Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cheia Raiului Vol 3

Cheia Raiului Vol 3

Ratings: (0)|Views: 147|Likes:
Nicodim Mandita, Cheia Raiului sau folosul spovedaniei adrevarate in Biserica Ortodoxa Vol III, 1993
Nicodim Mandita, Cheia Raiului sau folosul spovedaniei adrevarate in Biserica Ortodoxa Vol III, 1993

More info:

Published by: Gratiela Teodora Mihai on Oct 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
F..I
l
i/
I
Protos.
NicodimM5ndite
RAIULUI
SAU
i
adeadrate
tn
Biseric&
Ortodoxd
Vol"lll
Tipiriti
cu
binecuvintarea
P
re
a
Sfin{itttlul
q;111
1ri
1
q
Ed
itu
ra
AGAPIS
1-993
 
Se
retipareste
aceasta
carte
ce
se
nurne$te
aqa
de
.;;.;,i;
i'Cireia
Raiului",
spre
folosul
tuturor
;;&;i;ii"t
Jornici
<le
mintuire'
oricite
faptebune
ar
;;;;";i;;"a,
fira
de
spovedanie
omulnu
se
poate
mintui.
--ipou"arnia
este
pentru
suflet,ce.ea
ceeste
apa
nentrucorp.
GreQim
ta
tot
pasul
gi
in
tot
timpul!
br*,
"r.,if
n
m
itostivi
rea
Sa'ne
-a
I
asat
p^os
i
b
i I
i
tatea
ia
n"
inOt.ptam
infelul
celmai
simplu'
Spovedantaare
cinci
trepte:
-spurierea
Picatului;
-
pirerea
derdu;-
dorinla
qi
promisiunea
cle
indreptare;
-canonul;
-
dezlegarea.
in
cincitrepte,
deci
cu
efect,
ne
inva[i'
dupiinvagatura
SfinteiBiserici
-in
aceastf,'carte'
.rarintete
Nicotlim
Mandiga,
si
ne
spovedim'
'-fiputita
prima
datiintre
1932-1934'
cartea
ex-
.,rnJ
luun
nivel
accesibil
tuturor
motivele
pentrrl
I;;;brie
sd
ne
spovedim,
felul
in
care
sd
ne
spovedim
gice
si
facemdupa
acee.a'
"'RGil
pL
Bunul
Dumneieu
sa
pldteascd
inlumea
dedincolo
osteneala
pdrinielui
Nicodim
-
i"oUoiliurui
scriiior
gi
duhovnic
iscusit
-iar
pe
noi
sE
ne
lumineze
sd
inlelegem
9i
si
facem
ceeaceeste
pia.ut
lui
Dumner.u
ft'ttu
mintuirea
noastra
gi
ioat6
viatra
noastra
lui
Hristos
sa
o
dIm'
Amin!
Preclt
Tdnase
Nicolae
P
a
ro
h
i
a
Val:
i
tJ.:,,.*Ji
Xnann*|Cuvr,*''a
?'
44"^;
bx
o*
'L*4'^t*
-
aille/o&
-&,
A^";*rfr^
r,e
-
i+nAccnt
---t
-
^^L
,?{r*t
i,
Ar'h*AA'l
/*r^^'^'"'fu
*i
li*8irv€ov
.rU,
%'u'ttutwe
le'w
;^^*'t'
i
/u,rruo
/,,t1rt/"/n^ft
.en"
iai"otc;d
*f'ta,t
{cere
At
 
