Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 16; 29.8.2013]

Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 16; 29.8.2013]

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 16; 29.8.2013]
Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 16; 29.8.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
Č
etvrtak, 29.
 Четвртак
, 29
 
Č
etvrta
115
 Na osn01,02-05-2-42013. godine
O RATIFIAZERBE
Ratifik dvostrukog o2012. godineTekst S 
IZHEAZERBEOPOREZIU ODNOS
Vije
ć
eAzerbejdžan,odnose izmeizbjegavanjuutaje u poglesljede
ć
e:OSOBOvaj S jedne ili obijPOREZ1. Ovaj Simovin
 
8. 2013.. 8. 2013.
Godinak, 29. augusta
vu
č
lana V 3.93/13 od 22., donijelo je
ACIJI SPOJDŽAN O IZ
 je se Sporazu porezivanja ina bosanskom,orazuma glasi
SP
E
Đ
U VIJE
Ć
CEGOVINEDŽAN O IZBANJA I SPR U NA POREZ
inistara Bosnžele
ć
i da
đ
u dviju zemadvostrukog odu poreza na dNA KOJE SEorazum primjdržava ugovoI NA KOJE SEorazum primjkoji se uvode
 
S
СЛУ
 VII/XIIIkolovoza 201 
PRED
) Ustava Bosnaja 2013. go
AZUMA IZJEGAVANJODN
m izme
đ
u Vij pre
č
avanju fishrvatskom, sr :
RAZUM
MINISTAR I VLAD
Е
REJEGAVANJU
Č
AVANJUE NA DOHO
e i Hercegovinaprijede billja kroz zakljorezivanja iohodak i imov
Č
lan 1.PRIMJENJUJnjuje se na osnica.
Č
lan 2.PRIMJENJUJenjuje se nau ime države
 
UŽBENI GLA
ЖБЕНИ
 
ГЛА
. godine
JEDNIŠT
e i Hercegovinine), Predsjed
E
Đ
U VIJE
Ć
DVOSTRUSU NA POR 
e
ć
a ministaraalne utaje uskom, azerbej
BOSNE IPUBLIKEDVOSTRUK ISKALNE UAK I IMOV
e i Vlada Repteralne ekon
č
enje Sporazspre
č
avanju fiinu, dogovoriliSPORAZU be koje su reE SPORAZUoreze na dohugovornice ili
 
SNIK BiH -
НИК
 
БиХ
-
Broj/
Број
16
 
O BOSNE
e i saglasnostiištvo Bosne i
ODLUKU
MINISTAR OG OPOREEZE NA DO
Č
lan 1.Bosne i Hercdnosu na por džanskom i en
Č
lan 2.
OGAJENU
 blikemskema oskalnesu seidentidak i jenih2.3.4.
 
e
đ
unarodni ug
еђународни
 
Чет
I HERCE
arlamentarneHercegovine
BOSNE I HIVANJA I SODAK I IM
egovine i Vlaze na dohodaleskom jeziku. politi
č
kih ililokalnih organPorezima nauvedeni na udijelove dohdobitke od o poreze na uk  preduze
ć
a, kaPostoje
ć
i pore posebno:(a) u Republ(i) por (ii) por (iii) por (iv) por (u daljnj(b) u Bosni i(i) por (ii) por (iii) por (u daljnjOvaj Sporazu poreze koji b
 
ovori
говори
Година
 
вртак
, 29.
ав
OVINE
kupštine Bosna 36. redovno
RCEGOVINRE
Č
AVANJVINU
e Republikei imovinu, po administrativa vlasti, neovisohodak i imoupni dohodak tka ili imoviu
đ
enja pokre pni iznos nak i poreze na poi na koje se pici Azerbejdžaez na dohodak ez na dobit praez na imovinu;ez na zemljištem tekstu: "azeHercegovini:ez na li
č
ni dohez na dobit preez na imovinu.m tekstu: "bosse primjenjdu uvedeni n
 VII/XIII
уста
2013.
го
ISSe i Hercegovin j sjednici, odr 
E I VLADE R FISKALNE
Azerbejdžan otpisan u Bakuo-teritorijalnino o na
č
inu navinu smatraju, na ukupnu ine, uklju
č
ujune ili nepokr nada ili pla
ć
arast imovine.imjenjuje ovajn:fizi
č
kih osoba;vnih osoba;irbejdžanski poodak;duze
ć
a;anskohercegov je i na iste ikon dana pot
 
