Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
940-2

940-2

Ratings: (0)|Views: 2,016 |Likes:
Published by moreph
Persediaan untuk menghadapi Sejarah 2 STPM
Persediaan untuk menghadapi Sejarah 2 STPM

More info:

Published by: moreph on Jul 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Sejarah 940/2 - STPM
BAHAGIAN A : MALAYSIATema 1 – MASYARAKAT TEMPATAN
SOALAN 1Huraikan bentuk pentadbiran masyarakat Melayu sebelum campur tangan British di Tanah Melayu
. 
Pengenalan
Pentadbiran di Negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British dibahagikan kepada pentadbiranperingkat negeri, daerah dan kampung.
IsiA – Peringkat Negeri
1.Merupakan unit pentadbiran tertinggi dan terbesar 2.Kuasa tertinggi dipegang oleh sultan/ raja/ yang di Pertuan Besar 3.Sultan/ raja menjalankan pemerintahan dengan dibantu oleh pembesar-pembesar. Pembesar menjadi tulang belakang dalam menjalankan pentadbiran peringkat negeri. Pembesar diberi gelarantertentu.Contohnya di Perak dibantu oleh Pembesar Berempat dan di Negeri Sembilan Yang Di PertuanBesar dibantu oleh 4 orang Undang.4.Sultan/raja dibantu oleh Raja Muda/Putera Mahkota5.Perlantikan sultan/raja – sistem perwarisan takhta di kebanyakan negeri-negeri Melayua.Sistem penggantian bergilir di Perakb.dilantik oleh Undang Berempat di N.S
6.
Sultan/raja mempunyai daulat dan tulah. Rakyat yang menderhaka akan terkenaa.tulah..Diperkukuh dengan penggunaan bahasa dalam,warna, alat-alatkebesaran,b.alat muzik dan cop mohor.
B – Peringkat Daerah
1.Unit pentadbiran yang kedua terbesar. Sesebuah negeri dibahagikan kepada beberapa buahdaerah untuk memudahkan urusan pentadbiran2.Daerah ditadbir oleh pembesar.Pembesar terbahagi kepada 2 golongan –a)Pembesar yang bekerja dalam istana tetapi ada kawasan peganganb)Pembesar yang bekerja atau mentadbir daerah di luar istana. Mereka diberi surat tauliaholeh sultan dan merupakan individu yang paling taat setia kepada sultan/ raja - contoh – LongJaafar ( Larut ) - Dato’ Maharaja Lela ( Pasir Salak )3.Tugas-tugas pembesar daeraha)Memungut cukai dan menyerahkan sebahagian daripada cukai kepada pusat sebagaitaat setia pembesar.b)Menyediakan tenterac)Menyediakan kerahan tenagad)Menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dalam daerahnya.e)Mengadili dan menjatuhkan hukuman kecuali hukuman bunuh kepada yang melakukann jenayah.f)Menjunjung duli atau mengadap raja pada Hari Raya.4.pembesar mempunyai pengikut atau anak buah dari kalangan masyarakatyang tinggal di kawasannya. Jumlah pengikut menentukan kedudukan dan pengaruh seseorangpembesar.
C – Peringkat Kampung
1.Unit pentadbiran paling kecil
1
|
Layh’s /smkbm08
smkbm
 
Sejarah 940/2 - STPM
2.Ditadbir oleh pembesar yang dilantik oleh sultan daripada kalangan keluarga baik-baik iaituPenghulu atau Tok Kweng. Dianugerahkan surat tauliah oleh sultan.3.Tugas-tugas penghulua)Memungut cukaib)Menjaga keamanan kampungc)Mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang timbuld)Membekalkan tenaga tentera semasa peperangane)Mendapatkan tenaga buruh.f)Memastikan rakyat di kampungnya taat setia kepada Sultan.
Kesimpulan
Sistem pentadbiran Melayu tradisional sebelum campur tangan British membuktikan satu sistem pentadbiranyang sistematik Sistem pentadbiran masyarakat melayu mengalami perubahan drastik selepascampurtangan British 1874 yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu.
SOALAN 2Bincangkan peranan pembesar di Tanah Melayu sehingga abad ke 20.Pengenalan
Pembesar merupakan golongan kedua yang penting selepas sultan. Merupakan sekumpulan pegawai yangmembantu sultan atau raja menjalankan pentadbiran di peringkat negeri dan daerah. Sistem pembesar yangdiamalkan di Negeri-negeri Melayu berasaskan sistem Pembesar Empat Lipatan yang diwarisi daripadaKesultanan Melayu Melaka. Diamalkan di negeri Melayu seperti Pahang, Perak, Selangor dan Johor. Sistempembesar di Negeri Sembilan berbeza dengan negeri-negeri Melayu lain kerana dipengaruhi oleh AdatPerpatih.
ISI1.Sebelum campurtangan British
 a.Orang kedua penting selepas sultan penasihat utama sultanb.Orang yang sangat taat dan menjadi orang kepercayaan sultan. Diberi surat tauliah, sebilahpedang, cop mohor dan daerah pegangani.Sebagai pemangku sultan ketika sultan keluar negeriii.Ketua pentadbir awam dalam semua urusan pentadbiran negeriiii.Bertanggungjawab ke atas hal ehwal perhubungan luar negaraiv.Mengetuai urusan sultan ke seberang lautv.Ketua tentera laut dan mempertahankan negara daripada serangan musuh dariautvi.Mengetuai angkatan tentera semasa peperanganvii.Penentu sukatan dan timbang yang betulviii.Ketua polis dan menjaga keselamatanix.Pengawal peribadi sultanx.Menjaga perbendaharaan negara dan mengawasi pungutan cukaixi.Pegawai kastamxii.Menyimpan dan mengagih hasil-hasil negeri dan hal-hal istanaxiii.Ketua adat istiadat dan upacara rasmi istana terutama jamuanxiv.Mengadili dan menghakimi kes-kes jenayah dan sivil kecuali hukuman bunuhxv.Menjadi tunggak sesebuah negeri bagi membantu sultan melicinkan urusanPentadbiran dan pemerintahan..
Menjaga dan mengekalkan keamanan jajahannya
2
|
Layh’s /smkbm08
smkbm
 
