Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 73; 23.9.2013]

Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 73; 23.9.2013]

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 73; 23.9.2013]
Službeni glasnik BiH [godina 17, broj 73; 23.9.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
 
Година
XVII
Понедјељак
, 23.
септембра
2013.
годин
e
Број
/Broj
73 
 
Godina XVIIPonedjeljak, 23. septembra/rujna 2013. godine
ISSN 1512-7508 -
српски
 
 језик
 ISSN 1512-7486 -
босански
 
 језик
 ISSN 1512-7494 -
хрватски
 
 језик
 
САВЈЕТ
 
МИНИСТАРА
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 979
На
 
основу
 
члана
17.
Закона
 
о
 
финансирању
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12
и
32/13),
члана
13.
став
 (1)
Закона
 
о
 
Буџету
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
2013.
годину
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
100/12)
и
 
члана
17.
Закона
 
о
 
Савјету
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,81/07, 94/07
и
24/08),
на
 
приједлог
 
Правобранилаштва
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
Савјет
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
на
56.
сједници
 
одржаној
10.
 јула
2013.
године
,
донио
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ОДОБРАВАЊУ
 
СРЕДСТАВА
 
ИЗ
 
БУЏЕТСКЕ
 
РЕЗЕРВЕ
 
БУЏЕТА
 
ИНСТИТУЦИЈА
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 
И
 
МЕЂУНАРОДНИХ
 
ОБАВЕЗА
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 
ЗА
2013.
ГОДИНУ
 
 Члан
1.(
Предмет
 
Одлуке
)
Овом
 
Одлуком
 
одобравају
 
се
 
средства
 
буџетске
 
 резерве
 
Буџета
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
2013.
годину
 
Правобранилаштву
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
износу
 
од
98.000,00
КМ
.
 Члан
2.(
Намјена
 
средстава
)
Средства
 
из
 
члана
1.
ове
 
Одлуке
 
Правобранилаштво
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
ће
 
користити
 
за
 
финансирање
 
трошкова
 
набавке
 
три
 
моторна
 
возила
.
 Члан
3.(
Реализација
 
Одлуке
)
За
 
 реализацију
 
ове
 
Одлуке
 
задужују
 
се
 
Министарство
 
финансија
 
и
 
трезора
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
Правобранила
-
штво
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
.
 Члан
4.(
Ступање
 
на
 
снагу
)
Ова
 
Одлука
 
ступа
 
на
 
снагу
 
даном
 
доношења
 
и
 
објављује
 
се
 
у
"
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
".
СМ
 
број
196/1310.
 јула
2013.
године
 
СарајевоПредсједавајући
 
Савјета
 
министара
 
БиХ
 
Вјекослав
 
Беванда
,
с
.
 р
.  Na osnovu
č
lana 17. Zakona o finansiranju institucijaBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,42/12, 87/12 i 32/13),
č
lana 13. stav (1) Zakona o Budžetuinstitucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obaveza Bosnei Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj100/12) i
č
lana 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne iHercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog PravobranilaštvaBosne i Hercegovine, Vije
ć
e ministara Bosne i Hercegovine, na56. sjednici održanoj 10. jula 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKEREZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE IHERCEGOVINE I ME
Đ
UNARODNIH OBAVEZABOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU
Č
lan 1.(Predmet Odluke)Ovom Odlukom odobravaju se sredstva budžetske rezerveBudžeta institucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih
 
