Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 69; 9.9.2013]

Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 69; 9.9.2013]

Ratings: (0)|Views: 81 |Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 69; 9.9.2013]
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 69; 9.9.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

 
 
Godina XVIIPonedjeljak, 9. rujna/septembra 2013. godineBroj/
Број
 
69
 
Година
XVII
Понедјељак
, 9.
септембра
2013.
годин
e
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik 
VIJE
Ć
E MINISTARABOSNE I HERCEGOVINE943
 Na temelju
č
lanka 107. stav (1) to
č
ka a) Zakona o zaštiti potroša
č
a u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj25/06) i
č
lanka 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne iHercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vije
ć
e ministara Bosne iHercegovine na prijedlog Vije
ć
a za zaštitu potroša
č
a Bosne iHercegovine, na 47. sjednici održanoj 25.4.2013. godine,donijelo je
ODLUKU
O USVAJANJU DRŽAVNOG GODIŠNJEG PROGRAMAZA ZAŠTITU POTROŠA
Č
A BOSNE I HERCEGOVINEZA 2013. GODINU
Č
lanak 1.(Predmet Odluke)Ovom Odlukom usvaja se Državni godišnji program zazaštitu potroša
č
a Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, koji jedat u privitku ove Odluke i
č
ini njezin sastavni dio.
Č
lanak 2.(Stupanje na snagu)Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljujese u "Službenom glasniku BiH".VM broj 187/1325. travnja 2013. godineSarajevoPredsjedateljVije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, v. r. 
DRŽAVNI GODIŠNJI PROGRAMZA ZAŠTITU POTROŠA
Č
A BOSNE I HERCEGOVINEZA 2013. GODINU
 
DIO PRVI - OP
Ć
E ODREDBE
 Osnove unutarnje i vanjske politike Bosne i Hercegovine (udaljnjem tekstu: BiH), temelje se na ispunjenju njezinog primarnog strateškog cilja, a to je ispunjavanje uvjeta za punopravno
č
lanstvo u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU).Inicijalni pravni akt Bosne i Hercegovine s ciljem da postane punopravni
č
lan EU je bila Odluka o pokretanju inicijative za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji ("Službeniglasnik BiH", broj 3/99). Tako
đ
er treba spomenuti i Rezoluciju oeuropskim integracijama Parlamentarne skupštine BiH i Pakt
а
ostabilnosti za jugoisto
č
nu Europu ("Službeni glasnik BiH", broj12/99) kojom se isti
č
e važnost intenziviranja politi
č
kog dijalogaBiH i EU, kao dijela projekta za stabilnost i pridruživanje EU. Nužne pretpostavke i uvjeti bez kojih nije bilo mogu
ć
e otpo
č
etinavedeni proces su stabilnost institucija koje osiguravajudemokraciju, vladavinu prava i poštivanje na
č
ela demokracije iljudskih prava, me
đ
unarodnog prava, te tržišnog gospodarstva.Stvaranjem BiH kao samostalne države, ve
ć
je na po
č
etku bilo vidljivo opredjeljenje za demokratsku i socijalnu državu, što je i jasno nazna
č
eno u Ustavu BiH koji u
č
lanku II. koji govori o"Ljudskim pravima i temeljnim slobodama", gdje u istom
č
lankustavak 1. propisuje da
ć
e "Bosna i Hercegovina i oba entitetaosigurati najvišu razinu me
đ
unarodno priznatih ljudskih prava itemeljnih sloboda." Shodno
č
lanku II. 2. Ustava BiH "Prava islobode predvi
đ
eni u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i u njezinim protokolima se izravno primjenjuju u Bosni i Hercegovini." Primarno pravo, kao sastavnidio navedenih prava i sloboda, je pravo na zdrav život. Svatko jedužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, posebno posvetiti pažnju zaštiti zdravlja ljudi, prirode i
č
ovjekovog okoliša.
 
