Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΚΕΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΚΕΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑ

Ratings: (0)|Views: 77 |Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Oct 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/04/2013

 
Μ ΓΣάΓΝΓ ΖΐΞΣέΟ ΞΓΝ ΤέΞΑέΟ ΑΖΓΧΑΝΓ
ΞΓΝ Χΐ ΘΡΞΜΟΓήΞΐ ΟΑΞΣΐΧΓΤΑΝΐ
Μ ωαηνΨηγ χμϋ ΑζΨχανγϋ Ϊχγο βούςχΪ γωψ χμο γσόγνψχμχγ βνγ χμο αρτΰσΠγ χμϋ. ΢χνϋ ηνΨτΰσαϋ χΰϏθωαϋ ξγνθγβΰϏζαϋ, ψωύϋ ζίβΰοχγν, λσίεμξγο γωΰθανοΨσνγ αοψϋ ωΰζνχνςθΰϏ γωψ ίκν όνζνΨηαϋ όσψονγωσνο χμ βίοομςμ χΰράσνςχΰϏ. Χγ ημθμχσνγξΨ ωΰρ λσίεμξγο γωγοεσγξύθίογ ημζϊοΰρο ψχν ρωΪσκγο γωψ ωγζνΨ μ γωΰξζανςχνξΪξγζζνίσβανγ ςχμο ωασνΰόΪ. Μ ηα ςχσγχμβνξΪ ςμθγςΠγ χμϋ ΑζΨχανγϋ ύϋ ωψζμ-ξζανηνΰϏ βνγ χμο ξγχΨξχμςμ χμϋοΰχνψχασμϋ ΑζζΨηγϋ ρωΪσκα μ γνχΠγ βνγχμο αθωζΰξΪ χμϋ ςα ψζΰρϋ ςόαηψο χΰρϋ ωΰζίθΰρϋ χμϋ γσόγνψχμχγϋ ξγν αΠόαύϋ γωΰχίζαςθγ ογ ξγχγςχσγταΠ γσξαχίϋ τΰσίϋ.,ΐ ΢χσΨλύο ξγεϊϋ γογτίσαχγν ςχνϋ Τύξνξίϋ ωψζανϋ χΰοΠδαν ψχν μ ΑζΨχανγ αΠογν μ θαβγζϏχασμ γω' ψζαϋ ξγν ηαςωψδανςχμο ωασνΰόΪ. ΐ ωΰζϏ βούςχψϋ ωασνμβμχΪϋ ΩγρςγοΠγϋ, ωσΰςωγεϊοχγϋ ογ λσαν ωϊϋ ηψεμξα χΰ ψοΰθγ ΑζΨχανγ ςχΰόϊσΰ γρχψ, γογτίσαν χμο ωγσΨηΰςμ βνγ χΰο λγςνζνΨ ΅ζγχΰ.ΐν ΤύξαΠϋ ςχΰ θαβγζϏχασΰ θίσΰϋ Ϊχγο ΗύσναΠϋ ςχμο
 
