Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SÚ Rozhodnuti 090731 Metallor Bau

SÚ Rozhodnuti 090731 Metallor Bau

Ratings: (0)|Views: 4,085|Likes:
Published by segovesus

More info:

Published by: segovesus on Jul 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/16/2009

pdf

text

original

 
Ú
ř
ad m
ě
stské
č
ásti m
ě
sta BrnaBrno-Královo PoleOdbor územního a stavebního
ř
ízení 
Palackého t
ř 
. 59, 612 39 Brno___________________________________________________________________________
Č
.j. 09/377/US/47/To Brno 15.7.2009Vy
ř 
izuje: Bc. J.Tošovský, tel.
č
.: 541588253METALLOR BAU s.r.o.Víde
ň
ská 246/120b619 00 BRNOT
ř 
. Gen.Píky 9 - zm
ě
na stavby p
ř 
ed jejím dokon
č
ením
V E
Ř 
E J N Á V Y H L Á Š K A
R O Z H O D N U T Í
Odbor územního a stavebního
ř 
ízení ÚM
Č
Brno-Královo Pole jako v
ě
cn
ě
p
ř 
íslušný dleustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona
č
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební 
ř 
ádu(stavební zákon) a jako místn
ě
p
ř 
íslušný stavební ú
ř 
ad podle § 11 zákona
č
. 500/2004 Sb.,správní 
ř 
ád, v platném zn
ě
ní, obdržel dne 25.4.2009 od spole
č
nosti METALLOR BAU s.r.o.,I
Č
: 26976528, Víde
ň
ská 246/120b, Brno 619 00 o žádost zm
ě
nu stavby „Nástavba 8. a 9.N.P. na objektu bytového domu T
ř 
. Generála Píky 9. Brno, p
ů
vodn
ě
Hotel Lesnická, napozemcích p.
č
. 465/8, 465/18, 465/24, 465/25 k.ú.
Č
erná Pole, kterou má být v nov
ě
 budovaném 8. a 9. N.P. vybudováno 13 nových bytových mezonetových jednotek“ povolenérozhodnutím
č
.j.OÚS
Ř 
: 05/7788/US/1324/PH/To ze dne 23.9.2005, p
ř 
ed dokon
č
ením a tobytových jednotek 3, 10, 12, 13.Zm
ě
na stavby p
ř 
ed jejím dokon
č
ením spo
č
ívá ve :
- zm
ě 
n
ě 
dispozice bytových jednotek spo
č 
ívající p
ř 
edevším ve zm
ě 
n
ě 
umíst 
ě 
ní vnit 
ř 
ních p
ř 
í 
č 
ek, zm
ě 
n
ě 
umíst 
ě 
ní vstupu do jednotlivých místností, z
ř 
ízení úložného prostoru, vytvo
ř 
ení novéhodve
ř 
ního a okenního otvoru na terasu, z
ř 
ízení terasy. Uvedené stavební zm
ě 
ny bytových jednotek nemají vliv na statiku stavby.
Zpracovatel PD zm
ě
ny stavby p
ř 
ed jejím dokon
č
ením:IKA Brno, s.r.o.- Ing. arch. Roman Klimpr, Antonínská 2, 602 00 BrnoStavba byla povolena rozhodnutím pod
č
.j.OÚS
Ř 
: 05/7788/US/1324/PH/To dne 23.9.2005zdejším stavebním odborem.
 
Č
.j. 09/377/US/47/To - 2 -Stavební ú
ř 
ad projednal uvedenou žádost v rozsahu, v jakém se zm
ě
na dotýká práv, právemchrán
ě
ných zájm
ů
nebo povinností ú
č
astník
ů
stavebního
ř 
ízení, jakož i zájm
ů
chrán
ě
nýchdot
č
enými orgány, a rozhodl takto:
 
