Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 72; 17.9.2013]

Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 72; 17.9.2013]

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 72; 17.9.2013]
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 72; 17.9.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

 
 
Utora
PA975
TemeljeParlamentarnZastupni
č
kogsjednici Dom je
O IZMJENKONVENCGOMILA
U Zak  proizvodnje,uništavanju (to
č
ki g) rije
č
 U
č
lanrije
č
 ju "formU
č
lank BiH" zamjenekonomskihU
č
lank i dodaje nova"
aa) va
keU
č
lank "(7) Odgovouklju
č
uj posjedokoordin
Godin, 17. rujna/se
LAMENTBOSNE I
m
č
lanka IV.skupština Bodoma, održanoa naroda, održa
Z
MA I DOPUIJE O ZABR JA I UPORANJEGOV
nu o provedgomilanja i upSlužbeni glas"FSF" zamjenj
 
u 2. u to
č
ki ilacija".u 2. u to
č
ki v) r uju se rije
č
imdnosa BiH".u 2. iza to
č
ke zto
č
ka aa), koja
njskotrgovins
mikalija.".u 5. st. (7), (8) irne osobe dužnu kemikalijeanje, prenocijsko tijelo, s
 a XVIItembra 2013. 
ARNA SK ERCEGO
.a) Ustava Bsne i Hercego j 29. kolovozanoj 12. rujna 2
AKON
AMA ZAK NI RAZVOJBE KEMIJSK UNIŠTAVA
lanak 1.i Konvencijerabe kemijsko
 
ik BiH", broj je se rije
č
 ju "Prije
č
"formuliije
č
i: "Ministar a: "Ministarstv) se to
č
ka zamjglasi:
i promet
jelanak 2.(9) mijenjaju se su izvješ
ć
ivas Popisa 1 (šenje ili k kladno odredb
godine
PŠTINAINE
osne i Hercegvine na 52. sj2013. godine, i013. godine, u
NA O PROV, PROIZVODOG ORUŽJAJU
o zabrani rag oružja i o nj15/06), u
č
lank F".ranje" zamjenjstvu vanjskih pu vanjske trgoenjuje to
č
ka-zavoz, izvoz ie i glase:i o aktivnostimroizvodnja, norištenje) Dr ma Konvencij
 
Broj/
Број
72
 
ovine,ednicina 32.vojila
DBINJE,I O
zvoja,egovu
 
u 2. uuje seoslovavine irezomrovoza koje bava,žavno.(8)(9)"(2)(3)"(2)(3)
Уто
Odgovornekoordinacijskoadaptiranja poMinistarstvo v prijedlog Držaobvezi i opkemikalijamaU
č
lanku 6. st.Odgovorne osuklju
č
uju ke potrošnja) Dodredbama proizvodnja, o premašuje:a) 1 kg ke b) 100 kg bic) 1 t kemiMinistarstvo v prijedlog Držaobvezi i opkemikalijamaU
č
lanku 6. staU
č
lanku 7. st.Odgovorne osuklju
č
uju ke potrošnja) Dodredbama proizvodnja,kemikalija s PMinistarstvo v prijedlog Držaobvezi i opkemikalijama
Годинак
, 17.
септе
ISSISSISSosobe dužnetijelo i u sluona za proizvonjske trgovinenog koordinacegu dostavePopisa 1."
Č
lanak (2) i (3) mijenj be dužne su izikalije s Popiržavno koor onvencije, brada ili potroikalije s Popisalo koje druge k alije s Popisa 2njske trgovinenog koordinacegu dostavePopisa 2."vak (4) briše se
Č
lanak (2) i (3) mijenj be dužne su izikalije s Popiržavno koor onvencije, brada ili po pisa 3.njske trgovinenog koordinacegu dostavePopisa 3."
а
XVII
мбра
2013.
го
1512-7494 -1512-7508 -1512-7486 -su izvijes
č
aju bilo kak dnju kemikalijai ekonomskih
 