ξγχγβύβΪ. ΅ογϋ ςμθγοχνξψϋ γσνεθψϋ Τύξνξϊο ωψζαύο ψθύϋ αΠόα ηνγτΰσαχνξΪωσΰίζαρςμ. Ωγσψζγ γρχΨ ψζαϋ ΰνωψζανϋ χμϋ ΤύξΠηγϋ ςχγηνγξΨ ςροηίεμξγο ςχμο ςρθωΰζνχαΠγ ζψβύ ξΰνοϊο ςρθτασψοχύο γζζΨ ξγν ξΰνοϊο αόεσϊο.΢Ϗθτύογ θα χΰο ΩγρςγοΠγ, ΰν ωψζανϋ ωΰρ ηαο αΠόγο ΗύσνξΪ ξγχγβύβΪ Ϊχγο μ ΢χαΠσνηγ, ΰν ΄λαϋ, μ ΡΨθωΰζμ, μΑζΨχανγ ξγν ΰ Ωγοΰωίγϋ. ΐν ξΨχΰνξΰν χμϋ γσόγΠγϋ ΢χαΠσνηγϋ αΠόγο ΓεμογώξΪ ξγχγβύβΪ, χμϋ γσόγΠγϋ ΑζΨχανγϋΓσξγηνξΪ, ΰν ξΨχΰνξΰν χΰρ Ωγοΰωίγ Ϊχγο ΤζρβϏαϋ γωψ χΰο βανχΰονξψ ΐσόΰθαοψ ξγν ΰν ξΨχΰνξΰν χύο Γλϊο ΪχγοΓσβαΠΰν.Μ γσόγΠγ ΑζΨχανγ.Ζψβύ χμϋ είςμϋ χμϋ ακαζΠόεμξα ςχμο ςμθγοχνξψχασμ ωψζμ χύο Ζΰξσϊο ξν γσβψχασγ χύο Τύξίύο,ψχγο ωασνΪζεα ςχμο ΤύξνξΪ ΢ρθωΰζνχαΠγ.Μ ωψζμ, όχνςθίομ ςα θνγ αϏτΰσμ ωαηνΨηγ, ςα θνγ είςμ ωΰρ ίζαβόα χΰγσόγΠΰ Αζγχνξψ ΩαηΠΰ-χΰ ςχαοψ ωίσγςθγ ωΰρ ίούοα χμο γσόγΠγ ΟΨσρξγ, χνϋ ΕασθΰωϏζαϋ ξγν χμο ΓσόγΠγ ΑζΨχανγ-,Ϊχγο γσόνξΨ θΠγ γωψ χνϋ ςμθγοχνξψχασαϋ ωψζανϋ χύο Ζΰξσϊο. Γσβψχασγ ωσΰςόϊσμςα ςχμο ΤύξνξΪ ΢ρθωΰζνχαΠγ ξγνζψβύ χμϋ ςμθγοχνξΪϋ είςμϋ χμϋ, ακαζΠόεμξα ςχμο νςόρσψχασμ ωψζμ χγ χύο Τύξίύο. ΐ ΢χσΨλύο, γογτασψθαοΰϋςχνϋΤύξνξίϋ ωψζανϋ χΰοΠδαν ψχν μ ΑζΨχανγ Ϊχγο μ θαβγζϏχασμ γωψ χνϋ Τύξνξίϋ ωψζανϋ ξγν ηίςωΰδα ςχμο ωασνΰόΪ.
Μ ΑζΨχανγ, ζψβύ χμϋ βαύβσγτνξΪϋ ξγν ςχσγχμβνξΪϋ χμϋ είςμϋ θαχγκϏ χμϋ λψσανγϋ ξγν οψχνγϋ ΑζζΨηγϋ ξγνχΰρ αζίβόΰρ ωΰρ αΠόα ςχΰο ΰηνξψ Ψκΰογ Εασθΰωρζϊοάγνσϊοανγϋ, αοαωζΨξμ ςα ψζΰρϋ ςόαηψο χΰρϋωΰζίθΰρϋ χμϋ γσόγνψχμχγϋ, θα γωΰχίζαςθγ ογ ξγχγςχσγταΠ γσξαχίϋ τΰσίϋ ξγν ογ κγογόχνςχαΠ ςα ςϏοχΰθγόσΰονξΨ ηνγςχΪθγχγ.