Број
73 -
Страна
2
С
 
Л
 
У
 
Ж
 
Б
 
Е
 
Н
 
И
 
Г
 
Л
 
А
 
С
 
Н
 
И
 
К
 
Б
 
и
 
Х
 
Понедјељак
, 23. 9. 2013.obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu PravobranilaštvuBosne i Hercegovine u iznosu od 98.000,00 KM.
Č
lan 2.(Namjena sredstava)Sredstva iz
č
lana 1. ove Odluke Pravobranilaštvo Bosne iHercegovine
ć
e koristiti za finansiranje troškova nabavke trimotorna vozila.
Č
lan 3.(Realizacija Odluke)Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvofinansija i trezora Bosne i Hercegovine i PravobranilaštvoBosne i Hercegovine.
Č
lan 4.(Stupanje na snagu)Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljujese u "Službenom glasniku BiH".VM broj 196/1310. jula 2013. godineSarajevoPredsjedavaju
ć
iVije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, s. r.  Na temelju
č
lanka 17. Zakona o financiranju institucijaBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,42/12, 87/12 i 32/13),
č
lanka 13. stavak (1) Zakona o Prora
č
unuinstitucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obveza Bosne iHercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj100/12) i
č
lanka 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne iHercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06,76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog PravobraniteljstvaBosne i Hercegovine, Vije
ć
e ministara Bosne i Hercegovine, na56. sjednici održanoj 10. srpnja 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ PRORA
Č
UNSKEPRI
Č
UVE PRORA
Č
UNA INSTITUCIJA BOSNE IHERCEGOVINE I ME
Đ
UNARODNIH OBVEZA BOSNEI HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU
Č
lanak 1.(Predmet Odluke)Ovom Odlukom odobravaju se sredstva prora
č
unske pri
č
uve Prora
č
una institucija Bosne i Hercegovine ime
đ
unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinuPravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 98.000,00KM.
Č
lanak 2.(Namjena sredstava)Sredstva iz
č
lanka 1. ove Odluke PravobraniteljstvoBosne i Hercegovine
ć
e koristiti za financiranje izdatakanabave tri motorna vozila.
Č
lanak 3.(Realiziranje Odluke)Za realiziranje ove Odluke zadužuju se Ministarstvofinancija i trezora Bosne i Hercegovine i PravobraniteljstvoBosne i Hercegovine.
Č
lanak 4.(Stupanje na snagu)Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljujese u "Službenom glasniku BiH".VM broj 196/1310. srpnja 2013. godineSarajevoPredsjedateljVije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, v. r. 
980
На
 
основу
 
члана
17.
Закона
 
о
 
финансирању
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12
и
32/13),
члана
13.
става
 (2)
Закона
 
о
 
Буџету
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
2013.
годину
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
100/12)
и
 
Одлуке
 
о
 
преносу
 
овлаштења
 
предсједавајућем
 
и
 
замјеницима
 
предсједавајућег
 
Савјета
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
 
интервентно
 
кориштење
 
буџетске
 
 резерве
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
10/13),
предсједавајући
 
Савјета
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
донио
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ИНТЕРВЕНТНОМ
 
КОРИШТЕЊУ
 
СРЕДСТАВА
 
ТЕКУЋЕ
 
БУЏЕТСКЕ
 
РЕЗЕРВЕ
 
 Члан
1.(
Предмет
 
Одлуке
)
Одобравају
 
се
 
средства
 
за
 
интервентно
 
кориштење
 
текуће
 
буџетске
 
 резерве
 
Буџета
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
2013.
годину
 
у
 
износу
 
од
300,00
КМ
 
Елведину
 
Исламовићу
 
из
 
Сарајева
 
у
 
сврху
 
 једнократне
 
помоћи
 
за
 
лијечење
 
дјетета
.
 Члан
2.(
Надлежиост
 
за
 
 реализацију
)
За
 
 реализацију
 
ове
 
одлуке
 
задужено
 
 је
 
Министарство
 
финансија
 
и
 
трезора
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
у
 
складу
 
са
 
Законом
 
о
 
финансирању
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
а
 
уплату
 
ће
 
извршити
 
на
 
текући
 
 рачун
 
Елведина
 
Исламовића
 
из
 
Сарајева
.
 Члан
3.(
Ступање
 
на
 
снагу
)
Ова
 
одлука
 
ступа
 
на
 
снагу
 
даном
 
доношења
 
и
 
објављује
 
се
 
у
"
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
".
Број
01-50-2-968-1/1316.
септембра
2013.
године
 
СарајевоПредсједавајући
 
Савјета
 
министара
 
БиХ
 
Вјекослав
 
Беванда
,
с
.
 р
.  Na osnovu
č
lana 17. Zakona o finansiranju institucijaBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,42/12, 87/12 i 32/13),
č
lana 13. stava (2) Zakona o Budžetuinstitucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obaveza Bosnei Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj100/12) i Odluke o prijenosu ovlaštenja predsjedavaju
ć
em izamjenicima predsjedavaju
ć
eg Vije
ć
a ministara Bosne iHercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedavaju
ć
i Vije
ć
aministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVATEKU
Ć
E BUDŽETSKE REZERVE
Č
lan 1.(Predmet Odluke)Odobravaju se sredstva za interventno korištenje teku
ć
e budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine ime
đ
unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu uiznosu od 300,00 KM Elvedinu Islamovi
ć
u iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomo
ć
i za lije
č
enje djeteta.
Č
lan 2.(Nadležnost za realizaciju)Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvofinansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o
 