Str./
Стр
. 1Broj/
Број
16
ин
e
 N 1512-7532e (Odluka brojanoj 17. juna
EPUBLIKEUTAJE U
izbjegavanju, 18. oktobra jedinica ilikoji se ubiru.se svi poreziovinu, ili na
ć
i poreze naetne imovine,koji ispla
ć
ujuSporazum su,ez").a
č
ki porez").i bitno sli
č
neisivanja ovog
 
Str./
Стр
2 SLUŽBENI GLASNIK BiH - Me
đ
unarodni ugovori
Č
etvrtak, 29. 8. 2013.Broj/
Број
16
СЛУЖБЕНИ
 
ГЛАСНИК
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
 
 Четвртак
, 29. 8. 2013.Sporazuma uz postoje
ć
e poreze ili umjesto njih. Nadležniorgani država ugovornice obavještavat
ć
e jedni druge ozna
č
ajnim promjenama u svojim poreskim zakonima.
Č
lan 3.OP
Ć
E DEFINICIJE1. Za potrebe ovog Sporazuma, ukoliko kontekst druga
č
ijene zahtijeva:(a) Izrazi "država ugovornica" i "druga državaugovornica" zna
č
e Republika Azerbejdžan ili Bosnai Hercegovina, ovisno o kontekstu;(b) Izraz "Azerbejdžan" zna
č
i državna teritorijaRepublike Azerbejdžan, uklju
č
uju
ć
i dio Kaspijskogmora (jezera) koji pripada Republici Azerbejdžan,zra
č
ni prostor iznad Republike Azerbejdžan, nadkojim Republika Azerbejdžan provodi suverena prava i jurisdikciju, u pogledu podzemlja, morskogdna i prirodnih bogatstava, te bilo koje drugo podru
č
 je koje je ili može biti naknadno odre
đ
eno uskladu sa me
đ
unarodnim pravom i zakonskomregulativom Republike Azerbejdžan.(c) Izraz "Bosna i Hercegovina" zna
č
i Bosna iHercegovina, uklju
č
uju
ć
i teritoriju Bosne iHercegovine, njene teritorijalne vode, kao i morskodno i podzemlje, nad kojima provodi svoju jurisdikciju i suverena prava, u svrhu istraživanja,iskorištavanja i održavanja prirodnih bogatstava uskladu sa me
đ
unarodnim pravom;(d) Izraz "politi
č
ka jedinica" u slu
č
aju Bosne iHercegovine zna
č
i entiteti: Federacija Bosne iHercegovine i Republika Srpska, te Br 
č
ko Distrikt;(e) Izraz "osoba" zna
č
i fizi
č
ka osoba, kompanija ilidrugo društvo osoba;(f) Izraz "kompanija" zna
č
i svaka pravna osoba ilisubjekt koji se smatra pravnom osobom u poreskesvrhe;(g) Izrazi "preduze
ć
e države ugovornice" ili "preduze
ć
edruge države ugovornice" zna
č
e preduze
ć
e kojimupravlja rezident jedne države ugovornice, odnosno preduze
ć
e kojim upravlja rezident druge državeugovornice;(h) Izraz "me
đ
unarodni saobra
ć
aj" zna
č
i saobra
ć
aj brodom ili avionom koji obavlja preduze
ć
e jednedržave ugovornice, osim ako se brod ili avion koristiisklju
č
ivo za prijevoz izme
đ
u mjesta u drugoj državiugovornici;(i) Izraz "nadležni organ" zna
č
i:(i) u slu
č
aju Republike Azerbejdžan: Ministarstvofinansija i Ministarstvo poreza;(ii) u slu
č
aju Bosne i Hercegovine: Ministarstvofinansija i trezora ili njegov ovlašteni predstavnik;(g) Izraz "državljanin", u odnosu na jednu državuugovornicu zna
č
i:(i) svaka fizi
č
ka osoba koja ima državljanstvo tedržave ugovornice;(ii) svaka pravna osoba, partnerstvo ili udruženjekoji takav svoj status izvode iz zakona kojivrijede u toj državi ugovornici.2. U pogledu primjene ovog Sporazuma u državi ugovorniciu svakom trenutku, svaki izraz koji u njemu nije definiranima zna
č
enje prema zakonu te države za potrebe porezana koje se Sporazum primjenjuje, osim ako kontekstzahtijeva druga
č
ije, a zna
č
enje prema važe
