Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
P. 1
la ciencia y el arte del color en odontología

la ciencia y el arte del color en odontología

Ratings:

4.83

(1)
|Views: 4,543|Likes:

More info:

Published by: Rony Christian Hidalgo Lostaunau on Jul 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Wkmv Cewfs|am Eflaink Iks|azmaz- CL) Hajs|wamlk jm Fmtjs|fnacfóm v Lkcjmcfa jm Js|kha|kiknèa
Hfjhgwk lj ia Acaljhfa Pjwzama lj Js|æ|fca v Ckshæ|fca Ljm|ai
Hfjhgwk lj ia Askcfacfóm Pjwzama lj Klkm|kiknèa Wjs|azwalkwa v Gfkha|jwfaijs
Hfjhgwk lji Cjm|wk lj Js|zlfks Klkm|kiónfcks
WJSZHJM
Ji ckmkcfhfjm|k |æcmfck) cfjm|èdfck v aw|ès|fck lj ia |jkwèa lji ckikw) aÿm czamlk mk sj fhpaw|a jm pwjnwalk
k hzv pkcas tjcjs sj pwkdzmlfcj jm pks|nwalk) js jsjmcfai pawa iknwaw ji æuf|k js|æ|fck- Ik qzj pjwhf|j
ia jufs|jmcfa lji ckikw js gásfcahjm|j ia iz) qzfjm fm|jwwjiacfkma a zm kgsjwtalkw v a zm kgoj|k jm zm
ahgfjm|j k hjlfk lj|jwhfmalk- Ji pwjsjm|j aw|èczik lj wjtfsfóm cfjm|èdfca) pwfhjwk lj zma sjwfj lj cza|wk
qzj pwkdzmlfawám jm ia |jkwèa lji ckikw ckm apifcacfóm lfwjc|a jm ia klkm|kiknèa) eawá wjdjwjmcfa a ia
dzjm|j lj iz) ckhk dac|kw pwfhkwlfai jm ji iagkwaw klkm|kiónfck) iijtámlkik hás aiiá lji áhgf|k cièmfck-
FM\WKLZCCFÓM
Js |walfcfkmai cwjjw qzj ia iz ma|zwai %skiaw& lji ahgfjm|j mks pjwhf|j apwjcfaw) sjijccfkmaw v+k apawjaw
iks ckikwjs ckwwjc|ahjm|j) sfm jhgawnk eav wakmjs qzj lfscz|fwjhks a ckm|fmzacfóm qzj mks pjwhf|fwám
jm|jmljw qzj ia fm|zfcfóm %ji ejcek lj ’tjw‘& mk js szdfcfjm|j) sóik ia ckhgfmacfóm lj zm sóiflk
ckmkcfhfjm|k |jówfck(cfjm|èdfck v ji zsk aljczalk lj mzjs|wks sjm|flks pjwhf|j agawcaw |klk ji awsjmai lj
pksfgfiflaljs qzj kdwjcj ji ckikw- Aljhás ckmkcjwjhks qzj ia iz jm ji ahgfjm|j klkm|kiónfck |fjmj zma
fhpkw|amcfa |wascjmljm|ai ckhk dac|kw jwnkmóhfck) |jwapæz|fck v eas|a psfckiónfck jm klkm|óiknks v
pacfjm|js-
Czalwk 1 - Cawac|jwès|fcas lj ia iz ma|zwai
Aspjc|k lj ia iz
% \
°
Bjitfm&
1000° Blzwam|j zma pzjs|a lj ski
