Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30

30

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Rusu Oana Madalina
PATOLOGIA CONSTRUCTIILOR
PATOLOGIA CONSTRUCTIILOR

More info:

Published by: Rusu Oana Madalina on Oct 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2014

pdf

text

original

 
ASUPRA CAUZELOR APARI
Ţ
IEI AVARIILOR ÎNCONSTRUC
Ţ
II
 Drd. Ing 
. Popa Dorin,
Grupul 
 Ş 
colar „Dorin Pavel” Alba Iulia
 
 Prof. univ. dr.
Achim Moise,
Universitatea „
1
Decembrie
1
9
1
8” Alba Iulia
 
Abstract:The paper presents the problem of damages in constructions being structured in three parts. Firstly,some generalities about damages are described,, in the second part of the paper the causes of damages and their classification according to their causes are displayed and then an analysis of the causes of damages inconstructions is presented.
Construc
ţ
iile sunt supuse, de obicei, la ac
ţ
iuni care provin din exploatarea lor normal
ă
,dar pot fi supuse
ş
i la ac
ţ
iuni excep
ţ
ionale (de exemplu, c
ă
deri abundente de z
ă
 pada, uragane,inunda
ţ
ii, incendii, cutremure de p
ă
mânt sau alte
ş
ocuri puternice). În aceste condi
ţ
ii, înfunc
ţ
ie de calitatea materialelor utilizate, de modul în care ipotezele de calcul avute în vederela proiectare reu
ş
esc s
ă
se apropie de realitate, precum
ş
i de eventualele gre
ş
eli de execu
ţ
ie, se pot produce diverse degrad
ă
ri ale construc
ţ
iilor 
ş
i chiar avarii ale acestora.
 Avaria
este deteriorarea unei construc
ţ
ii sau a unora din elementele sale componente,iar 
accidentul 
în construc
ţ
ii este un eveniment imprevizibil, constând, de obicei, din pr 
ă
 bu
ş
irisau avarii grave, cu sau f 
ă
ă
pierderi de vie
ţ
i omene
ş
ti
ş
i care implic
ă
importante pagubemateriale.Avariile
ş
i distrugerile sunt fenomene tot atât de vechi ca
ş
i construc
ţ
iile.Cu circa patru milenii în urma, în Mesopotamia, codul de legi al lui Hammurabi prevedea cinci reguli pentru prevenirea avariilor.În secolul al-XV-lea, în Anglia, legea stipula c
ă
: ,,dac
ă
un dulgher construie
ş
te gre
ş
it,se va deschide ac
ţ
iune împotriva lui”La finele secolului al-XVIII-lea, codul napoleonian enun
ţ
a: ,,dac
ă
o cl
ă
dire realizat
ă
 de un arhitect sau alt constructor se va ruina în parte sau total datorit
ă
manoperei defectuoasesau chiar terenului de funda
ţ
ie, arhitectul sau constructorul respectiv î
ş
i va pierde libertateadac
ă
cele de mai sus se petrec în decurs de
1
0 ani de la terminarea lucr 
ă
rii,,În
ţ
ara noastr 
ă
responsabilitatea moral
ă
 
ş
i juridic
ă
pentru siguran
ţ
a
ş
i func
ţ
ionalitatealucr 
ă
rilor de construc
ţ
ii se reflecta în Legea nr.
1
0/
1
8 ian.
1
995, privind calitatea înconstruc
ţ
ii.
1
.
 
Cauzele avariilor
 
De obicei, avariile construc
ţ
iilor nu sunt provocate de o singura cauz
ă
, ci de ocombina
ţ
ie de mai multe cauze. Succesiunea
ş
i intensitatea diferit
ă
a acestora îngreuneaz
ă
 stabilirea obiectiv
ă
a influen
ţ
ei care a favorizat apari
ţ
ia avariei. Exist
ă
construc
ţ
ii cu gravevicii ascunse, f 
ă
ă
sa se observe vreun defect.În astfel de cazuri, avaria poate fi declan
ş
at
ă
de o influent
ă
de ordin minor care sesuprapune peste efectul defavorabil al viciilor ascunse.
“CONSTANTIN BRÂNCUSI” UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY
UNIVERSITY’S DAYUNIVERSITY’S DAYUNIVERSITY’S DAYUNIVERSITY’S DAY
8
 
th
INTERNATIONAL CONFERENCE
Târgu Jiu, May 24-26, 2002
 
Târgu Jiu, Geneva Street, nr.3, 1400, Gorj, România,Tel.+4053215848, Fax+4053214462, www.utgjiu.ro
 