Broj 69 - Stranica 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 9. 9. 2013.Državni godišnji program za zaštitu potroša
č
a Bosne iHercegovine za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program), jecjelovit dokument koji kreira politiku zaštite potroša
č
a, definira prioritete i odre
đ
uje mjere za njihovo ostvarenje u navedenomrazdoblju. Program je nastavak kontinuiteta koji je uspostavljenDržavnim godišnjim programom za zaštitu potroša
č
a Bosne iHercegovine za 2009. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj95/09), Državnim godišnjim programom za zaštitu potroša
č
aBosne i Hercegovine za 2010. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 76/10), Državnim godišnjim programom za zaštitu potroša
č
aBosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 93/11) i Državnim godišnjim programom za zaštitu potroša
č
a Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službeniglasnik BiH", broj 18/13).Suvremeno tržište omogu
ć
ava široku ponudu uz potrebno postizanje visoke i jedinstvene razine zaštite potroša
č
a, kako bismo Bosnu i Hercegovinu pripremili za ravnopravnonastupanje na jedinstvenom tržištu EU. To podrazumijevastvaranje jedinstvene i kvalitetne institucionalne strukture kaotemelja provedbe u
č
inkovite zaštite potroša
č
a,
č
ime bi Bosna iHercegovina pokazala da zaslužuje povjerenje potroša
č
a nakonkurentnom unutarnjem tržištu uz jasna pravila i dosljednu provrdbu zakona, bez obzira gdje se potroša
č
ili gospodarskisubjekt nalaze. Da bi se sve to moglo ostvariti potrebna su izna
č
ajna financijska sredstva, koja bi u kona
č
nici dovela dozna
č
ajne koristi ne samo gospodarskim subjektima, nego i potroša
č
ima u njihovom svakidašnjem životu, obzirom na ve
ć
iizbor robe i usluga uz bolju kvalitetu i niže cijene.
Č
lankom 76. u Glavi VI. potpisanog teksta Sporazuma ostabilizaciji i pridruživanju izme
đ
u Europske zajednice injezinih država
č
lanica i Bosne i Hercegovine (SSP),dogovoreno je sljede
ć
e:"Strane
ć
e sura
đ
ivati u cilju uskla
đ
ivanja standarda zazaštitu potroša
č
a u Bosni i Hercegovini s istim standardima uZajednici. U
č
inkovita zaštita potroša
č
a je neophodna kako bi seosiguralo propisno funkcioniranje tržišne ekonomije. Ta zaštitaovisit
ć
e od upravne infrastrukture radi osiguravanja nadzora nadtržištem i provedba zakona u toj oblasti.U tom cilju, te u smislu njihovih zajedni
č
kih interesa, strane
ć
e poticati i osiguravati:- politiku aktivne zaštite potroša
č
a, sukladn s pravnojZajednici, uklju
č
uju
ć
i i ve
ć
u informiranost i razvitak neovisnih organizacija;- uskla
đ
ivanje zakonodavstva na podru
č
 ju zaštite potroša
č
a u Bosni i Hercegovini s zakonodavstvomkoje je na snazi u Zajednici;- u
č
inkovitu pravnu zaštitu radi poboljšanja kvalitete potroša
č
ke robe i održavanja odgovaraju
ć
ihsigurnosnih standarda;- da mjerodavna tijela prate pravila i da se osigura pristup pravdi u slu
č
aju spora."Potpisivanjem navedenog sporazuma Bosna i Hercegovina je preuzela obvezu harmonizacije zakonodavstva s komunitarnim pravom EU, mada je i do momenta potpisivanja SSP-a vršeno preuzimanje direktiva EU iz oblasti zaštite potroša
č
a u pravnisustav BiH.
DIO DRUGI - ZAKONODAVSTVO
 Zaštita potroša
č
a je dinami
č
no podru
č
 je te se sami tim i politika zaštite potroša
č
a ne može definirati na duže razdoblje.Sukladno brzim promjenama na tržištu, a koje se posljedi
č
noodnose i na potroša
č
e, potrebno je stalno pratiti prioritetna podru
č
 ja koja su važna kod provedbe politike zaštite potroša
č
a.Donošenjem Zakona o zaštiti potroša
č
a u Bosni iHercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 25/06) osigurala se primjerena zaštita potroša
č
kih interesa prilikom kupnje roba iusluga za osobne potrebe. Zakon o zaštiti potroša
č
a u Bosne iHercegovine jedan je od propisa kojim je zapo
č
eo postupak implementacije direktiva EU s podru
č
 ja zaštite potroša
č
a u pravnisustav BiH, kojim se preuzimaju europski standardi ponašanja natržištu, kako u pogledu same zaštite potroša
č
a, tako i u pogleduobveza trgovaca. S obzirom širinu podru
č
 ja u kojem interesi potroša
č
a dolaze do izražaja ovaj Zakon treba promatrati kaoop
ć
i propis na podru
č
 ju zaštite potroša
č
a, propis kojim je utvr 
đ
enokvir sustava zaštite potroša
č
a.Pored navedenog Zakona o zaštiti potroša
č
a u Bosni iHercegovini postoji još
č
itav niz propisa koji su u svezi s oblastzaštite potroša
č
a, a koji bi se mogli grupirati prema sektorskom principu. Svakako je bitno spomenuti i Zakon o obligacionimodnosima SFRJ, koji su oba entiteta preuzela kao svoje entitetskezakone, kojim se ne štiti potroša
č
kao posebna društvena skupinave
ć
kao jedna od ugovornih strana.Interesi potroša
č
a štite se još i nizom drugih propisa koji pravno ure
đ
uju razli
č
ita prava potroša
č
a primjerice: Zakon oop
ć
oj sigurnosti proizvoda ("Službeni glasnik BiH", broj 102/09),Zakon o tehni
č
kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanjuuskla
đ
enosti ("Službeni glasnik BiH", broj 45/04), Zakon o hrani("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), Zakon o genetskimodificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj23/09), Zakon o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05,76/07 i 80/09), Zakon o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06 i 32/10),
č
itav set zakona o elektri
č
nojenergiji državne i entitetske razine, entitetski zakoni o trgovini,entitetski zakoni o inspekcijama, zakoni i podzakonski akti o poštanskom prometu, propisi razli
č
itih razina vlasti u svezi skomunalnim uslugama, propisi iz oblasti zdravstvene zaštite, propisi iz oblasti financijskih usluga, propisi iz oblasti zaštiteokoliša itd.
DIO TRE
Ć
I - NA
Č
ELA I CILJEVI DRŽAVNOGPROGRAMA
 
