Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gorda profesorica Annemarie Schimmel - dr. Enes Karić

Gorda profesorica Annemarie Schimmel - dr. Enes Karić

Ratings:
(0)
|Views: 33|Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Bosnamuslim-media on Oct 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

 
Pogledi
5. oktobar/listopad 2013.
36
O
 ve godine na vr{a va se deset godina od smrti Annemarie Schimmel (1922. - 2003.), nesumnji vo naj ve- }eg uni verzitetskog imena na polju islamskih studi ja, enomenolo{kih izu~a vanja islama i pozna vatelja ori jentalnih jezika ko jeg  je Njema~ka dala u XX. stolje}u. Ovim po vo- dom podsjeti}emo na gla vne dionice iz nje- ne biograf je i uni verzitetske kari jere, te spo- menuti njena naj va`ni ja djela. Podsje}amo da smo o ovome pisali, u jednom drugom kon- tek stu, kad je pri je trinaest godina izda va~ka ku}a El-Kalem obja vila “Odgonetanje Bo`i jih znako va, gla vno enomenolo{ko djelo proe- sorice Annemarie Schimmel (pri je vod sa en- gleskog uradio je Fikret Pa{ano vi}).
@ivot posve}en prou~avanjuislamskog istoka
 Annemarie Schimmel je ro|ena 1922. go- dine u gradu Erurtu. U svo joj petnaestoj go- dini po~ela je u~iti arapski jezik, a srednju {ko- lu za vr{a va dvi je godine pri je optimalnog ro- ka, u sedamnaestoj godini, kad se na Berlin- skom uni verzitetu (1939.) upisu je na studi je na Odsjeku za arapski jezik i islamske nauke. Sklo- nost Annemarie Schimmel prema studi ju arapskog, perzijskog i turskog jezika do{la je  ve} u ranim gimnazijskim godinama, a za svi-  jet Istoka i islama po~etnu, ali i naro~ito sna- `nu, pobudu dala joj je poezi ja njema~kog pje- snika Friedricha Rückerta. Kako ka`e Alred G.  Würel, ek spert za indijsku kulturu i nekada- {nji kulturni sa vjetnik u njema~kom Ministar- stvu inostranih poslo va, Annemarie Schim- mel je bila duboko impresionirana Rückerto-  vim verzi jama perzijske i arapske knji`e vnos- ti, pa je `arko `udila da nau~i vi{e o ori jental- noj kulturi. Napuniv {i 15 godina, srela je u~i- telja arapskog jezika. Vidjev {i njenu vanrednu sklonost u~enju, po~eo ju je uvoditi u islam- sku histori ju i kulturu. Tako joj je otvorio vra- ta u svi jet islama, gdje se ci jeloga `i vota osje- }ala kao kod ku}e.” (Alred G. Würel, Annema- rie Schimmel:
 A tri bute on her 75th bir thday 
(U ~ast 75. ro|endana A. Schimmel), objav. u German News, juni, 1997.).Kao iznimno nadarena za studij arapskog, perzijskog i turskog, Annemarie Schimmel je doktorirala rano, u cvi jetu svo je mladosti, u no-  vembru 1941. godine. Naslov doktorske diser- taci je na njema~kom glasi
Kali und Kadi imspätmit te lal ter lic hen Ägypten
(Halia i kadi ja u Egiptu u doba kasnog srednjeg vi jeka). U periodu Drugog svjetskog rata (1941 - 1945. godine) Annemarie Schimmel radi kao pre-  vodilac za isto~ne jezike (arapski, turski i per- zijski) u njema~kom Ministarstvu inostranih poslo va. Za to vri jeme neumorno radi na svom drugom doktoratu, posvetiv {i se potpu- no po vi jesti i umjetnosti Mamelu~ke dinasti-  je u Egiptu.U ma ju 1945. godine, nakon kapitulaci je Nje- ma~ke, Annemarie Schimmel je internirana od strane ameri~kih snaga, ko je su joj odredi- le grad Marburg za mjesto internaci je.  Ali, ve} naredne godine, nakon normalizi- ranja stanja, Annemarie Schimmel posti`e nau~ni gradus uni verzitetskog proesora, ha- bilitira ju}i na Uni verzitetu u Marburgu (ta~an datum habilitaci je je 12. januara 1946.). Tada  je imala dvadeset i ~etiri godine. Naslov nje- ne habilitacione teze na arapskom je
