Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İşçiler ve Sendika Temsilcileri için KILAVUZ KİTAP İŞ GÜVENCESİ-PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

İşçiler ve Sendika Temsilcileri için KILAVUZ KİTAP İŞ GÜVENCESİ-PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Örsan Şenalp
İşçilerin insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama koşullarına kavuşturulması mücadelesini sürdüren sendikamız, performans değerlendirmesi uygulamasını da bu hedef çerçevesinde ele alıyor. Sendikamızın yayınladığı Kılavuz Kitap, Üye ve temsilcilerimize, yasal hakları konusunda bilgi vermeyi, işyerlerinde yaygınlaşacağı görülen performans uygulamalarına yönelik izleyecekleri yolu anlatmayı amaçlıyor.
İşçilerin insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama koşullarına kavuşturulması mücadelesini sürdüren sendikamız, performans değerlendirmesi uygulamasını da bu hedef çerçevesinde ele alıyor. Sendikamızın yayınladığı Kılavuz Kitap, Üye ve temsilcilerimize, yasal hakları konusunda bilgi vermeyi, işyerlerinde yaygınlaşacağı görülen performans uygulamalarına yönelik izleyecekleri yolu anlatmayı amaçlıyor.

More info:

Published by: Örsan Şenalp on Oct 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

 
 
1
İş
çiler ve Sendika Temsilcileri için
KILAVUZ K
İ
TAP
İŞ
GÜVENCES
İ
-PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RMES
İ
 
 
KILAVUZ K
İ
TAP
 
İş
Güvencesi-Performans De
ğ
erlendirmesi
 
2
B
İ
RLE
Şİ
K METAL-
İŞ
YAYINLARI
 Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostanc
 ı
-
İ
STANBUL
Tel:
(0216) 380 85 90
Faks:
(0216) 373 65 02
Teknik Haz
ı
rl
ı
k:
Birle
ş
ik Metal-
İş
 
Bask 
ı
:
Ba
ş
ka Matbac
 ı
l
 ı
No:
03 / 2013
 
KILAVUZ K
İ
TAP
 
İş
Güvencesi-Performans De
ğ
erlendirmesi
 
3
G
İ
R
İŞ
 
Kendisine kaynakl
 ı
k eden 158 say 
 ı
l
 ı
ILO sözle
ş
mesinin 1994 y 
 ı
l
 ı
ndaimzalanmas
 ı
ndan dokuz y 
 ı
l sonra i
ş
güvencesi düzenlemeleri, 15 Mart 2003tarihinde 4773 say 
 ı
l
 ı
Kanunla yürürlü
ğ 
e girmi
ş
olup daha sonra 4857 Say 
 ı
l
 ı
  Yasa’n
 ı
n 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde yer alm
 ı
ş
t
 ı
r.
İş
güvencesi 30’veya daha fazla i
ş
çinin çal
 ı
ş
t
 ı
ğ 
 ı
i
ş
yerlerinde, en az 6 ayl
 ı
k
 ı
demiolan i
ş
çilerden belirsiz süreli i
ş
sözle
ş
mesi ile çal
 ı
ş
anlar
 ı
kapsamaktad
 ı
r.
İş
 güvencesi kapsam
 ı
na giren i
ş
çinin belirsiz süreli i
ş
sözle
ş
mesini fesheden i
ş
 veren,i
ş
çinin yeterlili
ğ 
inden veya davran
 ı
ş
lar
 ı
ndan ya da i
ş
letmenin, i
ş
yerinin veya i
ş
ingereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad
 ı
r.
İş
çinin alt
 ı
 ayl
 ı
k
 ı
demi, ayn
 ı
i
ş
 verenin bir veya de
ğ 
i
ş
ik i
ş
yerlerinde geçen sürelerbirle
ş
tirilerek hesap edilir.
İş
 verenin ayn
 ı
i
ş
kolunda birden fazla i
ş
yerininbulunmas
 ı
halinde, i
ş
yerinde çal
 ı
ş
an i
ş
çi say 
 ı
s
 ı
, bu i
ş
yerlerinde çal
 ı
ş
an toplam i
ş
çisay 
 ı
s
 ı
na göre belirlenir.
İş
 veren fesih bildirimini yaz
 ı
l
 ı
olarak yapmak ve fesih sebebini aç
 ı
k ve kesin bir
ş
ekilde fesih bildiriminde belirtmek zorundad
 ı
r.
İş
çinin belirsiz süreli i
ş
 sözle
ş
mesi, o i
ş
çinin davran
 ı
ş
 ı
veya verimi ile ilgili nedenlerle savunmas
 ı
 al
 ı
nmadan feshedilemez. Yine güvence hükümlerine i
ş
 veren i
ş
sözle
ş
mesini sonaerdirirken geçerli bir sebep göstermemi
ş
veya gösterdi
ğ 
i sebep geçerli de
ğ 
il ise yada geçerli sebeple feshin usulüne uymam
 ı
ş
sa (savunma almam
 ı
ş
, feshi yaz
 ı
l
 ı
 yapmam
 ı
ş
veya feshe aç
 ı
k ve kesin gerekçe göstermemi
ş
 ) bu durumda i
ş
çinin
İŞ
E
İ
 ADE DAVASI açma hakk 
 ı
vard
 ı
r.
İş
e iade davas
 ı
fesih bildiriminin tebli
ğ 
tarihinden itibaren 30 gün içinde
 ı
lmal
 ı
d
 ı
r. Feshin geçerli bir sebebe dayand
 ı
ğ 
 ı
n
 ı
n ispat
 ı
i
ş
 verene aittir.
İş
çi feshinba
ş
ka sebepten kaynakland
 ı
ğ 
 ı
n
 ı
iddia ediyorsa bu sebebin ispat
 ı
i
ş
çiye aittir.Kanuna göre dava iki ay içinde sonuçlanmal
 ı
d
 ı
r. Temyiz edilirse Yarg 
 ı
tay 1 ay içinde karar vermelidir.Mahkemede feshin geçerli sebebe dayanmad
 ı
ğ 
 ı
tespit edilir ise i
ş
çinin i
ş
e iadesine,bo
ş
ta kalma ücreti olarak en fazla 4 ayl
 ı
k ücret ödenmesine ve i
ş
ba
ş
 ı
 yapt
 ı
r
 ı
lmamas
 ı
halinde en az 4 en çok 8 ayl
 ı
k ücreti tutar
 ı
nda tazminatödenmesine hükmedecektir. Mahkeme karar
 ı
n
 ı
n kesinle
ş
mesinden itibaren 10gün içinde i
ş
çinin i
ş
ba
ş
 ı
yapmak için ba
ş
 vuru yapmas
 ı
gerekmektedir. Aksi haldefesih geçerli say 
 ı
l
 ı
r.
İş
çinin ba
ş
 vurusundan itibaren i
ş
 veren 30 gün içinde i
ş
çiyii
ş
ba
ş
 ı
yapt
 ı
rmaz ise mahkemenin takdir etti
ğ 
i tazminat
 ı
ödemekle yükümlüdür.
İş
çinin i
ş
ten ç
 ı
kar
 ı
lmas
 ı
ile Mahkeme karar
 ı
n
 ı
n kesinle
ş
mesine kadar geçen süreiçin en çok 4 ayl
 ı
k ücreti ve di
ğ 
er haklar
 ı
i
ş
 veren taraf 
 ı
ndan ödenir. Yukar
 ı
dabelirtilen tazminat ve ücret miktarlar
 ı
sözle
ş
me ile artt
 ı
r
 ı
lamaz. Feshin

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->