Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amanare Grade Didactice- An Scolar 2013-2014

Amanare Grade Didactice- An Scolar 2013-2014

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Elena Miron
grade
grade

More info:

Published by: Elena Miron on Oct 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
Amânare grade didacticeAn şcolar 2013- 2014
Conform prevederilor Metodologiei privind formarea continuă a personalului dinînvăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011,
aprobarea cererilorde amânare a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice I şi II
este decompetenţa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău.
Amânare grad didactic IIPotrivit art. 23(5) din metodologie
,
pot solicita amânarea gradului didacticII,
 
candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic II- sesiunea2013 care „nu au putut susţine testul din metodica specialităţii şi/sau proba orală deexamen datorită unor motive obiective susţinute cu documente, şi au fost declaraţineprezentaţi”,
candidaţi care “se pot reînscrie pentru susţinerea acestor probe aleexamenului în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea Consiliului de administraţie alISJ”.
Pentru solicitarea amânării gradului didactic II
, candidaţii aflaţi în una dinsituaţiile de mai sus, vor depune, la Registratura ISJ Bacău, cererea de amânare
(Anexa1)
, adresată inspectorului şcolar general, însoţită de documente justificative pentrusolicitarea amânării.
Nu se acceptă cererile care invocă „motive personale sau familiale”!
Amânarea poate fi solicitată pentru un an şcolar, iar pentru candidaţii aflaţi în perioada concediului de creştere şi îngrijire a copilului, amânarea poate fi solicitată pentru 2 ani şcolari.
În asemenea situaţii
, cadrele didactice vor depune ataşat la cerereade amânare o adeverinţă, emisă de unitatea de înţănt în care îşi desfăşoaactivitatea, în care să fie specificată perioada concediului pentru creşterea şi îngrijireacopilului.
Pentru a putea finaliza examenul pentru obţinerea gradului didactic II,
cadrele didactice care au solicitat şi obţinut aprobarea CA al ISJ Bacău, pentru amânareafinalizării probelor examenului de grad II, trebuie să se asigure că inspecţiile curenteefectuate şi promovate anterior solicitării amânării, vor fi valabile până în anul în careurmează să finalizeze examenul de grad.
Potrivit art. 10 (10) din OMECTS 5561/2011 „inspecţiile curente promovate
sunt valabile în
ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică împliniţi la data finalizăriiexamenului de acordare a gradului didactic II”
(exemplu: se solicită amânarea pentrusesiunea 2014- din 2014 se scad 4 ani → an şcolar 2013/2014 – 4 ani = an şcolar 2011-2012, deci nici o inspecţie curentă nu trebuie să fie efectuată înainte de anul şcolar 2011-2012)
 Atenţie!
Cadrelor didactice care au avut contractul de muncă suspendat (ex. pentru creşterea şi îngrijirea copilului), la cei 4 ani li se adaugă perioada suspendării.
Inspecţia specială
 
este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fostefectuată (conform art. 15 (2) din OMECTS 5561/2011)
. În consecinţă, inspecţiaspecială se va relua în anul şcolar în care cadrul didactic susţine examenul pentruobţinerea gradului didactic II.
Candidaţii care au obţinut aprobarea inspectoratului şcolar pentruamânarea gradului II pentru sesiunea 2014
,
vor întocmi un nou dosar de înscriere
,
 
care va cuprinde toate documentele prevăzute în OMECTS nr. 5561/2011 şi cele două procese verbale de la inspecţiile curente efectuate. Fişa de înscriere şi celelaltedocumente vor fi completate pentru sesiunea 2014.
Dosarele întocmite de candidaţi vorfi depuse la ISJ Bacău- Perfecţionare, în perioada care va fi stabilită la nivelul ISJBacău
şi anunţată, prin postare pe siteul ISJ Bacău- pagina Perfecţionare.
Amânare grad didactic I
 
