Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stefan Kosiewski 20131006 Domagajmy sie zburzenia komunistycznych pomnikow w Projekcie finansowanym przez Uniu Europejska.pdf

Stefan Kosiewski 20131006 Domagajmy sie zburzenia komunistycznych pomnikow w Projekcie finansowanym przez Uniu Europejska.pdf

Ratings: (0)|Views: 751|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
(...) Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczynski nazwał wreszcie po imieniu zbrodnię bolszewicką sprzed siedemdziesięciu lat; 17 września 1939 roku Polsce bronionej przed narodowosocjalistycznymi Niemcami komunistyczny Związek Sowiecki zadał zdradziecki cios w plecy. W toku dalszych działań wojennych Armia Czerwona najpierw wycofała się w 1941 roku z terenów Polski a w 1944 i 1945 roku zajęła cały obszar Rzeczypospolitej.

W tym samym tonie prawdy historycznej wypowiedzieli się tego samego dnia premierzy: Tusk i Putin.

W 1945 roku nie miało miejsca żadne wyzwolenie Polski; z rąk jednego okupanta Polacy dostali się w łapy drugiego, jeszcze gorszego, który ukradł Polsce suwerenność i tożsamość, a Polaków uczynił niewolnikami we własnej Ojczyźnie.

Zbrodnią przeciwko ludzkości było wymordowanie inteligencji polskiej, wycięcie Kwiatu Narodu Polskiego w Katyniu, Charkowie i gdzie indziej.

Miejsce mądrych i dobrych Polaków zajęła żydokomunistyczna hołota, jak nazwał ją w swoim czasie po imieniu były premier Jarosław Kaczyński.

Zbrodniczymi organizacjami, współpracującymi z okupantem były zarówno granatowa policja jak i żydowska policja w gettach. Judenrat, PZPR i Rada Państwa PRL zasługują na takie samo potępienie jak NSDAP w Norymberdze.

Nie stawia sie pomników zbrodniarzom przeciwko ludzkości, bo dla nich ponad ludzkim jest jeszcze Boży Sąd (...).

http://sowa.quicksnake.org/communists/Biskup-Vilmos-Apor-Symbol-wyzwolenia-zamordowany-przez-onierzy-Czerwonej-Armii
(...) Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczynski nazwał wreszcie po imieniu zbrodnię bolszewicką sprzed siedemdziesięciu lat; 17 września 1939 roku Polsce bronionej przed narodowosocjalistycznymi Niemcami komunistyczny Związek Sowiecki zadał zdradziecki cios w plecy. W toku dalszych działań wojennych Armia Czerwona najpierw wycofała się w 1941 roku z terenów Polski a w 1944 i 1945 roku zajęła cały obszar Rzeczypospolitej.

W tym samym tonie prawdy historycznej wypowiedzieli się tego samego dnia premierzy: Tusk i Putin.

W 1945 roku nie miało miejsca żadne wyzwolenie Polski; z rąk jednego okupanta Polacy dostali się w łapy drugiego, jeszcze gorszego, który ukradł Polsce suwerenność i tożsamość, a Polaków uczynił niewolnikami we własnej Ojczyźnie.

Zbrodnią przeciwko ludzkości było wymordowanie inteligencji polskiej, wycięcie Kwiatu Narodu Polskiego w Katyniu, Charkowie i gdzie indziej.

Miejsce mądrych i dobrych Polaków zajęła żydokomunistyczna hołota, jak nazwał ją w swoim czasie po imieniu były premier Jarosław Kaczyński.

Zbrodniczymi organizacjami, współpracującymi z okupantem były zarówno granatowa policja jak i żydowska policja w gettach. Judenrat, PZPR i Rada Państwa PRL zasługują na takie samo potępienie jak NSDAP w Norymberdze.

Nie stawia sie pomników zbrodniarzom przeciwko ludzkości, bo dla nich ponad ludzkim jest jeszcze Boży Sąd (...).

http://sowa.quicksnake.org/communists/Biskup-Vilmos-Apor-Symbol-wyzwolenia-zamordowany-przez-onierzy-Czerwonej-Armii

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on Oct 06, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

 
 
Biskup Vilmos Apor, Symbol "wyzwolenia", zamordowany przez
¿
o
ù
nierzy Czerwonej Armii
 
 Written by sowa (»)today at 14:52 in category communists, read: 5× Biskup Vilmos Apor zabity zostaje, gdy chce broni
ã
kobiet ukrytych w jego rezydencji przedsowieckimi gwa
ù
tami.Laczmy co jest do zburzenia 20120729 w ogolnopolskim projekcie Stefan Kosiewski FO56ZR28by Stefan Kosiewski  Stefan Kosiewski 214 osób ma Ci
ê
w kr
ê
gach Udost
ê
pniony publicznie -16:12 
Domagajmy si
ê
zburzeniakomunistycznych pomników w Projekciefinansowanym przez Uni
ê
Europejsk 
¹
!
 