 
Γρχψϋ ηαο Ϊχγο οχψωνΰϋ γζζΨ ΩαζΰωΰοοΪςνΰϋ, βνΰϋ χΰρ ΓσξΨηγ. Ωσΰςίτασα ψθύϋ λΰΪεανγ ςχΰρϋΗαζτΰϏϋαογοχΠΰο κίούο αωνησΰθίύο. ΐν ΤύξαΠϋ βνγ ογ χΰο αρόγσνςχΪςΰρο βνγ χμ λΰΪεανγ γρχΪ χΰρ ωγσγόϊσμςγοχμο ωασνΰόΪ γωίογοχν γωψ χΰο Ωγσογςςψ ογ χμο ΰσβγοϊςαν ξγν ογ ξγχΰνξΪςαν ς' γρχΪο. ΅χςνημθνΰρσβΪεμξα μ ΑζΨχανγ. ΄ζζΰν ωΨζν ωνςχαϏΰρο ψχν μ ΰοΰθγςΠγ ΑζΨχανγ θωΰσαΠ ογ ωσΰΪζεα γωψ χγίζγχγ ωΰρ χψχα ρωΪσόγο Ψτεΰογ ςχΰ λΰροψ ωΨού γωψ χμο γσόγΠγ ωψζμ.Χγ θίόσν ςΪθασγ γσόγνΰζΰβνξΨ αρσΪθγχγ γωΰηανξοϏΰρο ψχν ςχμο ΑζΨχανγ μ δύΪ ξγν ΰ ωΰζνχνςθψϋ γσόΠδΰροΪημ γωψ χμο 4μ όνζναχΠγ. ω.ά. ΢χμ ςμθασνοΪ χΰωΰεαςΠγ «ΓζύοΨξν¶, λσνςξψχγο μ γξσψωΰζμ χμϋ γσόγΠγϋΑζΨχανγϋ ξγν χΰ θρξμογώξψ οαξσΰχγταΠΰ θα χΰρϋ εγζγθύχΰϏϋ χΨτΰρϋ, ωΰρ τγΠοαχγν ογ όσμςνθΰωΰνΰϏοχγογωψ χΰο 37ΰ γνϊογ ίύϋ χΰο 39ΰ γνϊογϋ ω.ά. Μ γογςξγτΪ χΰρ οαξσΰχγταΠΰρ καξΠομςα χΰ 3=51 βνγ ογωσΰςχγχαρχαΠ γωψ ςρόοΪ γσόγνΰξγωμζνξΪ ησγςχμσνψχμχγ. Ζψβύ χΰρ ψχν χγ αρσΪθγχγ Ϊχγο νηνγΠχασγςμθγοχνξΨ μ γογςξγτΪ ςροαόΠςχμξα ςα ςροασβγςΠγ θα χΰ ΩγοαωνςχΪθνΰ χΰρ Rchzkurl χμϋ ΓρςχσΠγϋ. ΐνοαξσΰΠ Ϊχγο ςα ςχΨςμ ςροαςχγζθίομ(θγδαθίοΰν θα χγ όίσνγ ςχΰ ωσψςύωΰ) ξγν ηΠωζγ αοχΰωΠςεμξγοηαΠβθγχγ ερςνϊο ξγν ξγϏςαύο.΢χμο γσόγΠγ αωΰόΪ μ ωΰζνΰϏόΰϋ εαΨ χμϋ ΑζΨχανγϋ Ϊχγο μ ΞσγογνΨ ΓεμοΨ. Ωμβίϋ γογτίσΰρο ψχν ωνεγοψοωΪσα χμο ΰοΰθγςΠγ γρχΪ γωψ χΰ ξσΨοΰϋ ωΰρ ςϏθτύογ θα χνϋ ωασνβσγτίϋ τΰσΰϏςα μ εαΨ, μ ΰωΰΠγ αΠόαγςωΠηγ ξγν ξσΨηγνοα χΰ ηψσρ χμϋ. ΢χμο ξΰσρτΪ αοψϋ ζψτΰρ, λσίεμξγο γωΰθανοΨσνγ αοψϋ ωασνωχίσΰρογΰϏ ηύσνξΰϏ σρεθΰϏ. ΐν γογςξγτίϋ ίβνογο γωψ χμο ΒγζζνξΪ ΓσόγνΰζΰβνξΪ ΢όΰζΪ χΰ 3554. ΑοχΰωΠςχμξγοωΰρ ανηϊζνγ εαΰχΪχύο ξγν αωνβσγτίϋ ωΰρ θγσχρσΰϏο ψχν ΰ ογψϋ Ϊχγο γτνασύθίοΰϋ ςχμο ΞσγογΠγ ΓεμοΨ.ΜΑζΨχανγ ρωΪσκα μ θαβγζϏχασμ ωψζμ χμϋ γσόγΠγϋ ΤύξΠηγϋ, ηαϏχασμ ςα ςμθγςΠγ θαχΨ χΰρϋ ΗαζτΰϏϋ. ΜγξθΪ χμϋ χΰωΰεαχαΠχγν ξγχΨ χΰρϋ αζζμονςχνξΰϏϋ ξγν σύθγώξΰϏϋ όσψοΰρϋ. ΩζμσΰτΰσΠαϋ βνγ χγ θομθαΠγ χμϋωασνΰόΪϋ ωγσίόΰοχγν γωψ χμο γσόγΠγ βσγθθγχαΠγ-ξρσΠύϋ γωψ χΰοΩγρςγοΠγ-, γζζΨ ξγν γωψ χΰρϋοαψχασΰρϋ ωασνμβμχίϋ ψωύϋ ΰν \eahar, G`gwahh, H`hhmjl, Drczar ξγν Y`uquavmhha.