ijskog tijela, iz podataka za3. ju se i glase:vješ
ć
ivati o aktsa 2 (proizvoinacijsko tijdnosno ukolšnja u pojedin2 A, ozna
č
enoemikalije s Pop, Dio 2.i ekonomskihijskog tijela, iz podataka za.4. ju se i glase:vješ
ć
ivati o aktsa 3 (proizvoinacijsko tijdnosno ukoltrošnja premai ekonomskihijskog tijela, iz podataka za
дин
e
hrvatski jezik srpski jezik  bosanski jezik titi Državnoih izmjena ilis Popisa 1.dnosa BiH, nadaje naputak oaktivnosti sivnostima kojenja, obrada ilo sukladnoiko godišnja
č
nom pogonus "*";isa 2, Dio A;dnosa BiH, nadaje naputak oaktivnosti sivnostima kojenja, obrada ilo sukladnoiko godišnjašuje 30 tonadnosa BiH, nadaje naputak oaktivnosti s
 
Broj 72 - Stranica 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 17. 9. 2013.U
č
lanku 7. stavak (4) briše se.
Č
lanak 5.
Č
lanak 8. mijenja se i glasi:"
Č
lanak 8.(Kemijske smjese)Za kemijske smjese koje sadrže 30% ili manje kemikalija sPopisa 2B ili Popisa 3 Aneksa o kemikalijama nije potrebnodostavljati podatke Državnom koordinacijskom tijelu."
Č
lanak 6.
Č
lanak 9. mijenja se i glasi:"
Č
lanak 9.(Uvjeti i isprave za vanjskotrgovinski promet kemikalija)(1) Za vanjskotrgovinski promet kemikalija sadržanih uAneksu o kemikalijama te kemijskih smjesa koje sadrže jednu ili više kemikalija iz Aneksa o kemikalijama, izdajese isprava sukladno Zakonu o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnostBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 103/09).(2) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiHizdaje isprave za vanjskotrgovinski promet kemikalija ikemijskih smjesa iz stavka (1) ovoga
č
lanka, samo ukolikosu one namijenjene za svrhe koje nisu zabranjene ovimZakonom.(3) Vanjskotrgovinski promet kemikalija s Popisa 1 i Popisa 2može se obavljati samo u, iz i kroz države
č
laniceKonvencije i samo ukoliko
ć
e kemikalije s Popisa 1 bitiuporabljene za istraživa
č
ke, medicinske, farmaceutske ilizaštitne svrhe.(4) Kemikalije s Popisa 1, uvezene sukladno stavku (2) ovoga
č
lanka, ne mogu se ponovno izvoziti u tre
ć
e zemlje.(5) Najmanje 30 dana prije svakog prijenosa kemikalije sPopisa 1 u drugu državu
č
lanicu, obje države
č
lanice dužnesu o prijenosu obavijestiti Tehni
č
ko tajništvo Organizacije.(6) Prijenos u medicinske ili dijagnosti
č
ke svrhe kemikalijesaxitoxin s Popisa 1, u koli
č
ini od 5 mg ili manje, nijeuvjetovan rokom slanja obavijesti iz stavka (5) ovoga
č
lanka, ve
ć
se obavijest daje u vrijeme prijenosa.(7) Ponovni izvoz ve
ć
uvezenih kemikalija s Popisa 2 i Popisa3 dozvoljen je ukoliko se krajnji korisnik nalazi na teritorijudržave
č
lanice Konvencije.(8) Izvoz kemikalija s Popisa 3 u države koje nisu
č
laniceKonvencije dozvoljen je ukoliko zemlja prijema izdacertifikat krajnjeg korisnika uz izjavu:a) da
ć
e kemikalije biti korištene za svrhe koje nisuzabranjene Konvencijom; b) da kemikalije ne
ć
e biti ponovno izvezene, nakonnjihova uvoza;c) o vrsti i koli
č
ini kemikalija;d) o krajnjoj svrsi ie) o imenu i adresi krajnjega korisnika."
Č
lanak 7.
Č
lanak 10. briše se.
Č
lanak 8.
Č
lanak 11. mijenja se i glasi:"
Č
lanak 11.(Registar isprava)Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiHodržava registar isprava izdanih za vanjskotrgovinski prometkemikalija s Popisa 1, Popisa 2 i Popisa 3 te informacije oizdanim ispravama jednom godišnje dostavlja Državnomkoordinacijskom tijelu."
