Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
null

null

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 644|Likes:
Published by api-25889078

More info:

Published by: api-25889078 on Jul 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

 
1
 Õ 
ӨӨ
Ñ 
Ө
Í ÁÅÒÎÍ 
Ү 
ÉËÄÂÝÐËÝÕ 
Ү 
ÉËÄÂÝÐÈÉÍ Ò 
Ө
Ñ 
Ө
 Ë 
“ 
 MIMON 
” 
-PROJECT TEAM 
Èëòãýã÷: Ö.Íýìýõáàÿð
 
2
Ò 
ө
ñëèéí òîâ÷ òàíèëöóóëãà
Õ
өө
ñ
ө
í áåòîí
íü ìàíàé îðíû àæ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íýã áîëîõ áàðèëãûíñàëáàðò ºðãºí õýðýãëýäýã áàðèëãûí ÷óõàëõàíûí ìàòåðèàëûí íýã þì. Èéìä óãá¿òýýãäýõ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýí òåõíèêòåõíîëîãèéã ººðèéí îðîíä íýâòð¿¿ëñýíýýðäóòàãäàæ áóé õýðýãöýý øààðäëàãûã á¿ðýíõàíãàæ, íèéãìèéí áîëîí ¿íäýñíèé¿éëäâýðëýëèéí õºãæèëä áàãàã
ү
é õóâü íýìýðîðóóëàõ ÿâäàë þì.
 
3
Ò 
ө
ñëèéí çîðèëãî
Îëîí óëñûí ñòàíäàðòøààðäëàãûã õàíãàõóéö,÷àíàðûí
ө
íä
ө
ð ò
ү
âøíèéáàðèëãûí õàíûí ìàòåðèàëûã ýõîðîíäîî
ү
éëäâýðëýí,èìïîðòîîð îðæ èðæ áàéãààèæèë ò
ө
ðëèéí á
ү
òýýãäýõ
үү
íèéçàõ çýýëèéã ýçëýõýä îðøèíî.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rj Urjin liked this
Zorigt Ochiroo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->