 
Majoritatea avariilor prezint
ă
o evolu
ţ
ie progresiv
ă
 
ş
i de aceea, este importantatestarea
ş
i
ţ
inerea sub observa
ţ
ie a construc
ţ
iilor la care exist
ă
dubii în privin
ţ
a calit
ăţ
ii, laacelea de interes deosebit, sau la care se aplic
ă
solu
ţ
ii constructive
ş
i materiale noi, pentrucare lipse
ş
te suficienta experien
ţ
a. Procedând astfel, se poate interveni înaintea apari
ţ
ieiaccidentului tehnic (avariei acute), cheltuielile necesare vor fi reduse
ş
i se creeaz
ă
premiseleasigur 
ă
rii continuit
ăţ
ii
ş
i durabilit
ăţ
ii normale a construc
ţ
iei.
 Avariile se pot clasifica
, dup
ă
cauzele care le provoac
ă
, în urm
ă
toarele categorii:
¾
 
avarii datorate uzurii normale, ca urmare a influen
ţ
ei în timp a apei,substan
ţ
elor chimice agresive, fumului, temperaturii etc.;
¾
 
avarii datorate uzurii în exploatare: -în condi
ţ
ii normale;- în condi
ţ
ii defavorabile;
¾
 
avarii datorate modific
ă
rilor terenului de fundare
ş
i a nivelului apelor subterane;
¾
 
avarii provocate de ac
ţ
iuni exterioare (accidente de circula
ţ
ie
ş
i transportuzinal, incendii, explozii de gaze, ac
ţ
iuni climatice etc.);
¾
 
avarii datorate seismelor sau altor ac
ţ
iuni dinamice similare, provocate deoscila
ţ
ii ale terenului de fundare;
¾
 
avarii cauzate de erori de proiectare
ş
i/sau erori de execu
ţ
ie;
¾
 
avarii datorate suprasarcinilor sau exploat
ă
rii necorespunz
ă
toare aconstruc
ţ
iilor;
¾
 
avarii inevitabile.Avariile datorate uzurii, cuprinse în primele dou
ă
categorii, reprezint
ă
fenomenenaturale determinate de procesul de îmb
ă
trânire. În acest caz, calitatea proiectului, amaterialelor folosite
ş
i a execu
ţ
iei au influent
ă
favorabil
ă
mic
ş
orând amploarea avariilor 
ş
iîntârziind apari
ţ
ia lor. Între
ţ
inerea corespunz
ă
toare a construc
ţ
iilor (scurgerea apelor,revizuirea periodic
ă
a instala
ţ
iilor, izola
ţ
iilor, vopsitoriilor, zugr 
ă
velilor etc.) poate contribuila men
ţ
inerea îndelungat
ă
a st
ă
rii normale de exploatare.În urm
ă
toarele trei categorii care se refer 
ă
la modific
ă
rile terenului de fundare
ş
i aleapelor subterane, la seisme
ş
i ac
ţ
iuni dinamice în terenul de fundare si la ac
ţ
iunile exterioare,sunt incluse avariile provocate de influen
ţ
e imprevizibile; efectul acestora poate fi mic
ş
oratsau eliminat prin m
ă
suri constructive, de natur 
ă
s
ă
scumpeasc
ă
costul construc
ţ
iei. În limitele posibilit
ăţ
ilor, este necesar s
ă
se dispun
ă
din timp de date certe sau probabiliste privind acesteinfluen
ţ
e. Pentru înl
ă
turarea deterior 
ă
rilor cauzate de asemenea influen
ţ
e, trebuie s
ă
seintervin
ă
prin repara
ţ
ii sau consolid
ă
ri, restabilind func
ţ
ionalitatea construc
ţ
iei
ş
i asigurânddurata normal
ă
de exploatare, ceea ce uneori nu este posibil.Avariile din categoriile care reprezint
ă
erorile de proiectare
ş
i de execu
ţ
ie, considerateseparat sau în combina
ţ
ie, reprezint
ă
volumul cel mai mare de avarii evitabile. Eventualelesupraînc
ă
rc
ă
ri ale structurilor ap
ă
rute, de exemplu în urma ced
ă
rii unor elemente deconstruc
ţ
ie, sunt preluate, în anumite limite, datorit
ă
coeficien
ţ
ilor de siguran
ţă
lua
ţ
ii încalcul, r 
ă
mânând f 
ă
ă
efecte d
ă
un
ă
toare. Când aceste limite sunt dep
ăş
ite, se poate ajunge laefecte defavorabile, func
ţ
ie de intensitatea
ş
i durata ac
ţ
iunii suprasarcinilor, succesiuneaînc
ă
rc
ă
rilor 
ş
i caracteristicile materialelor de construc
ţ
ie. Avariile de acest gen se observ
ă
, îngeneral, dup
ă
producerea lor.Pentru exploatarea construc
ţ
iilor, avariile constatate în timpul execu
ţ
iei nu prezint
ă
 interes, întrucât se înl
ă
tur 
ă
înainte de punerea în func
ţ
iune a construc
ţ
iei respective
ş
i nuafecteaz
ă
nici costul exploat
ă
rii. În schimb, gre
ş
elile ascunse apar pentru început, de exemplu,numai sub forma de microfisuri ale elementelor de beton armat, care se dezvolt
ă
în timp si pot provoca avarii grave. În cazul betonului armat, compactarea insuficient
ă
, segregarea
 