POGLAVLJE I - Na
č
ela politike zaštite potroša
č
a:
 a) na
č
elo javnosti, obrazovanja i obavještavanja - predstavlja pravo gra
đ
anina na pravovremeno obavještavanje o svojim pravima, kao i o kvaliteti roba i usluga na tržištu, o poduzetim mjerama za zaštitu temeljnih prava potroša
č
a, tes tim u vezina slobodan pristup podacima o stanju u podru
č
 ju zaštite potroša
č
a; b) na
č
elo cjelovitosti - podrazumijeva harmonizacijudjelovanja svih vladinih i nevladinih subjekata zaštite potroša
č
a u cilju što kvalitetnije provedbe politika u oblastizaštite potroša
č
a;c) na
č
elo preventivnosti - ima za svrhu svim legalnimsredstvima izbjegavati rizik opasnosti za život i zdravlje teštetu na strani potroša
č
a. Pod tim legalnim sredstvima podrazumijevamo redovite, organizirane i planiranekontrole roba i usluga.
POGLAVLJE II - Ciljevi i mjere politike zaštite potroša
č
a
 Temeljni cilj politike zaštite potroša
č
a je stalno poboljšanjekvalitete života svih gra
đ
ana Bosne i Hercegovine, te promocijavažnosti zdravlja i sigurnosti potroša
č
a.
 
Ponedjeljak, 9. 9. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 69 - Stranica 3
Op
ć
i ciljevi i mjere zaštite potroša
č
a su:
 
CILJEVI MJERE ZA OSTVARENJE CILJEVA
a) osigurati vladavinu prava demokracije i civilnog društva;daljnje uskla
đ
ivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom EU1. predlaganje zakonskih i drugih mjera u osiguranju visoke razine zaštite zdravlja, sigurnosti,dostojanstva i prava potroša
č
a;2. udruživanje u udruge za zaštitu potroša
č
a;3. pravo na predstavljanje u procesu donošenja odluka b) stvoriti uvjete za u
č
inkovito rješavanje uo
č
enih problema na podru
č
 ju zaštite potroša
č
a1. uvo
đ
enje odgovaraju
ć
ih mjera za zaštitu potroša
č
a (inspekcije, sudovi, Ombudsmen),kako bi se sporovi potroša
č
a i trgovacariješili prije redovnog suda;2. pojednostavljenje postupka zaštite potroša
č
a pred sudovimac) podizanje svijesti potroša
č
a o njihovom stvarnom položaju na tržištu 1. potpora osnivanju i radu udrugama i savjetovalištima za zaštitu potroša
č
a;2. osmišljavanje i provedba obrazovanja potroša
č
a;3. primjena temeljnih znanja o zaštiti potroša
č
a u obrazovnim ustanovamad) osigurati potporu potroša
č
ima u ostvarenju njihovih prava 1. osiguranje djelotvorne suradnje vladinih i mjerodavnih tijela za provedbu politike zaštite potroša
č
a;2. uspostava savjetodavne mreže za razvijanje njihove me
đ
usobne suradnjee) me
đ
usobna povezanost svih nositelja zaštite potroša
č
a ja
č
anje suradnje i razmjena informacijaf) ja
č
anje položaja potroša
č
a na tržištu i podizanje svijesti potroša
č
a u odnosuna njihova prava i ulogu u tržišnom gospodarstvuobavještavanje potroša
č
a, razli
č
iti vidovi savjetovanja i obrazovanja potroša
č
ag) zaštita zdravlja i sigurnost potroša
č
a 1. uspostava sustava obavještavanje potroša
č
a o sigurnosti proizvoda na tržištu;2. izrada tehni
č
kih propisa za tehni
č
ke zahtjeve za proizvode koji osiguravaju visoku razinuzaštite zdravlja i sigurnosti potroša
č
a;3. suradnja svih tijela javne uprave u osiguravanju zaštite zdravlja i sigurnosti potroša
č
ah) davanje informacija i upoznavanje javnosti o pravima potroša
č
a u BiH planiranje promotivnih djelovanja na svim razinama i poticanje medijske aktivnosti
DIO
Č
ETVRTI - NOSITELJI ZAŠTITE POTROŠA
Č
A
 Kako bi se osiguralo što kvalitetnija realizacija politikezaštite potroša
č
a, neophodno je uklju
č
enje niza subjekata koji bi bili odgovorni za njezinu provedbu.
Č
lankom 98. stavak 1. to
č
kama od a) do i) Zakona ozaštiti potroša
č
a u Bosni i Hercegovini odre
đ
eni su subjektiodgovorni za zaštitu potroša
č
a u Bosni i Hercegovini. Pored tihsubjekata, u ovom Programu su navedeni i drugi subjekti kojiimaju bitnu ulogu u oblasti zaštite potroša
č
a.
POGLAVLJE I - Ministarstvo vanjske trgovine iekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 
ODJELJAK A. - Uloga institucije u sustavu zaštite potroša
č
ai trenuta
č
no stanje
 