ć
im poreskimzakonima koje primjenjuje ta država ima prednost uodnosu na zna
č
enje koje tom izrazu daju drugi zakoni tedržave.
Č
lan 4.REZIDENT1. U ovom Sporazumu izraz "rezident države ugovornice"zna
č
i osoba koja, prema zakonima te države, u njoj podliježe oporezivanju po osnovu svog prebivališta, boravišta, mjesta registracije, sjedišta uprave, ili drugogmjerila sli
č
ne prirode, i uklju
č
uje tu državu i svaku njenu politi
č
ku ili administrativno-teritorijalnu jedinicu, ili jedinicu lokalne samouprave. Ovaj izraz, me
đ
utim, neobuhvata osobu koja u toj državi podliježe oporezivanjusamo s dohotkom iz izvora u toj državi ili imovine koja seu njoj nalazi.2. Ako je, prema odredbama stava 1., fizi
č
ka osoba rezidentobiju država ugovornica, njen status se odre
đ
uje nasljede
ć
i na
č
in:(a) smatra se rezidentom države u kojoj ima stalnomjesto stanovanja; a ako ima stalno mjestostanovanja u obje države, smatra se da je rezidentsamo države sa kojom su njene li
č
ne i ekonomskeveze tješnje (središte životnih interesa);(b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ima središteživotnih interesa ili ako ni u jednoj državi nemastalno mjesto stanovanja, smatra se da je rezidentsamo države u kojoj ima uobi
č
ajeno mjestostanovanja;(c) ako ima uobi
č
ajeno mjesto stanovanja u objemadržavama ili ga nema ni u jednoj od njih, smatra seda je rezident samo države
č
iji je državljanin;(d) ako je državljanin obiju država ili nijedne od njih,nadležni organi država ugovornica riješit
ć
e pitanjedogovorom.3. Ako je, prema odredbama stava 1., neka osoba koja nijefizi
č
ka osoba rezident obiju država ugovornica, smatra seda je rezident samo one države ugovornice u kojoj senalazi njeno mjesto stvarne uprave.
Č
lan 5.STALNA POSLOVNA JEDINICA1. Za potrebe ovog Sporazuma, izraz "stalna poslovna jedinica" zna
č
i stalno mjesto poslovanja putem kojeg preduze
ć
e potpuno ili djelomi
č
no obavlja poslovanje.2. Pod izrazom "stalna poslovna jedinica" podrazumijeva se posebno:(a) sjedište uprave;(b) ogranak;(c) poslovnica;(d) fabrika;(e) radionica;(f) instalacija, struktura ili brod ili bilo koje drugomjesto koje se koristi za iskorištavanje prirodnih bogatstava;(g) rudnik, naftni ili plinski izvor, kamenolom ili bilokoje drugo mjesto iskorištavanja prirodnih bogatstava.3. Pod izrazom "stalna poslovna jedinica" podrazumijeva sei:(a) gradilište, gra
đ
evinski, montažni ili instalacijski projekat ili aktivnosti nadzora u vezi s tim, ali samoako takva lokacija, projekat ili aktivnosti traju u periodu dužem od 6 (šest) mjeseci;(b) pružanje usluga, uklju
č
uju
ć
i usluge savjetovanja odstrane preduze
ć
a uz pomo
ć
namještenika ili drugogosoblja zaposlenog za tu svrhu pod uvjetom da setakve aktivnosti (za isti ili za neki povezani projekat)obavljaju duže od ukupno 6 (šest) mjeseci unutar  perioda od 12 (dvanaest) mjeseci.4. Neovisno o prethodnim odredbama ovog
č
lana, podizrazom "stalna poslovna jedinica" ne podrazumijeva se:(a) korištenje objekata isklju
č
ivo za potrebeuskladištenja ili izlaganja dobara ili robe koji pripadaju preduze
ć
u;(b) održavanje zaliha dobara ili robe koje pripadaju preduze
ć
u isklju
č
ivo u svrhu uskladištenja iliizlaganja;
 