/ua"*@,,
/7tu.%'
)
Viala
pdrinteluiNicodim
Mandila
traitiin
rnijlocul
nostrua
fost
o
binefacere
pentruomenireqimai
cu
seami
pentiu
locuitorii
larii
.noastre.'
-Ct
id.
comisia
Sfintului
Sinod
al
Bisericii
OrtodoxeRomdne
a
recunos-
;i
i"
anul
1984,
stralucitaactivitate
de
luminare
a
sufletelor
creqtineqti
pe care
u
fa.ut-oparinteluiNicodim
Mandit5'
dind
rezolulia
Pe
o
cer'ere
a$a:
"Pirintele
Nicodim
Mandigaeste
sln-
gurul
scriitor
in
genera[ia
noastrS'
care
i
reuqit
sf,
qteargi
praful
depe
StintaPravila
a
Biiericii
Ortodoxe""'
iot
parinteleTomaChiricu[a
dn
Bucureqti
in
scrisoarea
P-e
ca.re-a^trlmls-
"
p*iri"r"i
Nico.dim
Mandila
in
anul
tiql,
zice'.
"Prea
Cuvioaseparinte
Nicodim,
mi-a
cizut
in
minduneledin
c5(ile
Cuvio5iei
Tale,
care
mi-apldcut
*uit.
Rueli
un
taletprelios
de.la
Dum-
n"r"u,
pe
Lare
Cuviogiata
le-aiinmullit
;;*;-,;
munci
fecuntJa,
vrednici
de
ad-
l-,itr,.imi
placescrisulCuviogiei
Jale'
iniii
"riin,r.i
e
duhovnicesc,
al
doilea;
fiindci
e
simpli
qi
pe
inlelesultuturor'Va
socotesc
ca
pe
unuldintre
cei
mat
t,in"."rintati
sciiitori
pentruptlpor
ai
iiiiericii
noistre
ortotl-oxe
qi
aq
dori
si
vi
pot
ciqtigapre(ioasacolaborare
a
CuvioqieiTale...".
Gheorghe
Ionescu
 