Č
lankom 9. Zakona o ministarstvima i drugim organimauprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03,42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i
č
lankom 99. stavak (1) to
č
ke od a) do e) Zakona o zaštiti potroša
č
a u Bosni i Hercegovini, odre
đ
eni su poslovi u oblastizaštite potroša
č
a koje u okviru svoje djelatnosti obavljaMinistarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu poglavlja: Ministarstvo).Ministarstvo koordinira izradu Državnog godišnjeg programa za zaštitu potroša
č
a Bosne i Hercegovine za svakukalendarsku godinu, po
č
ev od 2009. godine, te u suradnji sa svimsudionicima koji sudjeluju u izradi istog prikuplja bitne podatkeza njegov sadržaj. Ministarstvo organizira sjednice Vije
ć
a zazaštitu potroša
č
a Bosne i Hercegovine, pa u svezi s tim obavlja i poslove koji obuhvataju pripremu materijala za održane sjednice, predsjedavanje sjednicama, dostavu materijala nakon održanihsjednica, te pra
ć
enje izvršenja donesenih zaklju
č
aka.Kroz suradnju i razmjenu informacija s bosanskohercego-va
č
kim državnim i entitetskim institucijama vezanim za oblastzaštite potroša
č
a, kao i nevladinim sektorom, Ministarstvo nastojiuklju
č
iti sve odgovorne subjekte u proces uspostave štou
č
inkovitijeg sustava zaštite potroša
č
a u Bosni i Hercegovini.Ministarstvo permanentno sura
đ
uje s relevantnim me
đ
unarodniminstitucijama, a posebno sa Delegacijom EU u Bosni iHercegovini kao prvom kontaktnom ta
č
kom za transmisijuinformacija prema Europskoj Komisiji.Predstavnici Ministarstva sudjeluju na razli
č
imkonferencijama i stru
č
nim skupovima. Ministarstvo ostvarujedobru suradnju s akademskom zajednicom, a studentimaPravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dužnosniciMinistarstva održali su predavanje na temu zaštite potroša
č
a uBosni i Hercegovini. Održavanjem seminara na temu zaštite potroša
č
a u BiH za tvrtke-
č
lanice Privredno/gospodarske komoreostvarena je dobra suradnja Ministarstva, Privredne komore i poslovne zajednice BiH.Tako
đ
er, Ministarstvo je tijekom 2012. godine uspostaviloSavjetodavni servis za potroša
č
e,
č
iji su detalji objavljeni nainternet stranici Ministarstva. Ministarstvo na zahtjev potroša
č
atelefonski pruža besplatne savjetodavne usluge, s tim da se tevrste usluga pružaju i putem elektronske pošte. Pove
ć
an brojkorisnika Interneta doveo je do pove
ć
anja e-poruka putem kojih potroša
č
i postavljaju upite ovom Ministarstvu. Na zahtjevgospodarskih subjekata (pravnih osoba) i fizi
č
kih osoba,Ministarstvo daje stru
č
na mišljenja u pismenoj formi u svezi s pojedinim odredbama Zakona o zaštiti potroša
č
a u Bosne iHercegovine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->