 Al-Binyatu l-i d`ti ma‘iyyatu li ta- baqati l-‘askariyyin ‘inda l-ma- malik 
(Dru{tveno ustrojstvo  vojni~ke klase kod Mamelu- ka). Godine 1951. odbranila je i drugi doktorat, sada iz po vi jes- ti religi ja, a 1952. oba vila je prvu posjetu Bliskom istoku pu tu ju- }i u Tursku. U turskoj nau~noj ja-  vnosti ova ugledna Njemica je  vrlo brzo zapa`ena, tako da je 1953. godine izabrana za asisten- ta na predmetima islamske zna- nosti i arapski jezik na Uni verzi- tetu u Ankari. Naredne godine  Annemarie Schimmel je {e ka- tedre na odsjeku za po vi jest reli- gi ja na Islamskom akultetu An- karskog uni verziteta. Proesorica Schimmel je, je- dnako tako, napredo vala i u uni-  verzitetskoj kari jeri u Njema~koj. Na Uni verzitetu u Bonnu je 1961. godine izabrana za {ea katedre za arapski jezik i islamske nauke, a bi- rana je i za nau~nog sa vjetnika iz svo je oblasti na istom uni verzitetu. U periodu 1953 - 1963. Annema- rie Schimmel je ure|ivala i publi- cirala ugledni ~asopis “Mi{ljen je i umjetnost” (
Fikr wa ann
). Godine1967. Annemarie Schimmel je izabrana za gos- tu ju}eg proesora na Uni verzitetu Har vard, gdje  je preda vala ori jentalisti~ke discipline. Na Uni verzitetu Har vard pro vela je 25 godina, gdje  je stekla i penzi ju.
Brojem vrhunskih djelanenadma{ena u Njema~koj
U periodu 1970 - 1992. Annemarie Schim - mel je izabrana za proesoricu islamske kul- ture u Indi ji, a 1980. godine birana je za gos- tu ju}eg proesora za islamske nauke pri Kon- gresu SAD-a. Godine 1982. A. Schimmel je gos- tu ju}i proesor na Uni verzitetu Iowa, te u New Yorku, a u isto zvanje birana je i na Insti- tutu za ismailijske studi je u Londonu.  Annemarie Schimmel je obja vila na stotine knjiga, ~lanaka, studi ja, ese ja, inter vjua... Nje- ni su rado vi pre vo|eni na sve svjetske jezike, a posebno na turski, arapski, perzijski, urdu, ruski, rancuski... Ovom prilikom nabro ja}e- mo naslo ve njenih naj va`ni jih djela (s pri je-  vodom na bosanski). 1.
 Aus dem gode nen Bec he
- “Iz zlatnog pe-hara”. (Izbor turske poezi je nastale kroz sedam stolje}a. Knjiga ima 232 stranice). 2.
De in Wil le gesche he 
- “Tvo ja volja se zbi-  va. (Izbor najljep{ih do va u islamu). 3.
Das Myste ri um der Zahl 
- “Svi jet bro je va ili “Tajna bro je va. (Komparati vna studi ja o sim- bolici bro je va u nekim ci vilizaci jama, 343 stranice).4.
Ich bin Wind und du bist Feuer 
- “Ja sam vjetar, ti si vatra”. (Sadr`aj knjige ba vi se `i vo- tom i djelima D`elaluddina Rumi ja). 5.
Te ri umphal Sun
-“Tri jumalno sunce”. (Ovo djelo je engleski pri je vod djela
Ich bin Wind und du bist Feuer 
). Djelo je ta-ko|er pre vedeno i na rancuski. 6.
I am Wind, you are Fi re 
- “Ja sam vjetar, tisi vatra”. (No vo prera|eno englesko izdanje). 7.
Und Muhammad ist Se in Prophe
- “A Mu-hammed je Bo`i ji vjero vjesnik”. Knjiga ima 280 stranica i ba vi se temom polo`a ja Bo`i jeg Po- slanika a.s. u islamu. 8.
 And Muhammad is His Messen ger 
. (En-gleski pri je vod djela
Und Muhammad ist Se - in Prophet 
).9.
Gar ten der Er kenntnis
- “Vrto vi spozna-  je(Djelo se ba vi izborom tek sto va i stiho va ~e- trdeset sufjskih {ejho va, ima 271 stranicu). 10.
Muhammad Iqbal - Poet und prophe tis- cher Phi losoph
. (Ovo djelo se ba vi Muhamme- dom Ikbalom, pjesnikom i proro~anskim f- lozoom, njego vim djelom i `i votom). 11.
Gabri el’s Wing 
- “D`ibrilo vo krilo”. (En- gleski pri je vod djela
Muhammad Iqbal - Po- et und prophe tischer Phi losoph
).12.
