Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jan Marian Taratajcio - ŁAŃCUCH ŻYCIA

Jan Marian Taratajcio - ŁAŃCUCH ŻYCIA

Ratings: (0)|Views: 1,560 |Likes:
Published by 7some_742603219

More info:

Published by: 7some_742603219 on Oct 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

 
JAN MARIAN TARATAJCIO
£
A
Ñ
CUCH
¯
YCIA
 
Opracowanie graficzne:Jacek Wojtysiak 2
 
Przedmowa
Ksi
¹¿
ê 
t
¹ 
po
œ
wi
ê 
cam wszystkim tym, którym medycynakonwencjonalna odebra
³
a ostatni
¹ 
nadziej
ê 
 
¿
ycia, oraz tym, którzyuwierzyli,
¿
e ich droga ju
¿
si
ê 
ko
ñ
czy. Ja ju
¿
wiem,
¿
e mo
¿
na otrzyma
æ
drug
¹ 
szans
ê 
i rozpocz
¹æ
 
¿
ycie od nowa. Tylko trzeba tego chcie
æ
.Mo
¿
na to zrobi
æ
, je
œ
li uwierzycie w to, co dowiecie si
ê 
z tekstu tejksi
¹¿
ki. Matka natura nie stworzy
³
a chorób stworzyli
œ
my je sami, ale przewidzia
³
a,
¿
e jej dzieci, jakimi jeste
œ
my, mog
¹ 
zab
³¹ 
dzi
æ
, wi
ê 
c da
³
anam szans
ê 
na naprawienie b
³ê 
dów i, jak wierzymy w
³
asnej matce,która nas urodzi
³
a, mo
¿
emy zawierzy
æ
matce naturze, gdy
¿
ona naskocha mi
³
o
œ
ci
¹ 
bezwarunkow
¹ 
i jak ka
¿
da matka dba o nas bez wzgl
ê 
duna to, jacy jeste
œ
my. Ujawniaj
¹ 
c ukryte przed lud
Ÿ
mi fakty nie my
œ
l
ê 
oczerpaniu zysków, gdy
¿
mog
³
em to ukry
æ
, jednak dla mnie najwi
ê 
ksz
¹ 
warto
œ
ci
¹ 
, jak 
¹ 
posiadamy, my ludzie, jest ludzkie
¿
ycie, a nie chciwo
Ͼ
i
¿¹ 
dza w
³
adzy.
¯
ycie i zdrowie ludzi nie mo
¿
e by
æ
towarem, którynap
ê 
dza systemy gospodarcze
œ
wiata.
¯
ycie nie ma ceny, a my ludzie jeste
œ
my jednym z ogniw ogromnego organizmu, z którym jeste
œ
mynierozerwalnie po
³¹ 
czeni. Tylko o tym zapomnieli
œ
my i si
ê 
zagubili
œ
my. My
œ
l
ê 
,
¿
e nadszed
³
czas przypomnie
æ
sobie, kim jeste
œ
my, po co tu przybyli
œ
my i dok 
¹ 
d zmierzamy. Stworzyli
œ
my potwora, którywysysa nasze si
³
y
¿
yciowe, ale nasza
œ
wiadomo
Ͼ
nie pozwala nam gozauwa
¿
y
æ
. Lecz kiedy zrzucimy okowy za
³
o
¿
one na nasz
¹ 
 
œ
wiadomo
Ͼ
mo
¿
emy ujrze
æ
 
œ
wiat z innej perspektywy. Mo
¿
e ujrzymy prawdziw
¹ œ
mierteln
¹ 
chorob
ê 
, której stali
œ
my si
ê 
cz
êœ
ci
¹ 
i ofiar 
¹ 
. Ujrzymy
œ
wiat bez wojen, bólu i
œ
mierci. To wszystko zale
¿
y od nas samych.Pami
ê 
tajmy,
¿
e strach jest naszym najwi
ê 
kszym wrogiem, a wolno
Ͼ
imi
³
o
Ͼ
naszym przeznaczeniem. Kiedy to zrozumiemy droga do domustanie nam otworem. Bo jak rzek 
³
Jezus „Nie ten jest zdobywc
¹ 
cozdobywa miasta, lecz ten co pokona sam siebie”. Jedynym sposobemuwolnienia si
ê 
spod jarzma niewoli, jest zmiana naszej
œ
wiadomo
œ
ci iusuni
ê 
cia z niej iluzji, jak 
¹ 
nam stworzono w celu zdobycia w
³
adzy i3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->