Понедјељак
, 23. 9. 2013.
С
 
Л
 
У
 
Ж
 
Б
 
Е
 
Н
 
И
 
Г
 
Л
 
А
 
С
 
Н
 
И
 
К
 
Б
 
и
 
Х
 
Број
73 -
Страна
3finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu
ć
e izvršitina teku
ć
i ra
č
un Elvedina Islamovi
ć
a iz Sarajeva.
Č
lan 3.(Stupanje na snagu)Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljujese u "Službenom glasniku BiH".Broj 01-50-2-968-1/1316. septembra 2013. godineSarajevoPredsjedavaju
ć
iVije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, s. r.  Na temelju
č
lanka 17. Zakona o financiranju institucijaBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,42/12, 87/12 i 32/13),
č
lanka 13. stavka (2) Zakona o Prora
č
unuinstitucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obveza Bosne iHercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju izamjenicima predsjedatelja Vije
ć
a ministara Bosne iHercegovine za interventno korištenje prora
č
unske pri
č
uve("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedatelj Vije
ć
aministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVATEKU
Ć
E PRORA
Č
UNSKE PRI
Č
UVE
Č
lanak 1.(Predmet Odluke)Odobravaju se sredstva za interventno korištenje teku
ć
e prora
č
unske pri
č
uve Prora
č
una institucija Bosne i Hercegovinei me
đ
unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu uiznosu od 300,00 KM Elvedinu Islamovi
ć
u iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomo
ć
i za lije
č
enje djeteta.
Č
lanak 2.(Nadležnost za realizaciju)Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvofinancija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom ofinanciranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu
ć
e izvršitina teku
ć
i ra
č
un Elvedina Islamovi
ć
a iz Sarajeva.
Č
lanak 3.(Stupanje na snagu)Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljujese u "Službenom glasniku BiH".Broj 01-50-2-968-1/1316. rujna 2013. godineSarajevoPredsjedateljVije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, v. r. 
981
На
 
основу
 
члана
17.
Закона
 
о
 
финансирању
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12
и
32/13),
члана
13.
става
 (2)
Закона
 
о
 
Буџету
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
2013.
годину
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
100/12)
и
 
Одлуке
 
о
 
преносу
 
овлаштења
 
предсједавајућем
 
и
 
замјеницима
 
предсједавајућег
 
Савјета
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
 
интервентно
 
кориштење
 
буџетске
 
 резерве
("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
10/13),
предсједавајући
 
Савјета
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
донио
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ИНТЕРВЕНТНОМ
 
КОРИШТЕЊУ
 
СРЕДСТАВА
 
ТЕКУЋЕ
 
БУЏЕТСКЕ
 
РЕЗЕРВЕ
 
 Члан
1.(
Предмет
 
Одлуке
)
Одобравају
 
се
 
средства
 
за
 
интервентно
 
кориштење
 
текуће
 
буџетске
 
 резерве
 
Буџета
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
2013.
годину
 
у
 
износу
 
од
500,00
КМ
 
Аднану
 
Фазлагићу
 
из
 
Сарајева
 
у
 
сврху
 
 једнократне
 
помоћи
 
за
 
трансплантацију
 
срца
.
 Члан
2.(
Надлежност
 
за
 
 реализацију
)
За
 
 реализацију
 
ове
 
одлуке
 
задужено
 
 је
 
Министарство
 
финансија
 
и
 
трезора
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
у
 
складу
 
са
 
Законом
 
о
 
финансирању
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
а
 
уплату
 
ће
 
извршити
 
на
 
текући
 
 рачун
 
Аднана
 
Фазлагића
 
из
 
Сарајева
.
 Члан
3.(
Ступање
 
на
 
снагу
)
Ова
 
одлука
 
ступа
 
на
 
снагу
 
даном
 
доношења
 
и
 
објављује
 
се
 
у
"
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
".
Број
01-50-2-2526-1/1312.
септембра
2013.
године
 
СарајевоПредсједавајући
 
Савјета
 
министара
 
БиХ
 
Вјекослав
 
Беванда
,
с
.
 р
.  Na osnovu
č
lana 17. Zakona o finansiranju institucijaBosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09,42/12, 87/12 i 32/13),
č
lana 13. stava (2) Zakona o Budžetuinstitucija Bosne i Hercegovine i me
đ
unarodnih obaveza Bosnei Hercegovine za 2013. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedavaju
ć
em izamjenicima predsjedavaju
ć
eg Vije
ć
a ministara Bosne iHercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedavaju
ć
i Vije
ć
aministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVATEKU
Ć
E BUDŽETSKE REZERVE
Č
lan 1.(Predmet Odluke)Odobravaju se sredstva za interventno korištenje teku
ć
e budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine ime
đ
unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu uiznosu od 500,00 KM Adnanu Fazlagi
ć
u iz Sarajeva u svrhu jednokratne pomo
ć
i za transplantaciju srca.
Č
lan 2.(Nadležnost za realizaciju)Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvofinansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom ofinansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu
ć
e izvršitina teku
ć
i ra
č
un Adnana Fazlagi
ć
a iz Sarajeva.
Č
lan 3.(Stupanje na snagu)Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljujese u "Službenom glasniku BiH".Broj 01-50-2-2526-1/1312. septembra 2013. godineSarajevoPredsjedavaju
ć
iVije
ć
a ministara BiH
Vjekoslav Bevanda
, s. r. 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->