£¹
czmy co jest do zburzenia 20120729 w ogólnopolskim projekcie Stefan Kosiewski FO56do Radnego Warszawy, Macieja Maciejowskiegoanticommunist - der Antikommunist - antykomunistaStefan Kosiewski, born, geboren, ur. 24.12.1953 Czelad
ê
/ Polen
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
do zburzenia, pomniki komuny FO56 ZR28 http://www.spreaker.com/user/mysowa/do_zburzenia_pomniki_komuny_fo56_zr28 
 
Domagamy si
ê
zburzenia komunistycznych pomników w Czeladzi4:09
anticommunist - der Antikommunist - antykomunista
Stefan Kosiewski, born, geboren, ur. 24.12.1953 Czelad
ê
/ Polen
 
http://www.pinterest.com/pin/452752568760435282/ Synku,
 
zrób mi , prosz
ê
tu fotografi
ê
, bo w tym budynku w grudniu 1977 r. Rzecznik Dyscyplinarny Rektora nie pozwoli
ù
mi usi
¹œ
ã
, ani zdj
¹
ã
kurtki, poniewa
¿
spieszy 
ù
si
ê
z wykonaniem zadania SB wyrzucenia mnie ze studiów na Uniwersytecie Sl
¹
skimhttp://www.pinterest.com/pin/452752568760436009/
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
...w Katowicach przy ul. Bankowej, w którym Rzecznik Dyscyplinarny RektoraUniwersytetu Sl
¹
skiego przes
ù
uchiwa
ù
mnie w 1977 roku, bo zainicjowa
ù
em w Sosnowcuma
ù
¹
akcj
ê
protestacyjn
¹
, bez wi
ê
kszego znaczenia, ale moje kole
¿
anki oraz koledzy zacz
ê
li ju
¿
zbiera
ã
podpisy w naszym
œ
rodowisku. By 
ù
o to na papierze i na znak protestu, mia
ù
os
ù
u
¿
 y 
ã
Wolno
œ
ci Obywateli, budowaniu niezale
¿
nego
œ
rodowiska, zosta
ù
o przeze mnie wys
ù
ane w ró
¿
ne miejsca.Powiedzia
ù
em temu cz
ù
owiekowi,
¿
e nie mam z
ù
udze
ñ
, wiadomo mi o tym,
¿
e onma wyrzuci
ã
mnie ze studiów, bo to jest akcja represyjna S
ù
u
¿
 by Bezpiecze
ñ
stwa w stosunku do mojej osoby. Wtedy ten cz
ù
owiek z cenzusem zapyta
ù
mnie, czy ma tozaprotoko
ù
owa
ã
, co powiedzia
ù
em.Zaskoczony jego gr
¹
zapyta
ù
em: - A co pan radzi? Na to on wzruszy 
ù
ramionami.Nie dostrzeg
ù
em wtedy potrzeby utrwalania przez niego prawdy w protokole mojegoprzes
ù
uchania. Zrodzi
ù
a si
ê
my 
œ
l,
¿
e je
œ
li da si
ê
spokój, to oni te
¿
dadz
¹
, ale tak si
ê
niezi
œ
ci
ù
o.Nie zrealizowa
ù
a si
ê
te
¿
w moim przypadku wizja poetycka Czes
ù
awa Mi
ù
osza, któr
¹
autorzy akademickiego podr
ê
cznika "Zarys Poetyki" przemycili do
ñ
razem z ca
ù
 ym analizowanymtekstem poematu zatytu
ù
owanego " Walc", wyra
¿
ona w s
ù
owach:(...) Jest rzeka na wpó
ù
lodami przykrytaI niewolnicze na brzegach pochody,Nad sin
¹
chmur
ê
, ponad czarne wody  W czerwonym s
ù
o
ñ
cu, b
ù
 ysk bata.Tam, w tym pochodzie, w milcz
¹
cym szeregu,Patrz, to twój syn. Policzek przeci
ê
ty Krwawi, on idzie, ma
ù
pio u
œ
miechni
ê
ty,Krzycz! W niewolnictwie szcz
êœ
liwy.Rozumiesz. Jest taka cierpienia granica,Za któr
¹
si
ê
u
œ
miech pogodny zaczyna,I mija tak cz
ù
owiek, i ju
¿
zapomina,O co mia
ù
walczy 
ã
i po co (...).Nasze protesty, potyczki w PRL-u z góry by 
ù
 y skazane na przegran
¹
, a jednak podejmowali
œ
my je. Nie dlatego,
¿
e nie potrafili
œ
my realnie okre
œ
li
ã
swoich szans.Decydowali
œ
my si
ê
na sprzeciw tak 
¿
e dlatego, aby nie zapomnie
ã
,
¿
eby trwa
ã
. "
Ý
eby naszym dzieciom
¿
 y 
ù
o si
ê
lepiej" - jak mówi
ù
Arbuzow w "Mie
œ
cie o
œ
 wicie", jednoaktówce,któr
¹
wystawi
ù
em wespó
ù
z innymi w sosnowieckiej szkole
œ
redniej.Tymczasem dzieci nasze w Katowicach zamiast rozczytywa
ã
si
ê
w "Obronie Sokratesa"dostaj
¹
do czytania w gazecie uniwersyteckiej tego samego uniwersytetu, który ju
¿
razokaza
ù
si
ê
ob
ù
udny i nieludzki, dyrdyma
ù
ki faceta, który bierze w obron
ê
kapusiakapu
œ
ci
ñ
skiego zamiast szczerze wyzna
ã
, dlaczego wnioskowa
ù
,
¿
eby mu przyzna
ã
doktorathonoris causa.Przepraszam, je
¿
eli poszed
ù
em gdzie
œ
za daleko w moich pismach wysy 
ù
anych tak 
¿
e naadres Pana Ministra.
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->