Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oprosta Od Tebe Molim Za Ono Sto Ne Znam

Oprosta Od Tebe Molim Za Ono Sto Ne Znam

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Sead Jasavic
širk Oprosta od Tebe molim za ono sto ne znam
širk Oprosta od Tebe molim za ono sto ne znam

More info:

Published by: Sead Jasavic on Oct 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

 
Oprosta od Tebe molim za ono što ne znam!
مهلانأ
 
وعأ
 
بأ
 
رشأ
 
بئش
 
نألعأ
 
رفغتسألعأ
Ebu Bekr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „O EbuBekre, širk će među vama biti skriveniji od mravljega hoda. Reče: Jeli širk išta drugo do smatrati da postoji drugo božanstvo mimo Allahadž.š.? Reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša - širk će biti skriveniji od mravljega hoda! Hoćeš li da te uputim nečemu što akobudeš izgovarao brisaće mali i veliki širk!? Reče: Izgovaraj:
 „Allahumoj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, aoprosta od Tebe molim za ono što ne znam.“
(Sahih. El-Edeb el-Mufred, imam el-Buhari, br.716.)Ebu Bekr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Širk ćemeđu vama biti skriveniji od mravljega hoda. Rekosmo: O Allahov Poslaniče, jeli širk išta drugo do obožavati nekoga drugog mimo Allahadž.š., ili se moliti nekome uz Allaha dž.š.? Reče: Neimala te majka, oSiddiku! Širk među vama će biti skriveniji od mravljega hoda! Hoćeš li da te podučim riječima koje brišu mali i veliki širk!? Rekoh: Kako dane o Allahov Poslaniče! Reče: Svakoga dana po 3x izgovaraj:
 „Allahumoj, utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, aoprosta od Tebe molim za ono što ne znam.“
Širk je i kada čovjek kaže: Dao mi je Allah i taj čovjek, i božanstvom se proglašava čovjek kada se kaže da mi ne bi toga i toga ubio bi me taj i taj!“(Hadis bilježi: Ebu Ja'ala, Musned, br.58., 1/60.; el-Mervezi, Musned Ebu Bekra el-Siddika, br.18., 1/64.; Ibnul-Sunni, Amelul-Jevm vel-Lejla, br.285.; Tirmizi, Nevadirul-Usul fi Ehadisil-Resul, 4/142-143-149.; Ibnu Hadžer el-Askelani, el-Metalib el-'Alije, br.3212., 13/418.;el-Hejsemi, Medžme'ul-Zeva'id, br.17670-17671.; el-Busajri, Ittihaful-Hajjire, 1/65., 6/171.; el-Sujuti, el-Džami' el-Sagir, br.4934.; el-Fevri,Kenzul-'Ummal, br.7522.; Ibnu Bettah, el-Ibana el-Kubra, 2/724.)Ebu Bekr el-Siddik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Širk u mome Ummetu će biti skriveniji od mravljega hoda po crnoj stijeni. Ebu Bekr r.a., reče: O Allahov Poslaniče, kako se spasiti i izbaviti od toga? Reče: Hoćeš li da te obavijestim o nečemu, što akobudeš izgovarao spasićeš se i od malo, i od velikoga i maloga širka!? Reče: Naravno, o Allahov Poslaniče! Reče: Izgovaraj:
 „Allahu moj,utječem Ti se od toga da ti širk činim iz znanja-svjesno, a
 