Zm
ě
na stavby
„Nástavba 8. a 9. N.P. na objektu bytového domu T
ř 
. Generála Píky 9. Brno,p
ů
vodn
ě
Hotel Lesnická, na pozemcích p.
č
. 465/8, 465/18, 465/24, 465/25 k.ú.
Č
erná Pole,kterou má být v nov
ě
budovaném 8. a 9. N.P. vybudováno 13 nových bytových mezonetových jednotek“ povolené rozhodnutím
č
.j.OÚS
Ř 
: 05/7788/US/1324/PH/To ze dne 23.9.2005,
p
ř
eddokon
č
ením
,
spo
č
ívající ve zm
ě
n
ě
dispozice bytových jednotek
č
. 3, 10, 12, 13 spo
č
ívající p
ř
edevším ve zm
ě
n
ě
umíst
ě
ní vnit
ř
ních p
ř
í 
č
ek, zm
ě
n
ě
umíst
ě
ní vstupu do jednotlivýchmístností, z
ř
ízení úložného prostoru, vytvo
ř
ení nového dve
ř
ního a okenního otvoru naterasu, z
ř
ízení terasy nemající vliv na statiku stavby
se podle § 118 stavebního zákona
 p o v o l u j e .
Ú
č
astníkem
ř 
ízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písmene a) zákona
č
. 500/2004 Sb., správní 
ř 
ád, v platném zn
ě
ní, je v
ř 
ízení o žádosti – žadatel spole
č
nost METALLOR BAU s.r.o., I
Č
:26976528, Víde
ň
ská 246/120b, Brno 619 00.Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky:1. Zm
ě
na stavby bude provedena podle projektové dokumentace ov
ěř 
ené v
ř 
ízení o tétozm
ě
n
ě
, jakékoliv jiné zm
ě
ny nesmí být provedeny bez p
ř 
edchozího povolení stavebnímú
ř 
adem.2. Ostatní podmínky p
ů
vodního stavebního povolení z
ů
stávají v platnosti.
O d
ů
v o d n
ě
n í 
Odbor územního a stavebního
ř 
ízení ÚM
Č
Brno–Královo Pole vydal dne 23.9.2005
č
.j.OÚS
Ř 
: 05/7788/US/1324/PH/To stavební povolení na zm
ě
nu stavby – nástavbu bytovéhodomu T
ř 
. Generála Píky 9. Brno, p
ů
vodn
ě
Hotel Lesnická, na pozemcích p.
č
. 465/8, 465/18,465/24, 465/25 k.ú.
Č
erná Pole, kterou má být v nov
ě
budovaném 8. a 9. N.P. vybudováno 13nových bytových mezonetových jednotek stavebníkovi spole
č
nosti METALLOR BAU s.r.o.,I
Č
: 26976528, Víde
ň
ská 246/120b, Brno 619 00.Dne 12.1.2009 obdržel OÚS
Ř 
ÚM
Č
Brno Královo-Pole žádost spole
č
nostiMETALLOR BAU s.r.o.o zm
ě
nu stavby p
ř 
ed jejím dokon
č
ením povolené stavby spo
č
ívající ve výše uvedených stavebních úpraváchStavební ú
ř 
ad oznámil dopisem ze dne 28.4.2009 zahájení 
ř 
ízení o povolení zm
ě
nystavby p
ř 
ed dokon
č
ením všem ú
č
astník
ů
m
ř 
ízení. Žádost spolu s p
ř 
ílohami poskytovaladostate
č
ný podklad pro posouzení navrhovaných zm
ě
n, a proto stavební ú
ř 
ad upustil odmístního šet
ř 
ení a ústního jednání.
 
Č
.j. 09/377/US/47/To - 3 -Dne 10.6.2009 podal Spole
č
enství vlastník
ů
bytových jednotek domu t
ř 
ída GenerálaPíky 1993/9, Brno (dále jen „SVJ“) námitky a písemné stanovisko ve kterém vyslovilonesouhlas s realizací stavebních úprav ve velké bytové jednotce, kdy má dle jejich informací dojít k rozd
ě
lení této bytové jednotky na n
ě
kolik jednotek menších. Stavební ú
ř 
ad p
ř 
ezkoumalpodané námitky a stanovisko, dále p
ř 
ezkoumal op
ě
tovn
ě
p
ř 
edloženou žádost o povolení zm
ě
ny stavby p
ř 
ed dokon
č
ením v
č
etn
ě
projektové dokumentace a identifikoval „velkou“bytovou jednotku jako mezonetovou bytovou jednotku
č
. 9, které se ovšem navrhovanéstavební úpravy (zm
ě
ny stavby p
ř 
ed dokon
č
ením) netýkají. Stavební ú
ř 
ad za ú
č
elem vyjasn
ě
ní dané záležitosti pozval pozvánkou zástupce SVJ k projednání p
ř 
edm
ě
tných námitek astanoviska a k nahlédnutí do projektové dokumentace navrhované zm
ě
ny p
ř 
ed dokon
č
ením.Po vyjasn
ě
ní rozsahu projednávaných stavebních úprav v rámci zm
ě
ny stavby p
ř 
eddokon
č
ením, které se týkají pouze bytových jednotek
č
.
č
. 3,10,12,13 podalo SVJ dne2.7.2009 vyjád
ř 
ení, ve kterém uvádí, že již nemá námitky k výše uvedenému
ř 
ízení.V pr
ů
b
ě
hu
ř 
ízení stavební ú
ř 
ad p
ř 
ezkoumal uvedenou žádost o povolení zm
ě
ny stavbyve smyslu § 118 odst. 2 stavebního zákona, posoudil ji a zjistil, že uskute
č
n
ě
ním stavby nejsouohroženy ve
ř 
ejné zájmy ani nep
ř 
im
ěř 
en
ě
omezena
č
i ohrožena práva a oprávn
ě
né zájmyú
č
astník
ů
 
