, i njemu nisu skrivenetajne prsiju, i otrovi duša!" 
Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm.,
u djelu "Medaridžul-Salikin", (1/113.), kaže: "Veliki grijesi poput: licemjerstva/el-rija',
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->