Č
etvrtak, 29. 8. 2013. SLUŽBENI GLASNIK BiH - Me
đ
unarodni ugovori Str./
Стр
. 3
 Четвртак
, 29. 8. 2013.
СЛУЖБЕНИ
 
ГЛАСНИК
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
Broj/
Број
16(c) održavanje zaliha dobara ili robe koje pripadaju preduze
ć
u isklju
č
ivo u svrhu prerade koju obavljadrugo preduze
ć
e;(d) održavanje stalnog mjesta poslovanja isklju
č
ivo usvrhu kupovine dobara ili robe ili pribavljanjaobavještenja za preduze
ć
e;(e) održavanje stalnog mjesta poslovanja isklju
č
ivo usvrhu obavljanja ostalih aktivnosti za preduze
ć
e kojeimaju pripremno ili pomo
ć
no zna
č
enje;(f) održavanje stalnog mjesta poslovanja isklju
č
ivo radidjelatnosti navedenih u ta
č
kama od a) do e), u bilokojoj kombinaciji, pod uvjetom da ukupna djelatnoststalnog mjesta poslovanja koja nastaje iz ovekombinacije ima pripremno ili pomo
ć
no zna
č
enje.5. Neovisno o odredbama stavova 1. i 2., kada osoba kojanije zastupnik sa samostalnim statusom, na koju se primjenjuje stav 7. - djeluje u državi ugovornici u ime preduze
ć
a druge države ugovornice, smatra se da to preduze
ć
e ima stalnu poslovnu jedinicu u toj državi uodnosu na djelatnosti koje ta osoba obavlja za preduze
ć
e,ako ta osoba:(a) ima i uobi
č
ajeno koristi u državi ugovorniciovlaštenje da zaklju
č
uje ugovore u ime preduze
ć
a,osim ako su djelatnosti te osobe ograni
č
ene nadjelatnosti navedene u stavu 4. koje, ako bi seobavljale preko stalnog mjesta poslovanja, ne bi ovostalno mjesto poslovanja
č
inile stalnom poslovnom jedinicom prema odredbama navedenog stava; ili(b) nema takvo ovlaštenje, ali uobi
č
ajeno održava u prvoj državi ugovornici zalihe dobara ili robe izkojih redovno isporu
č
uje dobra ili robe u korist preduze
ć
a.6. Izuzetno od prethodnih odredbi ovog
č
lana, ne smatra seda osiguravaju
ć
e preduze
ć
e jedne države ugovornice,osim s obzirom na reosiguranje, ima stalnu poslovnu jedinicu u drugoj državi ugovornici ako prikuplja premijena teritoriji te druge države ili osigurava rizike u njoj putem osobe koja nije agent sa neovisnim statusom nakoju se primjenjuje stav 7.7. Ne smatra se da preduze
ć
e ima stalnu poslovnu jedinicu udržavi ugovornici samo zato što u toj državi obavlja svoje poslove putem posrednika, generalnog komisijskogzastupnika ili drugog predstavnika sa samostalnimstatusom ako te osobe djeluju u okviru svoje redovne poslovne djelatnosti.8.
Č
injenica da kompanija koja je rezident državeugovornice kontrolira ili je pod kontrolom kompanije koja je rezident druge države ugovornice ili koja posluje u tojdrugoj državi (preko stalne poslovne jedinice ili na drugina
č
in), sama po sebi nije dovoljna da se jedna kompanijasmatra stalnom poslovnom jedinicom druge kompanije.
Č
lan 6.DOHODAK OD NEPOKRETNE IMOVINE1. Dohodak koji ostvari rezident jedne države ugovornice odnepokretne imovine (uklju
č
uju
ć
i dohodak od poljoprivrede ili šumarstva), smještene u drugoj državiugovornici, može se oporezivati u toj drugoj državi.2. Izraz "nepokretna imovina" ima zna
č
enje prema propisima države ugovornice u kojoj se odnosna imovinanalazi. Ovaj izraz u svakom slu
č
aju uklju
č
uje imovinukoja pripada nepokretnoj imovini, sto
č
ni fond i opremukoja se koristi u poljoprivredi i šumarstvu, prava na kojase primjenjuju odredbe op
ć
eg zakona o svojini, pravo plodouživanja nekretnine i prava na isplate u promjenjivom ili utvr 
đ