70000° Blzwam|j zm lèa lj cfjik ciawk
Ckmcjm|wacfóm lj kmlas wkoas
Ckmcjm|wacfóm lj kmlas azijs
Cam|flal lj iz
% Fm|jmsflal&
9 1000izujslzwam|j zm lèa ksczwk) |kwhjm|ksk v ljmsk
= 100000i zujs lzwam|j zma |awlj skijala
Tawfagij
Caiflal lj iz
% FWC &
1 FWC lzwam|j ia mkcej %ksczwflal |k|ai&
100 FWC dasjs fljaijs lj iz sjp|jm|wfkmai
Tawfagij
Ia hjlfcfóm lj ia fm|jmsflal lj ia dzjm|j izhfmksa sj wjaifa ckm dk|óhj|wks v ia caiflal jspjc|wai lj ia iz sj hflj ckm
jspjc|wkdk|óhj|wks v+k jspjc|wkwalfóhj|wks- Js|ks apawa|ks wjnfs|wam nwam tawfagfiflal wjspjc|k a ia iz ma|zwai k iz lji ahgfjm|j
lzwam|j lftjwsas ckmlfcfkmjs ckhk ekwa lji lèa) js|acfóm lji añk) mjgifma) ckm|ahfmacfóm ahgfjm|ai)j|c-
Ia Cfjmcfa v Ji Aw|j lji Ckikw jm Klkm|kiknèa- Paw|j F ? Ia fizhfmacfóm ckhk
dac|kw pwfhkwlfai) ckmsfljwacfkmjs cfjm|èdfcas v jwnkmóhfcas
eas|a
eas|a
Ji Ckhf|æ lj Ckikwfhj|wèa lj ia Skcfjlal Óp|fca lj Ahæwfca ljdfmj? ’Ji Ckikw mk js zma pwkpfjlal lji
kgoj|k sfmk hás gfjm lj ia iz qzj jm|wa jm mzjs|wks koks pwktjmfjm|j lj æi‘- Js|a ca|jnówfca pwjhfsa mks
adfwha fhpiècf|ahjm|j qzj ia dzjm|j lj iz %sja ma|zwai k aw|fdfcfai& ljgj ckm|jmjw |klas ias kmlas tfsfgijs
a mzjs|wks sjm|flks v cklfdfcagijs jm mzjs|wk cjwjgwk) pawa pkljw lj|jwhfmaw ji ckikw lj iks kgoj|ks ckhk
skm2 js ljcfw) sf ia dzjm|j lj iz cawjcj k |fjmj hai lfs|wfgzflas ias kmlas izhfmksas lji jspjc|wk tfsfgij)
iks kgoj|ks mk hks|wawám ji ckikw wjai k ’ckikw lj czjwpk‘ qzj wjaihjm|j pksjjm) sfmk sj apwjcfawám
hklfdfcalks pkw js|as ljdfcfjmcfas izhèmfcas a ias czaijs mks alap|awjhks sjmskwfaihjm|j lj hamjwa
casf fmhjlfa|a- Ljgjhks wjsai|aw qzj js|as ljdfcfjmcfas mk sóik jufs|jm jm ias dzjm|js izhfmksas
aw|fdfcfaijs mk ckwwjnflas %dkcks) dizkwjscjm|js) j|c-& sfmk |ahgfæm jufs|jm jm ia iz lji hjlfk ma|zwai) va
qzj ia lfs|wfgzcfóm lj ias kmlas lj iz lji ski ljpjmljm lj ia ekwa lji lèa) ia ezhjlal lji ahgfjm|j v ia
pkizcfóm %Czalwk 1&- Wjspjc|k a ia iz ma|zwai ljgjhks ljshf|fdfcaw lks pwjcjp|ks ckhzmjs) |khalks
jwwómjahjm|j ckhk cfjw|ks?
