Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 68; 2.9.2013]

Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 68; 2.9.2013]

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 68; 2.9.2013]
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 68; 2.9.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

 
 
Godina XVIIPonedjeljak, 2. septembra/rujna 2013. godineBroj/
Број
 
68 
 
Година
XVII
Понедјељак
, 2.
септембра
2013.
годин
e
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik 
VIJE
Ć
E MINISTARABOSNE I HERCEGOVINE930
 Na osnovu
č
lana 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne iHercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i
č
lana 84. Zakona o odbrani Bosne iHercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), na prijedlogMinistarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vije
ć
eministara Bosne i Hercegovine na 56. sjednici, održanoj 10. jula2013. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O USPOSTAVLJANJUKOMISIJE ZA NATO INTEGRACIJSKI PROCES BOSNEI HERCEGOVINE
Č
lan 1.U Odluci o uspostavljanju Komisije za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj70/12), u
č
lanu 2. ta
č
. d), f) i v) mijenjaju se i glase:"d) Mitar Kujundži
ć
, Ministarstvo vanjskih poslovaBosne i Hercegovine,
č
lanf) Snežana Vujadin, Ministarstvo finansija i trezoraBosne i Hercegovine,
č
lanv) Dragoš Milankovi
ć
, šef Odsjeka za suradnju sa NATO/PfP u Ministarstvu odbrane Bosne iHercegovine,
č
lan".
Č
lan 2.(Stupanje na snagu)Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u"Službenom glasniku BiH".VM broj 191/1310. jula 2013. godineSarajevoPredsjedavaju
ć
iVije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, s. r. Temeljem
č
lanka 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne iHercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i
č
lanka 84. Zakona o obrani Bosne iHercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), na prijedlogMinistarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vije
ć
eministara Bosne i Hercegovine na 56. sjednici, održanoj 10.srpnja 2013. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O USPOSTAVIPOVJERENSTVA ZA NATO INTEGRACIJSKI PROCESBOSNE I HERCEGOVINE
Č
lanak 1.U Odluci o uspostavi Povjerenstva za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj70/12), u
č
lanku 2. to
č
. d), f) i v) mijenjaju se i glase:"d) Mitar Kujundži
ć
, Ministarstvo vanjskih poslovaBosne i Hercegovine,
č
lanf) Snežana Vujadin, Ministarstvo financija i trezoraBosne i Hercegovine,
č
lanv) Dragoš Milankovi
ć
, šef Odjela za suradnju sa NATO/PfP u Ministarstvu obrane Bosne iHercegovine,
č
lan".
Č
lanak 2.(Stupanje na snagu)Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u"Službenom glasniku BiH".VM broj 191/1310. srpnja 2013. godineSarajevoPredsjedateljVije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, v. r. 
 
Broj 68 - Strana 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 2. 9. 2013.
На
 
основу
 
члана
17.
Закона
 
о
 
Савјету
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 30/03, 42/03,81/06, 76/07, 81/07, 94/07
и
24/08)
и
 
члана
84.
Закона
 
о
 
одбрани
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
88/05),
на
 
приједлог
 
Министарства
 
иностраних
 
послова
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
Савјет
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцего
-
вине
 
на
56.
сједници
,
одржаној
10.
 јула
2013.
године
 
донио
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ИЗМЈЕНАМА
 
ОДЛУКЕ
 
О
 
УСПОСТАВЉАЊУ
 
КОМИСИЈЕ
 
ЗА
 
НАТО
 
ИНТЕГРАЦИОНИ
 
ПРОЦЕС
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 
 Члан
1.
У
 
Одлуци
 
о
 
успостављању
 
Комисије
 
за
 
НАТО
 
интегра
-
циони
 
процес
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
70/12),
у
 
члану
2.
тач
.
д
),
ф
)
и
 
в
)
мијењају
 
се
 
и
 
гласе
:"
д
)
Митар
 
Кујунџић
,
Министарство
 
иностраних
 
послова
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
члан
 
ф
)
Снежана
 
Вујадин
,
Министарство
 
финансија
 
и
 
трезора
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
члан
 
в
)
Драгош
 
Миланковић
,
шеф
 
Одсјека
 
за
 
сарадњу
 
са
 
НАТО
/
ПфП
 
у
 
Министарству
 
одбране
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
члан
".
 Члан
2.(
Ступање
 