Von Ali bis Zahra
- “Od Ali je do Zehre”.(Djelo se ba vi vlastitim imenima u islamu i da-  vanjem imena).13.
Yunus Emre: Aus gehlte Ge diht
- “Ju-nus Emre, izbor pjesama”. (Knjiga je najkom- pletni ji izbor pjesama turskog pjesnika Junu- sa Emrea na njema~kom jeziku). 14.
Frie drich Rückert 
- “Fridrih Rikert” (`i-  vot i djelo).15.
Die ori entalische Kat ze 
- “Ori jentalna ma- ~ka”. (Izbor sufjskih pjesama, mudrih izreka i pri~a).16.
Su f, Li ebe zu dem Einen
- “Suf ja, ljubav  za Jednog”. (Tek sto vi iz sufjske tradici je). 17.
Mystische Di mensi onen des Islam
- “Mis-ti~ke dimenzi je islama”. (Djelo je posve}eno po-  vi jesti i postanku tesav  vua). 18.
Mysti cal Di mensi ons o Islam
. (Engles-ki pri je vod djela
Mystische Di mensi ons des Islam
).19.
 Arabische Sprac hle hr
- “Arapski jezik”.(Ud`benik arapskog za one ko ji njime ne go-  vore, djelo ima 247 stranica). 20.
Schlüssel zu Arabische Sprac hle hre 
-“Klju~ za u~enje arapskog jezika”. 21.
Der Islam. Eine Einührung 
- “Islam, uvodi defnici ja. (Djelo je intelektualni ilmihal za nje- ma~ko i, op}enito, zapadno ~itateljstvo). 22.
Re li  gi onen der Menschhe it 
- “Religi je ~o-  vje~anstva” (Enciklopedijska odrednica o isla- mu ko ju je napisala Annemarie Schimmel u “Religionen der Menschheit” ko ja se sasto ji od 36 svezaka).23.
Der islam - Islamische Kul tur, ze it -  genössihe Strömun gen
- “Islam, islamskakultura i sa vremena stru janja u islamu”. Ova studi ja obuhvata 486 stranica). 24.
Be ge, sten, He iligtümer 
- “Brda, pus-tinje i svete posta je. (Djelo go vori o puto vanji- ma Annemarie Schimmel u Pakistan i Indi ju, ima 287 stranica).24. Herr “Demirci” heißt einach “Schmidt” - “Demird`i zna~i [mit” (djelo go vori o turskim imenima i njiho vom zna~enju). 25.
Der Islam im indischen Subkonti nent 
-“Islam na indijskom potkontinentu” (djelo ima 163 stranice).26.
Islam in the Indi an Subconti nent 
(engles-ki pri je vod djela
Der Islam im indischen Sub- konti nent 
).27.
Me in Bruder Ismail 
- “Moj brat Ismail”(Djelo go vori o sje}anjima Annemarie Schim- mel sa puto vanja po Turskoj). 28.
Me ine Se ele ist eine Frau
- “Mo ja du{a je`ena”. (Djelo go vori o aspektu `enskog u isla- mu i ima 160 stranica).29.
Nimm eine Rose und nenne sie Li eder 
-“Uzmi ru`u i nazo vi je pjesmama”. (Djelo se ba-  vi pjesmama islamskih naroda, ima 253 stra- nice).30.
Wande run gen mit Yunus Emre 
- “Puto- vanja/tumaranja sa Junusom Emreom”. 31.
Die Welt des Islam
- “Svi jet islama”. (Dje- lo go vori o islamskom svi jetu, temeljima islamskog istoka i puto vanju ka Sopstvu).
Annemarie Schimmel je objavila na stotine knjiga, ~lanaka, studij
Deset godina od smrti znamenite njema~ke nau~nice
Pi{e:akademikEnes Kari}
Gorda profesorica
Potpisnik ovih redaka nadao se da }e se Ambasada Savezne Republike Njema~ke u Sarajevu, ili barem Goetheovinstitut u Sarajevu, sjetiti da organiziraju makar dvosatni skup u povodu navr{etka deset godina od smrti znameniteprofesorice Annemarie Schimmel. Kako 2013. godina ide svome kraju, a iz re~enih institucija o ovoj godi{njici nemanikakva glasa, potpisnik ovih stranica odlu~io je dati svoj skromni prilog u znak sje}anja na ovu njema~kuintelektualku koja je na najbolji na~in predstavila islam evropskim i svjetskim univerzitetima

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->