Sejarah 940/2 - STPM
Memungut cukai
Menyediakan kerahan tenaga
Menyelesaikan masalah dan mengadili kes-kes kecuali yang melibatkanhukuman bunuh 
2.Selepas campurtangan British
i.Hilang kuasa dan hak untuk memungut cukai kerana diambil alih oleh Residen atau wakil.ii.Hilang sumber pendapatan utama. British memberi elaun/ gaji sebagai ganti rugiiii.Hilang kuasa politik sebagai penasihat sultan dalam Majlis Penasihat sultaniv.Hilang kuasa kehakiman ,diambil alih oleh Majisteretv.Hilang kuasa mentadbir wilayah yang diambil alih oleh Pegawai Daerah British
vi.
Penghulu merupakan pegawai bergaji dan boleh dinaikkan pangkat dan ditukarkan kekampung lain. Hak dan tanggungjawab penghulu tertakluk di bawah undang-undang negeri
KESIMPULAN
Berlaku penentangan kerana pembesar tidak puas hati seperti penentangan Dato’ Maharaja Lela di Perak,Dato’ Bahaman di Pahang, Tok Janggut di Kelantan dan lain-lain. Walaupun hilang hak dan kuasa dalampolitik, masih lagi berpengaruh, dihormati dan menjadi sumber rujukan utama para pengikut dan masyarakat.
SOALAN 3Bincangkan perubahan-perubahan yang berlaku terhadap sistem beraja setelahkedatangan British ke Tanah Melayu.Pengenalan
Sultan atau raja menduduki hierarki tertinggi dalam struktur sosial dalam masyarakat Melayu tradisional.Mempunyai kuasa mutlak. Kedudukannya dianggap suci dan kudus dan sebelum kedatangan agama Islamdianggap sebagai devaraja atau anak tuhan. Dianggap sebagai khalifah Allah di muka bumi dan pemegangamanah.Diperkukuhkan dengan unsure daulat dan beberapa keistimewaan tertentu. Selepas Perjanjianpangkor 1874 kuasa dan peranan sultan mula berubah akibat sistem residen.
Isi
1.Hilang kuasa pentadbiran kecuali perkara yang berkaitan dengan agama dan adat.2.Menjadi boneka kerana terpaksa meminta nasihat residen sebelum melaksanakan sesuatuperkara.3.Hilang hak memungut cukai – sumber pendapatan terjejas digantikan dengan pencen yangnilainya lebih rendah
4.
Hilang kuasa mutlak iaitu Majlis Sultan digantikan dengan Majlis Negeri. Sultan tidakberkuasa membuat keputusan yang akan ditentukan oleh residen5.Hilang kuasa tentera.6.Hilang kuasa atau hak menjatuhkan hukuman bunuh kerana British memperkenalkan systemkehakiman British.7.Perlantikan berdasarkan golongan yang tidak menentang pentadbiran British dan bukanmengikut system yang sedia ada seperti di Perak ( perlantikan Sultan Abdullah )
8.
Kuasa semakin terjejas apabila NNMB ditubuhkan pada 1896. Ketua pentadbir NNMB ialahResiden General9.Majlis Mesyuarat Persekutuan (MMP) menjejaskan lagi kedudukan dan kuasa sultan keranakuasa berpusat di tangan Pesuruhjaya Tinggi. Sultan hanya ahli biasa dan tidak boleh membantahatau membatalkan usul MMP.
3
|
Layh’s /smkbm08
smkbm

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alson Leong liked this
Oh Soon Kit liked this
Cristina Leiqa liked this
Chua Chai Jing liked this
Syukri Shafiai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->