на
 
снагу
)
Одлука
 
ступа
 
на
 
снагу
 
даном
 
доношења
 
и
 
објављује
 
се
 
у
"
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
".
СМ
 
број
191/1310.
 јула
2013.
године
 
Сарајево
 
Предсједавајући
 
Савјета
 
министара
 
БиХ
 
Вјекослав
 
Беванда
,
с
.
 р
. 
931
 Na osnovu
č
lana 17. Zakona o finansiranju institucijaBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,42/12, 87/12 i 32/13),
č
lana 13. stav (2) Zakona o Budžetuinstitucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obaveza Bosne iHercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj100/12), Odluke o prijenosu ovlaštenja predsjedavaju
ć
em izamjenicima predsjedavaju
ć
eg Vije
ć
a ministara Bosne iHercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve("Službeni glasnik BiH", broj 10/13) i Odluke o utvr 
đ
ivanjukriterija za korištenje sredstava iz interventne budžetske rezerve broj 01-02-1-2108-1/13 od 31.01.2013. godine, zamjenik  predsjedavaju
ć
eg Vije
ć
a ministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVATEKU
Ć
E BUDŽETSKE REZERVE
Č
lan 1.(Predmet Odluke)Odobravaju se sredstva za interventno korištenje teku
ć
e budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine ime
đ
unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, uiznosu od 800,00 KM Zdenku
Ć
uraku iz Pala, u svrhu jednokratne pomo
ć
i za lije
č
enje sina.
Č
lan 2.(Nadležnost za realizaciju)Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvofinansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom ofinansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu
ć
e izvršitina žiro ra
č
un Zdenka
Ć
uraka.
Č
lan 3.(Stupanje na snagu)Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje seu "Službenom glasniku BiH".Broj 01-50-3-5937-2/1320. augusta 2013. godineSarajevoZamjenik predsjedavaju
ć
egVije
ć
a ministara BiHDr.
Nikola Špiri
ć
, s. r. Temeljem
č
lanka 17. Zakona o financiranju institucijaBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 61/04, 49/02,42/12, 87/12 i 32/13),
č
lanka 13. stavka (2) Zakona o Prora
č
unuinstitucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obveza Bosne iHercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj100/12), Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vije
ć
a ministara Bosne i Hercegovine zainterventno korištenje prora
č
unske pri
č
uve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13) i Odluke o utvr 
đ
ivanju kriterija za korištenjesredstava iz interventne prora
č
unske pri
č
uve broj 01-02-1-2108-1/13 od 31.01.2013. godine, zamjenik predsjedatelja Vije
ć
aministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVATEKU
Ć
E PRORA
Č
UNSKE PRI
Č
UVE
Č
lanak 1.(Predmet Odluke)Odobravaju se sredstva za interventno korištenje teku
ć
e prora
č
unske pri
č
uve Prora
č
una institucija Bosne i Hercegovine ime
đ
unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, uiznosu od 800,00 KM Zdenku
Ć
uraku iz Pala, u svrhu jednokratne pomo
ć
i za lije
č
enje sina.
Č
lanak 2.(Mjerodavnost za realizaciju)Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvofinancija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu ofinanciranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu
ć
e izvršitina žiro ra
č
un Zdenka
Ć
uraka.
Č
lanak 3.(Stupanje na snagu)Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje seu "Službenom glasniku BiH".Broj 01-50-3-5937-2/1320. kolovoza 2013. godineSarajevoZamjenik predsjedateljaVije
ć
a ministara BiHDr.
Nikola Špiri
ć
, v. r. 
На
 
основу
 
члана
17.
Закона
 
о
 
финансирању
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 61/04,49/09, 42/12, 87/12
и
32/13),
члана
13.
став
(2)
Закона
 
о
 
Буџету
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
2013.
годину
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
100/12),
Одлуке
 
о
 
преносу
 
овлашћења
 
предсједавајућем
 
и
 
замјеницима
 
предсједавајућег
 
Савјета
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
 
интервентно
 
коришћење
 
буџетске
 
 резерве
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
10/13)
и
 
Одлуке
 
о
 
утврђивању
 
критеријума
 
за
 
коришћење
 
средстава
 
из
 
интервентне
 
буџетске
 
 резерве
 
број
01-02-1-2108-1/13
од
 31.01.2013.
године
,
замјеник
 
предсједавајућег
 
Савјета
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
донио
 
 је
 
 
Ponedjeljak, 2. 9. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 68 - Strana 3
ОДЛУКУ
 
О
 
ИНТЕРВЕНТНОМ
 
КОРИШЋЕЊУ
 
СРЕДСТАВА
 
ТЕКУЋЕ
 
БУЏЕТСКЕ
 
РЕЗЕРВЕ
 
 Члан
1.(
Предмет
 
Одлуке
)
Одобравају
 
се
 
средства
 
за
 
интервентно
 
коришћење
 
текуће
 
буџетске
 
 резерве
 
Буџета
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херце
-
говине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
 2013.
годину
,
у
 
износу
 
од
800,00
КМ
 
Зденку
 
Ћураку
 
из
 
Пала
,
у
 
сврху
 
 једнократне
 
помоћи
 
за
 
лијечење
 
сина
.
 Члан
2.(
Надлежност
 
за
 
 реализацију
)
За
 
 реализацију
 
ове
 
Одлуке
 
задужено
 
 је
 
Министарство
 
финансија
 
и
 
трезора
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
складу
 
са
 
Законом
 
о
 
финансирању
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
а
 
уплату
 
ће
 
извршити
 
на
 
жиро
 
 рачун
 
Зденка
 
Ћурака
.
 Члан
3.(
Ступање
 
на
 
снагу
)
Ова
 
одлука
 
ступа
 
на
 
снагу
 
даном
 
доношења
 
и
 
објављује
 
се
 
у
"
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
".
Број
01-50-3-5937-2/1320.
августа
2013.
године
 
