Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky Thuat Dien Tu

Ky Thuat Dien Tu

Ratings:
(0)
|Views: 1,199|Likes:
Published by novasteed

More info:

Published by: novasteed on Jul 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

 
1
Ch
ươ 
ng 1
 
M
 
ĐẦ
U
K
thu
t
đ
i
n t
và tin h
c là m
t ngành m
ũ
i nh
n m
i phát tri
n. Trong m
tkho
ng th
i gian t
ươ
ng
đố
i ng
n (so v
i các ngành khoa h
c khác), t
khi ra
đờ
itranzito (1948), nó
đ
ã có nh
ng ti
ế
n b
nh
y v
t, mang l
i nhi
u thay
đố
i l
n và sâus
c trong h
u h
ế
t m
i l
 ĩ 
nh v
c c
a
đờ
i s
ng, d
n tr 
thành m
t trong nh
ng công c
 quan tr 
ng nh
t c
a cách m
ng k
thu
t trình
độ
cao (mà
đ
i
m trung tâm là t
 
độ
nghóa t
ng ph
n ho
c hoàn toàn, tin h
c hoá, ph
ươ
ng pháp công ngh
và v
t li
u m
i).
 Để
b
ướ
c
đầ
u làm quen v
i nh
ng v
n
đề
c
ơ
b
n nh
t c
a ngành mang ý ngh
 ĩ 
a
đạ
i c
ươ
ng, ch
ươ
ng m
 
đầ
u s
 
đề
c
p t
i các khái ni
m c
ơ
s
nh
p môn và gi
i thi
uc
u trúc các h
th
ng
đ
i
n t
 
đ
i
n hình.
1.1. CÁC
ĐẠ
I L
ƯỢ
NG C
Ơ
B
N
1.1.1
Đ
i
n áp và dòng
đ
i
n
 Có hai khái ni
m
đị
nh l
ượ
ng c
ơ
b
n c
a m
t m
ch
đ
i
n. Chúng cho phép
 xác 
đị 
nh tr 
ng thái v 
 
đ
i
n
nh
ng
đ
i
m, nh
ng b
ph
n khác nhau vào nh
ng th
i
đ
i
mkhác nhau c
a m
ch
đ
i
n và do v
y chúng còn
đượ
c g
i là các thông s
tr 
ng thái c
ơ
 b
n c
a m
t m
ch
đ
i
n.
Khái ni 
m
đ 
n áp
đượ
c rút ra t
khái ni
m
đ
i
n th
ế
trong v
t lý, là hi
u s
 
đ
i
nth
ế
gi
a hai
đ
i
m khác nhau c
a m
ch
đ
i
n. Th
ườ
ng m
t
đ
i
m nào
đ
ó c
a m
ch
đượ
c ch
n làm
đ
i
m g
c có
đ
i
n th
ế
b
ng 0 (
đ
i
m n
i
đấ
t). Khi
đ
ó,
đ
i
n th
ế
c
a m
i
đ
i
m khác trong m
ch có giá tr 
âm hay d
ươ
ng
đượ
c mang so sánh v
i
đ
i
m g
c và
đượ
c hi
u là
đ
i
n áp t
i
đ
i
m t
ươ
ng
ng. T
ng quát h
ơ
n,
đ
i
n áp gi
a hai
đ
i
m A vàB c
a m
ch (ký hi
u là U
AB
)xác
đị
nh b
i:U
AB
= V
A
- V
B
= -U
BA
 V
i V
A
và V
B
đ
i
n th
ế
c
a A và B so v
i g
c (
đ
i
m nói
đấ
t hay còn g
i là n
i mát).
Khái ni 
m dòng 
đ 
n
là bi
u hi
n tr 
ng thái chuy
n
độ
ng c
a các h
t mang
đ
i
ntrong v
t ch
t do tác
độ
ng c
a tr 
ườ
ng hay do t
n t
i m
t gradien n
ng
độ
h
t theokhông gian. Dòng
đ
i
n trong m
ch có chi
u chuy
n
độ
ng t
n
ơ
i có
đ
i
n th
ế
cao
đế
nn
ơ
i có
đ
i
n th
ế
th
p, t
n
ơ
i có m
t
độ
h
t tích
đ
i
n d
ươ
ng cao
đế
n n
ơ
i có m
t
độ
h
ttích
đ
i
n d
ươ
ng th
p và do v
y ng
ượ
c v
i chi
u chuy
n
độ
ng c
a
đ
i
n t
.T
các khái ni
m
đ
ã nêu trên, c
n rút ra
m
y nh
n xét 
quan tr 
ng sau:a)
 Đ
i
n áp luôn
đượ
c
đ
o gi
a hai
đ
i
m khác nhau c
a m
ch trong khi dòng
đ
i
n
đượ
c xác
đị
nh ch
t
i m
t
đ
i
m c
a m
ch.b)
 Để
b
o toàn
đ
i
n tích, t
ng các giá tr 
các dòng
đ
i
n
đ
i vào m
t
đ
i
m c
a m
chluôn b
ng t
ng các giá tr 
dòng
đ
i
n
đ
i ra kh
i
đ
i
m
đ
ó
(quy t 
c nút v 
ớ 
i dòng 
đ 
n).
T
 
đ
ó
 
suy ra, trên m
t
đ
o
n m
ch ch
g
m các ph
n t
n
i ti
ế
p nhau thì dòng
đ
i
n t
i m
i
đ
i
m là nh
ư
nhau.
 