ř 
ízení.Okruh ú
č
astník
ů
 
ř 
ízení byl stanoven v souladu s ust. § 59 stavebního zákona. P
ř 
ivymezování okruhu ú
č
astník
ů
 
ř 
ízení dosp
ě
l stavební ú
ř 
ad k záv
ě
ru, že v daném p
ř 
ípad
ě
totoprávní postavení p
ř 
ísluší vedle stavebníka spole
č
nosti METALLOR BAU s.r.o., který jesou
č
asn
ě
spoluvlastníkem objektu rozestav
ě
ných bytových jednotek 12 a 10, dále ostatnímspoluvlastník
ů
m objektu bytového domu T
ř 
. Gen. Píky 9 v Brn
ě
– vlastník
ů
m bytových jednotek v objektu bytového domu, tj. Marie Adamcová, Fry
č
ajova 538/143, Brno 61400,
Č
estmír Adamec, Sady 721/12, Brno 614 00,Ond
ř 
ej Adamec, Bieblova 158/10, Brno 61300, Aleš Adámek, t
ř 
ída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Simona Adámková, Absolonova640/22, Brno 624 00, Kate
ř 
ina Adamová, Lužova 842/22, Brno, 613 00, Ing. Eva Bojdová,Bystré 1617, Frenštát pod Radhošt
ě
m 744 01, Dagmar Burianová, t
ř 
ída Generála Píky 1993/9,Brno 613 00, Šárka Chovan
č
íková, Talichova 443/46, Brno 623 00, Ing. Petr Chovanec,Lidická 1965, Vsetín 755 01, Michal Christ, Sladkého 499/7, Brno 617 00, Markéta
Č
adová,t
ř 
ída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, So
ň
a
Č
e
č
manová, nám. Padlých hrdin
ů
2590/3,Prost
ě
 jov 796 01, Veronika
Č
enkovi
č
ová, Novotného 1814/25, Brno 613 00, Danuše Divácká,Kozinova 337/14, Brno, 627 00, Michal Drábek, 31, Rudice, 687 32, Dušan Dvo
ř 
á
č
ek,Okružní 956, Byst
ř 
ice nad Pernštejnem 593 01, Aleš Dvo
ř 
ák 79, Hartmanice, 569 92, TomášDvo
ř 
ák, t
ř 
ída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Michaela Dvo
ř 
áková, Zámecká 210,Bystré, 569 92, Markéta Fialová, Konradova 2203/8, Brno 628 00, JUDr. Jaromír Harašta,t
ř 
ída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Petr Helán, Haškova 145/8, Brno 638 00, Ing. PavlaHeringová, Slatina nad Zdobnicí 50, 517 56, Ing. Ji
ř 
í Hlavica CSc., 145, Kanice, 664 01, Ing.Zuzana Hojná, Dolní Lou
č
ky 148, Dolní Lou
č
ky, 594 55, Ing. Martina Holubová, Krnov, PodCvilínem, 794 01, Jaroslav Horákovský, Velkopavlovická 4067/1, Brno 628 00, MUDr. PavelHorký, Fügnerova 449/23, Brno, 613 00, Ing. Michal Hostinský, B
ř 
ezinova 1612/46, Brno616 00, Michal Hulán, t
ř 
ída Generála Píky 1993/9, Brno, 613 00, Ilona Jakubová, Okrajová489, Sta
ř 
e
č
, Sta
ř 
e
č
, 675 22, Vendula Jakubovová, 121, Damnice, 671 78, Dagmar Jandeková,
Č
e
ň
ka R
ů
ži
č
ky 209/25, Brno, 625 00, Mgr. Václav Jandík, t
ř 
ída Generála Píky 1993/9, Brno613 00, Michal Jansa, K sídlišti 788/12, Brno, 643 00, Mgr. Eva Jansová, T
ř 
ída generála Píky1993/9, Brno 613 00, Kate
ř 
ina Ji
č
ínská, Kukýrna 60, Tišnov, 666 01, Mgr. Roman Juránek,Foerstrova 2409/3, Brno 616 00, Hana Jurigová, Na Lán
ě
2002, Uherský Brod 688 01, Mgr.Lenka Kantorová, Údolní 391/14, Brno, 602 00, Ing. Miroslav Kašpar Ph.D., Mánesova 269,
Č
eperka 533 45, Richard Klimeš, t
ř 
ída Generála Píky 1993/9, Brno 613 00, Ji
ř 
í Kolá
ř 
ík,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->