oprosta od Tebe molim od onoga što ne znam!“
(el-Tergib vel-Terhib, Kavamul-Sunneh, br.207.; el-Ehadis el-Muhtareh, el-Dija' el-Makdisi, br.62-63., 1/45.)Ebu Musa el-Eš'ari r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., jedne prilike držao hutbu i rekao: O ljudi, čuvajte se širka, jer je on skriveniji od mravljega hoda! Reče, onaj kome Allah dž.š., dozvoli da kaže:Kako ćemo ga se čuvati, o Allahov Poslaniče, kada je skriveniji od mravljega hoda!? Reče: Izgovarajte:
 „Allahu naš, utječemo Ti seod toga da Ti širk činimo u nečemu što znamo, a oprosta od Tebe molimo za ono što ne znamo!“
(el-Mu'udžem el-Evsat,Taberani, br.3479.; Medžme'ul-Zeva'id, el-Hejsemi, br.17669.; Hasenli-gajrihi, Sahihul-Tergib vel-Terhib, šejh el-Albani rhm., 1/9.)
* * * * *
 Allah dž.š., kaže:
 „Allah dž.š., ne oprašta širk - da se neko drugi obožava mimo Njega, a oprostiće sve osim toga kome budehtio!“
(el-Nisa', 48.) Ovaj ajet nas upozorava na opasnost širka, i nato da je širk najveća vrst zuluma i nasilja, shodno ajetu, u kojem sekaže:
 „Doista je širk veliko nasilje!“
(Lukman, 13.) Opisujući širk, Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao:
 „Širk je pripisivati Allahudruga, a On te stvorio!“
Dakle, širk je težak i neoprostivi grijeh,stoga je jedino rješenje od njega na vrijeme se za života od njega pokajati i odbiti.
Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm.,
kaže: „Širk se dijeli na dvijevrste: širk koji se veže za Allahovo ., biće, Njegova imena,Svojstva i Djela, te širk u obredoslovlju (ibadet), i međuljudskimodnosima (mu'amelat) – i pored toga što će čovjek imati ubjeđenje da je Allah dž.š., taj koji druga nema po pitanju Bića Svoga, niti Svojstava niti Djela. Prva vrsta širka se dijeli na dvije podvrste:
Širkul-Ta'atil – širk negacije
 , koji je najgora vrsta širka, poput širkaFaraona koji je rekao:
 „Ko vam je taj Gospodar svih svjetova!?“
(el-Šu'ara, 23.) Allah .š., nam prenosi njegove riječi upeneHamanu:
 „”O Hamane” reče
faraon
– ”sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao da staza,
&
  staza nebeskih, ne bih li se popeo doMusaova Boga, a ja smatram da je on, zaista, lažac.(el-Mu'min, 36-37.)
Širk i negacija jedno drugo iziskuju. Svaki je mušrik negator-mu'attil, i svaki je negator mušrik, ali sami širk u osnovi neiziskuje osnovu negacije, već mušrik može biti i osoba koja priznaje i  potvrđuje postojanje Stvoritelja i Njegova Svojstva, ali i pored toganegira osnovno pravo Tevhida.
 
Ta'atil-negacija, kao baza širka, se dijeli na tri vrste:-negacija da stvorenja imaju svoga Stvoritelja,-negacija da se Stvoritelj odlikuje apsolutnom savršenošću što seogleda u negiranju Allahovih Imena, Svojstava i Djela, te-negacija ispravnog odnosa prema njemu što se ogleda u obavezamačovjeka spram suštine Tevhida.U ovo će spadati širk panteista koji smatraju da je Bog utjelovljen ustvorenja, koji kažu: Ne postoji Stvoritelj i stvorenja, niti ta dva pojma, Allah uzvišeni su Njegova stvorenja. U ovo će spadati i širk nevjernika koji zastupaju tezu starosti Svijeta i njegove bespočetnosti i toga da oduvijek postoji i da će uvijek postojati, a sve što se događaovisi o raznim faktorima i posredovanju koji ih stvaraju, što nazivajuriječima razumi i duše. U ovo će spadati i širk negacije Allahovih dž.š.,imena, i Njegovih svojstava i Djela, kojeg zastupaju sekte Džehmije i Karamita, ne pripisujući Allahu ., ni jedno ime niti svojstvo.Stvorenja smatraju savršenijim od Stvoritelja, jer se savršenstvo Bićaogleda u Imenima i Svojstvima.
Druga vrsta širka
je vjerovanje u drugog boga pored Allaha dž.š.,bez negacije Božijih Imena, Svojstava i Gospodarstva i Stvaranja poput širka kršćana koji vjeruju u „trojstvo“ tj. da se Bog sastoji od trojice, pa Isa a.s., proglasiše bogom, i njegovu majku Merjemubogom. U ovo će spadati i širk meusija-vatropoklonika, koji smatraju da dobro stvara Svjetlo, a da zlo stvara Tama. U ovo ćespadati i širk sekte Kaderija koji smatraju da stvorenja sama stvarajusvoje postupke i djela, te da se sve to događa mimo Božijeg htijenja,moći i volje, pa su zbog toga najsličniji medžusijama-vatropoklonicima. U ovo će spadati i širk čovjeka koji se raspravljao saIbrahimom a.s., kada mu je Ibrahim a.s., rekao:
 „Moj Gospodar jeonaj koji život i smrt daje.“ (el-Bekara, 258.)
Nakon čega ječovjek sebe usporedio sa Allahom dž.š., pustivši na slobodu jednog zatvorenika kao da mu je poklonio život, ubijajući drugog, nakon čegaga Ibrahim a.s., upoznaje sa glupošću njegovog postupka tražeći od njega da učini da Sunce iskoči iz pravca suprotnog od onoga kako mu je Allah odredio, i ovo se ne smatra osvetom ibrahimovom njemu,kako tvrde neki teoretari, već samo prisiljavanje na dublje pojašnjenje svoga dokaza ako je u pitanju istina. U ovo će spadati širk velikog broja ljudi koji širk čine vjerujući u svemirska tijela, i to da onaupravljaju događajima na zemlji, na čemu su mušrici sabejci i ostali. U ovo spada i širk obožavaoca Sunca, Vatre i ostali. Među njima imaonih koji tvrde da je njihovo božanstvo uistinu Bog, dok ima onih koji 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->