enom iznosu kao naknade zakorištenje ili pravo na korištenje mineralnih nalazišta,izvora i drugih prirodnih bogatstava; brodovi i avioni nesmatraju se nepokretnom imovinom.3. Odredbe stava 1. primjenjuju se na dohodak koji seostvaruje neposrednim korištenjem, iznajmljivanjem ilidrugim na
č
inom korištenja nepokretne imovine.4. Odredbe stavova 1. i 3. primjenjuju se i na dohodak odnepokretne imovine preduze
ć
a i na dohodak odnepokretne imovine koji se koristi za obavljanje neovisnihli
č
nih usluga.
Č
lan 7.DOBIT OD POSLOVANJA1. Dobit preduze
ć
a jedne države ugovornice oporezuje sesamo u toj državi, osim ako preduze
ć
e posluje u drugojdržavi ugovornici putem stalne poslovne jedinice koja seu njoj nalazi. Ako preduze
ć
e posluje u drugoj državiugovornici putem stalne poslovne jedinice, poslovna dobit preduze
ć
a može se oporezivati u toj drugoj državi, alisamo do iznosa koji se pripisuje toj stalnoj poslovnoj jedinici.2. U skladu s odredbama stava 3., kada preduze
ć
e državeugovornice posluje u drugoj državi ugovornici prekostalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, u svakojdržavi ugovornici se toj stalnoj poslovnoj jedinici pripisuje dobit koju bi mogla ostvariti da je bila odvojenoili posebno preduze
ć
e koje se bavi istim ili sli
č
nimdjelatnostima pod istim ili sli
č
nim uvjetima i da je poslovala potpuno samostalno sa preduze
ć
em
č
ija jestalna poslovna jedinica.3. Pri odre
đ
ivanju dobiti stalne poslovne jedinice, priznajuse kao odbici troškovi koji su napravljeni za potrebe stalne poslovne jedinice, uklju
č
uju
ć
i i troškove upravljanja iop
ć
e administrativne troškove, bilo u državi u kojoj senalazi stalna poslovna jedinica ili na drugom mjestu.4. Ako je uobi
č
ajeno da se u državi ugovornici dobit koja se pripisuje stalnoj poslovnoj jedinici odre
đ
uje na osnovuraspodjele ukupne dobiti preduze
ć
a na njegove posebnedijelove, rješenje iz stava 2. ne spre
č
ava tu državuugovornicu da takvom uobi
č
ajenom raspodjelom odredidobit koja se oporezuje; usvojeni na
č
in raspodjele,me
đ
utim, treba biti takav da rezultat bude u skladu sana
č
elima sadržanim u ovom
č
lanu.5. Stalnoj poslovnoj jedinici ne pripisuje se dobit ako tastalna poslovna jedinica samo kupuje dobra ili robu za preduze
ć
e.6. Za potrebe prethodnih stavova, dobit koja se pripisujestalnoj poslovnoj jedinici odre
đ
uje se na isti na
č
in svakegodine, osim ako ne postoji opravdan i dovoljan razlog dase postupi druga
č
ije.7. Kada dobit obuhvata pojedine stavke dohotka koje suure
đ
ene u posebnim
č
lanovima ovog Sporazuma, odredbeovog
č
lana ne utje
č
u na odredbe tih
č
lanova.
Č
lan 8.ME
Đ
UNARODNI SAOBRA
Ć
AJ1. Dobit preduze
ć
a jedne države ugovornice od korištenja brodova ili aviona u me
đ
unarodnom saobra
ć
aju oporezujese samo u toj državi.2. Za potrebe ovog
č
lana, dobit od korištenja brodova iliaviona u me
đ
unarodnom saobra
ć
aju tako
đ
er uklju
č
uje:(a) dobit od najma brodova ili aviona bez posade ume
đ
unarodnom saobra
ć
aju; i(b) dobit od korištenja, održavanja ili najma kontejnera(uklju
č
uju
ć
i prikolice i sli
č
nu opremu za prijevozkontejnera) u me
đ
unarodnom prometuako je ova vrsta aktivnosti dodatna ili sporedna zaupravljanje brodovima ili avionima u me
đ
unarodnomsaobra
ć
aju.3. Odredbe stava 1. primjenjuju se i na dobit od udjela unekom poslu, zajedni
č
kom poslovanju ili me
đ
unarodnoj poslovnoj agenciji.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->