1- Ia iz ma|zwai sfjhpwj hzjs|wa ji ckikw wjai k ’ckikw lj czjwpk‘ jm czaiqzfjw ckmlfcfóm
Js|j am|fnzk pawalfnha js cala tj hás ifhf|alk) am|fnzas fmtjs|fnacfkmjs jm Jzwkpa v Mkw|jahæwfca
ljhzjs|wam qzj ia iz lfzwma lji Mkw|j ai hjlfklèa jm zm lèa ifnjwahjm|j mzgialk sj ckmsfljwa fljai)
pkwqzj pwjsjm|a |klas ias kmlas izhèmfcas jqzfifgwalahjm|j lfs|wfgzflas ckhk pawa hks|waw ji ckikw lj
iks kgoj|ks ckwwjc|ahjm|j- Wjspjc|k a js|k pkljhks ljcfw hzcek) pwfmcfpaihjm|j mk js pksfgij eagiaw lj
iz lfzwma ÿmfca) va qzj sjnÿm ia æpkca lji añk) ia sf|zacfóm lji ski) ji js|alk a|hksdæwfck v iks
ejhfsdjwfks |jwwjs|wjs) ia ckhpksfcfóm v lfs|wfgzcfóm lj ias kmlas izhèmfcas tfsfgijs cahgfam
jmkwhjhjm|j v ji ckikw lj iks kgoj|ks |ahgfæm cahgfa- Pkw jojhpik) ias paw|èczias lj ezhjlal qzj
ljstèam ia iz v cazsam ia mjgifma %|am pwkpfa lj Ifha&) eacjm lj ia iz ma|zwai zm djmóhjmk lj
apwjcfacfóm nwfs(azialk v szatfam iks ckm|kwmks) js ljcfw) ias dkwhas v ckikwjs pfjwljm sz fljm|flal) lj
hamjwa qzj mk sj kgsjwta ji ’ckikw lj czjwpk‘ wjai) ik hawwóm gaok ski sj apwjcfa nwfs gaok mjgifma) ckhk
szcjlj ckm iks |wkmcks lj iks áwgkijs-
7- Sf ia iz cahgfa) ji ckikw cahgfa ckm jiia
Mzjs|wa pjwcjpcfóm lj iks ckikwjs cahgfa sjnÿm ia iz qzj wjcfgjm) pjwk js|k mk qzfjwj ljcfw qzj |klks
iks ckikwjs lj iks kgoj|ks %jspjcfaihjm|j sf sj ckhpawam js|wzc|zwas ma|zwaijs ckm aw|fdfcfaijs& cahgfam
pkw fnzai) va qzj mk |klks iks kgoj|ks |fjmjm ia hfsha capacflal lj agskwcfóm v wjhfsfóm lj iks wavks lj
iz qzj skgwj jiiks fmcfljm- Jm ji sjnzmlk capè|zik) wjdjwjm|j ai ckikw lj iks kgoj|ks) jspjcèdfcahjm|j
lfjm|js v ha|jwfaijs klkm|kiónfcks) ahpifawjhks ias lfdjwjmcfas qzj jufs|jm wjdjwjm|js ai ’ckikw lj
czjwpk‘ v sz tawfacfóm fmlftflzai sjnÿm ia iz qzj wjcafna skgwj jiiks) pkw aekwa cagj wjadfwhaw qzj |klks
iks ha|jwfaijs lj lfs|fm|a ma|zwaija %pkw ji ejcek lj |jmjw ckhpksfcfóm qzèhfca lfdjwjm|j&) cahgfam sz
aspjc|k tfszai lj ckikw czamlk ia iz tawèa) pjwk mk |klks tawèam jm ia hfsha pwkpkwcfóm k hanmf|zl)
fmcizsk gaok iz ma|zwai2 gas|a ckhpawaw zm lfjm|j ma|zwai ckm zma czjm|a lj ias nzèas lj ckikw %hai
iiahalks ’ckikwèhj|wks‘& gaok zma iz aw|fdfcfai ckhk ia iahpawa lj ia zmflal ljm|ai v izjnk ia hfsha
ckhpawacfóm gaok iz ma|zwai) ias lfdjwjmcfas skm jtfljm|js gaok zma v k|wa dzjm|j izhèmfca) sj apwjcfa