Folosul
Spovedaniei
adevirate
"Venitri
ctltre
Mine
cei
ostenigi
Si
tnsurcinagi
Si
Eu
vcl
t,oi
odihni
pe
voi.Lua{i
jugul
Meu
pe.ste
voi
gi
va
inal{u{i
de
la
Mine,
ca
sint
hllnd
Si
smeritcu
inima
Si
ve{i
uJ'la
odihnasufletelor
vocrstre.
Caci
jugul
Meu
esie
hun
Si.sarcina
Mea
este
Lqoercl"(Mr.
11,2u-30).
Cap.55.
Dupi
adevirata
PocIin[I
prin
Spovedaniegi
prin
impirtlgirea
cu
prea
Sf.
Taine,
DuhulSfint
se
intoance
iaraqi
iniuntrul
nostru,imbog5(indu-ne
cu
Harul
Sfin[itor"
Daca
intr-un
vas
curat
se
introduce
ceva
necuralie,
vasulclevine
murdar,necurat,
qi
nu
putem
minca
iau
beaclin
el,
decit
numai
dupl
ces-a
curi[it
incleajunsqis-a
sfin(it.
Tot
a$a
esteqi
cu
noi
creltinii.
DLm-
nezeuPrea
Sfrntul
ne-a
scos
clinbailr
Sf.
Botez,
ca
vase
curate
gi
de
buna
treabi
Sieqi;
Biserici
vii,
sfinlite,
adicdklcaquri
ale
Iui
Dumnezeu
(1Cor.
3,
lo-17).
Pdcatul
este
in
sineqi,
o
mur-darie,
o
necurdlie,
nesuferita
bunului
Dumnezeuindata
u"
n"-r.
facut
robiaipacatului,
ajungem
r,igtevasc
necinstite
gi
netrebnice
in
Biserica
lui
Dumnezeu.
,'irt
t.u,;(t
mare
-
zice
Dumnezeiescul
Ap.
fravcl -
nh
,
,.
,t
ttLttttttivese
cle
aur
Si
de
argint;
ci
Si
de
lernn
Si
rJe
lut:
Si
unele
stnt
spre
cinste,
iar
altele
sprc
necinste.Deci
tJi
s,
i,
t
cura[i
cinevape
sine
dintru
acerxtct,
vafit,us
rle
cinste
,
cinstit
Si
de
huna
treaba
staptnului,
spre
tot
lucrtil
hungcitit...,,
(2
Tinr.
2,20-26)"
,
Un
astfel
cle
vas
curat,spalat
de
n.:cura[ia
'pacatului,a
fostSf. PrrxlrocDavitl.
Caci
clupa
ce
cdzuse
in
pdcatele
preacur\
rei
qi
uciderii,a
facut
mdrturisire
gi
pocain!iadevirati.
in
plingerile
Pocain(ei
lui,intrc
ultele,
suspinincl,
striga:
"Miluiegte-mf,Dumnezeule,dupamaremilaTa,
qi
dup[
mullimeaindurarilorTale
qtergefaradelegeamea;mai
virtos
ma
spala
de
faradel"g"u.n"u
qid"
pacatul
meumdcuri[eqte...
Inimi
curat6
zidegte
intru
mine
Dumnezeule,
giDuh
drept
innoieqte
intru
cele
din
lduntruale
mele.
Nu
ma
lepicla
pe
mine
de
Ia
fatra
Ta
gi
DuhulTau
cel
Sfintnu-l
lua
de
lamine"
(Ps.50).
Printr-o
astfelde
Spovedaniegi
pocain[I
vie,
Sf.
Prooroc
Davicl
s-a
clralit
qi
a
tevenit
iaragi
vas
prelios,de
bunl
treaba
l.ui
Dumnezeu.
Tot
ala
au
facut:Maria
Magdalena,
Fotinia
Samarineanca,
Vamegul,Zacheu,Sf:
Ap.
Petru,
tilharul,
q.a.;
clin
vase
intinate
in
necura{ia
pacatelor,
prin
Spove<Janie
gi
Pocaintra
vie,au
devenit
vase
curate,.sfinlite,
gi
locaquri
ale
Duhului
Sfint.
Dac[
ne
socotim
binLveclem
cu
durereca
qi
noi
adeseori
am
cazut in
necuritia
phcatelor.
Ne-am
intinatprin
felurite
pacate,
-
in
care
ne
t5valimzilnic, -
haina
albi
cle
la
Sf.
Botez,
cucare
trebuie
sd
neinfdgiqam
la
nunta
Mielului,
adica la
Sf.
Cuminecatura
cu
preaSfintul
Trupgi
Singe
al
Domnului.
Dumnezeu
agteapta
cura[irea
noastra
grabnici.Diavolul
cloreqte
sa
mai
aminim.
Ce-i
de
ficut?
Pe
cine
sI
ascultdm?
de
bunl
seamf,
ci
pe
Durnnezeu.De
ne
vom
pirasi
de
picate,noivomprirni
iariqi
infierea
asemeilea
fiuluirdticit,
qi.impreluni
cu ea,
qi:
l)
haina
cea
ciintai,
albi,
aclicl
Harul
Sf.
Duh,
sfinlitor
qi
ajutitor
spre
fapte
hune;
2)inelul
in
deget,
simbolul
nemarginiteiiuhiri
Parintegti
qi
al
impacarii
cu
Dumnezeu,
qi
al
3)
incillaminte
in picioare,
adicd
puterea
gi
cuvintul
<-le
a
calca peste
scorpiile
qi
balauriiotravitori:
peste
toate
piedicile
qicursele
pe
care
ni
lepun
cliavoliiinainte.
Prin
caderea
in
picatni
se
intuneca
gi
igi
pierd
valoarea
faptele
bune
pe
care
le-amfacut pina
la
cdderea
in
pdcat.
"De
se
va
abate
dreptulde
la
dreptatea
sa
qivaface
nedreptate,
<iupatoate
firaclelegile,care
a
facut
cel
faradelege,
toate
clreptafile
lui
care le-afost
facut,
nu
se
voi
pomeni.
Intru
gregeala
sa
care
a
greqit,
qi
intru
pacatele
sale,
care
a
pacdtuit,
intru
acelea
va
muri".
Dar
claci
parisim
pacatele,
splilinclu-ni-leprin
Sf.
Spovedanie
gi
canon,
faptele
bunefacute
inainte
cle
cidere
ni
se
vrlr
sclcoti
gi
noivomreinvia".
Pacatul
e
ca
gerul
iernii.
Toatd
verdea{a
pamintului,
indata
ce
o
ajungeraceala
qi
gerul
iernii,
se
ingdlbene;te,
se
usucd
qise
supune
pieirii.Astfel
patimescqi
virtutrile
creqtineqti
cind
Ie
ajunge
greqeala
necredin!ei
qi
a
plcaIekrr.
Spovedania
insi,
cu
Pocainla
qi
cu
primirea
Prea
Sf.
Trup
qi
Singe
al
Domnului,
sint
asemenea
cu
caldura
qi
ploaiabinecuvintati
a
primlverii,
-
ce
urmeaza
iernii,
-
cu
ajutorul
carora
reinviazi
toatdverdeafa,
qifiecare
plantdcauta
si-gi
de.r
roaclasa.
Tot_astfel
qi
noi
cre;.inii
princiderea
in
pacate
murim,
gi
reinviem
prin
intoarcerea
la
Dumnezeu,
prin
ascultarea
i
I
I
I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->