ΧΓ ΘΟΜΘΑΝΓ
Χγ θομθαΠγ ωΰρ γογτίσαν ΰ ΩγρςγοΠγϋ ξγν θγσχρσΰϏο ΰν ςύδψθαοαϋ αωνβσγτίϋ, ηΠοΰρο θΠγόγσγξχμσνςχνξΪ ανξψογ χμϋ θΰστΪϋ χμϋ ωψζμϋ. ΢χμο ωψζμ ρωΪσόα νασψ χμϋ ΞσγογΠγϋ ΓεμοΨϋ, είγχσΰ,ςχΨηνΰ ξγεϊϋ ξγν γβΨζθγχγ χμϋ ΓεμοΨϋ ξγν χΰρ ΓςξζμωνΰϏ. Βνγ χμο ΓεμοΨ ωνςχαρψχγο ωύϋ λΰΪεμςα χμοωψζμ αογοχΠύο χύο λγσλΨσύο χΰρ ΧγκΠζΰρ.ΐ ογψϋ χμϋ ΞσγογΠγϋ ΓεμοΨϋ Ϊχγο ηύσνξΰϏ σρεθΰϏ ξγν λσνςξψχγο ςχνϋ ωζγβνίϋ χΰρ λΰροΰϏ ΞγζζΠησΰθΰο.΢χμο γσόγΠγ αωΰόΪ Ϊχγο θίσΰϋ ζγχσαΠγϋ χύο Ζΰξσϊο.Ωμβίϋ γογτίσΰρο ψχν ωνεγοψο μ εαΨ ωΪσα χμο ΰοΰθγςΠγ γρχΪ γωψ χΰ ξσΨοΰϋ ωΰρ τΰσΰϏςα. ΢Ϗθτύογ θαχμο ωγσΨηΰςμ ΰ ογψϋ όχΠςχμξα γθίςύϋ θαχΨ χΰο ξγχγξζρςθψ (ξγχγξζρςθψϋ χΰρ ΗαρξγζΠύογ).ΐ ΩγρςγοΠγϋ γογτίσαν ψχν ςχΰ ογψ ρωμσαχΰϏςγο θψοΰ οαγσΨ γβψσνγ θίόσν χμο ατμλαΠγ χΰρϋ. Ωσΰϋ χνθΪχμϋ ΞσγογΠγϋ ΓεμοΨϋ ΰνγσόγΠΰν ξΨχΰνξΰν αΠόγο ξψυαν ξγν οψθνςθγ χμϋ ωψζμϋ, ωΰρ ανξΰοΠδαν χμο ΓεμοΨ θαξσΨοΰϋ (Οΰθνςθγχνξψ ΘΰρςαΠΰ Γεμοϊο).΢χΰ Νασψ χμϋ ΓεμοΨϋ ΞσγογΠγϋ χΰωΰεαχαΠχγν γξψθμ χΰ γσόαΠΰ χΰρ ΞΰνοΰϏ χύο Τύξίύο.ΓογςξγτνξΨβούσΠδΰρθα θψοΰ χμο Ϗωγσκμ αοψϋ ογΰϏ ξγν αοψϋογΙςξΰρ χμϋ ΓσόγώξΪϋ ωασνψηΰρ, ξγεϊϋ ξγν χΰρ ξζγςνξΰϏογΰϏ χμϋ ΓεμοΨϋ. Γωψ αωνβσγτνξΨ ςχΰνόαΠγ βούσΠδΰρθα χμο αωνςξαρΪ, ξγχΨ χΰρϋ ΣύθγώξΰϏϋ όσψοΰρϋ, θνγϋςχΰΨϋ γτνασύθίομϋ ςχΰο Ωΰςανηϊογ. ΑωΠςμϋ γωψ χνϋ ωασνβσγτίϋ χΰρ ΩγρςγοΠγ, ΰ ΰωΰΠΰϋ γοίλμξα ςχΰνασψ ζΠβΰ θαχΨ χΰ 3<9 θ.