ckhÿmhjm|j qzj ai cahgfaw lj iz) |ahgfæm |jmjhks qzj cahgfaw lj czjm|a lj ia nzèa lj ckikw- Sf |klks
iks kgoj|ks cahgfasjm sz apawfjmcfa tfszai lj ’ckikw lj czjwpk‘ pkw fnzai) mk sj apwjcfawèam js|as
lfdjwjmcfas v jm sf) mk ezgfjsjm |am|ks jwwkwjs ckm ia jijccfóm lji ckikw) skgwj|klk sf sj jscknj ji ckikw
ljm|ai ckm iz ma|zwai |khámlkik ckhk ji ’tjwlaljwk ckikw‘ v hás |awlj ji pacfjm|j wjdfjwj qzj jm sz
kdfcfma szs ckwkmas sj tjm lfdjwjm|js a ckhk sj tjèam jm ia tjm|ama lji ckmszi|kwfk-
Ia iz lfzwma sjp|jm|wfkmai fljai) ckm zma lfs|wfgzcfóm jqzfifgwala lj kmlas lji jspjc|wk izhfmksk
tfsfgij sj zsa ckhk pa|wóm ma|zwai pawa oznaw k|was dzjm|js lj iz- Js|a iz lfzwma sjp|jm|wfkmai js
kg|jmfla a paw|fw lj zm pwkhjlfk lj dasjs fljaijs qzj skm jtaizalas jspjc|wkdk|khæ|wfcahjm|j lzwam|j
ainzmks lèas jm ji |wamsczwsk lj zm añk- Js ljcfw) js zm pa|wóm |jówfck lj ia fizhfmacfóm fljai pawa
apwjcfaw iks ckikwjs- Iks jupjw|ks jm ckikwfhj|wèa v izhfmk|jcmfa ljmkhfmawkm a ia capacflal háufha lj
hks|waw iks ckikwjs) |ai ckhk skm) ckm ji Èmlfcj lj Wjpwklzc|fgfiflal lji Ckikw %FWC k CWF& ckm zm taikw
ièhf|j lj 100- V ia capacflal ezhama lj apwjcfaw iks ckikwjs lj iks kgoj|ks jm sz háufha jupwjsfóm) js
ljcfw) ji ’ckikw lj czjwpk‘ wjai) sj gasa jm ia apwjcfacfóm lj iks kgoj|ks gaok dzjm|js izhèmfcas qzj
|jmnam zm FWC szpjwfkw a 50- Jspjcèdfcahjm|j ias fmlfcacfkmjs lji Ckhf|æ Fm|jwmacfkmai lj ia Fizhfmacfóm
wjspjc|k a ias dzjm|js izhfmksas qzj ljgjwèam eagfif|awsj jm ckmszi|kwfks – kdfcfmas k nagfmj|js ljm|aijs
v iagkwa|kwfks ljm|aijs) jm|wj k|wks) ljgjwèa |jmjw zm FWC qzj kscfij jm|wj 60 v 100- Sfm jhgawnk mk sj
pzjljm ljoaw lj ialk k|wks dac|kwjs qzj a|añjm ai ównamk sjmsfgij ezhamk jm ia pjwcjpcfóm lj ckikwjs)
js|ks |ópfcks sj |wa|awám jm ji |jwcjw capè|zik lj js|a wjtfsfóm gfgifknwádfca-
Js|ks mzjtks pawalfnhas mks jmsjñam qzj ia gÿsqzjla lj zma dzjm|j lj iz fljai |fjmjm sz pwfmcfpfk jm
ji iknwk lj zma izhfmawfa qzj js|æ aojma a ia js|acfóm lji añk) ia ekwa lji lèa) ia pkizcfóm) ia zgfcacfóm lj
ias tjm|amas) j|c-2 v qzj ckm|jmna lfs|wfgzflas jqzfifgwalahjm|j ias kmlas tfsfgijs lj ia iz lfzwma
sjp|jm|wfkmai fljai) v |ácf|ahjm|j wjÿma ias kmlas izhfmksas datkwagijs lj ias lfdjwjm|js izhfmawfas
ckhzmjs) sjam fmcamljscjm|js) dizkwjscjm|js mk ckwwjnflas j fmcizsk iz ma|zwai jm ckmlfcfkmjs
altjwsas-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->