Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ગુરુની ગુરુતા

ગુરુની ગુરુતા

Ratings: (0)|Views: 947|Likes:
Published by PROF. MEHBOOB DESAI

More info:

Published by: PROF. MEHBOOB DESAI on Jul 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2012

pdf

text

original

 
નીતા 
. મહેબા
 
િહં  ુઅનઇલામ બન  ૃતઓમા ગર  ુ  ુકે
 
ઉતાદ  ુુ થાન મોખે છ. ગર  ુ  ુપૂ મા નમઇલામમા ગર  ુ  ુનાથાન-માન
,
યોનઅવયકત કતા બ  ૃષટાતો અત  ુછ. હાન શીદ બદાદના ખલીફા
 
હતા.તમનો પ  ુઅનતના મામા બનહજત ઇમામ કાઈ ાશ લા જતા. એક િદ
 
ગર  ુ  ુબન શહદાઓનાીનઊઠયા. બનશહદાઓ ગર   ુ  ુના ચલ લા દોડયા અનબન
 
ચઝઘડો થયો
,
  ુનચલ હા
?
તગર  ુએ યાય કયબનએક એક ચ
 
હા. ખલીફા હાન શીદનઘટનાની  બાદ તમગર  ુ  ુનદબામા હાજક
 
  ુકમ કય. હજત ઇમામ કાઈ દબામા હાજથયા. ખલીફા હાન દબામા આન
 
પછુ
,
આમાા ાજ  ુમાો ાચલ ઉડાી
,
તમનહાા  ુ   ુ   ુ 
?’
હજત ઇમામ કાઈએ હા ાડ. આો એકા ાળ દબાઓ યીત થઈ યા. હમા ખલીફાહાન હજત ઇમામ કાઈ  ુ   ુ ઉતા લશ.  થોડા એક નજે હજત ઇમામ કાઈન
 
જૉઈખલીફા હાન બોયા
, ‘
આમાા ાજ  ુમાોનઆના ચલ ઉાડા ન દધા હોત તો ખેખ
 
આ ામત
,
 આતો તમનગર  ુ   ુની ઇજજત કા  ુ શીખી સ  ુકાો આયા છ.
દબાઓ ખલીફા  ુ આ લ જોઈ શ  ુથયા. જયાહજત ઇમામ ખલીફાન  ુનીશ બી
 
ચાલતાથયા. યાે ખલીફાનો અાજ તમના કાનડયો.
થોો
,
મઆનજાની આા હ   ુ
 
નથી આી.
ોતાના આન થી ઊા થઈ. ખલીફા હાૂન શીદ ગર  ુ  ુાઆવયા અનતમન દ હ
 
િદનાઆતા બોયા
, ‘
આમાા ાજ  ુમાોન કઈ આ  ુ  તની લ  ુનામા તો
 
ઘણ  ુ આ . છતા ીકાનઆા કો.
દબાઓ ખલીફા હાન શીદનો આ વયહા અાચક બની જોઈ ા.ગર  ુ  ુની નીતમા અનયોના જતનનો આો જ એક અય િકો માા ો છ.અલીઢના અા ધનાઢય મૌલી ઇમાઈલનહદ  ુ ાન મળાની ઇછા થઈ. તમ
 
અયતાનહજત મૌલાના કાીમ નાનોતીનો  ાયો. ગર  ુહજત કાીમશષય
 
ઇમાઇલ ામએક નજ કછ ોતાની શત ળાતક  ુ 
,
તમનહદનો અભયા તો કા ુ તનાહ(તન) મા ઇછા જબ લઈશ.
2.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->