Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
066_Strategia Nationala Pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei 2013-2030

066_Strategia Nationala Pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei 2013-2030

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Marina Giurgica

More info:

Published by: Marina Giurgica on Oct 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
 
Strategia Na
ţ
ional
ă
 pentru Dezvoltare Durabil
ă
a RomânieiOrizonturi 2013-2020-2030
Guvernul României
Ministerul Mediului
ş
i Dezvolt
ă
riiDurabile
Programul Na
ţ
iunilor Unitepentru Dezvoltare
Centrul Na
ţ
ional pentruDezvoltare Durabil
ă
 Bucure
ş
ti 2008
 
 
Cuprins
Rezumat
executiv 4
Istoricul
 
ş
i metodologia lucr
ă
rii 7
Partea
 
I
Cadrul conceptual 101.
 
Introducere: Defini
ţ
ii necesare 102.
 
Strategia UE pentru Dezvoltare Durabil
ă
113.
 
Indicatorii dezvolt
ă
rii durabile 134.
 
M
ă
surile de conformitate cu obiectivele dezvolt
ă
rii durabile adoptate de România înprocesul de pre-
ş
i post-aderare15
Partea
 
II
Situa
ţ
ia actual
ă
a sistemului socio-economic
ş
i a capitalului natural al României 191.
 
Capitalul natural 192.
 
Capitalul antropic 263.
 
Capitalul uman 324.
 
Capitalul social 37
Partea III
Obiective-
ţ
int
ă
 
ş
i modalit
ăţ
i de ac
ţ
iune la orizont 2013, 2020, 2030, conformorient
ă
rilor strategice ale UE411.
 
Provoc
ă
ri cruciale 411.1 Schimb
ă
rile climatice
ş
i energia curat
ă
411.2 Transport durabil 471.3 Produc
ţ
ie
ş
i consum durabile 521.4 Conservarea
ş
i gestionarea resurselor naturale 591.5 S
ă
n
ă
tatea public
ă
661.6 Incluziunea social
ă
, demografia
ş
i migra
ţ
ia 701.7 S
ă
r
ă
cia global
ă
 
ş
i sfid
ă
rile dezvolt
ă
rii durabile 772.
 
Teme inter-
ş
i trans-sectoriale 812.1 Educa
ţ
ia
ş
i formarea profesional
ă
812.2 Cercetarea
ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
i dezvoltarea tehnologic
ă
, inovarea 903.
 
Instrumente financiare
ş
i economice 944.
 
Comunicare, mobilizarea actorilor
ş
i multiplicarea factorilor de succes 96
 
3
Partea IV
Probleme
ş
i preocup
ă
ri specifice situa
ţ
iei din România 991.
 
Riscuri
ş
i vulnerabilit
ăţ
i generate de factori endogeni
ş
i exogeni 992.
 
Cre
ş
terea sustenabil
ă
: transform
ă
rile structurale
ş
i echilibrele macroeconomice 1012.1 Asigurarea sustenabilit
ăţ
ii pe termen lung a consumurilor energetice
ş
i materialebazate pe evaluarea realist
ă
a capacit
ăţ
ii de suport a capitalului natural1032.2 Modernizarea treptat
ă
a macrostructurii economiei pentru a corespunde cerin
ţ
elorsociale
ş
i de mediu1042.3 Cre
ş
terea productivit
ăţ
ii muncii
ş
i îmbun
ă
t
ăţ
irea ratei de ocupare 1052.4 Îmbun
ă
t
ăţ
irea managementului micro-
ş
i macro-economic 1062.5 Politica de investi
ţ
ii
ş
i diversificarea surselor de finan
ţ
are 1072.6 Men
ţ
inerea echilibrelor macro-economice 1083.
 
Dezvoltarea regional
ă
 
ş
i ac
ţ
iunea local
ă
; problematica specific
ă
a dezvolt
ă
rii rurale 1113.1 Dezvoltarea regional
ă
1123.2 Dezvoltarea rural
ă
, agricultura, silvicultura
ş
i pescuitul 1173.3 Implementarea Agendei Locale pentru secolul XXI (AL-21) 1234.
 
Amenajarea teritoriului
ş
i planificarea spa
ţ
ial
ă
1254.1 Planificarea spa
ţ
ial
ă
1264.2 Cadastrul României 1305.
 
Dimensiunea cultural
ă
a dezvolt
ă
rii durabile 1336.
 
Capacitatea administrativ
ă
 
ş
i calitatea serviciilor publice; dezvoltarea durabil
ă
cam
ă
sur
ă
a eficien
ţ
ei guvern
ă
rii
ş
i a calit
ăţ
ii politicilor publice1397.
 
Politica extern
ă
 
ş
i de securitate: orient
ă
ri generale
ş
i contribu
ţ
ii specifice ale Românieila Politica Extern
ă
 
ş
i de Securitate Comun
ă
 
ş
i la Politica European
ă
de Securitate
ş
iAp
ă
rare ale UE în raport cu cerin
ţ
ele dezvolt
ă
rii durabile143
Partea V
Implementare, monitorizare
ş
i raportarea rezultatelor 149

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->