ά., βούσΠδΰρθα χμο Ϗωγσκμ ξχμσΠύο βνγ χΰ νασγχαΠΰ ξγν χΰρϋ αωνςξίωχαϋ.ΐ ξζγςςνξψϋ ογψϋ χμϋ ΓεμοΨϋ ΞσγογΠγϋ ΰνξΰηΰθΪεμξα ξγχΨ χΰ ηαϏχασΰ θνςψ χΰρ 1ΰρ ω.ά. ξγν ρωίςχμγσξαχίϋ γζζγβίϋ ςχΰο ωΪζνοΰ ηνΨξΰςθψ χΰρ ξγχΨ χμ ηνΨσξανγ χμϋ νςχΰσΠγϋ χΰρ.Χΰ Ψβγζθγ χμϋ εαΨϋ αΠόα τνζΰχαόομεαΠ γωψ χΰρϋ ΓεμογΠΰρϋ βζϏωχαϋ ΧνθΰξζΪ ξγν ΧνθγσόΠημ, βνΰϏϋ χΰρΩΰζρξζΪ. Μ εαΨ ωγσνςχγοψχγο ύϋ ωσψθγόΰϋ ξγν μ γςωΠηγ χμϋ Ϊχγο γωΰθΠθμςμ χμϋ γςωΠηγϋ χΰργβΨζθγχΰϋ χμϋ ΓεμοΨϋ Ωγσείοΰρ ςχμο ΓεΪογ.Χΰ νασψ γοίςξγυαωσϊχΰϋ ΰ ΒΨζζΰϋ γσόγνΰζψβΰϋ Y. Ycrms χγ ίχμ 3552-3557. Μ γογςξγτνξΪ ίσαρογγωΰξΨζρυα ίογο ηύσνξψ ωσψςχρζΰ ογψ (4 ά 32) θα Ϗυΰϋ ξνψούο 7,79 θ. ξγν ωσΰςγογχΰζνςθψ ΛΰσσΨ-Οψχΰ.Αξχψϋ χΰρ χαθίοΰρϋ γωΰξγζϏτεμξγο χΰ αςύχασνξψ γογζμθθγχνξψ χαΠόΰϋ χΰρ ωζγχϊθγχΰϋχΰρ ογΰϏ ξγνθνγ ςχΰΨ.ΐν θαχαβαοίςχασαϋ γογςξγτίϋ χμϋ ΝΗ· ΑτΰσαΠγϋ Ωσΰώςχΰσνξϊο ξγν Ξζγςνξϊο ΓσόγνΰχΪχύο γωΰξΨζρυγοχμο ξϏσνγ αΠςΰηΰ χΰρ νασΰϏ ςχΰ οΰχνΰηρχνξψ Ψξσΰ χΰρ ωασνλψζΰρ, μ ΰωΰΠγ ωζγνςνϊοαχγν γωψ ηϏΰωϏσβΰρϋ. ΧγρχΠςχμξα αωΠςμϋ γογςξγτνξΨ χΰ ςχσϊθγ ξγχγςχσΰτΪϋ χΰρ γσόγώξΰϏ ογΰϏ χμϋ ΓεμοΨϋΞσγογΠγϋ ξγν αοψϋ ογΙςξΰρ ("ωασςνξψ ςχσϊθγ ξγχγςχσΰτΪϋ").

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->