Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Procesual Penal

Drept Procesual Penal

Ratings: (0)|Views: 4,229 |Likes:
Published by tohaspeedcore

More info:

Published by: tohaspeedcore on Jul 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
 
Drept procesual penalCursul de „Drept procesual penal” pe care îl prezentăm în continuareeste destinat studenŃilor facultăŃilor de drept şi administraŃie publică aleUniversităŃii ”Spiru Haret”. Capitole ale acestui curs sunt de asemenearecomandate şi studenŃilor facultăŃilor economice ale universităŃii.Cursul este alcătuit din două părŃi prezentate într-un singur volum, predat în semestrul I al anului universitar.Dreptul procesual penal oferă baza de pornire şi regulile specifice dedesfăşurare a procesului penal, în toate fazele sale, fiind instrumentulnecesar pentru desfăşurarea activităŃii practice a tuturor participanŃilor din procesul penal: judecător, procuror, avocat, consilier juridic, grefier, etc.ImportanŃa şi greutatea cursului este reflectată şi de faptul că figureazăca disciplină obligatorie de examinare la concursurile de admitere înmagistratură ,avocatură precum şi la examenele de definitivat în profesiilerespective.Cod cursDenumire curs Drept procesual penalTipul cursului ObligatoriuDurata cursului/ Nr. decrediteUn semestru.Perioada de accesare acursuluiPrelegeri. Seminarii.Manualul recomandat Nicu Jidovu. Drept procesual penal. EdiŃia2. Editura Manuale Beck. Buc. 2007.Obiectivul principal alcursuluiStudierea şi însuşirea noŃiunilor specifice dedrept procesual penal oferă studenŃilor unminim de cunoştinŃe referitoare la modul dedesfăşurare a procesului penal, atribuŃiile şisarcinile organelor judiciare, drepturile şiobligaŃiile părŃilor, posibilităŃile de obŃinere,administrare şi valorificare a probelor,
 
sancŃiunile legale în cazul nerespectării prevederilor legale.Modul de stabilire a noteifinale Nota finală este compusă din:100% testul de evaluare finalăAdrese e-mail responsabil pentru contactul cu studenŃiiTitularul cursului Conf. univ. dr. Nicu JidovuPrograma cursuluiBibliografie minimăobligatorieDrept procesual penal. EdiŃia 2 EdituraManuale Beck Codul de procedură penală cu modificărileaduse prin Legea nr. 356/2006 şi O.U.G. nr.60/2006.Bibliografie selectivă Nicolae Volonciu. Tratat de procedură penală. Ed. Paideia. 2 vol. Buc.Obiectivul cursului Studierea regulilor de bază şi a acŃiunilor specifice procesului penal oferă studentului posibilitatea înŃelegerii modului de derularea proceselor penale, familiarizându-l cuactivitatea respectivă, organele judiciare şi părŃile care pot participa în procesul penal.Studierea competenŃelor organelor judiciare,a probelor şi mijloacelor de probă, asituaŃiilor de indivizibilitate şi conexitate, aincompatibilităŃilor şi a strămutării cauzelor constituie un instrument indispensabilstudenŃilor in înŃelegerea modului de lucruîn dosarele penale. Studierea condiŃiilor legale si a procedurilor de luare a
măsurilor  preventive şi a altor măsuri procesuale
caresunt de natură a afecta în mod direct sauindirect drepturile şi libertăŃilefundamentale ale persoanelor precum şiinteresele legitime ale acestora, reprezintă ocondiŃie esenŃială pentru formarea viitorului jurist, ducând în mod logic la evitarea unor abuzuri în activitatea profesională pe careacesta o va desfăşura mai târziu în cadrulorganelor judiciare. Studierea dispoziŃiilor 
 
legale ce garantează dreptul la apărare al părŃilor, modul de efectuare a citaŃiilor comunicarea actelor procedurale, modul derecuperare a cheltuielilor judiciare,sancŃiunile procedurale, sunt absolutnecesare pentru formarea viitorilor  practicanŃi ai avocaturii sau ca şi grefieri aiorganelor judiciare. Este absolut necesarăaprofundarea noŃiunilor legate de modul dedesfăşurare al urmăriri penale, organeleabilitate să desfăşoare această activitate,garantarea drepturilor şi intereselor legitimeale persoanelor faŃă de care se desfăşoarăurmărirea penală, modalităŃile de contestarea actelor şi măsurilor organelor de urmărire penală de către persoanele interesate.
  Judecata
reprezintă faza cea mai importantăa procesului penal, prin aşezarea ei înstructura acestuia constituind un corolar si ogaranŃie a manifestării plenare a dreptului laapărare şi în general a respectării drepturilor şi intereselor legitime ale parŃilor şi tuturor  participanŃilor la activitatea respectivă. Dinalt unghi de vedere judecata este etapa încare apare în mod elocvent acŃiunea statuluide tragere la răspundere penală a persoaneicare a săvârşit o infracŃiune, fiind făŃişăconfruntarea celor doua funcŃii procesualediametral opuse şi anume cea a acuzării şicea a apărării. De aceea este necesarăobişnuirea studentului cu regulile cereglementează întreaga procedură de judecată în toate etapele posibile: judecataîn fond, în apel, în recurs, în contestaŃie înanulare şi în revizuire. Princontradictorialitatea specifică acesteiactivităŃi sunt puse in evidenŃă intereselecontrarii ale celor două funcŃii caracteristice procesului penal pe de o parte, iar pe de altă parte, cele ale părŃilor din cauza penală.

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Albu Tania liked this
audriste liked this
DI MA liked this
Valentin Capraru liked this
코리나 liked this
코리나 liked this
코리나 liked this
코리나 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->