Potrivit art. 34(21) din metodologie
,
pot solicita amânarea gradului didacticI,
 
candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic I- sesiunea2014
„ admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termenlucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita amânarea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice în anul şcolar următor.
Pentru solicitarea amânării gradului didactic I
, candidaţii aflaţi în situaţia demai sus, vor depune, la Registratura ISJ Bacău, cererea de amânare
(Anexa 2)
, adresatăinspectorului şcolar general, însită de documente justificative pentru solicitareaamânării
şi obligatoriu pentru toţi candidaţii, adeverinţă eliberată de Departamentulpentru Pregătirea Personalului Didactic(DPPD) care confirme promovareacolocviului de admitere (art. 35 (2) din OMECTS nr. 5561/2011) şi acordul scris alcoordonatorului lucrării metodico- ştiinţifice.
Amânarea poate fi solicitată pentru un an şcolar, iar pentru candidaţii aflaţi în perioada concediului de creştere şi îngrijire a copilului (CIC), amânarea poate fi solicitată pentru 2 ani şcolari.
În asemenea situaţii
, cadrele didactice vor depune ataşat la cerereade amânare, o adeverinţă emisă de unitatea de înţănt în care îşi desfăşoaactivitatea, în care să fie specificată perioada concediului pentru creşterea şi îngrijireacopilului.
Pentru a putea finaliza examenul pentru obţinerea gradului didactic I,
cadrele didactice care au solicitat şi obţinut aprobarea CA al ISJ Bacău, pentru amânareafinalizării probelor examenului de grad, trebuie să se asigure că inspecţiile curenteefectuate şi promovate anterior solicitării amânării, vor fi valabile până în anul în careurmează să finalizeze examenul de grad.
Potrivit art. 29 (10) din OMECTS 5561/2011 „inspecţiile curente promovate
sunt valabile în
ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică împliniţi la data finalizăriiexamenului de acordare a gradului didactic II”
(exemplu: se solicită amânarea pentrusesiunea 2015- din 2015 se scad 4 ani → an şcolar 2014/2015 – 4 ani = an şcolar 2010-2011, deci nici o inspecţie curentă nu trebuie să fie efectuată înainte de anul şcolar 2010-2011).
 Atenţie!
Cadrelor didactice care au avut contractul de muncă suspendat (ex. CIC),la cei 4 ani li se adaugă perioada suspendării.
Reluarea examenului pentru obţinerea gradului II, de către cadrele didacticeinscrise la gradul II- sesiunea 2013, care s-au prezentat la probele scrise şi orale aleexamenului şi au fost declarate respinse
Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II – sesiunea 2013, care au participat la probele scrise şi orale ale examenului şi au fostdeclarate respinse, pot relua examenul pentru obţinerea
gradului didactic II
la uninterval de cel puţin 2 ani şcolari, conform art. 23 alin. (4) din OMECTS nr. 5561/2011.Candidaţii declaraţi
respinşi
la acest examen se pot reînscrie pentru susţinereaexamenului după trecerea unui an şcolar, prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în metodologie.
 
Anexa 1
Doamnă Inspector Şcolar GeneralSubsemnatul(a)…………………………………………………………………………(seindică numele de familie, iniala tatălui şi prenumele de înscriere la grad) funcţia didactică ………………………specialitatea ……………………….. titular/suplinitor/detaşarla(se indică unitatea de învăţământ) ……………………………..., înscris(ă) la
gradul didactic II
,specialitatea., seria…………………………., pentru Centrul de perfecţionare(seindică denumirea exactă a centrului de perfecţionare)…….………............................................................... , vă rog să-miaprobaţi amânarea( potrivit prevederilor OMECTS nr.5561/2011- cu 1 an sau 2 ani- pentru cadrele didacticeaflate în concediu crtere copil) suinerii examenuluipentru obţinerea gradului didactic în seria ………………… ,motivat de faptul că(se indică motivul solicitării amânării)……………………………………………..........................................................................Menţionez faptul că până în acest moment am susţinut(se indică inspecţiile curente susţinute)……………………………………………………………………..Anexez prezentei cereri ( se indică documentul anexat-adeverinţă concediu creştere copil, certificat medical etc.dacă este cazul, alte documente specificate în metodologie)……………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. Tel…………………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->