Č
lanak 9.
Č
lanak 12. mijenja se i glasi:"
Č
lanak 12.(Ograni
č
enje trgovine)Državno koordinacijsko tijelo vodi ra
č
una o odlukamaOrganizacije i odredbama Konvencije, te posredstvomMinistarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH možeograni
č
iti trgovinu odre
đ
enim kemikalijama sa zemljama kojenisu
č
lanice Konvencije."
Č
lanak 10.U
č
lanku 13. rije
č
i: "nositelji aktivnosti za koje je, premaovom Zakonu, potrebno posjedovati dozvolu" brišu se, a rije
č
i:Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH"zamjenjuju se rije
č
ima: "Državno koordinacijsko tijelo".
Č
lanak 11.U
č
lanku 14. u stavku (1) iza rije
č
i: "Ministarstvu vanjsketrgovine i ekonomskih odnosa BiH" stavlja se zarez i dodajurije
č
i: "Državnom koordinacijskom tijelu".U
č
lanku 14. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase:"(2) Odgovorne osobe dužne su dostavljati Državnomkoordinacijskom tijelu i podatke o proizvodnji prekidnihorganskih kemikalija, uklju
č
uju
ć
i PSF kemikalije, kao i svedruge podatke potrebne za ispunjavanje obveza izKonvencije, ako ih zatraži Državno koordinacijsko tijelo.(3) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na prijedlog Državnog koordinacijskog tijela, naputkom propisuje rokove, sadržaj i na
č
in dostave podataka iz st. (1)i (2) ovoga
č
lanka."
Č
lanak 12.
Č
lanak 15. mijenja se i glasi:"
Č
lanak 15.(Državno koordinacijsko tijelo)(1) Radi ispunjavanja obveza prema Konvenciji, osniva seDržavno koordinacijsko tijelo sa zada
ć
om da bude središteu
č
inkovite veze s Organizacijom i drugim državama
č
lanicama, a o
č
emu je dužno obavijestiti Organizaciju.(2) Državno koordinacijsko tijelo koordinira aktivnosti tijela iinstitucija u Bosni i Hercegovini, u vezi s provedbomodredaba Konvencije.(3) Državno koordinacijsko tijelo ovlašteno je od svihnadležnih tijela i institucija u Bosni i Hercegovini, kao i odsvih pravnih i fizi
č
kih osoba, zatražiti dostavu informacija i podataka koji se odnose na ispunjenje obveza Bosne iHercegovine koje proizlaze iz odredaba Konvencije.(4) Državno koordinacijsko tijelo ovlašteno je dati nalognadležnim tijelima i institucijama, kao i pravnim i fizi
č
kimosobama, ukoliko se radi o ispunjavanju obveza Bosne iHercegovine koje proistje
č
u iz Konvencije.(5) Nadležna tijela i institucije, kao i pravne i fizi
č
ke osobe,dužni su u ostavljenom roku dostaviti tražene podatke iinformacije iz stavka (3) ovoga
č
lanka, kao i postupiti ponalogu Državnog koordinacijskog tijela iz stavka (4) ovoga
č
lanka.(6) Državno koordinacijsko tijelo
č
ine koordinator i
č
lanovi.
Č
lanove Državnog koordinacijskog tijela, na prijedlogMinistarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,imenuje Vije
ć
e ministara BiH.
Č
lanovi Državnogkoordinacijskog tijela predstavnici su: Ministarstva vanjsketrgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH,Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva obrane BiH,Uprave za neizravno oporezivanje BiH, Federalnogministarstva energije, rudarstva i industrije, Ministarstvaindustrije, energetike i razvoja Republike Srpske,Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja isocijalne zaštite Republike Srpske i predstavnik VladeBr 
č
ko Distrikta BiH. Državno koordinacijsko tijelo imenuje
 