2
c)
 Đ
i
n áp gi
a hai
đ
i
m A và B khác nhau c
a m
ch n
ế
u
đ
o theo m
i nhánh b
t k
 
đ
i
n tr 
khác không (xem khái ni
m nhánh
1.1.4) n
i gi
a A và B là gi
ng nhaub
ng U
AB
. Ngh
 ĩ 
a
đ
i
n áp gi
a 2
đầ
u c
a nhi
u ph
n t
hay nhi
u nhánh n
isong song v
i nhau luôn b
ng nhau.
(Quy t 
c vòng 
đố
 
ớ 
đ 
n áp).
1.1.2. Tính ch
t
đ
i
n c
a m
t ph
n t
 
(Ghi chú: khái ni 
m ph
n
ử 
 
ở 
 
đ 
ây là t 
ng quát,
đạ
i di 
n cho m
t
ế
u
thành m
ch
đ 
n hay m
t
 p h
ợ 
 p nhi 
u
ế
u t 
o nên m
t b
ph
n
ủ 
a m
ch
đ 
n.Thông th
ườ 
ng, ph
n t 
ử 
là m
t linh ki 
n trong m
ch)
1.
Đị 
nh ngh
ĩ 
a
:
Tính ch
đ 
n
c
a m
t ph
n t
b
t kì trong m
t m
ch
đ
i
n
đượ
c th
 hi
n qua m
i
quan h
ươ 
ng h
 
gi 
ữ 
a
đ 
n áp
U
trên
hai
đầ
u c
a
dòng
đ
i
n
ch
y qua nó và
đượ
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a là
đ 
n tr 
ở 
 
(hay
đ
i
n tr 
ph
c - tr 
kháng) c
a ph
nt
. Ngh
 ĩ 
a là khái ni
m
đ
i
n tr 
g
n li
n v
i quá trình bi
ế
n
đổ
i
đ
i
n áp thành dòng
đ
i
nho
c ng
ượ
c l
i t
dòng
đ
i
n thành
đ
i
n áp.a) N
ế
u m
i quan h
này là t
l
thu
n, ta có
đị
nh lu
t ôm:U = R.I (1-1)
 
đ
ây, R là m
t h
ng s
t
l
 
đượ
c g
i là
đ
i
n tr 
c
a ph
n t
và ph
n t
t
ươ
ng
ng
đượ
c g
i là m
t
đ 
n tr 
ở 
thu 
n.
.
Hình 1.1. Các d 
ng 
đ 
n tr 
ở 
, bi 
ế
n tr 
ở 
 
b) N
ế
u
đ
i
n áp trên ph
n t
t
l
v
i t
c
độ
bi
ế
n
đổ
i theo th
i gian c
a dòng
đ
i
n trênnó, t
c là :
dtdILU
=
(
 
đ
ây L là m
t h
ng s
t
l
) (1-2)ta có ph
n t
là m
t
cu 
n dây 
có giá tr 
 
đ
i
n c
m là L.
 
3
Hình 1.3. Cu 
n c 
m, bi 
ế
n áp trong m
ch
đ 
n t 
ử 
 
c) N
ế
u dòng
đ
i
n trên ph
n t
t
l
v
i t
c
độ
bi
ế
n
đổ
i theo th
i gian c
a
đ
i
n áp trênnó, t
c là:dtdUCI
=
(
 
đ
ây C là m
t h
ng s
t
l
) (1-3)ta có ph
n t
là m
t
ụ 
 
đ
i
n có giá tr 
 
đ
i
n dung là C.d) Ngoài các quan h
 
đ
ã nêu trên, trong th
c t
ế
còn t
n t
i nhi
u quan h
t
ươ
ng h
 
đ
ad
ng và ph
c t
p gi
a
đ
i
n áp và dòng
đ
i
n trên m
t ph
n t
. Các ph
n t
này g
ichung là các ph
n t
không tuy
ế
n tính và có nhi
u tính ch
t
đặ
c bi
t.
 Đ
i
n tr 
c
achúng
đượ
c g
i chung là các
đ
i
n tr 
phi tuy
ế
n,
đ
i
n hình nh
t
đố
t, tranzito,thiristo... và s
 
đượ
c
đề
c
p t
i
các ph
n ti
ế
p sau.
2. Các tính ch
t quan tr 
ng c 
ủ 
a ph
n t 
ử 
tuy 
ế
n tính là:
a)
 Đặ
c tuy
ế
n Vôn - Ampe (th
hi
n qua quan h
U(I)) là m
t
đườ
ng th
ng.b) Tuân theo nguyên lý ch
ng ch
t. Tác
độ
ng t
ng c
ng b
ng t
ng các tác
độ
ngriêng l
lên nó.
 Đ
áp
ng t
ng c
ng (k
ế
t qu
chung) b
ng t
ng các k
ế
t qu
thành ph
n do tác
độ
ngthành ph
n gây ra.c) Không phát sinh thành ph
n t
n s
l
khi làm vi
c v
i tín hi
u xoay chi
u (khônggây méo phi tuy
ế
n).
 Đố
i l
p v
i ph
n t
tuy
ế
n tính là
 ph
n t 
ử 
phi tuy 
ế
n
có các
tính ch
t sau 
:

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
Chu Quang added this note
pro
1 thousand reads
1 hundred reads
Thanh Kim liked this
Vu Quang Nguyen liked this
hovanvinh liked this
Ngoc Nguyen liked this
ngyenmanh liked this
ngyenmanh liked this
nguoichucphuc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->