Сарајево
 
Замјеник
 
предсједавајућег
 
Савјета
 
министара
 
БиХ
 
Др
 
Никола
 
Шпирић
,
с
.
 р
. 
932
 Na osnovu
č
lana 17. Zakona o finansiranju institucijaBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,42/12, 87/12 i 32/13),
č
lana 13. stav (2) Zakona o Budžetuinstitucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obaveza Bosne iHercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj100/12), Odluke o prijenosu ovlaštenja predsjedavaju
ć
em izamjenicima predsjedavaju
ć
eg Vije
ć
a ministara Bosne iHercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve("Službeni glasnik BiH", broj 10/13) i Odluke o utvr 
đ
ivanjukriterija za korištenje sredstava iz interventne budžetske rezerve broj 01-02-1-2108-1/13 od 31.01.2013. godine, zamjenik  predsjedavaju
ć
eg Vije
ć
a ministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVATEKU
Ć
E BUDŽETSKE REZERVE
Č
lan 1.(Predmet Odluke)Odobravaju se sredstva za interventno korištenje teku
ć
e budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine ime
đ
unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, uiznosu od 2.000 KM Dragani Stankovi
ć
iz Modri
č
e, u svrhu jednokratne pomo
ć
i za lije
č
enje sina.
Č
lan 2.(Nadležnost za realizaciju)Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvofinansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom ofinansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu
ć
e izvršitina žiro ra
č
un Dragane Stankovi
ć
.
Č
lan 3.(Stupanje na snagu)Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje seu "Službenom glasniku BiH".Broj 01-50-3-6046-2/1320. augusta 2013. godineSara jevoZamjenik predsjedavaju
ć
egVije
ć
a ministara BiHDr.
Nikola Špiri
ć
, s. r. Temeljem
č
lanka 17. Zakona o financiranju institucijaBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/02,42/12, 87/12 i 32/13),
č
lanka 13. stavka (2) Zakona o Prora
č
unuinstitucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obveza Bosne iHercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj100/12), Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vije
ć
a ministara Bosne i Hercegovine zainterventno korištenje prora
č
unske pri
č
uve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13) i Odluke o utvr 
đ
ivanju kriterija za korištenjesredstava iz interventne prora
č
unske pri
č
uve broj 01-02-1-2108-1/13 od 31.01.2013. godine, zamjenik predsjedatelja Vije
ć
aministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVATEKU
Ć
E PRORA
Č
UNSKE PRI
Č
UVE
Č
lanak 1.(Predmet Odluke)Odobravaju se sredstva za interventno korištenje teku
ć
e prora
č
unske pri
č
uve Prora
č
una institucija Bosne i Hercegovine ime
đ
unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, uiznosu od 2.000 KM Dragani Stankovi
ć
iz Modri
č
e, u svrhu jednokratne pomo
ć
i za lije
č
enje sina.
Č
lanak 2.(Mjerodavnost za realizaciju)Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvofinancija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu ofinanciranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu
ć
e izvršitina žiro ra
č
un Dragane Stankovi
ć
.
Č
lanak 3.(Stupanje na snagu)Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje seu "Službenom glasniku BiH".Broj 01-50-3-6046-2/1320. kolovoza 2013. godineSarajevoZamjenik predsjedateljaVije
ć
a ministara BiHDr.
Nikola Špiri
ć
, v. r. 
На
 
основу
 
члана
17.
Закона
 
о
 
финансирању
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 61/04,49/09, 42/12, 87/12
и
32/13),
члана
13.
став
(2)
Закона
 
о
 
Буџету
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
2013.
годину
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
100/12),
Одлуке
 
о
 
преносу
 
овлашћења
 
предсједавајућем
 
и
 
замјеницима
 
предсједавајућег
 
Савјета
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
 
интервентно
 
коришћење
 
буџетске
 
 резерве
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
10/13)
и
 
Одлуке
 
о
 
утврђивању
 
критеријума
 
за
 
коришћење
 
средстава
 
из
 
интервентне
 
буџетске
 
 резерве
 
број
01-02-1-2108-1/13
од
 31.01.2013.
године
,
замјеник
 
предсједавајућег
 
Савјета
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
донио
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ИНТЕРВЕНТНОМ
 
КОРИШЋЕЊУ
 
СРЕДСТАВА
 
ТЕКУЋЕ
 
БУЏЕТСКЕ
 
РЕЗЕРВЕ
 
 Члан
1.(
Предмет
 
Одлуке
)
Одобравају
 
се
 
средства
 
за
 
интервентно
 
коришћење
 
текуће
 
буџетске
 
 резерве
 
Буџета
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
2013.
годину
,
у
 
износу
 
од
2.000
КМ
 
Драгани
 
Станковић
 
из
 
Модриче
,
у
 
сврху
 
 једнократне
 
помоћи
 
за
 
лијечење
 
сина
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->