Utorak, 17. 9. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 72 - Stranica 3se na razdoblje od
č
etiri godine.
Č
lanovi Državnogkoordinacijskog tijela izme
đ
u sebe biraju koordinatora.(7) Državno koordinacijsko tijelo u sastavu je Ministarstvavanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.(8) Državno koordinacijsko tijelo donosi poslovnik o radu.Državno koordinacijsko tijelo sastaje se najmanje jedanputmjese
č
no. Sredstva za rad i aktivnosti Državnogkoordinacijskog tijela osiguravaju se iz prora
č
una BiH.(9) U vezi s obveznom suradnjom s Organizacijom, Državnokoordinacijsko tijelo:a) priprema sporazume o pogonu, koje BiH budezaklju
č
ivala s Organizacijom, a sukladno Konvenciji; b) priprema zahtjeve za naknadu troškova odOrganizacije nastalih u vezi s provedenimme
đ
unarodnim inspekcijama, u slu
č
ajevima kada BiHima, sukladno odredbama Konvencije, pravo nanjihovu naknadu;c) priprema prihvat i pratnju me
đ
unarodnih inspekcija, tesura
đ
uje s me
đ
unarodnim inspektorima."
Č
lanak 13.
Č
lanak 16. mijenja se i glasi:"
Č
lanak 16.(Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH)Osim izdavanja dozvola utvr 
đ
enih u
č
lanku 9. ovogaZakona, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosaBiH:a) dostavlja podatke o vanjskotrgovinskom prometukemikalija iz Aneksa o kemikalijama, kao i ostale podatke koje zatraži Državno koordinacijsko tijelo, potrebne za obvezno deklariranje Organizaciji; b) priprema prihvat i sura
đ
uje s inspekcijskim timovimaOrganizacije i pruža potrebnu pomo
ć
."
Č
lanak 14.U
č
lanku 17. u to
č
ki a) rije
č
"prikuplja" zamjenjuje serije
č
 ju "dostavlja".
Č
lanak 15.Iza
č
lanka 18. dodaje se novi
č
lanak 18a., koji glasi:"
Č
lanak 18a.(Ministarstvo civilnih poslova BiH)Ministarstvo civilnih poslova BiH:a) dostavlja Državnom koordinacijskom tijelu podatke potrebne za obvezno deklariranje Organizaciji iznadležnosti Ministarstva civilnih poslova BiH, kao iostale podatke koji su zatraženi; b) priprema prihvat i sura
đ
uje s inspekcijskim timovimaOrganizacije i pruža potrebnu pomo
ć
."
Č
lanak 16.U
č
lanku 19. stavak (1) briše se.U
č
lanku 19. st. (2), (3), (4) i (5), koji postaju st. (1), (2), (3)i (4), mijenjaju se i glase:"(1) Nadležna tijela Uprave za neizravno oporezivanje BiH prihva
ć
aju prijavu za uvoz, izvoz ili provoz kemikalija izAneksa o kemikalijama te kemijskih smjesa koje sadrže jednu ili više kemikalija iz Aneksa o kemikalijama izvan i preko teritorija Bosne i Hercegovine, samo onda kadadeklarant predo
č
i ispravu navedenu u
č
lanku 9. ovogaZakona.(2) Uprava za neizravno oporezivanje BiH, Ministarstvosigurnosti BiH i tijela unutarnjih poslova dužni su, bezodgode, obavijestiti Državno koordinacijsko tijelo ukolikotijekom obavljanja dužnosti otkriju da je po
č
injena povredaovoga Zakona ili odredaba Konvencije.(3) U slu
č
aju otkrivanja pokušaja uvoza, izvoza ili provoza u,iz ili preko teritorija Bosne i Hercegovine kemijskog oružja,ono se oduzima. U slu
č
aju otkrivanja pokušaja uvoza,izvoza ili provoza u, iz ili kroz Bosnu i Hercegovinukemikalija bez izdane isprave propisane
č