agregatelor, nerealizarea rezisten
ţ
ei prescrise etc. conduc la mic
ş
orarea capacit
ăţ
ii portante.Efectul gre
ş
elilor care determin
ă
nerealizarea calit
ăţ
ii betonului poate apare dup
ă
mul
ţ
i ani,în leg
ă
tur 
ă
cu alte categorii de influen
ţ
e, cum ar fi cum ar fi corodarea betonului sau aarm
ă
turii, mic
ş
orarea sau distrugerea aderen
ţ
ei arm
ă
turii etc.În ultima categorie sunt trecute avariile inevitabile, datorate indeterminismului ceafecteaz
ă
orice date de calcul care nu reprezint
ă
valori constante, ci valori alese arbitrar dintr-o reparti
ţ
ie statistic
ă
cu o mare împr 
ăş
tiere.Aplicarea corect
ă
a teoriei siguran
ţ
ei construc
ţ
iilor la elaborarea prescrip
ţ
iilor tehnice pe baze probabilistice
ş
i semiprobabilistice necesit
ă
un num
ă
r foarte mare de date care privesccauzele ce duc la apari
ţ
ia avariilor 
ş
i distrugerilor construc
ţ
iilor.
2.
 
Analiza cauzelor care conduc la apari
ţ
ia avariilor
 
În urma unor cercet
ă
ri întreprinse asupra a 840 cazuri de avarii, în urma analizei s-aconstatat ca avariile se datoreaz
ă
unui num
ă
r de 2404 cauze, ceea ce confirm
ă
faptul c
ă
 fenomenul de degradare a construc
ţ
iilor este de fapt rezultatul suprapunerii mai multor cauze,
ă
ă
a se putea stabili întotdeauna un factor determinat unic.Exist
ă
a
ş
adar patru grupe de cauze care se împart în categorii de erori, rezultate înurma analizei efectuate
ş
i anume:
1
.
 
Gre
ş
eli de proiectare;2.
 
Gre
ş
eli de execu
ţ
ie;3.
 
Gre
ş
eli de exploatare;4.
 
Influen
ţ
e exterioare.
Tab
1
Gre
ş
eli de proiectareNr.crt.Cauze avarii
%
1
Protec
ţ
ia construc
ţ
iei 27,322 Nerespectarea preverilor unor prescrip
ţ
ii tehnice 9,273 Concep
ţ
ia de ansamblu 42,
1
24 Omisiuni din proiecte, detalii incomplete 5,265 Alegerea materialelor componente 4,5
1
 6 Solu
ţ
ii sau calcule eronate de rezisten
ţă
9,277 Alegerea schemei statistice
ş
i structurii func
ţ
ionale 2,25
8 Total
1
00

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->