lankom 9. ovogaZakona, kemikalije se privremeno oduzimaju do okon
č
anjaodgovaraju
ć
eg postupka. Oduzeto kemijsko oružje ili privremeno oduzete kemikalije biti
ć
e uskladištene uobjektima koje odredi Državno koordinacijsko tijelo.Troškove skladištenja i ostale troškove koji se odnose naispunjenje obveza sukladno Konvenciji, a koji nastanu uvezi s oduzetim kemijskim oružjem ili privremenooduzetim kemikalijama, snosi vlasnik ili posjednik kemijskog oružja ili kemikalija.(4) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na prijedlog Državnog koordinacijskog tijela, posebnimnaputkom propisuje postupanje i primjenu odredaba iz st.(2) i (3) ovoga
č
lanka."
Č
lanak 17.U
č
lanku 20. stavak (2) mijenja se i glasi:"(2) Baza podataka koja se odnosi na izvoz i uvoz kemikalija sPopisa 1, Popisa 2 i Popisa 3 vodi se i održava uMinistarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH."
Č
lanak 18.U
č
lanku 21. st. (1), (2), (5), (6) i (7) mijenjaju se i glase:"(1) Radi uspostave nadzora u podru
č
 ju provedbe obveza izKonvencije i ovoga Zakona, Ministarstvo, na prijedlogDržavnog koordinacijskog tijela, imenuje inspektore za podru
č
 ja koja su ure
đ
ena Konvencijom.(2) U slu
č
aju potrebe, Državno koordinacijsko tijelo ima pravoi obvezu, a ovisno o vrsti zadatka, osnivati odgovaraju
ć
einspekcijske timove, na
č
elu s voditeljem inspekcijskogtima. Inspekcijski tim
č
ine inspektori imenovani sukladnostavku (1) ovoga
č
lanka.(5) U slu
č
aju otkrivanja nepravilnosti ili razlika gledeaktivnosti koje su deklarirane sukladno odredbama ovogaZakona, inspektor ima pravo i obvezu:a) uz naznaku roka za ispunjenje, naložiti poduzimanjemjera za njihovo otklanjanje; b) naložiti prekid proizvodnje, potrošnje, obradbe,trgovine, provoza i skladištenja kemikalija;c) naložiti prekid aktivnosti za koje je, sukladno
č
lanku9. ovoga Zakona, potrebno imati odgovaraju
ć
uispravu, ukoliko ona nije izdana.(6) Inspektor, bez odgode, obavještava Državno koordinacijskotijelo, o mjerama poduzetim sukladno stavku (5) ovoga
č
lanka.(7) Protiv rješenja inspektora kojim se odre
đ
uju mjere iz stavka(5) ovoga
č
lanka dozvoljena je žalba Ministarstvu vanjsketrgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državnomkoordinacijskom tijelu, u roku od 15 dana od danaizdavanja rješenja. U postupku odlu
č
ivanja povodom žalbe primjenjivat
ć
e se odredbe Zakona o upravnom postupku("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i41/13)."
Č
lanak 19.U
č
lanku 22. st. (1), (2) i (3) mijenjaju se i glase:"(1) Nakon zaprimanja notifikacije o dolasku me
đ
unarodneinspekcije, Državno koordinacijsko tijelo bez odgode poduzima aktivnosti radi osnivanja prate
ć
eg tima u zemlji(u daljnjem tekstu: prate
ć
i tim).(2) Ovisno o vrsti inspekcije,
č
lanovi prate
ć
eg tima mogu biti predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskihodnosa BiH, Državnog koordinacijskog tijela, Ministarstvacivilnih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH,Ministarstva obrane BiH i, prema potrebi, predstavnicidrugih nadležnih institucija i tijela u BiH.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->